European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Evropski nalog za izvršbo - Belgija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V postopku za popravek ali umik iz člena 10(2) Uredbe se zahtevek naslovi na pristojno osebo sodnega organa, ki je izdal potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Če gre za potrdilo v zvezi z javno listino, se zahtevek naslovi na notarja, ki je izdal potrdilo. Če se pristojna oseba ali notar odločita za popravek ali umik potrdila, ta nima več učinka. Takoj ko je vsebinska napaka odpravljena (v primeru popravka) ali pristojna oseba oziroma notar ugotovi, da so bile vse zahteve iz Uredbe izpolnjene (v primeru umika), se izda novo potrdilo, ki nadomešča prejšnjega.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev za ponovno preučitev odločbe:

- Prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba (appel/hoger beroep) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku.

- Drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor (opposition/oppositie) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

- Če teh sredstev ni več mogoče vložiti zoper sodbo civilnega sodišča ali sodbo kazenskega sodišča o civilnih vidikih kazenske zadeve, se lahko v nekaterih okoliščinah, določenih v členu 1133 sodnega zakonika, vloži izredno pravno sredstvo revizije (requête civile/herroeping van het gewijsde) v šestih mesecih od takrat, ko je stranka izvedela za izpodbojni razlog, in sicer z namenom razveljavitve sodbe.

Navedeni roki za vložitev pritožbe, ugovora ali izrednega pravnega sredstva revizije ne vplivajo na:

- roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava,

- določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša,

- možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) Uredbe mora biti izvodu odločbe in potrdila o evropskem nalogu za izvršbo priložen prevod potrdila v uradnem jeziku kraja izvršitve, in sicer nizozemščini, francoščini ali nemščini.

Seznam jezikov, ki se uporabljajo, je na voljo v priročniku organov za sprejem za namene Uredbe (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah (evropski pravosodni atlas v civilnih zadevah).

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V Belgiji je organ, imenovan v okviru člena 25 Uredbe, notar, ki je sestavil javno listino, za katero se zahteva izdaja potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

Zadnja posodobitev: 25/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Bolgarija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Sodišče prve stopnje lahko po proučitvi primera popravi ali umakne potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo nespornega zahtevka (člen 619(4) zakonika o civilnem postopku).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Dolžnik lahko pri vrhovnem kasacijskem sodišču vloži zahtevek za preizkus zadevne sodne odločbe v skladu s členom 19 Uredbe. Sodišče prouči zahtevek v skladu s poglavjem 24 zakonika o civilnem postopku – „Razveljavitev pravno veljavnih odločb“.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Republika Bolgarija je kot sprejemljiv jezik določila bolgarščino.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Pristojni organ je sodišče, v okviru pristojnosti katerega je instrument izdan (člen 619(1) zakonika o civilnem postopku).

Zadnja posodobitev: 15/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Češka

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Češka okrajna sodišča (okresní soudy) delujejo v skladu s členom 167 zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Češka okrajna sodišča (okresní soudy) delujejo v skladu s členom 58 in členi 201–243g zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Češčina

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Okrajna sodišča (okresní soudy)

Zadnja posodobitev: 25/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Nemčija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Na podlagi Zakona o izvajanju Uredbe (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Zakon o izvajanju evropskega naloga za izvršbo) je bil Zakonik o civilnem postopku (ZPO) dopolnjen z naslednjimi določbami:

„Člen 1081

Popravek in umik

(1)          V skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 805/2004 se zahtevek za popravek ali umik sodnega potrdila vloži pri sodišču, ki je izdalo potrdilo. To sodišče odloči o zahtevku. Zahtevek za popravek ali umik notarskega ali upravnega potrdila se vloži pri organu, ki je izdal potrdilo. Notar ali upravni organ nemudoma posreduje zahtevek v odločanje okrožnemu sodišču, ki je pristojno na območju, kjer ima notar ali upravni organ sedež.

(2)          Dolžnik lahko vloži zahtevek za umik v enem mesecu. Če je treba potrdilo vročiti v tujini, je ta rok dva meseca. Ta zakoniti rok začne teči z vročitvijo potrdila, vendar v vsakem primeru ne pred vročitvijo naloga, na katerega se potrdilo nanaša. V zahtevku za umik se navedejo razlogi za očitno napačno odobreno potrdilo.

(3)          Člen 319(2) in (3) se smiselno uporablja za popravek in umik.“.

Člen 319(2) in (3) ZPO se glasi:

„Člen 319

Popravek sodb

(1) ...

(2)          Odločitev o popravku se zabeleži na sodbi in njenih kopijah. Če je odločitev o popravku izdana v obliki, določeni v členu 130(b), jo je treba shraniti v ločenem elektronskem dokumentu. Dokument je treba s sodbo neločljivo povezati.

(3)          Zoper nalog o zavrnitvi zahtevka za popravek ni pritožbe; zoper nalog o popravku se lahko nemudoma vloži pritožba.“.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu z veljavnimi nemškimi pravili o civilnem postopku je dolžnik na splošno, in ne samo v izjemnih primerih iz člena 19(1) Uredbe (ES) št. 805/2004, upravičen do vložitve zahtevka za pravno sredstvo zoper odločbo, izdano, ker ni ugovarjal sodbi ali ker ni nastopil pred sodiščem (glej člen 19(2) Uredbe (ES) št. 805/2004).

(a)   Zamudne sodbe in nalogi za izvršbo

Dolžnik lahko na podlagi člena 338 ZPO vloži zahtevek za razveljavitev zamudne sodbe. Zoper nalog, izdan v postopku za plačilni nalog, se lahko vloži isto pravno sredstvo (glej člen 700 ZPO v povezavi s členom 338 ZPO). Zahtevek se vloži kot ugovor pri sodišču, ki vodi postopek. Rok za vložitev ugovora je dva tedna. Ta zakoniti rok začne teči z vročitvijo odločbe. Če je zahtevek dopusten, se dovoli vrnitev v prejšnje stanje. Na dopustnost zahtevka ne vplivajo razlogi, zakaj dolžnik ni ugovarjal zahtevku ali prišel na sodno obravnavo.

Če v primerih iz člena 19(1)(a) Uredbe (ES) št. 805/2004 ni prišlo samo do nepravilnega vročanja listine o začetku postopka ali enakovredne listine ali vabila na sodno obravnavo, ampak obstajajo napake pri vročanju sodbe, na primer ker se je vročitev v obeh primerih opravila na naslovu, na katerem dolžnik že dalj časa nima stalnega prebivališča, je stališče naslednje: če ni mogoče dokazati, da sta bila zamudna sodba ali nalog za izvršbo pravilno vročena, ali če je pravni učinek take vročitve izničen s kršenjem osnovnih pravil vročanja, bo dvotedenski rok za vložitev zahtevka začel teči šele od dneva, ko je dolžnik dejansko prejel zamudno sodbo ali nalog za izvršbo. Poleg tega je dolžnik še naprej upravičen zahtevati razveljavitev sodbe.

V primerih iz člena 19(1)(b) Uredbe (ES) št. 805/2004, tj. če je bila vročitev pravilna, vendar dolžnik iz razloga višje sile ali izjemnih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, ni mogel ugovarjati zahtevku, je stališče naslednje: če vzrok preneha pravočasno pred iztekom roka za vložitev zahtevka za razveljavitev sodbe, se lahko dolžnik poslužuje običajnih pravnih sredstev, tj. vloži pritožbo (glej zgoraj). Če na primer dolžnik ni mogel nastopiti pred sodiščem zaradi prometne nesreče, bi lahko v dveh tednih od vročitve sodbe sam vložil zahtevek ali za to pooblastil zastopnika. Če po izteku roka za vložitev zahtevka vzrok, zaradi katerega je dolžnik zamudil rok, še vedno obstaja, člen 233 ZPO dolžniku dopušča vložitev zahtevka za vrnitev v prejšnje stanje. Te določbe niso omejene na primere višje sile, ampak omogočajo stranki vložitev zahtevka za vrnitev v prejšnje stanje, kadar brez svoje krivde ni mogla upoštevati zakonitega roka (ali drugih posebnih rokov). Zahtevek za vrnitev v prejšnje stanje se vloži v dveh tednih od dneva, ko je prenehal vzrok. Zahtevka ni mogoče vložiti po več kot letu dni od konca zamujenega roka. O zahtevku bo odločalo sodišče, ki je pristojno za obravnavanje zahtevka za razveljavitev sodbe (tj. prvostopenjsko sodišče), ki ga je tudi treba vložiti v dveh tednih.

Če je dolžnik vložil dopusten zahtevek za razveljavitev sodbe, ni pa prišel na naslednjo obravnavo, zoper zamudno sodbo, s katero se zavrne njegov zahtevek, nima pravnega sredstva (glej člen 345 ZPO). Vendar pa lahko dolžnik v določenih primerih vloži pritožbo. V skladu s členom 514(2) ZPO lahko v takih primerih svoj zahtevek utemelji z dejstvom, da njegov izostanek ni bil posledica malomarnosti. Splošne omejitve za dopustnost pritožb (glej člen 511(2) ZPO) ne veljajo. Pritožba se vloži kot pritožbeni zahtevek pri sodišču druge stopnje. Pritožbeni rok je en mesec; ta zakoniti rok začne teči z vročitvijo popolne sodbe in se izteče najpozneje pet mesecev po njeni razglasitvi. Ker gre za zakoniti rok, lahko dolžnik vloži zahtevek za vrnitev v prejšnje stanje v skladu s členom 233 ZPO, če je zamudil pritožbeni rok brez svoje krivde (glej navedeno zgoraj).

(b)   Sodbe na podlagi stanja zadeve

Če dolžnik ne pride na ustno obravnavo in sodišče ne izda zamudne tožbe, ampak na upnikovo zahtevo izda sodbo na podlagi do takrat zbranih dokazov (glej člen 331(a)(2) ZPO), je dopustna pritožba zoper takšno sodbo. V skladu s členom 511 ZPO bo pritožba dopustna, če vrednost zahtevka preseže 600 EUR ali če je prvostopenjsko sodišče dovolilo pritožbo zoper sodbo na podlagi temeljnih načel (člen 511(4) ZPO). Glede formalnih zahtev za pritožbo in pravice do vrnitve v prejšnje stanje se je mogoče sklicevati na zgoraj napisano.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Z Zakonom o izvajanju evropskega naloga za izvršbo je bil ZPO dopolnjen z naslednjimi določbami:

„Člen 1083

Prevod

Če mora upnik v skladu s členom 20(2)(c) Uredbe (ES) št. 805/2004 zagotoviti prevod, se ta sestavi v nemščini, potrdi pa ga ustrezno usposobljena oseba iz ene od držav članic.“.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V Nemčiji so javne listine za namene člena 25(1) Uredbe (ES) št. 805/2004 izvršljive listine, ki jih sestavijo notarji ali uradi za socialno varstvo mladih. Zakon o izvajanju evropskega naloga za izvršbo v novem členu 1079, s katerim dopolnjuje ZPO, za izdajanje potrdila o evropskem nalogu za izvršbo za namene člena 25(1) Uredbe (ES) št. 805/2004 pooblašča pristojni urad za izdajanje izvršljivih kopij (glej člen 724 ZPO). Te določbe se glasijo:

„Člen 1079

Pristojnost

Potrdila v skladu s:

1.            členom 9(1), členom 24(1), členom 25(1) ter

2.            členom 6(2) in (3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (UL L 134, str. 15) lahko izdajajo sodišča, organi ali notarji, ki so pristojni za izdajo izvršljivih kopij.“.

V skladu s členom 797(2) ZPO izvršljivo kopijo (in s tem potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo) notarske listine izda notar, ki hrani listino; če listino hrani drug organ, je pristojen ta organ. Običajno listino hrani notar, ki jo je overil.

V skladu s členom 60(3)(1) poglavja VIII (Socialno varstvo otrok in mladostnikov) Zakona o socialnem varstvu je Urad za socialno varstvo mladih, ki je pristojen za overjanje sporazumov, pristojen za izdajanje izvršljive kopije listine o socialnem varstvu mladih. Rezultat tega je, da je Urad za socialno varstvo mladih, ki je izdal javno listino, pristojen za izdajanje potrdil o evropskem nalogu za izvršbo. Zakon o izvajanju evropskega naloga za izvršbo uvaja natančnejšo določitev s ponovnim pregledom člena 60(3)(1) poglavja VIII Zakona o socialnem varstvu.

V skladu s pravili o pristojnosti za izdajanje izvršljivih kopij lahko v Nemčiji potrdila o evropskem nalogu za izvršbo izdajajo vsi notarji in uradniki za socialno varstvo mladih. Ker je v Nemčiji približno 8 000 notarjev in nekaj sto uradov za socialno varstvo mladih, se sestava njihovega seznama za objavo v Uradnem listu ne zdi smiselna. Poleg tega bi bili stroški za nenehno posodabljanje takšnega seznama nesorazmerni. Zaenkrat nemška vlada seznama ne bo predložila, Komisijo pa bo namesto tega uradno obveščala o spremembah predpisov, določenih v členu 1079 ZPO v povezavi s členom 797(2) ZPO ali členom 60(3)(1) poglavja VIII Zakona o socialnem varstvu, za objavo v Uradnem listu. Ti podatki upniku omogočijo, da bo lahko brez težav našel pristojni organ za namene člena 25 Uredbe (ES) št. 805/2004. Poleg tega bo v veliki večini primerov pristojni organ tisti, ki je izdal javno listino, kot je obrazloženo zgoraj.

Zadnja posodobitev: 09/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Estonija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V Estoniji se zahtevek za popravek ali umik evropskega naloga za izvršbo iz člena 10(2) Uredbe vloži na način, določen v členu 447 zakonika o civilnem postopku (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V primerih, navedenih v členu 19(1), se zahtevek vloži v skladu s členom 415 zakonika o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Za namene člena 20(2)(c) Uredbe Estonija sprejema potrdila v angleščini ali estonščini oziroma potrdila, prevedena v angleščino ali estonščino.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ iz člena 25 je okrajno sodišče Harjumaa.

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Grčija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Kadar se za sodno odločbo izda potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, je postopek za popravek ali umik potrdila določen v členu 10 Uredbe (ES) št. 805/2004, enak postopek pa se uporablja za potrdila za sodne poravnave (člen 24(3) Uredbe) in javne listine (člen 25(3)). Za tovrstne postopke in postopke v zvezi z vprašanjem pristojnosti se v Grčiji uporablja člen 933 zakonika o civilnem postopku (κώδικας Πολιτικής δικονομίας), ki ureja vložitev ugovorov zoper veljavnost izvršilnega naslova. Vendar pritožba zoper popravek ali umik ni dovoljena, po analogiji člena 10(4) Uredbe, ki se v skladu s členoma 24(3) in 25(3) uporablja tudi za sodne poravnave in javne listine.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopek za pravno sredstvo zoper sodbo, potrjeno kot evropski nalog za izvršbo, v zadevah, ko dolžnik ni prišel na obravnavo zaradi prepozno vročenega sodnega poziva ali višje sile, tj. izjemnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, je postopek sodišča, ki je izdalo sodbo. To je postopek za vložitev ugovorov zoper zamudno sodbo, določen v zakoniku o civilnem postopku (člena 495 in 501 ter naslednji).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Zahtevek v zvezi s potrjevanjem javne listine, izvršljive v eni državi članici, kot evropskega naloga za izvršbo v skladu s členom 25(1) Uredbe se poleg grščine sprejme tudi v angleščini.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, pristojen za potrjevanje evropskega naloga za izvršbo, tj. javna listina v smislu člena 4(3) Uredbe v povezavi s členom 904(2)(d) in (g) grškega zakonika o civilnem postopku, je oseba, ki je v skladu z grško zakonodajo pristojna za izdajanje izvršljivih listin; v primeru notarskih listin notar, ki jih je izdal. Za listine, ki so z zakonom določene kot izvršljive, vendar jih ni izdalo sodišče, je pristojni organ oseba, ki jih je izdala, na enak način, kot velja za notarske listine.

Zadnja posodobitev: 25/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Španija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopek za popravek napak v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo, predviden v členu 10(1)(a) Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004, je določen v prvih treh odstavkih člena 267 Povezava se odpre v novem oknusistemskega zakona št. 6/1985 z dne 1. julija 1985 o sodstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postopek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, predviden v členu 10(1)(b) Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004, se izvaja v skladu z določbami, ki urejajo pravna sredstva (recurso de reposición), iz Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Kar zadeva potrdila o evropskem nalogu za izvršbo javnih listin, mora notar, ki je pristojen za zadevo, preveriti, ali obstajajo kakršne koli vsebinske napake in ali so za izdajo potrdila izpolnjene vse zahteve, ter poslati zahtevo za popravek zaradi vsebinske napake ali zahtevo za umik v skladu s členom 10(1) Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo v izjemnih primerih iz člena 19 Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004 se lahko izvaja z razveljavitvijo pravnomočnih sodnih odločb na predlog stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti (člen 501 Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) je sprejemljiv jezik španščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Potrdilo, predvideno v členu 25(1) in v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 805/2004, izda notar ali njegov zakoniti zastopnik ali namestnik.

Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Francija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Zahteva za popravek naloga za izvršbo zaradi vsebinske napake ali zahteva za umik naloga, ki je bil napačno odobren (člen 10(2) uredbe (ES) št. 805/2004 o evropskem nalogu za izvršbo), se naslovi na direktorja tajništva (directeur des services de greffe judiciaire) sodišča, ki je nalog izdalo.

Zoper zavrnitev zahteve za popravek ali za umik naloga za izvršbo je možna pritožba z zahtevkom, naslovljenim na predsednika sodišča.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Vložitev pravnega sredstva iz člena 19 je redni postopek, ki se uporablja za odločbe sodišča, ki je izdalo prvotni nalog za izvršbo.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Evropski nalogi za izvršbo, ki jih upniki pošljejo francoskim organom, se lahko registrirajo, če so v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem ali španskem jeziku.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organi iz člena 25 uredbe so notar ali pravna oseba, ki ima notarsko pisarno, ki hrani izvirnik prejete listine.

Zadnja posodobitev: 02/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Hrvaška

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Zahteva za popravek ali umik sodnega potrdila se vloži pri:

– sodišču, ki je izdalo potrdilo.

Zahteva za popravek ali razveljavitev javne listine, ki jo je sestavil notar, upravni organ ali fizična ali pravna oseba z javnimi pooblastili, se vloži pri:

– organu ali osebi, ki je sestavila listino, ta pa zahtevo posreduje pristojnemu občinskemu sodišču na območju sedeža ali prebivališča, da bi slednje lahko izdalo veljavno odločbo.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 19(1) Uredbe sta postopka za vložitev pravnega sredstva v Republiki Hrvaški določena z zakonom o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine št. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 in 148/11 – prečiščeno besedilo št. 25/13 in 28/13).

Ta postopka sta:

– predlog za vrnitev v prejšnje stanje (členi 117–122a zakona o pravdnem postopku). Predlog je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je stranka izvedela za razlog za zamudo; če je stranka šele pozneje izvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedela. Po dveh mesecih (v postopkih pred občinskimi sodišči) ali 30 dneh (v postopkih pred gospodarskimi sodišči) od dneva zamude se predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne more več vložiti;

– obnova postopka (členi 421–432 zakona o pravdnem postopku). Predlog za obnovo postopka se vloži v 30 dneh od dneva, ko je stranka izvedela za razlog, na podlagi katerega vlaga predlog za obnovo postopka, oziroma od dneva, ko ji je bila vročena sodna odločba.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Hrvaščina. Hrvaški prevod mora overiti oseba, ki je pooblaščena za prevajanje v eni od držav članic EU.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Pristojna sodišča, upravni organi, notarji ter pravne in fizične osebe z javnimi pooblastili, ki so pooblaščene za izdajanje izvršilnih listin oziroma nalogov za izvršbo nespornih zahtevkov v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.

Zadnja posodobitev: 05/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Italija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Italijanska zakonodaja določa, da se za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo iz člena 10(2) uporablja postopek za popravek vsebinskih napak. Določbe, ki se uporabljajo, so člen 287 in naslednji Zakona o pravdnem postopku.

Italijanska zakonodaja določa, da se za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo iz člena 10(2) uporablja postopek za umik, o katerem odloča senat. Določbe, ki se uporabljajo, so člen 737 in naslednji Zakona o pravdnem postopku. Postopek se začne z vložitvijo pritožbe in konča z obrazloženo odločbo, ki jo sprejme senat sodnikov. Lahko se opravi tudi ustna obravnava.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopek s pravnimi sredstvi iz člena 19(1) v italijanski zakonodaji obsega redna pravna sredstva (člen 323 in naslednji Zakona o pravdnem postopku : pritožba in kasacijska pritožba (ricorso per cassazione)) in izredna pravna sredstva (člen 395 Zakona o pravdnem postopku).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljivi jezik na podlagi člena 20(2)(c) je italijanščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, določen s členom 25, je sodišče (Tribunale).

Zadnja posodobitev: 03/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Ciper

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopek za popravek je enak kot v pravilih o civilnem postopku. Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se lahko popravi, če obstaja vsebinska napaka ali neskladje med sodbo in potrdilom.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Kateri koli postopek za preskus sodbe se lahko evidentira v skladu s pravili o civilnem postopku. V skladu s pravilom 48 je treba predloge vložiti v pisni obliki, zainteresiranim strankam pa morajo biti vročeni vsaj štiri dni pred datumom obravnave. Za vložitev predloga se lahko uporabi obrazec iz Priloge VI k Uredbi.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Grščina in angleščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Ni relevantno. V ciprskem pravnem sistemu ni javnih listin, ki spadajo pod člen 4 Uredbe.

Zadnja posodobitev: 18/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Latvija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Latvijski organi v zvezi z informacijami o pravilih iz nacionalne zakonodaje o izvajanju člena 10(2) Uredbe in določitvi postopka za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo sporočajo, da so ukrepi za izvajanje člena 10(2) vključeni v člena 543.1 in 545.1 Zakona o pravdnem postopku.

„Člen 5431. Popravek napak v listinah Evropske unije za izvršbo

(1) Na predlog stranke v postopku lahko sodišče, ki je izdalo sodbo ali sprejelo odločbo, popravi napake v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo na podlagi člena 10 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004, v potrdilu iz člena 41(1) ali člena 42(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 ter v potrdilu iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi člena 9(1)(a) Uredbe (EU) št. 606/2013. Sodišče lahko napake v potrdilu iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta popravi tudi na lastno pobudo.

(2) Za vložitev predloga za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo je treba uporabiti standardni obrazec, naveden v členu 10(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004.

(3) Vprašanje popravka napake se obravnava na sodni obravnavi, pri čemer so stranke o tem obveščene pred obravnavo. Nenavzočnost teh oseb ne ovira obravnave tega vprašanja.

(4) Napake v listinah za izvršbo iz odstavka 1 tega člena se popravijo s sklepom sodišča.

(5) V zvezi s sklepom sodišča o popravku napake v listini za izvršbo se lahko vloži posebna pritožba.

Člen 5451. Umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo in potrdila iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

(1) Na predlog stranke v postopku z uporabo standardnega obrazca iz člena 10(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 lahko sodišče, ki je izdalo sodbo ali sprejelo odločbo, umakne potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo na podlagi člena 10 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004.

(11) Na predlog stranke v postopku ali na lastno pobudo z uporabo potrdila iz člena 14 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta lahko sodišče, ki je sprejelo odločbo, prekliče potrdilo iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi člena 9(1)(b) Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) Predlog za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ali preklic potrdila iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta se obravnava na sodni obravnavi, pri čemer so stranke o tem obveščene pred obravnavo. Nenavzočnost teh oseb ne ovira obravnave tega vprašanja.

(3) V zvezi s sklepom sodišča se lahko vloži posebna pritožba.“

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V zvezi z izvajanjem člena 19(1) Uredbe v nacionalno zakonodajo niso bila vključena nobena dodatna pravila, saj so v Latviji ta pravila zajeta v določbah Zakona o pravdnem postopku.

„Člen 51. Obnova procesnih rokov

(1) Na predlog stranke v postopku sodišče obnovi zamujene procesne roke, če ugotovi, da so razlogi za zamudo utemeljeni.

(2) Pri obnovi zamujenega postopkovnega roka sodišče dovoli tudi, da se opravijo zamujena procesna dejanja.

Člen 52. Podaljšanje procesnih rokov

Na predlog stranke v postopku se lahko roki, ki jih je določilo sodišče ali sodnik, podaljšajo.

Člen 53. Postopek za podaljšanje ali obnovo procesnih rokov

(1) Predlog za podaljšanje roka ali obnovo zamujenega roka se vloži pri sodišču, pred katerim bi bilo treba opraviti zamujeno procesno dejanje, obravnava pa se v pisnem postopku. Pred obravnavo predloga v pisnem postopku se stranke v postopku o tem obvestijo, hkrati pa se jim pošlje tudi predlog za podaljšanje roka ali obnovo zamujenega roka.

(2) Predlogu za obnovo procesnega roka se priložijo dokumenti, potrebni za to, da se opravi zamujeno procesno dejanje, ter obrazložitev predloga za obnovitev roka.

(3) Rok, ki ga določi sodišče, lahko podaljša sodnik posameznik.

(4) V zvezi z zavrnitvijo podaljšanja ali obnove roka s strani sodišča ali sodnika se lahko vloži posebna pritožba.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) Uredbe Latvija navaja latvijščino kot sprejemljivi jezik za sprejemanje in izdajanje potrdil o evropskem nalogu za izvršbo.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V Latviji ni ustanovljena nobena institucija, ki bi bila pristojna za potrjevanje javnih listin v skladu s členom 25 Uredbe.

Zadnja posodobitev: 05/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Litva

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (v nadaljnjem besedilu „Uredba“), ministrstvo za pravosodje Republike Litve s tem posreduje podatke v zvezi s postopki za popravo, jezikom in organi iz člena 30. Istočasno posredujemo besedilo ustreznega zakona Republike Litve o izvajanju Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005) (v nadaljnjem besedilu „Zakon“) in zakonika o pravdnem postopku Republike Litve (Uradni list št. 36–1340 z dne 6. aprila 2002; Uradni list št. 42 z dne 24. aprila 2002) (v nadaljnjem besedilu „Zakonik“).

Sodišče, ki je izdalo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, lahko na zahtevo zainteresirane stranke potrdilo popravi (v skladu s členom 10(1)(a) Uredbe, členom 5(1) Zakona in členom 648(6) Zakonika). Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, izdano v zvezi z javno listino, lahko popravi okrožno sodišče, pristojno za območje, kjer ima sedež notar, ki je potrdil javno listino kot izvršljivo. Za zahtevek za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ni treba plačati sodne takse.

Sodišče, ki je izdalo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, lahko potrdilo umakne s sodnim nalogom (v skladu s členom 10(1)(b) Uredbe in členom 5(2) Zakona). Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, izdano v zvezi z javno listino, lahko umakne okrožno sodišče, pristojno za območje, kjer ima sedež notar, ki je potrdil javno listino kot izvršljivo. Za zahtevek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ni treba plačati sodne takse.

Člen 5 Zakona pravi:

„Člen 5. Popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

1. Če se zaradi napake v črkovanju ali druge napake potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo razlikuje od sodne odločbe ali javne listine, se določbe člena 648(6) Zakonika o pravdnem postopku Republike Litve smiselno uporabljajo za namen popravka potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

2. Sodišče, ki je izdalo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, s sodnim nalogom umakne ali ne umakne potrdila o evropskem nalogu za izvršbo v okoliščinah iz člena 10(1)(b) Uredbe.

3. Zahtevki, ki so jih stranke vložile v zadevah iz tega člena, so oproščeni plačila sodne takse.

4. Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je okrožno sodišče, pristojno za območje, kjer ima sedež notar, ki je potrdil javno listino kot izvršljivo, zaprošeno za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, izdanega v skladu s postopkom iz člena 4(2) tega Zakona.“

Člen 648(6) Zakonika pravi:

„Če je pri izdaji listine za izvršbo prišlo do napake v črkovanju ali druge napake, mora institucija, ki je listino izdala, na zahtevo zainteresirane stranke popraviti listino.“

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Posredujemo besedilo ustreznega zakona Republike Litve o izvajanju Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005) (v nadaljnjem besedilu „Zakon“) in zakonika o pravdnem postopku Republike Litve (Uradni list št. 36–1340 z dne 6. aprila 2002; Uradni list št. 42 z dne 24. aprila 2002) (v nadaljnjem besedilu „Zakonik“).

Zamudna sodba, sprejeta na podlagi utemeljenega zahtevka stranke, ki ni bila navzoča na sodni obravnavi, in vloženega v 20 dneh od dneva, ko je bila zamudna sodba izdana, se lahko preizkusi (ta 20-dnevni rok se lahko v skladu s členom 78 Zakonika podaljša osebam, ki so ta rok zamudile iz razlogov, ki jih sodišče priznava kot utemeljene). Ko sodišče prejme zahtevek, ga skupaj s fotokopijami prilog pošlje strankam in tretjim osebam ter jih obvesti, da so stranke dolžne in tretje osebe upravičene do predložitve pisnih pripomb v 14 dneh. Sodišče pregleda zahtevek v pisnem postopku v 14 dneh od roka za predložitev pripomb. Če po pregledu zahtevka sodišče ugotovi, da stranka ni bila navzoča na obravnavi iz utemeljenih razlogov, o katerih ni mogla obvestiti sodišča pravočasno in se zahtevek sklicuje na dokaze, ki bi lahko vplivali na zakonitost in veljavnost zadevne zamudne sodbe, sodišče umakne zamudno sodbo in preizkusi zadevo.

Ko je zadeva v skladu z dokumentiranim postopkom pregledana (poglavje XXII Zakonika) ima sodišče pravico, kjer je to z utemeljenimi razlogi upravičeno, do podaljšanja dolžnikovega roka za vložitev pripomb v skladu s členom 430(5) Zakonika in v tistih primerih, ko je bila zadeva pregledana v skladu s pravili iz poglavja XXIII Zakonika (posebne značilnosti zadev, povezanih z izdajo sodnega naloga), lahko sodišče, kjer obstajajo utemeljeni razlogi, podaljša dolžnikov rok za predložitev pripomb v zvezi z upnikovim zahtevkom v skladu s členom 439(2) Zakonika.

Člen 287 Zakonika:

“1. Stranka, ki ni navzoča na sodni obravnavi, je upravičena do vložitve zahtevka za pravno sredstvo zoper zamudne sodbe na sodišču, ki je izdalo zamudno sodbo, v 20 dneh od izdaje sodbe.

2. V takem zahtevku mora biti navedeno:

1) naziv sodišča, ki je izdalo zamudno sodbo;

2) ime in priimek vložnika;

3) okoliščine, zaradi katerih vložnik ni bil navzoč na sodni obravnavi in ni do dneva obravnave obvestil sodišča o utemeljeni naravi razlogov za tako nenavzočnost, vključno z vsemi dokazi glede teh okoliščin;

4) okoliščine, ki lahko vplivajo na zakonitost in veljavnost sodbe, in vsi dokazi glede teh okoliščin;

5) podatki o vložnikovem zahtevku;

6) seznam spremnih listin, priloženih zahtevku;

7) podpis vložnika in datum zahtevka.

3. Sodišču se posreduje enako število fotokopij zahtevka in prilog, kot je strank in tretjih oseb.

4. Napake v zahtevku se odpravijo v skladu s postopkom za odpravo napak v zahtevkih.

5. Če so v isti zadevi vložene pritožbe in zahtevki za pravno sredstvo zoper zamudno sodbo, se najprej pregledajo zahtevki za pravno sredstvo zoper zamudno sodbo in vsi sodni nalogi, izdani v zvezi s temi sodbami.“

Člen 430(5) Zakonika:

„Če so pripombe vložene po preteku 20-dnevnega roka ali če niso v skladu z zahtevami iz odstavka 1 tega člena, sodišče zavrne njihov sprejem. Zoper sodni nalog, s katerim sodišče zavrne sprejem pripomb, se lahko vloži ločena pritožba. Če dolžnik iz utemeljenih razlogov zamudi rok, lahko sodišče na njegovo zahtevo rok podaljša.“

Člen 439(2) Zakonika:

Dolžnikove pripombe v zvezi z upnikovim zahtevkom se vložijo v pisni obliki v 20 dneh od dneva, ko je bilo dolžniku vročeno obvestilo o sodnem nalogu. Pripombe morajo izpolnjevati splošne pogoje glede vsebine in oblike procesnih dokumentov, z izjemo pogoja navedbe podlage. Če dolžnik iz utemeljenih razlogov vloži pripombe po izteku roka iz tega odstavka, sodišče lahko na dolžnikov zahtevek podaljša rok za vložitev pripomb. Zoper nalog o zavrnitvi takšne dolžnikove zahteve se lahko vloži ločena pritožba.

Člen 78(1) Zakonika:

„Osebam, ki so zamudile rok, določen v zakonu ali s strani sodišča, iz razlogov, ki so po mnenju sodišča utemeljeni, se lahko omenjeni rok podaljša.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 2(4) Zakona#_ftn1[1] se za namene člena 20(2)(c) Uredbe uporablja litovščina.

Člen 2(4) Zakona#_ftn2[1]:

„Evropski nalog za izvršbo ali njegova kopija za izvršitev v Republiki Litvi se prevede v litovščino in izvrši brez uporabe določb oddelka 7 poglavja LX Zakonika o pravdnem postopku Republike Litve.“#_ftnref1[1] Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005)

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V skladu s členom 4(2) Zakona#_ftn1[1] so organi iz člena 25 Uredbe, tj. organi, imenovani za izdajanje evropskega naloga za izvršbo v zvezi z javno listino, notarji.

Člen 4(2) Zakona#_ftn2[1]:

„Na zahtevo dolžnika bo evropski nalog za izvršbo v zvezi z javno listino, kot določa odstavek 1 tega člena, izdal notar, ki je sestavil javno listino. Notar bo evropski nalog za izvršbo izdal najkasneje v 5 dneh od dneva vložitve zahtevka za izdajo evropskega naloga za izvršbo.“
#_ftnref1[1] Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005)

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Madžarska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Na ozemlju Republike Madžarske popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo urejajo določbe Poglavja II Zakona LIII o sodnem izvrševanju iz leta 1994.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo zoper sodbo, na kateri temelji potrditev evropskega naloga za izvršbo, urejajo določbe Poglavja VII Zakona III o pravdnem postopku iz leta 1952.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljiva jezika za izpolnitev potrdila o evropskem nalogu za izvršbo sta angleščina in madžarščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, ki je običajno pristojen za potrjevanje javne listine, izdane na Madžarskem kot evropski nalog za izvršbo, je okrožno sodišče, na območju katerega se nahaja organ, ki je sestavil listino.

V primeru, da je javno listino sestavil notar ali da je notar izdal odredbo ali odobril poravnavo, ki ima isti učinek kot sodna poravnava, je pristojni organ za izdajanje potrdil, notar.

Sodišča, pristojna za potrjevanje javnih listin, ki se sestavijo na Madžarskem kot evropski nalogi za izvršbo, lahko poiščete s pomočjo iskalnika na vrhu strani.

Notarje, ki delujejo kot organi za potrjevanje, lahko poiščete s pomočjo funkcije iskanja, ki je na voljo na spodnji povezavi.

Zadnja posodobitev: 24/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Nizozemska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

1.1.  Postopek za popravek

Zahtevek za popravek se vloži na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo, na obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Postopek je določen v razdelku 4 izvedbenega predpisa (Implementation Act); gre za poenostavljeni postopek za vlogo na sodišču. To pomeni, da se poleg izvedbenega predpisa uporabljajo oddelki 261 in naslednji Zakona o pravdnem postopku. Glede pritožb in kasacije se uporabljajo oddelki 385 in naslednji ter 426 in naslednji tega Zakona.

Oddelek 4 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

1. V skladu s členom 10(1)(a) Uredbe se zahtevek za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo vloži na obrazcu iz člena 10(3) Uredbe na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo. Po analogiji se uporablja oddelek 2(2) in (3).

2. Kjer zahtevek iz pododdelka 1 vloži upnik, ki je zahteval izdajo naloga, mora biti, kadar je to mogoče, zahtevku priloženo prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, ki ga je treba popraviti. Dolžnika ni treba vabiti na sodišče. Popravek se odredi na dan, ki ga določi sodišče; ta dan se navede na nalogu sodišča in izda se popravljeno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Od takrat preneha veljati prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Če se zahtevek zavrže, se prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo vrne vlagatelju.

3. Kjer zahtevek iz pododdelka 1 vloži dolžnik, sodišče ne odredi popravka, dokler ne da priložnosti upniku in dolžniku, da izrazita svoja stališča. Popravek se odredi na dan, ki ga določi sodišče; ta dan in upoštevanje prejšnje odločbe se navedeta na nalogu sodišča, in izda se popravljeno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Od takrat preneha veljati prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Sodišče pouči upnika, da predloži novi nalog v sodni register.

Oddelek 2(2) in (3) izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

2. Z zahtevkom iz odstavka 1 se predložita verodostojna kopija naloga, za katerega se zahteva potrditev, in listina o začetku postopka. Kjer je to mogoče, je treba v zahtevku navesti vse tiste podrobnosti, ki jih sodišče potrebuje za potrditev odločbe kot evropskega naloga za izvršbo v skladu s Prilogo I k Uredbi. Če so listine ali podatki, predloženi z zahtevkom, nepopolni, ima vlagatelj možnost, da jih dopolni.

3. Zahtevek iz odstavka 1 se vroči preko sodnega izvršitelja ali tožilca. Vročanje s sodnim izvršiteljem ali tožilcem se ne zahteva, če odločbo potrdi okrožni sodnik.

1.2. Postopek za umik

Umik se lahko zahteva z uporabo obrazca iz Priloge VI k Uredbi na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo. Postopek je določen v razdelku 5 izvedbenega predpisa (Implementation Act); gre za poenostavljeni postopek za vlogo na sodišču. To pomeni, da se poleg izvedbenega predpisa uporabljajo oddelki 261 in naslednji Zakona o pravdnem postopku. Glede pritožb in kasacije se uporabljajo oddelki 385 in naslednji in 426 ter naslednji tega Zakona.

Oddelek 5 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

1. V skladu s členom 10(1)(b) Uredbe se zahtevek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo vloži na obrazcu iz člena 10(3) Uredbe na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo. Po analogiji se uporablja oddelek 2(2) in (3).

2. Umik se odredi z nalogom sodišča, ki ga izda na dan, ki ga določi sodišče, po tem, ko sta stranki imeli priložnost, da izrazita svoja stališča. Sodišče pouči upnika, da predloži novi nalog v sodni register.

Oddelek 2(2) in (3) izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

2. Z zahtevkom iz odstavka 1 se predložita verodostojna kopija naloga, za katerega se zahteva potrditev, in listina o začetku postopka. Kjer je to mogoče, je treba v zahtevku navesti vse tiste podrobnosti, ki jih sodišče potrebuje za potrditev odločbe kot evropskega naloga za izvršbo v skladu s Prilogo I k Uredbi. Če so listine ali podatki, predloženi z zahtevkom, nepopolni, ima vlagatelj možnost, da jih dopolni.

3. Zahtevek iz odstavka 1 se vroči preko sodnega izvršitelja ali tožilca. Vročanje s sodnim izvršiteljem ali tožilcem se ne zahteva, če odločbo potrdi okrožni sodnik.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo zoper odločbo o nespornem zahtevku v skladu s členom 19 Uredbe se lahko vloži v skladu z oddelkom 8 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo. Če je treba pravno sredstvo odrediti na podlagi oddelka 8(3) z vložitvijo vloge na sodišču, se uporabljajo oddelek 261 in naslednji Zakona o pravdnem postopku.

Oddelek 8 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

1. Glede odločb o nespornih zahtevkih, na katere se nanaša Uredba, lahko dolžnik iz razlogov iz člena 19(1)(a) in (b) Uredbe vloži zahtevek za pravno sredstvo na sodišču, ki je izdalo nalog.

2. Če zahtevek za pravo sredstvo zadeva sodbo, jo je treba vložiti v obliki pisne pritožbe v skladu s členom 146 Zakona o pravdnem postopku.

3. Če zahtevek za pravno sredstvo zadeva odločbo po hitrem postopku, ga je treba vložiti v obliki enostavne vloge.

4. Pritožbe je treba vložiti:

a) v primerih, na katere se nanaša člen 19(1)(a) Uredbe, v štirih tednih od vročitve odločbe dolžniku;

b) v primerih, na katere se nanaša člen 19(1)(b) Uredbe, v štirih tednih od prenehanja navedenih okoliščin.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Jezik, ki je dovoljen za namene iz člena 20 Uredbe, je nizozemščina ali vsak jezik, ki ga razume dolžnik.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, ki ga Nizozemska imenuje za potrditev dokumenta kot evropskega naloga za izvršbo za namene člena 25 Uredbe, je sodnik za predhodno zaslišanje na sodišču, pristojnem na območju, kjer ima sedež notar, ki je pripravil prvotni dokument.

Zadnja posodobitev: 25/08/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Avstrija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

– Pri sodnih odločbah in poravnavah ter dogovorih v zvezi s preživninskimi obveznostmi v skladu s členom 4(3)(b): zahtevek za umik ali popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo je treba vložiti pri sodišču ali upravnem organu, ki je izdal potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo (člen 419(1) in (2) zakona o izvršbi (Exekutionsordnung)).

– Pri izvršljivih notarskih listinah: zahtevek za popravek je treba vložiti pri notarju, ki je sestavil notarsko listino; če to ni mogoče, pa pri uradniku, ki je pristojen v skladu s členi 119, 146 in 149 avstrijskega zakona o notariatu (Notariatsordnung). Za umik potrdila, ki ga je izdal notar, je pristojno sodišče, ki je v skladu s procesnimi zakoni pristojno za odločanje o ugovoru izvršljivosti notarske listine (člen 419(3) zakona o izvršbi).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

– V primeru pravilne vročitve: predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamujenega roka za izpodbijanje uveljavljanega zahtevka ali zaradi neudeležbe na obravnavi.

– V primeru pomanjkljive vročitve: zahtevek za ponovno vročitev (Antrag auf neuerliche Zustellung) odločbe (pri odločbah v enostopenjskem postopku, kot je plačilni nalog ali nalog za plačilo menice), pritožba (Berufung) zoper odločbo (pri zamudnih sodbah), pravno sredstvo (Rekurs) zoper odločbo (pri sklepih, izdanih zaradi zamude).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Nemščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

– Pri dogovorih v zvezi s preživninskimi obveznostmi v skladu s členom 4(3)(b): upravni organ, pred katerim je bil sklenjen dogovor.

– Pri izvršljivih notarskih listinah: notar, ki je sestavil notarsko listino; če to ni mogoče, pa uradnik, ki je pristojen v skladu s členi 119, 146 in 149 avstrijskega zakona o notariatu. Celotni seznam notarjev je na voljo na spletišču avstrijske notarske zbornice (Österreichische Notariatskammer) na naslovu http://www.notar.at/.

Zadnja posodobitev: 10/11/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Poljska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

– Postopek za popravek: popravek v skladu s členom 350 v povezavi s členom 361 zakonika o civilnem postopku

Člen 350(1) Sodišče lahko po uradni dolžnosti popravi vse netočnosti, administrativne ali računske napake ali druge očitne napake v sodbi.

(2) Sodišče lahko sklep o popravku izda na zaprti seji; v tem primeru se prvotni sodbi doda zaznamek o popravku, na zahtevo strank pa lahko tak zaznamek vsebujejo tudi izvlečki, ki se jim vročijo. Nadaljnje kopije in izvlečki morajo upoštevati sklep o popravku.

(3) Če zadeva pride pred sodišče druge stopnje, lahko to sodišče po uradni dolžnosti popravi sodbo sodišča prve stopnje.

Člen 361 Če v zakoniku o civilnem postopku ni določeno drugače, se za sklepe smiselno uporabljajo določbe glede sodb.“

Člen 13(2) Če v posebnih predpisih ni določeno drugače, se določbe o pravdnem postopku smiselno uporabljajo tudi za druge vrste postopkov, ki jih ureja zakonik o civilnem postopku.

Potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se izdajo v obliki sodne odločbe v skladu s postopkom, določenim v členu 7951 zakonika o civilnem postopku.

– Postopek za umik v skladu s členom 7954 zakonika o civilnem postopku

Člen 7954(1) Če se izkaže, da obstaja podlaga za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo v skladu s posebnimi določbami, ga sodišče, ki je izdalo potrdilo, na podlagi dolžnikovega zahtevka umakne.

(2) Ta zahtevek se vloži v enem mesecu od dneva, ko je dolžniku vročena odločba o izdaji potrdila.

(3) Če zahtevek ni napisan v obliki, določeni v posebnih določbah, mora izpolnjevati zahteve za pisne vloge in v njem mora biti navedena podlaga za zahtevek.

(4) Sodišče pred umikom odločbe zasliši upnika.

(5) Zoper sklep o umiku potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se lahko vloži pritožba.“

Za vloge za umik evropskega naloga za izvršbo se plača taksa v višini 50 PLN.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopek kontrole: podaljšanje roka za vložitev pravnega sredstva v skladu s členi 168–172 zakonika o civilnem postopku

Člen 168 (1) Če stranka brez svoje krivde ni opravila procesnega dejanja v roku, sodišče na njeno zahtevo rok podaljša. Odločba sodišča se lahko izda na zaprti seji.

(2) Rok se lahko podaljša samo, če ima neupoštevanje roka nasprotne procesne učinke za stranko.

Člen 169 (1) Dopis z zahtevkom za podaljšanje roka se predloži sodišču, pri katerem je treba opraviti procesno dejanje, v enem tednu po prenehanju razloga za neupoštevanje roka.

Člen 169 (2) V dopisu mora biti navedena podlaga za zahtevek.

Člen 169 (3) Stranka mora ob vložitvi zahtevka opraviti procesno dejanje.

Člen 169 (4) Podaljšanje roka se po preteku enega leta od izteka roka lahko odobri samo v izjemnih okoliščinah.

Člen 169(5) Odločba o zahtevku za podaljšanje roka se lahko izda na zaprti seji.

Člen 172 Vložitev zahtevka za podaljšanje roka ne zadrži postopka ali izvršitve sodbe. Vendar lahko sodišče na podlagi danih okoliščin postopek ali izvršitev sodbe zadrži. Odločba sodišča se lahko izda na zaprti seji. Če je zahtevek sprejet, lahko sodišče zadevo nemudoma prouči.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljivi jeziki v skladu s členom 20(2)(c) Uredbe: poljski jezik.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ iz člena 25 Uredbe: okrajna sodišča; pristojno sodišče je okrajno sodišče, na ozemlju katerega je bila sestavljena javna listina.

Zadnja posodobitev: 22/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Portugalska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Zahtevke za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo predloži organ, ki je izdal potrdilo, na standardnem obrazcu iz Priloge VI k Uredbi.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Kar zadeva člen 19(1)(a), je postopek s pravnim sredstvom določen v členu 696(e) zakonika o civilnem postopku.

Kar zadeva člen 19(1)(b), je postopek s pravnim sredstvom določen v členu 140 zakonika o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljiv jezik je portugalščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Za potrjevanje javnih listin so pooblaščeni notarji.

Zadnja posodobitev: 20/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Romunija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Če je nalog za izvršbo sodna odločba, ki vključuje sodno poravnavo ali druge pravne dogovore med strankama, je za potrjevanje pristojno sodišče prve stopnje (člen 2(1) izrednega odloka vlade št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje določenih uredb Skupnosti od datuma pristopa Romunije k Evropski uniji, ki je bil s spremembami odobren z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen).

Za odločanje o zahtevi za popravek potrdila je pristojno sodišče, ki je izdalo potrdilo.   Sodišče o zahtevah za izdajo potrdil odloči brez poziva strank. Zoper odločbo o dopustnosti zahteve se ni mogoče pritožiti. Potrdilo se izda upniku, kopija pa pošlje dolžniku. Pravno sredstvo zoper odločbo o zavrnitvi zahteve se lahko vloži v 15 dneh od dneva izdaje odločbe oziroma v 15 dneh od vročitve odločbe, če upnik ni bil navzoč. Iste določbe se smiselno uporabljajo za revizijo (recurs) (členi 2, 3, 5 in 6 člena I1 izrednega odloka vlade št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje določenih uredb Skupnosti od datuma pristopa Romunije k Evropski uniji, ki je bil s spremembami odobren z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen).

Zahteva za umik potrdila se vloži v enem mesecu od vročitve potrdila, in sicer pri sodišču, ki je potrdilo izdalo. Če sodišče po pozivu strank ugotovi, da potrdilo ni bilo izdano v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 805/2004, ponovno prouči sprejete ukrepe in potrdilo v celoti ali delno umakne. Pravno sredstvo zoper odločbo se lahko vloži v 15 dneh od vročitve. Iste določbe se smiselno uporabljajo za revizijo (recurs) (člen 7 člena I1 izrednega odloka vlade št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje določenih uredb Skupnosti od datuma pristopa Romunije k Evropski uniji, ki je bil s spremembami odobren z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen).

Postopki za pravno sredstvo iz člena 19(1)

V skladu z romunsko zakonodajo so postopki za pravno sredstvo iz člena 19(1) postopki za redna pravna sredstva: pritožba (apel) in izredna pravna sredstva: revizija (recurs), ničnostna tožba (contestație în anulare) in obnova postopka (revizuire).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopki za pravno sredstvo iz člena 19(1)

V skladu z romunsko zakonodajo so postopki za pravno sredstvo iz člena 19(1) postopki za redna pravna sredstva: pritožba (apel) in izredna pravna sredstva: revizija (recurs), ničnostna tožba (contestație în anulare) in obnova postopka (revizuire).

Pritožbo urejajo členi 466-482 zakona o civilnem postopku.

Pritožba se lahko vloži zoper odločbe, izdane na prvi stopnji. Rok za vložitev pritožbe je 30 dni od dneva vročitve sodbe. Pritožba zadrži izvršitev prvostopenjske sodbe. Obrazložena pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo izpodbijano sodbo.

Po izteku roka za pritožbo lahko toženec vloži pisno pritožbo (nasprotna pritožba) (apel incident) v okviru pritožbenega postopka, ki ga je nasprotna stranka začela na podlagi samostojnega zahtevka za spremembo sodbe, izdane na prvi stopnji.

V primeru soudeležbe v postopku in kadar so v postopek vstopile tretje osebe, lahko toženec po izteku roka za pritožbo vloži pisno pritožbo (izzvana pritožba) (apel provocat) zoper drugega toženca ali zoper osebo, ki je bila udeležena v sporu na prvi stopnji, ampak ni bila stranka v glavnem pritožbenem postopku, če bi lahko njena udeležba imela učinek za pravni status toženca v postopku.

Toženec nasprotno ali izzvano pritožbo vloži z odgovorom na glavno pritožbo.

Na podlagi pritožbe, vložene v predpisanem roku, se o zadevi ponovno meritorno odloči, saj pritožbeno sodišče hkrati presoja dejansko stanje in pravo (devolutivni učinek pritožbe).

Pritožbeno sodišče preizkusi sodbo le v mejah pritožbenih razlogov, ki jih je navedel pritožnik, in glede na rešitve, ki so odvisne od izpodbijanega dela sodbe. Pritožbeno sodišče preizkusi celotno sodbo, če pritožba ni omejena na določene pritožbene razloge, če se s pritožbo zahteva razveljavitev sodbe ali če je sporni predmet nedeljiv.

Pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo potrdi, pri čemer pritožbo zavrne ali jo razveljavi ali razglasi neveljavnost postopka. Če je pritožbi ugodeno, sodišče razveljavi sodbo ali jo spremeni.

Če se ugotovi, da je prvostopenjsko sodišče napačno odločilo o zadevi, ne da bi jo vsebinsko obravnavalo, ali če je bilo o zadevi odločeno v odsotnosti stranke, ki ni bila pravilno vabljena, pritožbeno sodišče sodbo razveljavi in o njej meritorno odloči. Pritožbeno sodišče nato izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo pošlje v odločanje prvostopenjskemu sodišču; zadevo lahko vrne le enkrat v okviru enega postopka.

Če pritožbeno sodišče ugotovi, da je bilo prvostopenjsko sodišče nepristojno, izpodbijano sodbo razveljavi in vrne zadevo pristojnemu sodišču ali, če je to primerno, zavrne pritožbo.

Če pritožbeno sodišče ugotovi, da je pristojno za obravnavanje zadeve na prvi stopnji, sodbo razveljavi in o njej vsebinsko odloči.

Vložitev pritožbe pritožnika ne sme postaviti v slabši položaj od tistega, ki izhaja iz izpodbijane sodbe.

Revizijo urejajo členi 483-502 zakona o civilnem postopku.

Revizija se lahko vloži zoper sodbe, izdane v pritožbenem postopku, sodbe, izdane na zadnji stopnji, in zoper druge sodbe, za katere je tako eksplicitno določeno. Revizije ni mogoče vložiti zoper sodbe, ki se izdajo na določenih področjih (npr. sodbe v zvezi s skrbništvom, družinskimi zadevami, matičnimi zadevami, upravljanjem stavb, evakuacijo, služnostmi, spremembo mej, postavljanjem mejnikov, pozitivnimi (ali negativnimi) obveznostmi, ki jih ni mogoče ovrednotiti v denarju, sodno razglasitvijo oseb za mrtve, sodno razdelitvijo, civilno plovbo, delovnimi spori, socialno varnostjo, razlastitvijo, odškodnino zaradi sodnih zmot, zahtevki, ki jih je mogoče ovrednotiti v denarju do višine 500 000 RON). Tudi zoper sodbe pritožbenega sodišča se lahko vloži le pritožba.

Rok za vložitev revizije je 30 dni od dneva vročitve sodbe. O reviziji odloča sodišče, ki je neposredno višje od sodišča, ki je izdalo izpodbijano sodbo. Na zahtevo pritožnika lahko sodišče, ki odloča o reviziji, odloži izvršitev izpodbijane sodbe.

Nasprotna in izzvana revizija se lahko vložita v primerih, ki so določeni za nasprotno in izzvano pritožbo.

Ko je revizija načeloma razglašena za dopustno, sodišče preveri vse navedene razloge za revizijo, ki jo po obravnavi dovoli, zavrže, razveljavi ali razglasi neveljavnost postopka. Če revizijo dovoli, se izpodbijana sodba lahko razveljavi, in sicer deloma ali v celoti. Razveljavljena sodba nima pravnih učinkov. Akti v zvezi z izvršitvijo ali zavarovanjem, ki izvirajo iz razveljavljene sodbe, so brez pravne veljave. Sodišče to razglasi po uradni dolžnosti v izreku o razveljavitvi sodbe.

Če je sodba razveljavljena, so sodbe revizijskega sodišča, ki obravnavajo pravna vprašanja, obvezne za sodišče, ki je vsebinsko odločalo o zadevi. Če je bila sodba razveljavljena zaradi kršitev postopkovnih pravil, se postopek nadaljuje od razveljavljenega akta. Po razveljavitvi sodbe prvostopenjsko sodišče v mejah razveljavitve ponovno odloči o zadevi, pri čemer upošteva vse razloge, ki so bili podani pred sodiščem, katerega sodba je bila razveljavljena.

Sodba, izdana v revizijskem postopku, in vrnitev zadeve po razveljavitvi sodbe v revizijskem postopku, ne moreta poslabšati položaja strank.

Ničnostno tožbo urejajo členi 503-508 zakona o civilnem postopku.

Ničnostna tožba se lahko vloži zoper pravnomočne sodbe, če pritožnik ni bil pravilno vabljen in zato ni bil prisoten na obravnavi. Ničnostna tožba se vloži pred sodiščem, ki je izdalo izpodbijano sodbo. Ničnostna tožba se lahko vloži v 15 dneh od vročitve sodbe in najpozneje eno leto od dneva, ko je sodba postala pravnomočna. Sodišče lahko odloži izvršitev sodbe, za katero se zahteva razglasitev ničnosti, če je podano zavarovanje. Če so razlogi za ugovor utemeljeni, sodišče izreče eno sodbo, s katero razglasi ničnost izpodbijane sodbe in odloči o zadevi. Zoper sodbo, ki je izdana v postopku za razglasitev ničnosti, se lahko vložijo ista pravna sredstva kot zoper izpodbijano sodbo.

Obnovo postopka urejajo členi 509-513 zakona o civilnem postopku.

Obnova postopka v zvezi s sodbo, v kateri je bilo vsebinsko odločeno, ali ki se sklicuje na vsebino, se lahko zahteva, če se npr. ena stranka ni mogla udeležiti postopka in o tem obvestiti sodišča iz razlogov, na katere ni mogla vplivati. Rok za vložitev zahteve za obnovo postopka je 15 dni od dneva, ko prenehajo razlogi, ki so stranki preprečili udeležiti se postopka. Sodišče lahko odloži izvršitev sodbe, za katero se zahteva obnova postopka, če je podano zavarovanje. Če sodišče sprejme zahtevo za obnovo postopka, lahko deloma ali v celoti spremeni izpodbijano sodbo, v primeru, da gre za pravnomočno sodbo, ki je za stranko neugodna, pa zadnjo sodbo razveljavi. Zoper sodbo, izdano v obnovi postopka, se lahko vložijo pravna sredstva, določena z zakonom za sodbo, ki je predmet obnove postopka.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

romunščina

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Če je nalog za izvršbo javna listina, je za potrjevanje pristojno sodišče okrožja, v katerem je listina izdana (člen 2(2) člena I1 izrednega odloka vlade št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje določenih uredb Skupnosti od datuma pristopa Romunije k Evropski uniji, ki je bil s spremembami odobren z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen).

Zadnja posodobitev: 17/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Slovenija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopki za popravek iz člena 10(2):

  • V Sloveniji se predlog za popravek naslovi na organ, ki je izdal potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo (člen 42.c(1) Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Postopki za umik iz člena 10(2):

  • Postopek za razveljavitev po drugem odstavku 42.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (za razveljavitev potrdila je pristojno sodišče oziroma organ, ki ga je izdal) in po tretjem odstavku 40.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v postopku razveljavitve potrdila o pravnomočnosti je v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Obnova postopka po členih 394–405 Zakona o pravdnem postopku (obnova postopka iz členov 394–405 Zakona o pravdnem postopku).

Vrnitev v prejšnje stanje po členih 166-120 Zakona o pravdnem postopku (vrnitev v prejšnje stanje iz členov 166-120 Zakona o pravdnem postopku).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Uradni jeziki so slovenščina, ter dva jezika narodnih skupnosti, ki sta v uradni rabi pri sodiščih na območju teh narodnih skupnosti (6. ín 104. člen Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju). Jezika narodnih skupnosti sta italijanski in madžarski jezik.

Narodnostno mešana območja določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo in 9/11; v nadaljevanju ZUODNO). 5. člen ZUODNO določa: “Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran."

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Notar.

Imenik notarjev najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Zadnja posodobitev: 15/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Slovaška

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V skladu s členom 21 zakona št. 160/2015 (zakonik o pravdnem postopku (Civilný sporový poriadok)) je za spremembe in preklic potrdil pristojno sodišče, ki je izdalo sodno odločbo, oziroma sodišče, pred katerim je bila sklenjena ali potrjena sodna poravnava. Sodišča izvedejo popravke potrdil v skladu s členom 224 zakonika o pravdnem postopku.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 19(1)(a) Uredbe so slovaška sodišča pooblaščena za preizkus sodb na podlagi členov 355–457 zakonika o pravdnem postopku. V skladu s členom 19(1)(b) Uredbe sodišča preizkusijo sodbe na podlagi člena 122 zakonika o pravdnem postopku (izjema od prenehanja veljavnosti po izteku roka).

Členi 355–457 urejajo posamezne postopke s pravnimi sredstvi (pritožba, obnova postopka in izredno pravno sredstvo). Posamezne določbe urejajo pogoje za dopustnost pritožb, podatke, ki jih je treba navesti v pritožbah, ukrepe sodišč in postopke odločanja sodišč o pritožbah.

Posamezne določbe zakonika o pravdnem postopku so na voljo na spletišču Slov-lex.sk.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljiv jezik v skladu s členom 20(2)(c) Uredbe je na Slovaškem slovaščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V skladu s členom 21(2) zakonika o pravdnem postopku je območno sodišče (krajský súd), ki je pristojno za overjanje sodnih listin v skladu s členom 62 zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in pravilih postopka, kakor je bil spremenjen, pristojno za izdajo, spremembo ali preklic potrdil po posebni zakonodaji v zvezi z javno listino.

Območno sodišče je pristojno za overjanje sodnih listin ali izdajo apostille, če so zadevne listine izdali okrožna sodišča, notarji ali sodni izvršitelji s sedežem na območju območnega sodišča, če je bila preverjena pristnost listin ali pristnost podpisa na listini in če so listine prevodi uradnih prevajalcev ali poročila izvedencev.

Zakon št. 97/1963 je na voljo na spletišču Slov-lex.sk.

Zadnja posodobitev: 08/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Finska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

1.1 Postopek za popravek iz člena 10(2)(a)

V vladnem predlogu parlamentu (HE 137/2005) v zvezi z Uredbo (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo je bil v odstavku 2 predlagan naslednji postopek za popravek:

Popravek vsebinskih napak v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo

Če je bila sodba, sporazum o poravnavi, ki ga je sodišče odobrilo, ali javna listina napačno predstavljena v potrdilu, izdanem na podlagi Uredbe, mora sodišče, ki je izdalo potrdilo, ali drug organ na podlagi zahtevka popraviti neskladje.

Zahtevek za popravek se lahko vloži na standardnem obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Popravek je treba narediti na prvotnem potrdilu Če ni mogoče popraviti prvotnega potrdila, je treba dolžniku izdati novo potrdilo. O popravku je treba, kolikor je to mogoče, obvestiti stranke, ki so zahtevale kopijo potrdila. Če je bila s tem v zvezi vložena pritožba, je treba o popravku obvestiti pritožbeno sodišče.

1.2 Postopek za umik iz člena 10(2)(b)

V vladnem predlogu parlamentu (HE 137/2005) v zvezi z Uredbo (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo je bil v odstavku 3 predlagan naslednji postopek za umik:

Umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo

Če je bilo potrdilo, ki potrjuje sodbo, sporazum o poravnavi, ki ga je sodišče odobrilo, ali javna listina očitno napačno potrjeno kot evropski nalog za izvršbo v skladu z zahtevami iz Uredbe, mora sodišče, ki je izdalo potrdilo, ali drug organ na podlagi zahtevka umakniti potrdilo.

Zahtevek za umik se lahko vloži na standardnem obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Stranke imajo možnost za zaslišanje, razen če je to očitno nepotrebno.

Če bo to mogoče, se umik potrdi na prvotnem potrdilu. O umiku je treba, kolikor je to mogoče, obvestiti stranke, ki so zahtevale kopijo potrdila. Če je bila s tem v zvezi vložena pritožba, je treba o umiku obvestiti pritožbeno sodišče.

Predlog je stopil v veljavo 21. oktobra 2005.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 12(1) se minimalni standardi v Poglavju III Uredbe uporabljajo za sodbe iz člena 3(1)(b) in (c), izdane zaradi dolžnikovega neizpolnjevanja obveznosti. V skladu s členom 12(2) se Poglavje III uporablja tudi, ko je bila zamudna sodba razglašena na pritožbenem sodišču.

Kjer je bila sodba izdana zaradi neizpolnjevanja obveznosti, v okoliščinah, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 3(1)(b) in (c), je dolžnik v določenih okoliščinah upravičen zahtevati pravno sredstvo sodbe v skladu s členom 19(1), da se sodba potrdi kot evropski nalog za izvršbo. Na Finskem ima pasivnost dolžnika na okrožnem sodišču (käräjäoikeus) za posledico zamudno sodbo. Dolžnik ima v skladu z odstavkom 15 Poglavja 12 Zakona o pravdnem postopku pravico v roku tridesetih dni od dneva, ko je prejel overjeno obvestilo o sodbi, zahtevati ponovno obravnavo iste stvari.

Za uporabljanje te določbe nima pomena, ali se je dolžnik dejansko seznanil z zamudno sodbo. Časovni rok tridesetih dni začne teči šele, ko je zamudna sodba vročena dolžniku. Zato je pravilo širše od minimalnega standarda, določenega v členu 19. Poleg tega so na voljo posebne oblike pritožbe v Poglavju 31 Zakona o pravdnem postopku za zamudne sodbe, vključno s pritožbo na podlagi procesne napake iz odstavka 1 in zahtevek za ničnost na podlagi vsebinske napake iz odstavka 7. Nadalje je na voljo posebno izjemen način pritožbe v odstavku 17 Poglavja 31, zahtevek za vrnitev v prejšnje stanje.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se lahko predloži v finskem, švedskem ali angleškem prevodu.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Na Finskem so javne listine, kot je določeno v členu 4(3)(b), odobreni dogovori o preživljanju med zakoncema in tako potrjeni s strani Socialnega odbora vsakega kraja ali mestne občine. Za take dogovore bodo Socialni odbori tudi izdajali potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

Seznam krajev in mestnih občin na Finskem je na voljo v elektronski obliki na spletni strani Ministrstva za pravosodje www.oikeus.fi. Naslovi mest in mestnih občin so tudi na voljo na spletnih straneh Združenja lokalnih in regionalnih organov www.kunnat.net.

Zadnja posodobitev: 16/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Evropski nalog za izvršbo - Švedska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Potrdila se lahko popravijo v skladu s členom 14 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb (člen 10(1)(a) uredbe o evropskem nalogu za izvršbo).

„Člen 14 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb

Če potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo zaradi vsebinske napake ne ustreza sodbi, javni listini ali odločbi, ga sodišče ali organ, ki ga je izdal, popravi. Pritožba zoper odločbo o popravku ni mogoča.“

Potrdila se lahko umaknejo v skladu s členom 15 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb (člen 10(1)(b) uredbe o evropskem nalogu za izvršbo).

„Člen 15 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb

Če je bilo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo izdano v nasprotju z zahtevami iz uredbe o evropskem nalogu za izvršbo, ga sodišče ali organ, ki ga je izdal, umakne.

Pred umikom potrdila lahko stranki izrazita svoje mnenje, razen če to ni potrebno.

Pritožba zoper odločbo o umiku ni mogoča.“

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Zahteva za pravno sredstvo se lahko poda s pritožbo (överklagande) v skladu s členom 1 poglavja 50 zakonika o sodnem postopku (rättegångsbalken), zahtevo za obnovo postopka (återvinning) v skladu s členom 9 poglavja 44 zakonika o sodnem postopku, zahtevo za obnovo postopka (återvinning) v skladu s členom 52 zakona (1990:746) o plačilnih nalogih in pomoči, zahtevo za podaljšanje zamujenega roka (återställande av försutten tid) v skladu s členom 11 poglavja 58 zakonika o sodnem postopku ali pritožbo zaradi bistvene kršitev določb postopka (klagan över domvilla) v skladu s členom 1 poglavja 59 zakonika o sodnem postopku (člen 19 uredbe o evropskem plačilnem nalogu).

„Člen 1 poglavja 50 zakonika o sodnem postopku

Stranka vloži pritožbo zoper sodbo okrožnega sodišča (tingsrätt) v civilni zadevi v pisni obliki. Pritožba se vloži pri okrožnem sodišču. Sodišče jo mora prejeti v treh tednih od izreka sodbe.

Člen 9 poglavja 44 zakonika o sodnem postopku

Stranka, zoper katero je bila izdana zamudna sodba, lahko zahteva obnovo postopka na sodišču, na katerem je bila tožba vložena, v enem mesecu od datuma vročitve sodbe. Če se obnova postopka ne zahteva, sodbe ni mogoče izpodbijati na podlagi tega, da je bila izdana stranki v zamudi.

Vloga za obnovo postopka se vloži v pisni obliki. Če je bila zamudna sodba sprejeta brez obravnave vsebine, mora vloga vsebovati vse, kar se od vlagatelja zahteva v zvezi z obravnavo.

Člen 11 poglavja 58 zakonika o sodnem postopku

Če je oseba zamudila rok za pritožbo zoper sodbo ali odločbo ali rok za obnovo ali ponovno uvedbo postopka ter ima pravno veljaven razlog, se lahko na njeno zahtevo rok podaljša.

Člen 1 poglavja 59 zakonika o sodnem postopku

Pravnomočna sodba se razveljavi zaradi bistvenih kršitev določb postopka na zahtevo osebe, čigar zakonske pravice so predmet sodbe:

1. če zadeva ni bila umaknjena, čeprav je obstajala procesna ovira, ki jo mora višje sodišče, ki obravnava pritožbo, ugotoviti po uradni dolžnosti;

2. če je bila sodba izdana zoper osebo, ki ni bila pravilno vabljena oziroma ni vstopila v zadevo, ali če sodba škodljivo vpliva na pravice osebe, ki ni bila stranka v sporu;

3. če je sodba tako nejasna ali nepopolna, da iz nje ni mogoče razbrati razsodbe sodišča o glavnih dejstvih postopka; ali

4. če je med postopkom nastala druga bistvena kršitev določb postopka, za katero se lahko domneva, da je vplivala na rešitev zadeve.

Pritožba zaradi bistvene kršitev določb postopka iz zgornjega pododstavka 4, ki temelji na novi okoliščini, se zavrže, razen če lahko pritožnik dokaže, da okoliščine v teku postopka ni mogel navesti ali je imel drug upravičen razlog, da tega ni storil.

Člen 52 zakona (1990:746) o plačilnih nalogih in pomoči

Če toženec ni zadovoljen s sodbo o plačilnem nalogu ali navadni pomoči, lahko zahteva obnovo postopka.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Za izpolnitev potrdila sprejmemo naslednja jezika: švedščino in angleščino.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Če je Švedski odbor za socialno varstvo (Socialnämnd) izdal javno listino, jo lahko tudi potrdi kot evropski nalog za izvršbo.

Zadnja posodobitev: 26/08/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.