Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, могат да бъдат намерени, като се използва инструментът за търсене в горния край на страницата.

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са унгарски, английски, немски и френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2 са унгарски, английски, немски и френски език.

Членове 21 и 29

Съдилищата, до които могат да се подават молбите по член 21 и член 29, са следните:

— в Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Член 33

Съдилищата, в които могат да се подават жалби по член 33, са следните:

— в Унгария — окръжните съдилища (törvényszék), а в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град ( Fővárosi Törvényszék).

Член 34

Решението на съда по жалба съгласно член 34 може да бъде оспорено само чрез:

— в Унгария: искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).

Последна актуализация: 27/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.