Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tel.:     32 2 542 67 00

Faks:    32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

Art. 67 (b)

Informację o tym, jakie języki są akceptowane dla dokumentów przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: francuski, niderlandzki, niemiecki, angielski.

Art. 67 (c)

W przypadku świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: świadectwu towarzyszy tłumaczenie w języku urzędowym miejsca wykonania. Język ten (odpowiednio francuski, niderlandzki lub niemiecki) jest określony w kolumnie II listy (Manuel) gmin belgijskich i okręgów sądowych sądów pierwszej instancji tribunaux de première instance załączonej do rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów Obtention des preuves (F – francuski, N – niderlandzki, D – niemiecki).

Art. 21 i 29

Wnioski określone w art. 21 i 29 składa się w następujących sądach:

- w Belgii w tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht.

Art. 33

Odwołania określone w art. 33 składa się w następujących sądach:

- w Belgii:

(a) osoba, która wystąpiła o wydanie stwierdzenia wykonalności orzeczenia może złożyć odwołanie do cour d’appel lub hof van beroep.

(b) osoba, przeciwko której wystąpiono z wnioskiem o wykonanie orzeczenia, może odwołać się do tribunal de premičre instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Art. 34

Odwołania określone w art. 34, mogą być składane:

- w Belgii, skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт