Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и данните за връзка с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието (Justiitsministeerium)

отдел „Международно съдебно сътрудничество“ (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1

10122 Талин

Ел. поща: central.authority@just.ee

Телефон: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 за кореспонденция с централните органи се приемат следните езици: естонски, английски.

Член 67 (в)

Съгласно член 45, параграф 2 за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете се приемат следните езици: естонски и английски.

Членове 21 и 29

Заявленията съгласно членове 21 и 29 трябва да се подадат в съответния окръжен съд (maakohtutele) в Естония.

Член 33

Жалбите съгласно член 33 трябва да се подадат в съответния областен съд (ringkonnakohtule) в Естония.

Член 34

В Естония жалбите съгласно член 34 могат да се подават само като касационни жалби.

Последна актуализация: 31/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт