Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на демографията, семейството, младежта и социалната политика (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: http://www.mdomsp.hr/

Ел. поща: ministarstvo@mdomsp.hr

Тел.: +385 1 555 7111

Факс: +385 1 555 7222

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2:

а) за комуникация с централните органи — хърватски или английски език;

б) за молби — хърватски език.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2:

хърватски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 трябва да се подават до следните съдилища:

Компетентни да получават и да се произнасят по молби за декларация за изпълняемост са общинските съдилища (općinski sudovi).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

Жалбите се подават до второинстанционния съд (županijski sudovi — окръжен съд) чрез първоинстанционния съд, постановил решението (općinski sudovi — общински съд).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 34

Жалби по член 34:

Съдебното решение, постановено по жалба, може да се обжалва от една от страните чрез подаване на молба за повторно разглеждане (членове 421—428 от Гражданско-процесуалния закон). Молбата за повторно разглеждане трябва да се подаде в съда, постановил съдебното решение на първа инстанция (общинския съд).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Последна актуализация: 05/07/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.