Europejski tytuł egzekucyjny

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Wniosek o sprostowanie lub uchylenie zaświadczenia wydanego przez sąd należy wnieść do:

- sądu, który wydał zaświadczenie.

Wniosek o sprostowanie lub stwierdzenie nieważności dokumentu urzędowego sporządzonego przez notariusza, organ administracji bądź osobę fizyczną lub prawną wykonującą zadania publiczne należy wnieść do:

- organu lub osoby sporządzających dokument, które mają obowiązek przesłać go następnie do właściwego sądu rejonowego określonego na podstawie siedziby/miejsca zamieszkania, tak aby sąd ten mógł wydać wiążące orzeczenie.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia postępowanie na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia w Republice Chorwacji jest określone w ustawie o postępowaniu cywilnym (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – tekst jednolity, 25/13 i 28/13).

Te postępowania obejmują:

- wniosek o przywrócenie terminu (prijedlog za povrat u prijašnje stanje) (art. 117-122a ustawy o postępowaniu cywilnym). Wniosek należy wnieść w terminie ośmiu dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o tym, że przyczyna niedochowania terminu przestała istnieć; jeżeli strona dowiedziała się o tym później, termin ten zaczyna biec od dnia, w którym strona dowiedziała się, że przyczyna niedochowania terminu przestała istnieć. Wniosku o przywrócenie terminu nie można wnieść po upływie dwóch miesięcy od daty, w której należało dokonać czynności (w postępowaniu przed sądem rejonowym) bądź po upływie 30 dnia od tej daty (w postępowaniu przed sądem handlowym).

- wznowienie postępowania (ponavljanje postupka) (art. 421-432 ustawy o postępowaniu cywilnym). Skargę o wznowienie postępowania należy wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia skargi albo od dnia, w którym doręczono jej orzeczenie sądowe.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Język chorwacki. Tłumaczenia na język chorwacki muszą być poświadczone przez tłumacza uprawnionego do poświadczania dokumentów w jednym z państw członkowskich.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Właściwe sądy, organy administracji, notariusze, osoby fizyczne i prawne wykonujące zadania publiczne –uprawnione do wydawania tytułów egzekucyjnych w przypadku roszczeń bezspornych na podstawie obowiązującego prawa krajowego.

Ostatnia aktualizacja: 05/07/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony