Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

(Ministerstvo pro spravedlnost, rovnost a právní reformu)

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tel.: +353 14790200

Fax: +353 14790201

E-Mail: child_abduct_inbox@justice.ie

Článek 67 (b)

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: irština a/nebo angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkajícího se navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2: angličtina a/nebo irština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se v Irsku podávají u těchto soudů:

– Vrchní soud (High Court).

Článek 33

Opravný prostředek podle článku 33 se v Irsku podává u těchto soudů:

– Vrchní soud (High Court).

Článek 34

V Irsku: opravný prostředek v souvislosti s konkrétním právním aspektem u odvolacího soudu (Court of Appeal) (upozornění: v souladu s irskou ústavou je však k projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí vrchního soudu příslušný Nejvyšší soud (Supreme Court), pokud je přesvědčen, že existují mimořádné okolnosti odůvodňující přímý opravný prostředek k němu. Nejvyšší soud je rovněž příslušný k projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí odvolacího soudu, pokud je přesvědčen, že jsou splněny určité podmínky stanovené v ústavě).

Poslední aktualizace: 29/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.