European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Europeisk exekutionstitel - Belgien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Vid det förfarande för rättelse eller återkallelse som avses i artikel 10.2 i förordningen (förordning (EG) nr 805/2004) ska en ansökan göras till en tjänsteman i chefsställning vid det organ som utfärdade intyget om europeisk exekutionstitel. Om intyget avser en officiell handling ska ansökan göras till den notarie som utfärdade intyget. Om tjänstemannen i chefsställning eller notarien beslutar att rätta eller återkalla intyget upphör intyget att gälla. Så snart skrivfelet eller ett liknande fel har rättats (vid rättelse) eller så snart tjänstemannen i chefsställning eller notarien har kommit fram till att alla villkor i förordningen är uppfyllda (vid återkallelse) utfärdas ett nytt intyg som ersätter det tidigare intyget om europeisk exekutionstitel.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Beroende på de särskilda omständigheterna i ärendet har en part enligt belgisk rätt flera möjligheter att få förnyad prövning av ett beslut:

– För det första anges det i artikel 1051 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) att ett överklagande får inges mot en dom inom en månad från delgivningen av domen eller, i vissa fall, inom en månad från det att en dom meddelats enligt artikel 792.2 och 792.3 i civillagen. Detta gäller oavsett om båda parter infann sig till förhandlingen eller inte.

– För det andra anges i artikel 1048 i civillagen att en invändning får göras om en tredskodom meddelas på grund av en parts utevaro. Även denna ska göras inom en månad från delgivningen av domen eller, i vissa fall, inom en månad från det att en dom meddelats enligt artikel 792.2 och 792.3 i civillagen.

– Om inget av ovannämnda rättsmedel längre står till buds mot en dom som meddelats av en tvistemålsdomstol (eller mot en brottmålsdomstols avgörande av de civilrättsliga aspekterna av ett mål som den domstolen prövar), kan en part under vissa omständigheter enligt artikel 1133 i civillagen ansöka om användning av extraordinära rättsmedel för att söka ändring av ett avgörande som vunnit laga kraft. Detta ska göras inom sex månader från det att parten fick kännedom om domen.

Tidsfristerna ovan för ett överklagande, en invändning eller en ansökan om användning av extraordinära rättsmedel påverkar inte

– de tidsfrister som fastställts i obligatoriska bestämmelser i överstatlig och internationell rätt,

– bestämmelsen i artikel 50 i processlagen enligt vilken en tidsfrist efter vilken en rättighet upphör att gälla i vissa (i lag angivna) fall får förlängas,

– möjligheten att tillämpa den allmänna rättsprincip som vid upprepade tillfällen har bekräftats av kassationsdomstolen (Cour de Cassation/Hof van Cassatie), enligt vilken den tid som avsatts för en rättshandling får förlängas till förmån för den part som på grund av force majeure har förhindrats att utföra rättshandlingen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 20.2 c i förordningen (förordning (EG) nr 805/2004) ska en kopia av domen och en kopia av intyget om europeisk exekutionstitel åtföljas av en översättning av intyget på det officiella språket på den ort där verkställighet begärs. I Belgien är detta nederländska, franska eller tyska.

En förteckning över gällande språk finns i handboken för de mottagande organen enligt förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Europeisk civilrättsatlas).

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I Belgien är den utsedda myndigheten enligt artikel 25 i förordningen (förordning (EG) nr 805/2004) den notarie som upprättat den officiella handling som är föremål för utfärdandet av intyget om europeisk exekutionstitel.

Senaste uppdatering: 25/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Bulgarien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Efter att ha prövat målet får förstainstansdomstolen rätta eller återkalla intyget om en europeisk exekutionstitel för en obestridd fordran (artikel 619.4 i civilprocesslagen).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Gäldenären får inge en ansökan till Högsta kassationsdomstolen om förnyad prövning av den relevanta domen enligt artikel 19 i förordningen. Domstolen ska pröva ansökan i enlighet med artikel 24 i civilprocesslagen – ”Återkallelse av lagakraftvunna avgöranden”.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Bulgarien godtar endast bulgariska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Behörig myndighet är den domstol inom vars domkrets handlingen utfärdas (artikel 619.1 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 11/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Tjeckien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Tjeckiens distriktsdomstolar (okresní soudy) handlar i enlighet med § 167 i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen) i dess ändrade lydelse.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Tjeckiens distriktsdomstolar (okresní soudy) handlar i enlighet med § 58 a § 201– 43g i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen) i dess ändrade lydelse.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Tjeckiska

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Distriktsdomstolar (okresní soudy).

Senaste uppdatering: 12/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Tyskland

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Genom lagen om införlivande av förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (lagen om införandet av europeiska exekutionstiteln) införs följande bestämmelser i civilprocesslagen:

”Paragraf 1081

Rättelse och återkallelse

(1)          Ansökningar om rättelse och återkallelse av ett intyg enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 805/2004 ska lämnas in till den domstol som utfärdade intyget. Det är domstolen som beslutar om godkännande av ansökan. Ansökningar om rättelse eller återkallelse av administrativa intyg eller intyg som utfärdats av en notarie ska lämnas in till den myndighet eller notarie som utfärdade intyget. Notarien eller den administrativa myndigheten ska därefter vidarebefordra ansökan till distriktsdomstolen i sin domkrets.

(2)          Gäldenären kan inom en månad ansöka om återkallelse. I de fall då delgivningen kommer att ske utomlands ska tidsfristen vara två månader. Detta är en lagstadgad tidsfrist som ska börja löpa från och med det att intyget har delgivits, och den får under inga omständigheter börja löpa innan den exekutionstitel som intyget avser har utfärdats. I ansökningar om återkallelse ska tydligt anges vilka felaktigheter det är fråga om.

(3)          Paragraf 319.2 och 319.3 ska efter nödvändiga ändringar tillämpas på rättelse och återkallelse.”

Paragraf 319.2 och 319.3 har följande lydelse:

”Paragraf 319

Rättelse av domar

(1) ...

(2)          Beslutet om rättelse ska antecknas på domen och på kopior av domen. Om den rättelse som anger att korrigeringen sker i den form som anges i paragraf 130b, ska den sparas i ett separat elektroniskt dokument. Dokumentet ska vara oskiljaktigt bifogat till domen.

(3)          Det ska inte vara möjligt att överklaga ett beslut om avslag på en ansökan om rättelse. Ett klagomål ska kunna lämnas in angående ett beslut om rättelse.”

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Enligt Tysklands gällande civilprocesslag har en gäldenär i allmänhet, och inte bara i de särskilda fall som avses i artikel 19.1 i förordning (EG) nr 805/2004, rätt att ansöka om förnyad prövning av ett beslut som fattats på grund av gäldenärens underlåtenhet att gå i svaromål eller om denne uteblivit (jfr. artikel 19.2 i förordning (EG) nr 805/2004).

a)    Tredskodomar och exekutionstitlar

Enligt paragraf 338 i civilprocesslagen kan gäldenären yrka på att tredskodomen ska hävas. Detsamma gäller överklagande av betalningsförelägganden (se paragraf 700 i civilprocesslagen jämfört med paragraf 338 i samma lag). Överklagandet görs i form av en ansökan om förnyad prövning som lämnas in till den handläggande domstolen. Tidsfristen för att inkomma med ansökan om förnyad prövning är två veckor. Tidsfristen är lagstadgad och börjar löpa från och med den dag då beslutet delgavs. Om ansökan godtas kommer förhandlingarna att återupptas på den punkt där de befann sig innan tredskodomen meddelades. Frågan om huruvida en ansökan om förnyad prövning kan godtas påverkas inte av skälen till att gäldenären inte gått i svaromål eller inställt sig till förhandlingarna.

Om det i fall av det slag som avses i artikel 19.1 a i förordning (EG) nr 805/2004 inte endast har varit problem med delgivningen av handlingarna om inledande av förfarandet eller en motsvarande handling eller kallelserna till domstolsförhandlingar, utan det fortfarande är problem med delgivningen på grund av att den adress till gäldenären som används är en adress på vilken denne inte längre är bosatt, gäller följande: om det inte kan bevisas att tredskodomen eller betalningsföreläggandet har delgivits korrekt, eller om delgivningen har gjorts på ett sätt som strider mot reglerna för delgivning, ska tidsfristen på två veckor för ansökan om förnyad prövning först börja löpa från och med den dag då gäldenären faktiskt tar emot tredskodomen eller betalningsföreläggandet. Gäldenären har dessutom fortsättningsvis rätt att också ansöka om hävande av en dom.

Följande gäller i de fall som avses i artikel 19.1 b i förordning (EG) nr 805/2004, dvs. de fall där inga oegentligheter förekommit men där gäldenären utan egen förskyllan har varit förhindrad att bestrida fordran på grund av force majeure eller exceptionella omständigheter: Om hindret undanröjs i god tid innan tidsfristen löper ut för ansökan om hävande av domen, kan gäldenären ansöka om förnyad prövning (se ovan). Detta gäller till exempel om gäldenären varit förhindrad från att inställa sig till domstolsförhandlingarna på grund av en trafikolycka. I sådana fall torde gäldenären ha möjlighet att, inom tidsfristen på två veckor, antingen själv göra en framställan till domstolen eller att utse ett ombud. Om hindret kvarstår sedan tidsfristen för överklagande har löpt ut, kan gäldenären i enlighet med paragraf 233 i civilprocesslagen ansöka om att återföra förhandlingarna till föregående skede. Dessa bestämmelser avser inte enbart force majeure, utan medger även att gäldenären ansöker om att återföra förhandlingarna till föregående skede så snart denne utan egen förskyllan har förhindrats från att iaktta den lagstadgade tidsfristen (eller annan specifik tidsfrist). En ansökan om att återföra förhandlingarna till föregående skede ska lämnas in senast två veckor efter den dag då hindret upphör. En ansökan får under inga omständigheter göras senare än ett år från den dag då tidsfristen överskreds. Ansökan behandlas av en domstol som har behörighet att ta emot överklagandet och häva domen (tvistemålsdomstol) och ansökan ska också lämnas in inom två veckor.

Om gäldenären har lämnat in en giltig ansökan om att få domen hävd, men även nästa gång uteblir från förhandlingarna, förlorar han sin möjlighet till förnyad prövning av tredskodomen (se paragraf 345 i civilprocesslagen). Gäldenären har emellertid begränsad rätt att inkomma med ett överklagande. Enligt paragraf 514.2 i civilprocesslagen kan gäldenären i sådana fall grunda sitt överklagande på det faktum att uteblivandet och försummandet av tidsfristerna inte behandlats i förhandlingarna. De allmänna bestämmelserna om vilka typer av överklaganden som får lämnas in (se paragraf 511.2 i civilprocesslagen) är inte tillämpliga. Ett sådant överklagande ska lämnas in till appellationsdomstol. Tidsfristen för överklagande är en månad. Detta är en lagstadgad tidsfrist som börjar löpa den dag då domen delges i sin helhet och fristen löper ut fem månader efter det att domen meddelats. Då det är fråga om en lagstadgad tidsfrist, har gäldenären rätt att yrka på att förhandlingarna återförs till föregående skede enligt paragraf 233 i civilprocesslagen, om gäldenären utan egen förskyllan varit förhindrad att iaktta tidsfristerna (se ovan).

b)    Dom i enlighet med yrkandenas status

Om gäldenären inte infinner sig till förhandlingarna och domstolen inte meddelar någon tredskodom utan, på ansökan från borgenären, meddelar sin dom i enlighet med yrkandenas status (se paragraf 331a.2 i civilprocesslagen) kan domen överklagas. Enligt paragraf 511 i civilprocesslagen kan domen överklagas om fordrans värde överskrider 600 euro eller om domstolen i första instans har gett principiellt tillstånd till överklagande av skäl som är av grundläggande vikt (paragraf 511.4 i civilprocesslagen). Beträffande de formella kraven för ett överklagande och rätten att yrka på att ett förfarande återupptas på den punkt där det befann sig tidigare hänvisas till vad som anges ovan.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I lagen om införlivande av förordningen om europeisk exekutionstitel anges att följande bestämmelse bör införas i civilprocesslagen:

”Paragraf 1083

Översättning

I de fall där en gäldenär måste tillhandahålla en översättning enligt artikel 20.2 c i förordning (EG) nr 805/2004 ska handlingarna översättas till tyska och översättningens riktighet intygas av en person som är auktoriserad för detta ändamål i en av medlemsstaterna.”

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I Tyskland är det notarier och barn- och ungdomsmyndigheter som har behörighet att utfärda officiella handlingar enligt artikel 25.1 i förordning (EG) nr 805/2004. I den nya paragrafen 1079 som ska läggas till civilprocesslagen ska det i lagen om införlivande av förordningen om europeisk exekutionstitel anges att den myndighet som utses att intyga att officiella handlingar är europeiska exekutionstitlar enligt artikel 25.1 i förordning (EG) nr 805/2004 ska vara den myndighet som har rätt att utfärda verkställbara kopior (se paragraf 724 i civilprocesslagen). Bestämmelserna har följande lydelse:

”Paragraf 1079

Behörighet

Intyg enligt

1.            artikel 9.1, 24.1, 25.1 och

2.            artikel 6.2 och 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (EUT L 143, s. 15)

får utfärdas av de domstolar, myndigheter och notarier som ansvarar för att utfärda verkställbara kopior.”

Enligt paragraf 797 i civilprocesslagen är en verkställbar kopia (och således även ett intyg om europeisk exekutionstitel) notariehandlingar som ska utfärdas av den notarie som förfogar över originalet. Om det är en myndighet som förfogar över originalet är det myndigheten som är behörig. Vanligtvis är det den notarie som utfärdat en handling som också förfogar över den.

Enligt paragraf 60.3.1 i volym VIII (om barns och ungdomars välfärd) i sociallagen är det det kontor inom barn- och ungdomsomsorgen som ansvarar för att bestyrka åtaganden som har behörighet att utfärda verkställbara kopior av handlingar inom barn- och ungdomsomsorgen. Således är det det kontor inom barn- och ungdomsomsorgen som utfärdade den officiella handlingen som är behörigt att utfärda intyg om europeisk exekutionstitel. Lagen om införlivande av förordningen om europeisk exekutionstitel har försetts med ett förtydligande om att bestämmelserna bör klargöras genom att paragraf 60.3.1 i volym VIII av sociallagen ses över.

Av det som anges ovan angående behörighet att utfärda verkställbara kopior framgår att alla notarier och barn- och ungdomsmyndigheter i Tyskland principiellt har rätt att utfärda intyg om europeisk exekutionstitel. I Tyskland finns omkring 8 000 notarier och hundratals kontor inom barn- och ungdomsomsorgen. Antalet är så pass stort att det inte förefaller lämpligt att sammanställa en förteckning över dessa för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning. Kostnaderna för kontinuerlig aktualisering av en sådan förteckning skulle heller inte stå i proportion till syftet med förteckningen. För närvarande avstår Tyskland ifrån att översända denna förteckning och hänvisar istället till bestämmelserna i paragraf 1097 i civilprocesslagen och paragraf 797.2 i civilprocesslagen eller paragraf 63.3.1 i volym VIII av sociallagen. Hänvisningarna kan offentliggöras i EUT istället för en förteckning. Med hjälp av hänvisningarna kan en gäldenär enkelt se vilken myndighet som är behörig med avseende på artikel 25 i förordning (EG) nr 805/2004. Dessutom är det oftast den myndighet som utfärdat en handling som är behörig att utfärda ett intyg, vilket framgår av beskrivningen ovan.

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Estland

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

I Estland är det möjligt att lämna in en ansökan om rättelse eller återkallelse av en europeisk exekutionstitel i enlighet med artikel 10.2 i förordningen på det sätt som anges i avsnitt 447 i civilprocesslagen (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

I sådana fall som anges i artikel 19.1 kan en ansökan lämnas in i enlighet med avsnitt 415 i civilprocesslagen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Med avseende på artikel 20.2 c i förordningen godtas intyg på engelska eller estniska, eller översättningar till de språken.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den instans som avses i artikel 25 är förstainstansrätten i Harju (Harju Maakohus).

Senaste uppdatering: 07/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Grekland

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfarandet för rättelse och återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel som har utfärdats för ett domstolsavgörande fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 805/2004. Samma förfarande tillämpas på intyg avseende förlikningar som ingåtts inför domstol (artikel 24.3 i förordningen) och officiella handlingar (artikel 25.3). Denna typ av förfaranden, liksom givetvis förfaranden rörande frågan om behörighet, regleras i Grekland i artikel 933 i civilprocesslagen (κώδικας πολιτικής δικονομίας), som rör ingivandet av invändningar mot en exekutionstitels giltighet. En rättelse eller en återkallelse kan dock inte överklagas, eftersom artikel 10.4 i förordningen gäller analogt och i överensstämmelse med artikel 24.3 och artikel 25.3 tillämpas på samma sätt med avseende på förlikningar som ingåtts inför domstol och officiella handlingar.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

När ett avgörande som intygats vara en europeisk exekutionstitel ska bli föremål för förnyad prövning på grund av att gäldenären, till följd av exceptionella omständigheter och utan egen förskyllan, har varit förhindrad att inställa sig till förhandlingarna, gäller det förfarande som tillämpades av den domstol som meddelade avgörandet i fråga. Det handlar närmare bestämt om förfarandet för överklagande av tredskodomar enligt civilprocesslagen (artikel 495 samt artikel 501 ff.).

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Ansökningar om intyg om att en europeisk exekutionstitel är en officiell handling som är verkställbar i en medlemsstat (jfr artikel 25.1 i förordningen) kan vara utformade på grekiska eller engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den myndighet som är behörig att utfärda intyg om en europeisk exekutionstitel (dvs. en officiell handling i den mening som avses i artikel 4.3 i förordningen, jämförd med artikel 904.2 d och g i den grekiska civilprocesslagen) är den person som enligt grekisk lagstiftning är behörig att utfärda den verkställbara handlingen, vilket i fråga om en notariatshandling är den utfärdande notarien. När det gäller handlingar som enligt lag är verkställbara, men som inte har utfärdats av en domstol, är den behöriga myndigheten den person som utfärdade handlingen, på samma sätt som gäller för notariatshandlingar.

Senaste uppdatering: 01/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Spanien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfarandet för rättelse av fel i en europeisk exekutionstitel som föreskrivs i artikel 10.1 a i förordning (EG) nr 805/2004 sker i enlighet med de tre första styckena i artikel 267 i lag (Ley Orgánica) 6/1985 av den 1 juli om rättsväsendet.

Förfarandet för återkallelse av intyg om europeisk exekutionstitel som föreskrivs i artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 805/2004 sker i enlighet med vad som föreskrivs om överklagande i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsliga förfaranden.

Eftersom det rör sig om intyg om officiella handlingar, vilka har intygats vara europeiska exekutionstitlar är det den notarie i vars akter de officiella handlingarna finns som ska kontrollera om de innehåller skrivfel eller liknande eller om de villkor som ställs för utfärdande av dem inte är uppfyllda och utfärda begäran om rättelse på grund av skrivfel eller liknande, eller om återkallelse i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 805/2004.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Den prövning i undantagsfall som föreskrivs i artikel 19 i förordning (EG) nr 805/2004 kan ske genom hävande av lagakraftvunnen dom på begäran av den i laga ordning uteblivna parten (artikel 501 i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsliga förfaranden.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Det språk som godkänns i enlighet med artikel 20.2 c är spanska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Det åligger den auktoriserande notarien, eller hans ersättare eller efterträdare, att utfärda det intyg som avses i artikel 25.1 och i bilaga III till förordning (EG) nr 805/2004.

Senaste uppdatering: 18/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Frankrike

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

En ansökan om rättelse av en exekutionstitel på grund av ett materiellt fel eller om återkallelse på grund av att den beviljades felaktigt, i den mening som avses i artikel 10.2, bör riktas till kanslichefen vid den domstol som meddelade exekutionstiteln.

Ett överklagande, i form av en ansökan till domstolens ordförande, kan inges mot ett beslut att avslå en ansökan om rättelse eller återkallelse.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Det förfarande för förnyad prövning som avses i artikel 19 är det ordinarie förfarandet vid beslut som fattas av den domstol som meddelade den ursprungliga exekutionstiteln.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

De språk som godtas för registrering av europeiska exekutionstitlar som översänts av gäldenärer till de franska myndigheterna är franska, engelska, tyska och spanska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

De myndigheter som avses i artikel 25 i förordningen är notarien eller den rättsliga myndighet som det notariekontor som förvarar originalet till den mottagna handlingen är knutet till.

Senaste uppdatering: 02/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Kroatien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Ansökan om rättelse eller återkallelse av ett intyg ska lämnas till

-den domstol som utfärdade intyget.

En ansökan om rättelse eller ogiltigförklaring av en offentlig handling som upprättats av en notarius publicus, förvaltningsmyndighet eller fysisk eller juridisk person med offentligrättsliga befogenheter ska lämnas till

-det organ eller den person som upprättat handlingen, som därefter är skyldig att vidarebefordra ansökan till den lokala domstol som är behörig på den ort där sätet är beläget eller på bostadsorten, så att domstolen kan meddela ett giltigt beslut.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

I enlighet med artikel 19.1 i förordningen fastställs förfarandena för förnyad prövning av avgöranden i Republiken Kroatien i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Republiken Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsoliderad text, 25/13 och 89/14) – beslut av Kroatiens författningsdomstol (Ustavni sud).

Dessa förfaranden är som följer:

- Ansökan om återställande av försutten tid (artiklarna 117–122a i civilprocesslagen). En ansökan måste lämnas in inom åtta dagar från den dag då parten fick kännedom om orsaken till underlåtandet. Om parten fick kännedom om underlåtandet vid en senare tidpunkt, börjar denna tidsperiod löpa från den dag då parten fick kännedom om orsaken till att tidsfristen överskridits. När två månader (i förfaranden vid lokala domstolar) eller 30 dagar har gått (i förfaranden vid handelsdomstolar) sedan underlåtandet kan en ansökan om återställande av försutten tid inte längre lämnas in.

- Förnyad prövning (artiklarna 421– 432 i civilprocesslagen). En ansökan om förnyad prövning ska lämnas in inom 30 dagar från den dag när parten fick kännedom om orsaken till inlämnandet av ansökan eller från den dag när parten delgavs domstolens avgörande.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Kroatiska. Kroatiska översättningar ska bestyrkas av en kvalificerad översättare i en av EU:s medlemsstater.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Behöriga domstolar, förvaltningsmyndigheter, notarius publicus, juridiska eller fysiska personer med offentligrättsliga befogenheter som är bemyndigade att utfärda exekutionstitlar avseende obestridda fordringar enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Senaste uppdatering: 23/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Italien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

De möjligheter som den italienska lagstiftningen ger till rättelse av intyget om europeisk exekutionstitel enligt artikel 10.2 avser skrivfel eller liknande. De relevanta bestämmelserna är artikel 287 och följande artiklar i civilprocesslagen.

Det förfarande som den italienska lagstiftningen föreskriver för återkallelse av intyget om europeisk exekutionstitel enligt artikel 10.2 är återkallelse på grundval av ett summariskt förfarande. De relevanta bestämmelserna i civilprocesslagen är artikel 737 och följande artiklar. Förfarandet inleds med ett överklagande och avslutas med ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat från en kollegial domstol. En förhandling kan hållas.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

De möjligheter till förnyad prövning enligt artikel 19.1 som ges i den italienska lagstiftningen är allmänt överklagande (artikel 323 och följande artiklar i civilprocesslagen: överklagande och kassationstalan [ricorso per cassazione]) och extraordinärt överklagande (artikel 395 i civilprocesslagen).

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Godkänt språk enligt artikel 20.2 c är italienska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den utsedda myndigheten enligt artikel 25 är domstolen (Tribunale).

Senaste uppdatering: 12/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Cypern

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfarandena för rättelse är desamma som de som anges i de civilprocessrättsliga reglerna. Intyget om en europeisk exekutionstitel får rättas om materiella fel förekommer eller bristande överensstämmelse mellan domen och intyget.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Ett förfarande för förnyad prövning får inledas i enlighet med de civilprocessrättsliga reglerna, och i enlighet med föreskrift 48 måste alla ansökningar inges skriftligen och delges de berörda parterna minst fyra dagar före dagen för förhandlingen. Formuläret i bilaga VI till förordningen kan användas för att inge ansökan.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Grekiska och engelska

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Ej tillämpligt. I det cypriotiska rättssystemet finns inga officiella handlingar som omfattas av artikel 4 i förordningen.

Senaste uppdatering: 08/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Lettland

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

När det gäller information om nationella bestämmelser om genomförande av artikel 10.2 i förordningen och fastställande av förfarandet för rättelse och återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel meddelar de lettiska myndigheterna att genomförandeåtgärderna i artikel 10.2 har införlivats i artiklarna 543.1 och 545.1 i civilprocesslagen.

”Artikel 5431. Rättelse av fel i europeiska exekutionstitlar

1) På begäran av en part i förfarandet får en domstol som har meddelat en dom eller fattat ett beslut rätta fel i ett intyg om en europeisk exekutionstitel med stöd av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004, i det intyg som avses i artikel 41.1 eller 42.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003, eller i det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 med stöd av artikel 9.1 a i förordning (EU) nr 606/2013. En domstol får även på eget initiativ rätta de fel som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013.

2) En ansökan om rättelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel måste göras på det formulär som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004.

3) Begäran om rättelse av fel ska prövas vid en domstolsförhandling. Parterna ska underrättas om detta före förhandlingen. Om parterna uteblir från förhandlingen påverkar detta inte prövningen av ärendet.

4) Fel i de exekutionstitlar som avses i punkt 1 i denna artikel ska rättas genom domstolsbeslut.

5) Ett kompletterande klagomål får inges mot domstolens beslut att rätta ett fel i en exekutionstitel.

Artikel 5451. Återkallelse av en europeisk exekutionstitel och det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013.

1) På begäran av en part i förfarandet, och med hjälp av det formulär som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 får en domstol som meddelat en dom eller fattat ett beslut återkalla ett intyg om en europeisk exekutionstitel med stöd av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004.

11) På begäran av en part eller på eget initiativ, och med hjälp av det intyg som avses i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 får en domstol som har fattat ett beslut återkalla det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 med stöd av artikel 9.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013.

2) En ansökan om återkallelse av en europeisk exekutionstitel eller det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 ska prövas vid en domstolsförhandling. Parterna ska underrättas om detta före förhandlingen. Om parterna uteblir från förhandlingen påverkar detta inte prövningen av ärendet.

