Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Tfn.: +371 67036836

Fax: +371 67036852

E-postadress: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: lettiska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: lettiska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 skall inlämnas till följande domstolar:

- i Lettland, rajona (pilsētas) tiesa [distriktsdomstol].

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till följande domstolar:

- i Lettland, till apgabaltiesā [regional domstol].

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske

- i Lettland, Augstākajā tiesā [överklagande till Högsta domstolen].

Senaste uppdatering: 05/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт