Európsky exekučný titul

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

V Estónsku možno žiadosť o opravu alebo zrušenie európskeho exekučného titulu podľa článku 10 ods. 2 nariadenia podať spôsobom, ktorý je uvedený v § 447 občianskeho súdneho poriadku (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V prípadoch podľa článku 19 ods. 1 je možné podať návrh podľa § 415 občianskeho súdneho poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Na účely článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia Estónsko akceptuje osvedčenia v angličtine alebo estónčine, alebo osvedčenia preložené do týchto jazykov.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom na účely článku 25 je miestny súd Harjumaa.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom