Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tfn.:    +370 5 2662933

Fax:     +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tfn.:    +370 5 266 42 01

Fax:     +370 5 260 38 13

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: litauiska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: litauiska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 skall inlämnas till följande domstolar:

- i Litauen, Lietuvos apeliacinis teismas [appellationsdomstol].

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till följande domstolar:

- i Litauen, Lietuvos apeliacinis teismas [appellationsdomstol].

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske

- i Litauen, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kassationstalan till högsta domstolen].

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт