Evropski nalog za izvršbo

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Zahtevke za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo predloži organ, ki je izdal potrdilo, na standardnem obrazcu iz Priloge VI k Uredbi.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Kar zadeva člen 19(1)(a), je postopek s pravnim sredstvom določen v členu 696(e) zakonika o civilnem postopku.

Kar zadeva člen 19(1)(b), je postopek s pravnim sredstvom določen v členu 140 zakonika o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljiv jezik je portugalščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Za potrjevanje javnih listin so pooblaščeni notarji.

Zadnja posodobitev: 25/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.