Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Федерално министерство, отговарящо за конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието)

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Vienna, AUSTRIA

Тел.:                +43 1 52152 2134

Факс:              +43 1 52152 2829

Ел. поща:        team.z@bmj.gv.at

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения c детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: немски език.

Членове 21 и 29

Предвидените в членове 21 и 29 молби се подават пред следните съдилища или компетентни органи:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават пред посочените по-долу съдилища:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши единствено:

–     в Австрия: чрез ревизионна жалба (Revisionsrekurs), подадена пред районния съд (Bezirksgericht), но адресирана до Върховния съд (Oberste Gerichtshof).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.