Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Ministeriet for Demografi, Familie Socialpolitik og Unge ((Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: http://www.mdomsp.hr/

E-mail-adresse: ministarstvo@mspm.hr

Tlf.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

Kroatisk og engelsk til meddelelser til centralmyndighederne

Kroatisk til anmodninger

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2:

Kroatisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger skal indgives til følgende retter:

Byretterne (općinski sudovi; sing. općinski sud) har kompetence til at modtage og påkende anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende retter:

Appeller indgives til andeninstansretten (županijski sudovi; sing. županijski sud) via den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 34

Appeller som omhandlet i artikel 34:

Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes af en af parterne ved indgivelse af en begæring om fornyet prøvelse, jf. artikel 421-428 i lov om civil retspleje. En sådan begæring indgives til den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Sidste opdatering: 05/07/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website