Evropski nalog za izvršbo

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

1.1 Postopek za popravek iz člena 10(2)(a)

V vladnem predlogu parlamentu (HE 137/2005) v zvezi z Uredbo (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo je bil v odstavku 2 predlagan naslednji postopek za popravek:

Popravek vsebinskih napak v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo

Če je bila sodba, sporazum o poravnavi, ki ga je sodišče odobrilo, ali javna listina napačno predstavljena v potrdilu, izdanem na podlagi Uredbe, mora sodišče, ki je izdalo potrdilo, ali drug organ na podlagi zahtevka popraviti neskladje.

Zahtevek za popravek se lahko vloži na standardnem obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Popravek je treba narediti na prvotnem potrdilu Če ni mogoče popraviti prvotnega potrdila, je treba dolžniku izdati novo potrdilo. O popravku je treba, kolikor je to mogoče, obvestiti stranke, ki so zahtevale kopijo potrdila. Če je bila s tem v zvezi vložena pritožba, je treba o popravku obvestiti pritožbeno sodišče.

1.2 Postopek za umik iz člena 10(2)(b)

V vladnem predlogu parlamentu (HE 137/2005) v zvezi z Uredbo (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo je bil v odstavku 3 predlagan naslednji postopek za umik:

Umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo

Če je bilo potrdilo, ki potrjuje sodbo, sporazum o poravnavi, ki ga je sodišče odobrilo, ali javna listina očitno napačno potrjeno kot evropski nalog za izvršbo v skladu z zahtevami iz Uredbe, mora sodišče, ki je izdalo potrdilo, ali drug organ na podlagi zahtevka umakniti potrdilo.

Zahtevek za umik se lahko vloži na standardnem obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Stranke imajo možnost za zaslišanje, razen če je to očitno nepotrebno.

Če bo to mogoče, se umik potrdi na prvotnem potrdilu. O umiku je treba, kolikor je to mogoče, obvestiti stranke, ki so zahtevale kopijo potrdila. Če je bila s tem v zvezi vložena pritožba, je treba o umiku obvestiti pritožbeno sodišče.

Predlog je stopil v veljavo 21. oktobra 2005.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 12(1) se minimalni standardi v Poglavju III Uredbe uporabljajo za sodbe iz člena 3(1)(b) in (c), izdane zaradi dolžnikovega neizpolnjevanja obveznosti. V skladu s členom 12(2) se Poglavje III uporablja tudi, ko je bila zamudna sodba razglašena na pritožbenem sodišču.

Kjer je bila sodba izdana zaradi neizpolnjevanja obveznosti, v okoliščinah, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 3(1)(b) in (c), je dolžnik v določenih okoliščinah upravičen zahtevati pravno sredstvo sodbe v skladu s členom 19(1), da se sodba potrdi kot evropski nalog za izvršbo. Na Finskem ima pasivnost dolžnika na okrožnem sodišču (käräjäoikeus) za posledico zamudno sodbo. Dolžnik ima v skladu z odstavkom 15 Poglavja 12 Zakona o pravdnem postopku pravico v roku tridesetih dni od dneva, ko je prejel overjeno obvestilo o sodbi, zahtevati ponovno obravnavo iste stvari.

Za uporabljanje te določbe nima pomena, ali se je dolžnik dejansko seznanil z zamudno sodbo. Časovni rok tridesetih dni začne teči šele, ko je zamudna sodba vročena dolžniku. Zato je pravilo širše od minimalnega standarda, določenega v členu 19. Poleg tega so na voljo posebne oblike pritožbe v Poglavju 31 Zakona o pravdnem postopku za zamudne sodbe, vključno s pritožbo na podlagi procesne napake iz odstavka 1 in zahtevek za ničnost na podlagi vsebinske napake iz odstavka 7. Nadalje je na voljo posebno izjemen način pritožbe v odstavku 17 Poglavja 31, zahtevek za vrnitev v prejšnje stanje.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se lahko predloži v finskem, švedskem ali angleškem prevodu.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Na Finskem so javne listine, kot je določeno v členu 4(3)(b), odobreni dogovori o preživljanju med zakoncema in tako potrjeni s strani Socialnega odbora vsakega kraja ali mestne občine. Za take dogovore bodo Socialni odbori tudi izdajali potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

Seznam krajev in mestnih občin na Finskem je na voljo v elektronski obliki na spletni strani Ministrstva za pravosodje www.oikeus.fi. Naslovi mest in mestnih občin so tudi na voljo na spletnih straneh Združenja lokalnih in regionalnih organov www.kunnat.net.

Zadnja posodobitev: 31/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.