Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Имената, адресите и начините за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (член 55, буква в))

Телефон:      +421 2 888 91 111

Факс:     +421 2 888 91 605

Уебсайт: http://www.justice.gov.sk/

Център за международна правна защита на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (член 55, букви а), б), г) и д) и член 56)

Телефон:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Факс:     +421 2 20 46 32 58

Ел. поща: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Уебсайт: http://www.cipc.sk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи съгласно член 57, параграф 2 са:

  • за целите на член 55, буква в): словашки, английски и френски език;
  • за целите на член 55, буква г): словашки, английски и чешки език;
  • за целите на член 55, букви а), б) и д): словашки, английски, френски, чешки и немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето, и за удостоверението относно връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 приетият език е словашки.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в член 21, трябва да се подават до следните съдилища:

а) Регионалния съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave) за молба за признаване на съдебни решения за развод, законна раздяла на съпрузи или унищожаване на брак;

б) Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за признаване на съдебно решение, свързано с родителската отговорност.

Молбите, предвидени в член 29, трябва да се подават до следните съдилища:

Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за декларация за изпълняемост.

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да се подават до следните съдилища:

- въззивните жалби трябва да се подават до районния съд.

Член 34

Жалби, които могат да бъдат подавани съгласно член 34:

- преразглеждане по апелативен ред.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.