Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tel.:     +32 2 542 67 00

Fax:     +32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): francúzština, holandčina, nemčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: k osvedčeniu musí byť priložený preklad do úradného jazyka podľa miesta výkonu. Tento jazyk (môže ísť o francúzštinu, holandčinu alebo nemčinu) je uvedený v stĺpci II zoznamu (Manuel) belgických obcí a súdnych obvodov súdov prvého stupňa, ktorý je priložený k nariadeniu Obtention des preuves (F pre francúzštinu, N pre holandčinu a D pre nemčinu).

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- V Belgicku tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Belgicku:

a) osoba, ktorá žiada o vydanie vyhlásenia o vykonateľnosti môže podať opravný prostriedok na cour d’appel alebo hof van beroep.

b) osoba, voči ktorej sa žiada uznanie vykonateľnosti, môže podať opravný prostriedok na tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Belgicku, pourvoi en cassation.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт