Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Началник дирекция г-жа Аргиро Елефтериаду

Началник отдел г-жа Катерина Папаниколау

Mesogeion 96

11527 Атина

Тел.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Факс: 0030 210 7767499

Ел. поща: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за кореспонденция с централните органи съгласно член 57, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Гърция, първоинстанционен съд.

Заявленията се подават до компетентния съд по местоживеене на длъжника или, ако длъжникът няма местоживеене, в съда по мястото на настаняване на длъжника, или, ако длъжникът няма и място на настаняване, в компетентния съд в Атина.

Член 33

Жалбите по член 33 се подават в следните съдилища:

— в Гърция, апелативен съд.

Член 34

Жалби по член 34 могат да се подават само посредством:

— в Гърция, касационна жалба.

Касационните жалби се подават до Върховния съд (Άρειο Πάγο).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 01/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт