Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 67 (а)

Централният орган, определен в съответствие с член 53, е следното държавно ведомство:

DGRSP — Генерална дирекция „Рехабилитация и затворническа администрация“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Отдел „Правна помощ и правни спорове“ (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisbon

Тел.:         +351 218812200

Факс:                 +351 218853653

Ел. поща: gjc@dgrsp.mj.pt

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 езиците, които могат да се използват за комуникация с централния орган, са португалски, английски и френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 са португалски и английски.

Членове 21 и 29

За делата, посочени в членове 21 и 29, компетентният съд е:

- отделението по семейноправни дела и дела, свързани с малолетни и непълнолетни, на централния съд (Juízo de Família e Menores), ако съществува такова; ако не, компетентният съд е:

- гражданското отделение на местния съд (Juízo Local Cível), ако съществува такова; или отделението с обща компетентност на местния съд (Juízo Local de Competência Genérica).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да бъдат подадени до Апелативния съд (Tribunal da Relação).

Член 34

За целите на член 34 от Регламента е възможно само подаването на касационна жалба и тя трябва да бъде подадена до Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Последна актуализация: 09/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.