3) Ett kompletterande klagomål får inges mot domstolens beslut.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

När det gäller genomförandet av artikel 19.1 i förordningen har inga ytterligare bestämmelser införts i den nationella lagstiftningen. I Lettland omfattas dessa bestämmelser nämligen av bestämmelserna i civilprocesslagen.

”Artikel 51. Återställning av processuella tidsfrister

1) På begäran av en part i förfarandet ska domstolen återställa processuella tidsfrister som inte uppfyllts om den anser att det finns giltiga skäl till varför fristerna inte uppfylldes.

2) När domstolen återställer en missad processuell tidsfrist ska domstolen även tillåta att den försenade processuella åtgärden vidtas.

Artikel 52. Förlängning av processuella tidsfrister

De tidsfrister som fastställts av en domstol eller en domare får förlängas på begäran av en part i förfarandet.

Artikel 53. Förfarande för att förlänga eller återställa processuella tidsfrister.

1) En ansökan om att förlänga eller återställa en missad tidsfrist ska inges till den domstol där den försenade åtgärden skulle ha vidtagits, och ansökan ska prövas i ett skriftligt förfarande. Innan ansökan prövas i ett skriftligt förfarande ska parterna i förfarandet underrättas och ges möjlighet att samtidigt ansöka om förlängning av en tidsfrist eller återställande av en missad tidsfrist.

2) En ansökan om återställande av en processuell tidsfrist ska åtföljas av de handlingar som krävs för att vidta den processuella åtgärden och skälen till återställandet av tidsfristen.

3) En tidsfrist som har fastställts av en domare får förlängas av en ensam domare.

4) Ett kompletterande klagomål får inges mot en domstols eller en domares vägran att förlänga eller återställa en tidsfrist.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 20.2 c i förordningen meddelar Lettland att lettiska är det språk som godtas vid mottagande och utfärdande av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Inga institutioner i Lettland har rätt att intyga att handlingar är officiella enligt artikel 25 i förordningen.

Senaste uppdatering: 25/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Litauen

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Republiken Litauens justitieministerium översänder härmed enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (nedan ”förordningen”) de uppgifter om rättelse- och återkallelseförfaranden, språk och myndigheter som avses i samma artikel. Samtidigt översänds texten till den relevanta lag i Republiken Litauen som genomför förordningen (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005, nedan ”lagen”) och Litauens civilprocesslag (Officiella tidningen nr 36–1340 av den 6 april 2002; Officiella tidningen nr 42 av den 24 april 2002, nedan ”civilprocesslagen”).

Den domstol som utfärdade intyget om den europeiska exekutionstiteln får rätta det på begäran av en berörd part (enligt artikel 10.1 a i förordningen, artikel 5.1 i lagen och artikel 648.6 i civilprocesslagen). Ett intyg om en europeisk exekutionstitel som avser en officiell handling får rättas av distriktsdomstolen i den ort där den notarie som intygade att den officiella handlingen är en exekutionstitel har sitt säte. Ingen stämpelavgift behöver erläggas för en ansökan om rättelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

Den domstol som utfärdade intyget om en europeisk exekutionstitel får genom ett domstolsbeslut återkalla intyget (enligt artikel 10.1 b i förordningen och artikel 5.2 i lagen). Ett intyg om en europeisk exekutionstitel som avser en officiell handling får återkallas av distriktsdomstolen i den ort där den notarie som intygade att den officiella handlingen är en exekutionstitel har sitt säte. Ingen stämpelavgift behöver erläggas för en ansökan om återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

Artikel 5 i lagen har följande lydelse:

”Artikel 5. Rättelse eller återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

1. Om intyget om en europeisk exekutionstitel på grund av ett skrivfel eller annan felaktighet skiljer sig från domstolsavgörandet eller den officiella handlingen, skall artikel 648.6 i Republiken Litauens civilprocesslag tillämpas med nödvändiga ändringar i syfte att rätta intyget om en europeisk exekutionstitel.

2. Den domstol som utfärdade intyget om en europeisk exekutionstitel skall genom ett domstolsbeslut återkalla eller avstå från att återkalla intyget om en europeisk exekutionstitel under de omständigheter som avses i artikel 10.1 b i förordningen.

3. Ansökningar från parterna i de frågor som avses i denna artikel skall inte omfattas av stämpelavgift.

4. Bestämmelserna i denna artikel skall även gälla i fråga om ansökningar till distriktsdomstolen i den ort där den notarie som intygade att en officiell handling är en exekutionstitel, om rättelse eller återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats i enlighet med förfarandet i artikel 4.2 i denna lag.”

Artikel 648.2 i civilprocesslagen har följande lydelse:

”Om ett skrivfel eller annan felaktighet har gjorts vid utfärdandet av en exekutionstitel, skall den instans som utfärdade handlingen rätta den på begäran av berörd part.”

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Vi översänder texten till den relevanta lag i Litauen som genomför Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005, nedan ”lagen”) och Litauens civilprocesslag (Officiella tidningen nr 36–1340 av den 6 april 2002; Officiella tidningen nr 42 av den 24 april 2002, nedan ”civilprocesslagen”).

En tredskodom kan prövas på nytt om den part som uteblev från domstolsförhandlingen inom 20 dagar från det att tredskodomen meddelades ger in en välgrundad ansökan om förnyad prövning (denna frist på 20 dagar kan enligt artikel 78 i civilprocesslagen förlängas för personer som inte kunnat iaktta fristen av skäl som domstolen betraktar som tvingande). När domstolen har mottagit ansökan skickar den ansökan tillsammans med kopior av dess bilagor till parterna och tredje män och underrättar dem om att de har rätt att inkomma med skriftliga synpunkter inom fjorton dagar. Domstolen prövar ansökan genom ett skriftligt förfarande inom fjorton dagar från det att tidsfristen för att inkomma med synpunkter löpt ut. Om domstolen efter prövningen av ansökan kommer fram till att parten uteblev från förhandlingen av tvingande skäl som han eller hon inte kunde underrätta domstolen om i tid och om ansökan hänvisar till bevisning som kan påverka lagligheten och giltigheten av tredskodomen i fråga, återkallar den tredskodomen och prövar målet på nytt.

Om ett mål prövas på handlingarna (kapitel XXII i civilprocesslagen) kan domstolen om det är påkallat av tvingande skäl förlänga tidsfristen för svaranden att framställa invändningar enligt artikel 430.5 i civilprocesslagen och om målet prövas enligt reglerna i kapitel XXIII i civilprocesslagen (särskilda ärendetyper som utmynnar i domstolsbeslut), kan domstolen om tvingande skäl föreligger förlänga fristen för svaranden att framställa invändningar mot en borgenärs yrkande enligt artikel 439.2 i civilprocesslagen.

Artikel 287 i civilprocesslagen:

”1. En part som har uteblivit från en domstolsförhandling skall ha rätt att ansöka om förnyad prövning av en tredskodom, till den domstol som meddelade tredskodomen och inom 20 dagar från den dag då domen meddelades.

2. I ansökan skall anges

1) vilken domstol som meddelade tredskodomen,

2) sökandens namn,

3) vilka omständigheter som föranledde att sökanden uteblev från förhandlingen och underlät att senast dagen för förhandlingen underrätta domstolen om den tvingande karaktären av dessa omständigheter, samt bevis för dessa omständigheter,

4) omständigheter som kan påverka domens laglighet och giltighet och bevis för dessa omständigheter,

5) en närmare beskrivning av vad sökanden begär,

6) en förteckning över styrkande handlingar, i bilaga till ansökan,

7) sökandens underskrift och datum för ansökan.

3. Lika många kopior av ansökan och bilagorna skall ges in till domstolen som det finns parter och tredje män.

4. Fel i ansökan skall undanröjas enligt förfarandet för att undanröja fel i yrkanden.

5. Om det i samma mål ges in såväl överklaganden som ansökningar om förnyad prövning av en tredskodom, skall ansökningar om förnyad prövning av en tredskodom och andra domstolsbeslut som meddelats med stöd av en sådan dom prövas först.”

Artikel 430.5 i civilprocesslagen:

”Om invändningar framställs efter det att tidsfristen på 20 dagar har löpt ut eller om invändningarna inte uppfyller kraven i punkt 1 i denna artikel, skall domstolen vägra att godta dem. Domstolens beslut att inte godta invändningarna kan överklagas särskilt. Om svaranden av tvingande skäl underlåter att iaktta tidsfristen kan domstolen på begäran förlänga tidsfristen.”

Artikel 439.2 i civilprocesslagen:

”Gäldenärers invändningar mot en borgenärs yrkande skall ges in skriftligen inom 20 dagar från den dag då gäldenären delgavs domstolsbeslutet. Invändningarna skall uppfylla de allmänna kraven på domstolsinlagor, med undantag för kravet att ange grunderna. Om gäldenären av tvingande skäl framställer invändningar efter det att den tidsfrist som anges i denna punkt har löpt ut, kan domstolen på gäldenärens begäran förlänga tidsfristen för att framställa invändningar. Domstolens beslut att avslå en sådan begäran kan överklagas särskilt.”

Artikel 78.1 i civilprocesslagen:

”Personer som har underlåtit att iaktta en tidsfrist som föreskrivs i lag eller fastställts av domstol av skäl som domstolen betraktar som tvingande, kan beviljas en förlängning av tidsfristen.”

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 2.4 i lagen#_ftn1[1], är litauiska det språk som skall användas för de syften som anges i artikel 20.2 c i förordningen.

Artikel 2.4 i lagen#_ftn2[1]:

”Den europeiska exekutionstitel, eller en kopia av denna, som skall verkställas i Republiken Litauen skall översättas till litauiska och verkställas utan tillämpning av bestämmelserna i avsnitt 7 i kapitel LX i Republiken Litauens civilprocesslag.”#_ftnref1[1] Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005)

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I enlighet med artikel 4.2 i lagen#_ftn1[1], är notarier de myndigheter som avses i artikel 25 i förordningen, dvs. myndigheter som utsetts att utfärda en europeisk exekutionstitel i fråga om officiella handlingar.

Artikel 4.2 i lagen#_ftn2[1]:

”På borgenärens begäran skall en europeisk exekutionstitel avseende en sådan officiell handling som avses i punkt 1 i denna artikel utfärdas av den notarie som upprättade den officiella handlingen. Notarien skall utfärda den europeiska exekutionstiteln senast fem dagar från mottagandet av begäran om utfärdande av en europeisk exekutionstitel.”#_ftnref1[1] Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005)

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Ungern

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

I Ungern regleras återkallelse eller rättelse av intyg om europeisk exekutionstitel genom bestämmelserna i kapitel II i lag LIII om rättslig verkställighet från 1994.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förnyad prövning av det avgörande som intyget om europeisk exekutionstitel grundas på regleras genom bestämmelserna i kapitel VII i lag III om civillagen från 1952.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

De språk som godtas för intyget om europeisk exekutionstitel är engelska och ungerska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den myndighet som är behörig att intyga att en officiell handling som har utfärdats i Ungern är en europeisk exekutionstitel är i regel distriktsdomstolen på den ort där den myndighet som har utfärdat handlingen är belägen.

Behörig myndighet är dock notarier om det rör sig om en officiell handling som har utfärdats av en notarie, ett föreläggande som har meddelats av en notarie eller en uppgörelse som har godkänts av en notarie och som har samma rättsverkan som ett domstolsavgörande.

De domstolar som är behöriga att intyga att en officiell handling som har utfärdats i Ungern är en europeisk exekutionstitel kan hittas med hjälp av sökverktyget högst upp på sidan.

Alla notarier som fungerar som intygande myndigheter kan hittas med hjälp av sökverktyget på länken nedan.

Senaste uppdatering: 24/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Nederländerna

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

1.1.  Rättelser

Rättelse kan begäras genom ansökan på standardformuläret i bilaga VI till förordningen till den domstol som har utfärdat intyg om att en dom utgör en europeisk exekutions­titel. Förfarandet regleras i artikel 4 i genomförandebestämmelserna och är ett förenklat ansökningsförfarande. Detta innebär att förutom genomförandebestämmelserna skall artikel 261 ff i den nederländska civilprocesskoden (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) tillämpas. Vid överklagande gäller bestämmelserna i artikel 358 ff i civil­process­koden och vid kassationsförfaranden artikel 426 ff.

Artikel 4 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

1. En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel i enlighet med artikel 10.1 a i förordningen görs med hjälp av det standardformulär, som avses i artikel 10.3 i förordningen, till den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Artiklarna 2.2 och 2.3 är tillämpliga på motsvarande sätt.

2. En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel i enlighet med artikel 10.1 a i förordningen görs med hjälp av det standardformulär, som avses i artikel 10.3 i förordningen, till den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Artiklarna 2.2 och 2.3 är tillämpliga på motsvarande sätt.

3. Kommer ansökan som avses i punkt 1 från gäldenären, skall domstolen inte göra rättelsen förrän borgenär och gäldenär har fått tillfälle att yttra sig. Rättelsen meddelas vid ett datum som fastställs av domstolen. Detta datum skall anges i domen, liksom det faktum att föregående mening i domen skall efterlevas, och ett rättat intyg om europeisk exekutionstitel skall bifogas. Det tidigare utfärdade intyget om en europeisk exekutionstitel förlorar härigenom sin giltighet. Domstolen ålägger borgenären att till domstolens registreringsenhet överlämna den nya exekutionstiteln.

Artikel 2.2 och 2.3 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

2. Till ansökan som avses i punkt 1 skall fogas en bestyrkt kopia av den dom på vilken begäran om intyget vilar och den handling som ligger till grund för domstolsförfarandet. Ansökan skall i möjligaste mån innehålla de uppgifter som domstolen behöver för att, i enlighet med bilaga I i förordningen, kunna fatta beslut om att utfärda intyg om att domen utgör en europeisk exekutionstitel. Är de handlingar eller uppgifter som bifogas ansökan ofullständiga, har den sökande möjlighet att komplettera dem.

3. Den ansökan som avses i punkt 1 skall lämnas in av stämningsman eller åklagare. För intyg som gäller domar avkunnade i distriktsdomstolar krävs inte någon insats av stämningsman eller åklagare.

1.2. Återkallelser

Genom en ansökan på standardformuläret i bilaga VI till förordningen kan återkallelse begäras hos den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Förfarandet regleras i artikel 5 i genomförandebestämmelserna och är ett förenklat ansökningsförfarande. Detta innebär att förutom genomförandebestämmelserna skall artikel 261 ff i den nederländska civilprocesskoden tillämpas. I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i artikel 358 ff i civilprocesskoden och vid kassations­förfaranden artikel 426 ff.

Artikel 5 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

1. Den ansökan om återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel som avses i artikel 10.1 b i förordningen görs på det standardformulär som avses i artikel 10.3 i förordningen, till den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Artiklarna 2.2 och 2.3 är tillämpliga på motsvarande sätt.

2. Beslut om återkallelse fattas efter det att parterna har fått tillfälle att yttra sig och på det datum som domstolen fastställer. Domstolen kan ålägga borgenären att överlämna den nya exekutionstiteln till domstolens registreringsenhet.

Artiklarna 2.2 och 2.3 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutions­titeln

2. Till den ansökan som avses i punkt 1 skall fogas en bestyrkt kopia av den dom på vilken begäran om intyget vilar och den handling som ligger till grund för domstolsförfarandet. Ansökan skall i möjligaste mån innehålla de uppgifter som domstolen behöver för att, i enlighet med bilaga I i förordningen, kunna fatta beslut om att utfärda intyg om att domen utgör en europeisk exekutionstitel. Är de handlingar eller uppgifter som bifogas ansökan ofullständiga, har den sökande möjlighet att komplettera dem.

3. Den ansökan som avses i punkt 1 skall lämnas in av stämningsman eller åklagare. För intyg som gäller domar avkunnade i distriktsdomstolar krävs inte någon insats av stämningsman eller åklagare.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förnyad prövning av domar om obestridda fordringar i den mening som avses i artikel 19 i förordningen kan begäras i enlighet med artikel 8 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln. Om en förnyad prövning i enlighet med artikel 8.3 i förordningen blir aktuell, skall artikel 261 ff i den nederländska civilprocesskoden tillämpas.

Artikel 8 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

1. När det gäller domar om obestridda fordringar i den mening som avses i förordningen kan gäldenären ansöka om förnyad prövning hos den domstol som har avkunnat domen i enlighet med artikel 19. 1 a–b i förordningen.

2. Är domen avkunnad i en underrätt (vonnis) eller i en överrätt (arrest) skall ansökan om förnyad prövning göras genom ett bestridande (verzetexploot) i enlighet med artikel 146 i civilprocess­koden.

3. Är domen resultatet av ett enpartsförfarande (beschikking) skall ansökan om förnyad prövning göras genom ett enkelt ansökningsförfarande.

4. Överklaganden skall läggas fram

a) inom fyra veckor efter det att gäldenären delgavs domen i de fall som avses i artikel 19.1a i förordningen, eller,

b) inom fyra veckor efter det att de omständigheter som nämns i artikeln inte längre föreligger i de fall som avses i artikel 19.1b i förordningen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Godkända språk enligt artikel 20 i förordningen är nederländska eller något annat språk som gäldenären förstår.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den instans som Nederländerna utsett för uppgiften att utfärda intyg om att en offentlig handling är en europeisk exekutionstitel i den mening som avses i artikel 25 i förordningen är besvärsavdelningen vid den domstol som är behörig på den ort där notarien som har utfärdat den officiella handlingen har sitt kontor.

Senaste uppdatering: 25/08/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Österrike

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

– När det gäller domar och inför domstol ingångna förlikningar samt sådana avtal om underhållsskyldighet som avses i artikel 4.3 b, måste en ansökan om återkallande eller rättelse av ett intyg i form av en europeisk exekutionstitel inges till den domstol eller administrativa myndighet som utfärdade intyget (avsnitt 419.1 och 419.2 i den österrikiska lagen om verkställighet (Exekutionsordnung)).

