Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Oddelenie pre právne a medzinárodné záležitosti právnej ochrany mladistvých Ministerstva spravodlivosti

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tel: (070) 370 79 11

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): holandčina, angličtina, nemčina, francúzština.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: holandčina, angličtina, nemčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- v Holandsku voorzieningenrechter van de rechtbank.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Holandsku rechtbank.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Holandsku opravný prostriedok podaný na najvyšší súd.

Posledná aktualizácia: 26/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт