Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на демографията, семейството, младежта и социалната политика (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: http://www.mdomsp.hr/

Ел. поща: ministarstvo@mdomsp.hr

Тел.: +385 1 555 7111

Факс: +385 1 555 7222

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2:

а) за комуникация с централните органи — хърватски или английски език;

б) за молби — хърватски език.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2:

хърватски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 трябва да се подават до следните съдилища:

Компетентни да получават и да се произнасят по молби за декларация за изпълняемост са общинските съдилища (općinski sudovi).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

Жалбите се подават до второинстанционния съд (županijski sudovi — окръжен съд) чрез първоинстанционния съд, постановил решението (općinski sudovi — общински съд).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 34

Жалби по член 34:

Съдебното решение, постановено по жалба, може да се обжалва от една от страните чрез подаване на молба за повторно разглеждане (членове 421—428 от Гражданско-процесуалния закон). Молбата за повторно разглеждане трябва да се подаде в съда, постановил съдебното решение на първа инстанция (общинския съд).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Последна актуализация: 05/07/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.