Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието, Отдел по международна съдебна администрация (Oikeusministeriö Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Тел.: +358 9 1606 7628

Факс:+358 9 1606 7524

Ел. поща: central.authority@om.fi

Член 67 (б)

Езици, приемани за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: фински, шведски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете по член 45, параграф 2: фински, шведски, английски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

във Финландия, районен съд (käräjäoikeus/tingsrätt).

Член 33

Жалбите по член 33 се подават до следните съдилища:

във Финландия, апелативен съд (hovioikeus/hovrätt).

Член 34

Съдебните решения, постановени по жалби, съгласно предвиденото в член 34, могат да се обжалват само пред:

във Финландия, Върховния съд (Korkein oikeus/högsta domstolen).

Последна актуализация: 16/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.