Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení pro mezinárodní soudní správu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Fax:+358 9 1606 7524

E-mail: central.authority@om.fi

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: finština, švédština a angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2 jsou: finština, švédština a angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy a žádosti podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

ve Finsku, käräjäoikeus/tingsrätt.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podává u těchto soudů:

ve Finsku, hovioikeus/hovrätt.

Článek 34

Rozsudky vydané v odvolacím řízení podle článku 34 lze napadnout pouze:

ve Finsku, u soudu Korkein oikeus/högsta domstolen.

Poslední aktualizace: 03/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.