Európsky exekučný titul

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

1.1. Postup pre opravu uvedený v článku 10 ods. 2 písm. a)

Vo vládnom návrhu zákona (HE 137/2005), ktorý bol predložený parlamentu a ktorý sa týka nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul bol v § 2 navrhnutý takýto postup pre opravu:

Oprava vecnej chyby v osvedčení o európskom exekučnom titule

Ak v osvedčení vydanom na základe nariadenia došlo k nesprávnemu vyjadreniu obsahu rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny, súd alebo iný orgán, ktorý osvedčenie vydal musí na požiadanie takúto nezrovnalosť opraviť.

Žiadosť o opravu je možné podať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe č. VI nariadenia. Opraviť by sa malo pôvodné osvedčenie. Ak pôvodné osvedčenie nie je možné opraviť, dlžníkovi sa musí vydať nové osvedčenie. Oprava sa v čo najširšej možnej miere oznámi účastníkom, ktorí si vyžiadali rovnopis osvedčenia. Ak bolo vo veci podané odvolanie, oprava sa musí oznámiť odvolaciemu súdu.

1.2 Postup pre stiahnutie uvedený v článku 10 ods. 2 písm. b)

Vo vládnom návrhu zákona (HE 137/2005), ktorý bol predložený parlamentu a ktorý sa týka nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul bol v § 3 navrhnutý takýto postup pre stiahnutie:

Stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule

Ak bolo osvedčenie, ktoré osvedčuje rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu ako európsky exekučný titul vydané z pohľadu požiadaviek stanovených v nariadení zjavne nesprávne, súd alebo iný orgán, ktorý osvedčenie vydal musí na požiadanie osvedčenie stiahnuť.

Žiadosť o stiahnutie je možné podať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe č. VI nariadenia. Účastníkom sa musí dať možnosť vyjadriť sa, ibaže by to bolo zjavne bezpredmetné.

Stiahnutie sa podľa možnosti vyznačí na pôvodnom osvedčení. Oznámi sa v čo najširšej možnej miere účastníkom, ktorí si vyžiadali rovnopis osvedčenia. Ak bolo vo veci podané odvolanie, stiahnutie sa musí oznámiť odvolaciemu súdu.

Tento návrh zákona nadobudne účinnosť 21. októbra 2005.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa článku 12 ods. 1 sa na rozhodnutia spadajúce pod článok 3 ods. 1 písm. b) a c) založené na neprítomnosti odporcu na pojednávaní vzťahujú minimálne pravidlá obsiahnuté v kapitole III nariadenia. Podľa článku 12 ods. 2 sa kapitola 3 uplatňuje aj vtedy, keď bolo kontumačné rozhodnutie vydané na odvolacom súde.

Ak bolo rozhodnutie vydané kontumačne, za okolností spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c), je na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu podľa článku 19 ods. 1 potrebné, aby mal dlžník za určitých okolností právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Vo Fínsku vedie nečinnosť dlžníka na okresnom súde („käräjäoikeus“) ku kontumačnému rozhodnutiu. Dlžník má podľa kapitoly 12 § 15 Súdneho poriadku právo žiadať o obnovu konania do tridsiatich dní od obdržania preukázateľného oznámenia o rozhodnutí.

Toto ustanovenie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či mal dlžník skutočnú vedomosť o kontumačnom rozhodnutí. Táto tridsaťdňová lehota začne plynúť až po doručení kontumačného rozhodnutia dlžníkovi. Toto pravidlo ide preto nad rámec minimálnych pravidiel stanovených článkom 19. Voči kontumačným rozhodnutiam je navyše možné podať mimoriadne opravné prostriedky uvedené v kapitole 31 Súdneho poriadku, vrátane sťažnosti z dôvodu procesnej chyby podľa § 1 a žiadosti o zrušenie rozhodnutia pre vecné pochybenie podľa § 7. Okrem toho je v kapitole 31 § 17 k dispozícii osobitná forma mimoriadneho opravného prostriedku – žiadosť o obnovenie zmeškanej lehoty.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa môže predkladať vo fínskom, švédskom resp. anglickom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Vo Fínsku sú verejnými listinami podľa článku 4 ods. 3 písm. b) zmluvy o platení výživného, ktoré sú schválené a tým aj osvedčené sociálnymi úradmi jednotlivých miest alebo obcí. V prípade týchto dohôd vydajú sociálne úrady aj osvedčenie o európskom exekučnom titule.

Zoznam fínskych miest a obcí je v elektronickej podobe dostupný na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti: www.oikeus.fi. Adresy mestských a obecných úradov je možné takisto nájsť aj na internetových stránkach združenia miestnych a regionálnych orgánov: www.kunnat.net.

Posledná aktualizácia: 16/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom