Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česká republika

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

Email: podatelna@umpod.cz

Webová adresa: http://www.umpod.cz/

Kontaktní osoby:

Zdeněk Kapitán, Ředitel

Markéta Nováková, Náměstek ředitele

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: čeština, angličtina, němčina, francouzština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: čeština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v České republice soudu okresní soudy a soudní exekutoři.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v České republice soudu okresní soudy.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v České republice žaloba pro zmatečnost podle § 229 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů a dovolání podle § 236 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.