Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Федерално министерство, отговарящо за конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието)

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Vienna, AUSTRIA

Тел.:                +43 1 52152 2134

Факс:              +43 1 52152 2829

Ел. поща:        team.z@bmj.gv.at

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения c детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: немски език.

Членове 21 и 29

Предвидените в членове 21 и 29 молби се подават пред следните съдилища или компетентни органи:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават пред посочените по-долу съдилища:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши единствено:

–     в Австрия: чрез ревизионна жалба (Revisionsrekurs), подадена пред районния съд (Bezirksgericht), но адресирана до Върховния съд (Oberste Gerichtshof).

Последна актуализация: 26/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт