Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Oddělení ministerstva zahraničí pro konzulární záležitosti a občanské právo)

S-103 39 Stockholm

Tel.:    +46 84051000 (ústředna) / +46 84055005 (telefon pro nouzové situace mimo úřední hodiny)

Fax:     +46 87231176;

E-mail: ud-kc@gov.se

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: švédština, angličtina.

Článek 67 (c)

V případě osvědčení týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: švédština, angličtina.

Články 21 a 29

Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Článek 21

Jestliže se návrh zcela nebo částečně týká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v kapitole 21 § 1 zákona o rodičovství (föräldrabalken).

Pokud se návrh netýká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt), v jehož územní pravomoci má protistrana bydliště, nebo k okresnímu soudu v obci Nacka, jestliže protistrana nemá bydliště ve Švédsku.

Článek 29

Jestliže se návrh zcela nebo částečně týká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Brusel II.

Jestliže se návrh netýká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Brusel II.

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají k okresnímu soudu (tingsrätt), který oznámil rozhodnutí.

Článek 34

Opravné prostředky uvedené v článku 34 lze podávat pouze prostřednictvím podání k odvolacímu soudu (hovrätt) a Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen).

Poslední aktualizace: 07/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.