Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tlf:      +32 2 542 67 00

Fax:     +32 2 542 70 06

E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: fransk, nederlandsk, tysk, engelsk

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: Attesten skal ledsages af en oversættelse til det officielle sprog det sted, hvor fuldbyrdelsen skal finde sted. Sproget (fransk, nederlandsk eller tysk afhænger af de enkelte tilfælde) præciseres i kolonne II på Liste (Manuel) des communes belges et des arrondissements judiciaires des tribunaux de première instance, der er vedlagt som bilag til forordningen vedrørende bevisoptagelse (F for fransk, N for nederlandsk og D for tysk).

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Belgien tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i Belgien:

a)  en person, der anmoder om at få erklæret en retsafgørelse eksigibel, kan appellere til cour d'appel eller hof van beroep

b)  en person, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, kan gøre indsigelse herimod ved tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Belgien pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].

Sidste opdatering: 09/07/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт