Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Дирекция „Консулски услуги и гражданско право“ на Министерство на външните работи)

S-103 39 Stockholm

Телефон: +46 (8) 405 1000 (централа) / +46 (8) 405 5005 (номер за спешни повиквания извън работно време)

Факс: +46 (8) 723 1176

Електронна поща: ud-kc@gov.se

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са шведски и английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: шведски или английски език.

Членове 21 и 29

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Член 21

Ако молбата се отнася изцяло или отчасти за дете, тя следва да се подаде в районния съд (tingsrätt), както е предвидено в глава 21, член 1 от Шведския кодекс за децата и родителите (föräldrabalken).

Ако молбата не се отнася за дете, тя следва да се подаде в районния съд по обичайното местопребиваване на ответника или в районния съд в Нака, ако ответникът не пребивава обичайно в Швеция.

Член 29

Ако молбата се отнася изцяло или отчасти за дете, тя следва да се подаде в районния съд съгласно член 29, параграф 2 от Регламент Брюксел II.

Ако молбата не се отнася за дете, тя следва да се подаде в районния съд, определен съгласно член 29, параграф 2 от Регламент Брюксел II.

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават в районния съд, постановил решението.

Член 34

Жалбите по член 34 могат да бъдат подавани само пред апелативния съд (hovrätt) или пред Върховния съд (Högsta domstolen).

Последна актуализация: 07/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.