– När det gäller verkställbara officiella handlingar (Notariatsakte) måste en ansökan om rättelse inges till den notarie som upprättade den officiella handlingen eller, om detta inte är möjligt, till ansvarig tjänsteman enligt avsnitten 119, 146 och 149 i den österrikiska lagen om notarier (Notariatsordnung). Befogenheten att återkalla det intyg som notarien beviljat innehas av den domstol som enligt processrätten har behörighet att pröva ansökningar om bestridande av en officiell handlings verkställbarhet (avsnitt 419.3 i lagen om verkställighet).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

– Vid korrekt delgivning: en ansökan om återställande av försutten tid (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) när en part varit ur stånd att bestrida kravet i tid eller att inställa sig till en förhandling.

– Vid bristfällig delgivning: en ansökan om ny delgivning vid beslut som är föremål för ett förfarande i ett steg, till exempel ett betalningsföreläggande (Zahlungsbefehl) eller indrivning av växelfordringar (Wechselzahlungsauftrag), ett fullständigt överklagandeförfarande (Berufung) vid tredskodom och ett överklagande (Rekurs) vid andra beslut som meddelats i svarandens utevaro.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Tyska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

– När det gäller sådana avtal om underhållsskyldighet som avses i artikel 4.3 b: den administrativa myndighet som avtalet ingåtts med.

– När det gäller verkställbara officiella handlingar (Notariatsakte): den notarie som upprättade den officiella handlingen eller, om detta inte är möjligt, ansvarig tjänsteman enligt avsnitten 119, 146 och 149 i den österrikiska lagen om notarier (Notariatsordnung). En fullständig notarieförteckning finns på den österrikiska notariekammarens (Österreichische Notariatskammer) webbplats på följande adress: http://www.notar.at/

Senaste uppdatering: 10/11/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Polen

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

– Rättelseförfarande: rättelse i den mening som avses i artikel 350 jämförd med artikel 361 i civilprocesslagen.

Artikel 350 punkt 1: Domstolen får på eget initiativ (ex officio) rätta oriktigheter, skrivfel eller räknefel eller andra uppenbara fel i domen.

Punkt 2: Domstolen får besluta om rättelse inom lyckta dörrar. Den ursprungliga domen ska i sådana fall innehålla en anteckning om den har rättats. De exemplar av domen som lämnas till parterna får också innehålla en anteckning, om parterna begär detta. Ytterligare kopior eller utdrag ska ha en lydelse som införlivar beslutet om rättelse.

Punkt 3: Om målet ska prövas av en domstol i andra instans får denna domstol på eget initiativ (ex officio) rätta domen från domstolen i första instans.

Artikel 361: Bestämmelserna om domar ska gälla i tillämpliga delar, om inte annat anges i denna lag.”

Artikel 13.2: De förfarandemässiga bestämmelserna ska gälla i tillämpliga delar för andra typer av förfaranden som regleras genom denna lag, om inte annat anges i särskilda bestämmelser.

Intyg om en europeisk exekutionstitel utfärdas i form av ett rättsligt avgörande i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7951 i civilprocesslagen.

– Återkallelseförfarande i överensstämmelse med artikel 7954 i civilprocesslagen.

”Artikel 7954.1: Om det skulle visa sig att det föreligger skäl att återkalla intyget om en europeisk exekutionstitel med stöd av särskilda bestämmelser, ska den domstol som utfärdade intyget återkalla det på begäran av gäldenären.

Punkt 2: Begäran måste inges inom en månad från det att gäldenären mottog beslutet om utfärdande av intyg.

Punkt 3: Om begäran inte har upprättats på det formulär som avses i de särskilda bestämmelserna, måste den uppfylla kraven för skriftliga inlagor och skälen för begäran måste anges.

Punkt 4: Domstolen ska höra borgenären innan beslutet återkallas.

Punkt 5: Beslut om att återkalla ett intyg om en europeisk exekutionstitel får överklagas.”

För ansökningar om återkallande av ett intyg om en europeisk exekutionstitel uttas en avgift på 50 zloty.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Prövningsförfarande: förlängning av tidsfristen för att inge ett överklagande i överensstämmelse med artiklarna 168–172 i civilprocesslagen.

Artikel 168.1. Om en part, utan egen förskyllan, har underlåtit att gå i svaromål inom rätt tid ska domstolen förlänga tidsfristen på partens begäran. Detta beslut kan fattas inom lyckta dörrar.

Artikel 168.2. Tidsfristen får endast förlängas om underlåtenheten att följa tidsfristen får negativa processrättsliga följder för parten.

Artikel 169.1. En skrivelse med en ansökan om förlängd tidsfrist ska inges till den domstol som ska pröva talan inom en vecka från den tidpunkt då skälet för att underlåta att hålla tidsfristen inte längre föreligger.

Artikel 169.2. I skrivelsen ska skälen för ansökan styrkas.

Artikel 169.3. Parten ska vidta processuella åtgärder när ansökan inges.

Artikel 169.4. Om ett år har gått sedan tidsfristen löpte ut får en förlängning endast beviljas i undantagsfall.

Artikel 169.5. Beslutet angående ansökan om förlängning av tidsfrist får fattas inom lyckta dörrar.

Artikel 172. Ingivandet av en ansökan om förlängning innebär inte att förfarandet eller verkställigheten av beslutet avbryts. Domstolen får dock om så är lämpligt avbryta förfarandet eller verkställigheten av beslutet. Detta beslut kan fattas inom lyckta dörrar. Om ansökan beviljas får domstolen utan dröjsmål pröva målet.”

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Språk som godtas enligt artikel 20.2 c i förordningen: polska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Myndigheter som avses i artikel 25 i förordningen: distriktsdomstolar (sądy rejonowe). Den behöriga domstolen är distriktsdomstolen på den ort där den officiella handlingen utfärdades.

Senaste uppdatering: 22/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Portugal

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Begäran om rättelse av intyget om en europeisk exekutionstitel, liksom begäran om återkallelse av dessa, ska göras av den rätt som utfärdade titeln med hjälp av standardformulären i bilaga VI till förordningen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Vad gäller artikel 19.1 a ska det förfarande för förnyad prövning som anges i artikel 696 e i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) tillämpas.

Vad gäller artikel 19.1 b ska det förfarande för förnyad prövning som anges i artikel 140 i civilprocesslagen tillämpas.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Godtaget språk är portugisiska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Notarierna (notários) har behörighet att bestyrka officiella handlingar.

Senaste uppdatering: 25/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Rumänien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Om exekutionstiteln är ett domstolsavgörande som inbegriper förlikning inför domstol eller andra rättsliga överenskommelser mellan parterna är det domstolen i första instans som ska intyga att handlingen är en europeisk exekutionstitel (artikel 2.1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel ska prövas av den domstol som utfärdade intyget. Denna domstol fattar beslut om ansökan utan att kalla parterna. Ett beslut om att godta en ansökan kan inte överklagas. Intyget utfärdas till borgenären och en kopia skickas till gäldenären. Ett beslut om avvisning av en ansökan om rättelse kan överklagas inom femton dagar från det att beslutet fattades, om borgenären var närvarande när beslutet fattades, och inom femton dagar från delgivningen om borgenären inte var närvarande. Samma bestämmelser gäller på motsvarande sätt vid revisionstalan (recurs) (artiklarna 2, 3, 5 och 6 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

En ansökan om återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel ska ges in till den domstol som utfärdade intyget inom en månad från delgivningen. Om domstolen efter det att parterna har blivit kallade finner att intyget inte hade utfärdats i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 805/2004, ska den upphäva de åtgärder som vidtagits för att utfärda intyget och besluta om att återkalla intyget helt eller delvis. Ett sådant beslut kan överklagas inom femton dagar från delgivningen. Samma bestämmelser gäller på motsvarande sätt vid revisionstalan (recurs). (artikel 7 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Som förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1 finns i rumänsk rätt ett ordinarie förfarande för förnyad prövning (apel) och särskilda förfaranden – revisionstalan (recurs), yrkande om upphävande (contestație în anulare) och omprövning (revizuire).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Som förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1 finns i rumänsk rätt ett ordinarie förfarande för förnyad prövning (apel) och särskilda förfaranden – revisionstalan (recurs), yrkande om upphävande (contestație în anulare) och omprövning (revizuire).

Överklagande regleras av artiklarna 466–482 i civilprocesslagen.

Beslut i första instans kan överklagas. Tidsfristen för inlämnande av överklagandet är 30 dagar från det att beslutet meddelades. Verkställandet av beslutet i första instans avbryts under det att överklagandet prövas. Överklagandet och skälen för detta lämnas in till den domstol vars beslut överklagas.

När tidsfristen för överklagandet har löpt ut har svaranden rätt att, inom ramen för den rättsprocess där det överklagande som motparten har gjort prövas, utarbeta ett skriftligt överklagande (detta kallas anslutningsöverklagande: apel incident) genom en egen ansökan som syftar till att upphäva beslutet i första instans.

Om två parter deltar som svarande i ett mål, och om tredje parter har intervenerat i förfarandena i första instans, har svaranden rätt, när tidsfristen för överklagande har löpt ut, att lämna in ett skriftligt överklagande (detta kallas framkallat överklagande: apel provocat) mot den andra svarande eller person som förekom i målet i första instans och som inte är part i huvudöverklagandet, om den sistnämndes inblandning i slutändan har följder för svarandens rättsliga ställning i förfarandena.

Anslutningsöverklaganden och framkallade överklaganden lämnas in av svaranden så snart som huvudöverklagandet har prövats.

Överklagandet, som ska lämnas in inom den erforderliga tidsfristen, ger upphov till en ny bedömning av sakfrågan, och den domstol som prövar överklagandet meddelar avgörande i både sakfrågan och rättsfrågan (överklagandets devolutiva verkan: efectul devolutiv al apelului).

Den domstol som prövar överklagandet kommer att göra en ny bedömning av sakfrågan i målet inom de gränser som den klagande lagt fast och med hänvisning till de slutsatser som beror av den del av domen som har överklagats. Den devolutiva verkan gäller för hela målet såvida inte överklagandet är begränsat till vissa slutsatser i domslutet i den överklagade domen, det är sannolikt att domen kommer att upphävas eller föremålet för tvisten inte kan delas upp.

Den domstol som prövar överklagandet kan fastställa den överklagade domen. I så fall kommer den att avslå eller upphäva överklagandet eller förklara att det inte längre är giltigt. Om överklagandet godtas kan domstolen upphäva eller ändra den överklagade domen.

Om det konstateras att domstolen i första instans avgjorde målet på ett felaktigt sätt utan att pröva sakfrågan eller att målet prövades utan att parterna närvarade och att de inte kallades i enlighet med lagen, kommer domstolen att upphäva den överklagade domen och hänskjuta målet för förnyad prövning till domstolen i första instans. Hänskjutande för förnyad prövning kan ske endast en gång under förfarandet.

Om den domstol som prövar överklagandet konstaterar att domstolen i första instans inte var behörig kommer den att upphäva den överklagade domen och hänskjuta ärendet för prövning till den behöriga domstolen eller, om den bedömer att ansökan inte kan tas upp till prövning, avslå denna.

Om den domstol som prövar överklagandet konstaterar att den är behörig i första instans, kommer den att upphäva den överklagade domen och pröva sakfrågan.

Den klagande får inte, till följd av sitt eget överklagande, hamna i en situation som är sämre än den som orsakades av den överklagade domen.

Revisionstalan regleras av artiklarna 483–502 i civilprocesslagen.

Avgöranden som överklagats, avgöranden som inte kan överklagas och andra avgöranden i specifika fall kan bli föremål för förnyad prövning av en rättsfråga (revisionstalan). Avgöranden i t.ex. följande frågor omfattas inte av revisionstalan: rättsligt förmyndarskap, familj, civilstånd, fastighetsförvaltning och avhysning. Servitut, gränsändringar, gränsmarkeringar, skyldigheter att vidta eller inte vidta åtgärder som inte kan mätas i pengar, juridisk dödförklaring, ägodelning, civil navigering, arbetstvister, socialförsäkring, expropriering, ersättning för skada orsakad av rättegångsfel, ansökningar till vilka ett penningvärde på 500 000 RON kan tillskrivas och beslut av överklagandenämnder kan endast överklagas och är inte föremål för särskilda förfaranden.

Tidsfristen för ansökan om revisionstalan är 30 dagar räknat från tillkännagivandet av avgörandet. Revisionstalan prövas av den domstol som är överordnad den domstol som meddelade det avgörande som överklagas. På den klagandes begäran kan den domstol som ansvarar för att pröva revisionstalan besluta att det avgörande som är föremål för revisionstalan tillfälligt ska upphävas.

En anslutningsrevisionstalan och en framkallad revisionstalan kan genomföras i de typer av ärenden som omfattas av anslutningsöverklagande och framkallat överklagande.

Om en revisionstalan har förklarats godtagbar i princip får domstolen, efter att ha kontrollerat alla framlagda skäl och efter att ha prövat rättsfrågan, godta eller avslå den eller förklara att den inte längre är giltig. Om en revisionstalan godtas kan det bestridda avgörandet ogiltigförklaras helt eller delvis. Det ogiltigförklarade avgörandet har ingen verkan. De verkställighetsförfaranden eller säkerhetsåtgärder som genomförs på grundval av ett sådant avgörande saknar laga kraft. Domstolen fastställer detta på eget initiativ genom beslutet att ogiltigförklara avgörandet.

Om ett avgörande ogiltigförklaras är beslutet av den domstol som prövar revisionstalan om de rättsfrågor som har lösts bindande för den domstol som prövade sakfrågan. Om avgörandet har ogiltigförklarats på grund av att processreglerna inte har följts kommer prövningen att inledas på nytt från den ogiltigförklarade akten. Efter ogiltigförklaringen kommer domstolen i första instans att göra en ny bedömning av ärendet inom gränserna för ogiltigförklaringen och med beaktande av alla åberopade skäl inför den domstol vars avgörande har ogiltigförklarats.

Vid genomförandet av revisionstalan och om målet prövas på nytt sedan ett avgörande har ogiltigförklarats av den domstol som prövar revisionstalan får den berörda partens situation inte försämras.

Yrkande om upphävande regleras av artiklarna 503–508 i civilprocesslagen

Slutgiltiga avgöranden kan bestridas genom ett yrkande om upphävande om den klagande inte kallats på vederbörligt sätt och inte var närvarande när målet prövades. Ett yrkande om upphävande ska lämnas in till den domstol vars avgörande bestrids. Det kan lämnas in inom 15 dagar från det att avgörandet har tillkännagetts och inte senare än ett år från den dag när avgörandet blev slutgiltigt. Domstolen får tillfälligt avbryta verkställigheten av det avgörande som yrkandet om upphävande avser förutsatt att en säkerhet ställs. Om domstolen förklarar att yrkandet om upphävande är välgrundat kommer den att avgöra ärendet genom att utfärda endast ett avgörande genom vilket den kommer att upphäva det bestridda beslutet. Ett avgörande som utfärdas inom ramen för ett yrkande om upphävande kan bestridas på samma sätt som det ursprungligen bestridda avgörandet.

Omprövning regleras av artiklarna 509–513 i civilprocesslagen

En ansökan om omprövning av ett avgörande i sakfrågan eller med hänvisning till sakfrågan kan göras om exempelvis den berörda parten, till följd av omständigheter bortom hans eller hennes kontroll, har förhindrats från att närvara i domstol och har underrättat domstolen om detta. Omprövningen måste göras inom 15 dagar, räknat från den dag när orsaken till att parten inte kan närvara upphör att gälla. Domstolen får tillfälligt avbryta verkställigheten av det avgörande som ansökan om omprövning gäller förutsatt att en säkerhet ställs. Om domstolen förklarar att omprövningen kan verkställas kommer den, helt eller delvis, att ändra det bestridda avgörandet och kommer, vid ett negativt slutgiltigt avgörande att ogiltigförklara det avgörandet. Ett avgörande som utfärdas inom ramen för en omprövning kan bestridas i enlighet med de förfaranden som lagen föreskriver med avseende på omprövade avgöranden.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Rumänska

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Om exekutionstiteln är en officiell handling är den distriktsdomstol behörig i vars distrikt den som utfärdat handlingen befinner sig (artikel 2.2 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

Senaste uppdatering: 17/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Slovenien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfaranden för rättelse som avses i artikel 10.2:

  • I Slovenien måste en ansökan om rättelse göras till den myndighet som utfärdade intyget om europeisk exekutionstitel (artikel 42 c.1 i lagen om verkställighet och betalningssäkring av fordringar).

Förfaranden för återkallelse som avses i artikel 10.2:

  • Talan om återkallelse enligt artikel 42 c.2 i lagen om verkställighet och betalningssäkring av fordringar (den domstol som utfärdade intyget är behörig att återkalla det) och artikel 40 c.3 i samma lag (vid en talan om återkallelse av ett slutligt intyg som grundas på en officiell handling till följd av ett verkställighetsbeslut har den domstol territoriell behörighet som har territoriell behörighet att besluta om vilka verkställighetsmedel som får lov att användas).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förnyad prövning enligt artiklarna 394–405 i civilprocesslagen.

Återställande av försutten tid enligt artiklarna 166–120 i civilprocesslagen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

De officiella språken är slovenska plus de två nationella minoritetsspråk som officiellt används i domstolarna i de områden där respektive minoritetsbefolkning är bosatt (artiklarna 6 och 104 i civilprocesslagen, jämförda med artikel 15 i lagen om verkställighet och betalningssäkring av fordringar). De nationella minoritetsspråken är italienska och ungerska.

Etniskt blandade områden definieras i lagen om inrättandet av kommuner (”ZUODNO”, Uradni list RS [Republiken Sloveniens officiella kungörelseorgan], nr 108/06 – den officiellt konsoliderade versionen – och nr 9/11). I artikel 5 i ZUODNU anges att etniskt blandade områden i den mening som avses i nämnda lag är de områden som definieras som sådana i gällande kommunstadga i kommunerna Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola och Piran.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Notarier.

En förteckning över notarier finns på http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Senaste uppdatering: 26/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Slovakien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Enligt § 21 i lag nr 160/2015 (nedan kallad civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok)) kan den domstol som meddelade avgörandet, eller den domstol där en uppgörelse godkändes eller uppnåddes, göra ändringar i intyg och återkalla dem. Rättelser av intyg vidtas i enlighet med § 224 i civilprocesslagen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

I fråga om artikel 19.1 a i förordningen är domstolarna i Slovakien behöriga att pröva en dom i enlighet med §§ 355–457 i civilprocesslagen. I fråga om artikel 19.1 b i förordningen är domstolarna behöriga att pröva en dom i enlighet med § 122 i civilprocesslagen (förlängd tidsfrist).

I §§ 355–457 regleras de olika besvärsförfarandena, dvs. överklagande (odvolanie), ansökan om förnyad prövning (žaloba na obnovu konania) och extraordinära rättsmedel (dovolanie). Enskilda bestämmelser som reglerar villkoren för att ett överklagande ska godtas, vilka uppgifter som måste ingå i det, vilka åtgärder domstolarna ska vidta samt deras beslutsprocedurer i samband med överklaganden.

De enskilda bestämmelserna i civilprocesslagen återfinns i Slov-lex.sk

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Det språk som i Slovakien godtas enligt artikel 20.2 c i förordningen är slovakiska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Enligt § 21.2 i civilprocesslagen är det den regionala domstol (krajský súd) som har befogenhet att legalisera rättsliga handlingar i enighet med § 62 i lag nr 97/1963 om lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden, i ändrad lydelse, som är behörig att utfärda, ändra eller återkalla intyg enligt särskild lagstiftning rörande officiella handlingar.

En regional domstol är behörig att legalisera rättsliga handlingar eller att utfärda apostill om de aktuella handlingarna har utfärdats av distriktdomstolar, notarier eller exekutionstjänstemän inom den regionala domstolens domkrets, om handlingens äkthet eller namnteckningen på handlingen har verifierats av dessa distriktdomstolar, notarier eller exekutionstjänstemän, samt om det är fråga om en handling som översatts av en auktoriserad översättare eller en rapport som upprättats av en sakkunnig.

Lag nr 97/1963 återfinns på webbplatsen Slov-lex.sk

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Finland

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

1.1 Rättelse enligt artikel 10.2 a

I regeringens proposition till riksdagen (RP 137/2005) om en lag avseende förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar föreslås i § 2 att följande förfarande skall gälla för rättelse:

Rättelse av fel i ett intyg om europeisk exekutionstitel

Om ett intyg som utfärdats med stöd av förordningen inte stämmer överens med en bakomliggande dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling, skall felet på ansökan rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

En ansökan om rättelse får göras med hjälp av standardformuläret i bilaga VI till förordningen. Rättelsen skall antecknas på det ursprungliga intyget. Om det inte är möjligt att rätta det ursprungliga intyget, skall borgenären ges ett nytt intyg. En part som har begärt en kopia av intyget skall om möjligt underrättas om rättelsen. Om ändring har sökts i målet skall fullföljdsdomstolen underrättas om rättelsen.

1.2 Återkallelse enligt artikel 10.2 b

I regeringens proposition till riksdagen (RP 137/2005) avseende förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar föreslås i § 3 att följande förfarande skall gälla för återkallelse:

Återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel

Om det är uppenbart att ett intyg om att en dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling som avses i förordningen är en europeisk exekutionstitel, har beviljats på felaktiga grunder med beaktande av de krav som anges i förordningen, skall intyget på ansökan återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

En ansökan om återkallelse får göras med hjälp av standardformuläret i bilaga VI till förordningen. Den som har del i saken skall ges tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Återkallelsen skall om möjligt antecknas på det ursprungliga intyget. En part som har begärt en kopia av intyget skall om möjligt underrättas om återkallelsen. Om ändring har sökts i målet skall fullföljdsdomstolen underrättas om återkallelsen.

Lagen förväntas träda i kraft den 21 oktober 2005.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Enligt artikel 12.1 skall de miniminormer som anges i kapitel III i förordningen tillämpas avseende domar enligt artikel 3.1 b och c som meddelats på grund av att den sökande uteblivit. Enligt artiklarna 12.2 är kapitel III också tillämpligt i de fall då en tredskodom meddelats av en appellationsdomstol.

I de fall där en tredskodom har meddelats under omständigheter av det slag som avses i artikel 3. 1 b och c har gäldenären, på vissa villkor, rätt att ansöka om förnyad prövning av domen enligt artikel 19.1, så att den kan intygas vara en europeisk exekutionstitel. I Finland innebär det faktum att gäldenären inte går i svaromål i distriktsdomstolen (käräjäoikeus) att en tredskodom meddelas. Enligt kapitel 12 §15 i civilprocesslagen har gäldenären rätt att ansöka om förnyad prövning inom trettio dagar från den dag då domen bevisligen meddelas denne.

För tillämpningen denna bestämmelse krävs det inte att gäldenären har faktisk kännedom om tredskodomen. Tidsfristen på trettio dagar börja inte löpa förrän tredskodomen delgivits gäldenären. Bestämmelsen har således ett bredare tillämpningsområde än den miniminorm som fastställs i artikel 19. Det ges dessutom särskilda möjligheter till förnyad prövning av tredskodomar i kapitel 31 i rättegångsbalken, där § 1 avser förnyad prövning på grund av procedurfel och § 7 förnyad prövning på grund av felaktigheter. Det är också möjligt att ansöka om återställande av försutten tid på grundval av § 17 i kapitel 31.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Intyg om europeisk exekutionstitel godkänns på finska, svenska och engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I Finland utgörs de officiella handlingar som avses i artikel 4.3 b av de underhållsavtal som fastställts av socialnämnden i varje stad eller kommun. Det är också socialnämnderna som utfärdar intyg om europeisk exekutionstitel avseende sådana avtal.

På justitieministeriets (rättsväsendets) webbplats www.oikeus.fi finns en förteckning över städer och kommuner i Finland. Kontaktuppgifter till städer och kommuner i Finland finns också på webbplatsen www.kommunerna.net

Senaste uppdatering: 31/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeisk exekutionstitel - Sverige

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Rättelse av intyg kan ske enligt 14 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. (Artikel 10.1 a) i förordningen om den europeiska exekutionstiteln).

“14 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel på grund av ett skrivfel eller liknande inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget, ska intyget rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget. Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.”

Återkallelse av intyg kan ske enligt 15 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. (Artikel 10.1 b) i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.)

“15 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid med de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska intyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas, ska parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.”

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Ansökan om förnyad prövning kan ske genom överklagande enligt 50 kap. 1 § rättegångsbalken, ansökan om återvinning enligt 44 kap. 9 § rättegångsbalken, ansökan om återvinning enligt 52 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, ansökan om återställande av försutten tid enligt 58 kap. 11 § rättegångsbalken samt klagan över domvilla enligt 59 kap. 1 § rättegångsbalken. (Artikel 19 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.)

”50 kap. 1 § rättegångsbalken

En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

44 kap. 9 § rättegångsbalken

Part, mot vilken tredskodom meddelats, får hos den rätt där talan väckts söka återvinning inom en månad från den dag då domen meddelades. Om återvinning inte söks står domen fast i den del den gått parten emot.

Ansökan om återvinning skall göras skriftligen. Har tredskodom meddelats utan huvudförhandling, bör ansökan innehålla allt som behövs från sökandens sida för förberedelsens fullföljande.

58 kap. 11 § rättegångsbalken

Har någon försuttit den tid som gäller för överklagande av dom eller beslut eller för ansökan om återvinning eller återupptagande, och hade han laga förfall, får på ansökan av honom den försuttna tiden återställas.

59 kap. 1 § rättegångsbalken

Dom som vunnit laga kraft skall efter klagan av den vars rätt domen rör på grund av domvilla undanröjas,

1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,

2. om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har varit part i målet, lider förfång,

3. om domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten har dömt i saken eller

4. om det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång.

Klagan över domvilla enligt första stycket 4 som grundas på en omständighet som inte tidigare har åberopats i målet skall avvisas, om klaganden inte gör sannolikt att han har varit förhindrad att åberopa omständigheten i rättegången eller han annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

52 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Är svaranden missnöjd med ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning, får han ansöka om återvinning.”

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Vi accepterar att intyget fylls i på följande språk: svenska och engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Officiella handlingar utfärdade av socialnämnden kan av socialnämnden själv intygas vara europeiska exekutionstitlar.

Senaste uppdatering: 23/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.