European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Eiropas izpildes kārtība - Beļģija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labošanas vai atsaukšanas procedūras nolūkiem, kas minēta [Regulas (EK) Nr. 805/2004] 10. panta 2. punktā, ir jāiesniedz pieteikums tās tiesu iestādes amatpersonai, kura izsniegusi Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu. Ja apliecinājums attiecas uz publisku aktu, pieteikums ir jāiesniedz notāram, kurš izsniedzis apliecinājumu. Ja [tiesas] amatpersona vai notārs izlemj labot vai atsaukt apliecinājumu, apliecinājums zaudē spēku. Tiklīdz būtiskā kļūda ir izlabota (labojuma gadījumā) vai tiklīdz [tiesas] amatpersona vai notārs nolemj, ka visas regulas prasības ir izpildītas (atsaukuma gadījumā), tiks izsniegts jauns Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums, ar ko aizstāj iepriekšējo apstiprinājumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Atkarībā no lietas konkrētajiem apstākļiem saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem pusei, kura vēlas panākt lēmuma pārskatīšanu, ir vairākas rīcības iespējas.

- Pirmkārt, Tiesu kodeksa (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051. pantā noteikts, ka spriedumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā pēc dokumentu izsniegšanas vai dažos gadījumos — viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas atbilstoši kodeksa 792. panta otrai un trešai daļai. Noteikums ir piemērojams neatkarīgi no tā, vai abas puses piedalījās tiesas sēdēs vai ne.

- Otrkārt, kodeksa 1048. pantā noteikts, ka gadījumā, ja attiecībā uz vienu no pusēm spriedums ir aizmugurisks, var celt iebildumu: tāpat viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas vai dažos gadījumos — viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas atbilstoši kodeksa 792. panta otrai un trešai daļai.

- Ja vairs nav pieejams neviens no minētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ar ko vērsties pret civiltiesas spriedumu (vai krimināltiesas nolēmumu par tajā izskatāmas lietas civiltiesiskajiem aspektiem), noteiktos apstākļos sešu mēnešu laikā pēc sprieduma paziņošanas puse var iesniegt pieteikumu un prasīt ārkārtas pārskatīšanu saskaņā ar kodeksa 1133. pantu, lūdzot spriedumu atcelt.

Iepriekš minētie termiņi pārsūdzībai, iebildumam vai pieteikumam par ārkārtas pārskatīšanu neietekmē šādus aspektus:

- jebkādus termiņus, kas noteikti starpvalstu un starptautisko tiesību imperatīvās normās;

- Tiesu kodeksa 50. panta noteikumu, kas pieļauj termiņa, ar kuru izbeidzas tiesības, pagarināšanu, ievērojot konkrētus, likumā noteiktus nosacījumus;

- iespēju piemērot vispārēju tiesību principu, kuru atkārtoti ir apstiprinājusi Kasācijas Tiesa [Cour de Cassation] un saskaņā ar kuru darbības veikšanai atvēlētais periods tiek pagarināts par labu pusei, kura attiecīgo darbību nevarēja veikt nepārvaramas varas (force majeure) dēļ.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 805/2004] 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu sprieduma kopijai un Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma kopijai jābūt pievienotam apliecinājuma tulkojumam izpildes vietas valsts oficiālajā valodā, t.i., nīderlandiešu, franču vai vācu valodā.

Saraksts ar norādēm, kura valoda ir piemērojama, atrodams saņēmēju iestāžu rokasgrāmatā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs (Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants civillietās).

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Beļģijā iestāde, kas iecelta [Regulas (EK) Nr. 805/2004] 25. panta nolūkiem, ir notārs, kas sagatavoja publisko aktu, par kuru iesniegts pieprasījums izsniegt Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu.

Lapa atjaunināta: 25/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Bulgārija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesa var labot vai atsaukt apstiprinājumu par Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētam prasījumam (Civilprocesa kodeksa 619. panta 4. punkts).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Parādnieks var iesniegt Augstākajai kasācijas tiesai pieprasījumu par attiecīgā sprieduma pārskatīšanu atbilstoši Regulas 19. pantam. Tiesa izskata pieprasījumu saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 24. nodaļu “Juridiski spēkā esošu lēmumu atsaukšana”.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Bulgārijas Republika nosaka bulgāru valodu.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Kompetentā iestāde ir tiesa, kuras jurisdikcijā publiskais akts ir izdots (Civilprocesa kodeksa 619. panta 1. punkts).

Lapa atjaunināta: 11/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Čehija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Čehijas Republikas apgabaltiesas (okresní soudy) rīkojas saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 167. nodaļu , redakcijā ar grozījumiem.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Čehijas Republikas apgabaltiesas (okresní soudy) rīkojas saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 58. nodaļu un 201.-243.g nodaļu, redakcijā ar grozījumiem.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Čehu valoda

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Apgabaltiesas (okresní soudy).

Lapa atjaunināta: 14/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Vācija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ar likumu, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likums), Civilprocesa kodekss (ZPO) ir papildināts ar šādiem noteikumiem:

"1081. paragrāfs

Labojumi un atsaukšana

(1)          Pieteikumu labot vai atsaukt tiesas apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punktu iesniedz tai tiesai, kura izdeva apstiprinājumu. Šī tiesa lemj par pieteikumu. Pieteikumu labot vai atsaukt notāra vai iestādes apstiprinājumu iesniedz iestādei, kas izdevusi šo apstiprinājumu. Notārs vai iestāde nekavējoties nosūta pieteikumu izskatīšanai tai apgabaltiesai, kuras jurisdikcijā tie atrodas.

(2)          Termiņš, kurā parādnieks var iesniegt pieteikumu par atsaukšanu, ir viens mēnesis. Ja apstiprinājums jāizsniedz ārzemēs, tad termiņš ir divi mēneši. Tas ir likumā noteikts izņēmuma termiņš, kas sākas brīdī, kad izsniedz apstiprinājumu, tomēr ne agrāk par tā dokumenta izsniegšanu, uz kuru apstiprinājums attiecas. Pieteikumā par atsaukšanu norāda pamatojumu, kādēļ apstiprinājums acīmredzami ir izsniegts nepareizi.

(3)          Šā kodeksa 319. paragrāfa 2. un 3. punkts pēc analoģijas piemērojams labošanai un atsaukšanai.”

ZPO 319. paragrāfa 2. un 3. punktu izsaka šādā redakcijā:

"319. paragrāfs

Spriedumu labošana

(1) ...

(2)          Uz sprieduma un tā norakstiem izdara atzīmi par lēmumu veikt labojumu. Ja paziņojums par labojumu veikšanu ir noformēts 130.b paragrāfā paredzētajā veidā, to saglabā atsevišķā elektroniskā dokumentā. Šo dokumentu neatdalāmi pievieno spriedumam.

(3)          Lēmums noraidīt pieteikumu par labošanu nav pārsūdzams; attiecībā uz lēmumu veikt labošanu var tūlīt iesniegt sūdzību.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Atbilstoši Vācijas civilprocesa normām parādniekam parasti - nevis tikai Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 1. punktā minētajos izņēmuma gadījumos - ir tiesības pieprasīt pārskatīt lēmumu, kas pieņemts, parādniekam neapstrīdot prasījumu, vai aizmuguriski (sk. Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 2. punktu).

a)    Aizmuguriski spriedumi un izpildu rīkojumi.

Saskaņā ar ZPO 338. paragrāfu parādnieks var iesniegt pieteikumu atcelt aizmugurisku spriedumu. Šis pats tiesību aizsardzības līdzeklis pastāv attiecībā uz piespiedu izpildes rīkojumu, kas izdots brīdinājuma kārtībā (sk. ZPO 700. paragrāfu, to lasot saistībā ar ZPO 338. paragrāfu). Iebildumu izsaka, iesniedzot pieteikumu par iebildumu tiesā, kura izskata lietu. Pieteikuma par iebildumu iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas. Tas ir likumā noteikts ārkārtas termiņš, un to sāk rēķināt no lēmuma izsniegšanas brīža. Ja pieteikums ir pieļaujams, tiesvedība atgriežas iepriekšējā stadijā, kāda bija pirms aizmuguriskā lēmuma pieņemšanas. Pieteikuma pieļaujamību neietekmē iemesli, kuru dēļ parādnieks nav apstrīdējis prasījumu vai nav ieradies tiesā.

Ja Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos ne vien netika pienācīgi izsniegts dokuments, ar ko uzsāk tiesvedību, vai līdzvērtīga pavēste vai aicinājums ierasties tiesā, bet pastāv trūkumi arī attiecībā uz sprieduma izsniegšanu, piemēram, tādēļ, ka abos gadījumos tos nogādāja uz tādu adresi, kurā parādnieks vairs sen nedzīvo, spēkā ir šāds regulējums: ja nav iespējams pierādīt, ka aizmuguriskais spriedums vai izpildu rīkojums tika pienācīgi izsniegti, vai izsniegšana nav spēkā, jo ir pārkāpti būtiski izsniegšanu reglamentējoši noteikumi, divu nedēļu termiņš pieteikuma iesniegšanai sākas tikai no tā brīža, kurā parādnieks faktiski saņēmis aizmugurisko spriedumu vai izpildu rīkojumu. Turklāt parādniekam joprojām saglabājas tiesības iesniegt pieteikumu atcelt spriedumu.

Gadījumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā, t.i., ja izsniegšana ir notikusi pienācīgi, bet parādnieks sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem vai ārkārtas apstākļiem, kuros nav viņa vainas, nevarēja apstrīdēt prasījumu, spēkā ir šāds regulējums: ja kavēklis ir laicīgi pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa notecēšanas novērsts, parādnieks var izmantot parasto tiesību aizsardzības līdzekli, proti, iesniegt pieteikumu (skat. iepriekš). Ja parādnieks, piemēram, nevarēja ierasties tiesā sakarā ar satiksmes negadījumu, viņš parasti būtu spējīgs divu nedēļu laikā no sprieduma izsniegšanas vai nu pats iesniegt pieteikumu, vai norīkot pārstāvi to veikt viņa vārdā. Ja tomēr kavēklis saglabājas pēc tam, kad beidzies pieteikuma iesniegšanas termiņš, ZPO 233. paragrāfs paredz parādniekam iespēju iesniegt prasību atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā. Šis noteikums neaprobežojas tikai ar nepārvaramas varas gadījumiem un ļauj pusei iesniegt prasību atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā vienmēr, kad tā ne savas vainas dēļ nevarēja ievērot kādu likumā noteiktu ārkārtas termiņu (vai citus īpašus termiņus). Pieteikumu atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā jāiesniedz divu nedēļu laikā, šo termiņu sāk rēķināt no dienas, kurā ir likvidēts kavēklis. Pieteikumu vairs nevar iesniegt, ja pēc nokavētā termiņa beigām ir pagājis vairāk nekā viens gads. Pieteikumu izskata tā tiesa, kuras piekritībā ir lemt arī par pieteikumu atcelt spriedumu (tas ir, tiesa, kas izskata lietu), kas arī ir jāiesniedz divu nedēļu laikā.

Ja parādnieks ir iesniedzis pieļaujamu pieteikumu atcelt spriedumu, bet neierodas uz tiesas sēdi, viņš vairs nevar apstrīdēt aizmugurisko spriedumu, ar kuru noraidīts viņa pieteikums (skat. ZPO 345. paragrāfu). Tomēr parādniekam ierobežotā apjomā ir tiesības iesniegt pārsūdzību. Saskaņā ar ZPO 514. paragrāfa 2. punktu viņš var savu pārsūdzību balstīt uz faktu, ka viņa neierašanās tiesā nav notikusi nolaidības dēļ. Vispārējos pārsūdzības pieļaujamības ierobežojumus (skat. ZPO 511. paragrāfa 2. punktu) nepiemēro. Pārsūdzību iesniedz pārsūdzības pieteikuma veidā apelācijas instances tiesai. Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir viens mēnesis; tas ir likumā noteikts ārkārtas termiņš, ko sāk skaitīt, kad ir izsniegts pilns spriedums, taču ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc sprieduma pasludināšanas. Tā kā tas ir likumā noteikts ārkārtas termiņš, parādnieks var iesniegt pieteikumu atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā saskaņā ar ZPO 233. paragrāfu, ja parādnieks ne savas vainas dēļ ir nokavējis pārsūdzības termiņu (sk. iepriekš).

b)    Spriedumi saskaņā ar tiesvedības materiāliem

Ja parādnieks neierodas uz mutisko noklausīšanos un tiesa, nevis pieņem aizmugurisku spriedumu, bet gan pēc kreditora pieprasījuma pieņem spriedumu saskaņā ar tiesvedības materiāliem (sal. ZPO 331.a paragrāfa 2. punkts), spriedums ir pārsūdzams. Saskaņā ar ZPO 511. paragrāfu pārsūdzība ir pieļaujama, ja prasības summa pārsniedz EUR 600 vai ja pirmās instances tiesa pieļauj sprieduma pārsūdzību īpaši svarīgu iemeslu dēļ (ZPO 511. paragrāfa 4. punkts). Attiecībā uz formas prasībām pārsūdzībai un tiesībām prasīt tiesvedības atgriešanu iepriekšējā stadijā jāņem vērā iepriekš izklāstītais.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Ar Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likumu ZPO ir iekļauti šādi noteikumi:

"1083. paragrāfs

Tulkošana

Ja kreditoram ir jāiesniedz tulkojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu, tulkojumu veic vācu valodā un to apliecina persona, kurai ir tādas apliecinājuma tiesības kādā no dalībvalstīm.”

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Vācijā publiski akti Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta 1. punkta nozīmē ir izpildāmi akti, ko sastādījuši notāri un bāriņtiesas (Jugendamt) amatpersonas. Ar Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likumu pilnvaras izdot Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta 1. punkta mērķiem saskaņā ar ZPO jauno 1079. paragrāfu ir piešķirtas tai iestādei, kas ir atbildīga par izpildāmā akta eksemplāra izdošanu (sal. ZPO 724. paragrāfu). Šie noteikumi izteikti šādā redakcijā:

"1079. paragrāfs

Piekritība

Apstiprinājumus:

1.            saskaņā ar 9. panta 1. punktu, 24. panta 1. punktu, 25. panta 1. punktu un

2.            saskaņā ar 6. panta 2. un 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (OV L 143, 15. lpp.), var izdot tās tiesas, iestādes vai notāri, kuriem ir tiesības izsniegt izpildāmu eksemplāru.”

Saskaņā ar ZPO 797. paragrāfa 2. punktu notariāla akta izpildāms eksemplārs (un tādējādi Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājums) ir jāizdod tam notāram, pie kura glabājas pats akts; ja akts glabājas kādā iestādē, tad kompetentā iestāde ir šī iestāde. Parasti aktu uzglabā tas notārs, kurš to ir apliecinājis.

Saskaņā ar Sociālā kodeksa VIII sējuma (Bērnu un jaunatnes labklājība) 60. paragrāfa 3. punkta 1. apakšpunktu ar jaunatnes labklājību saistīta akta izpildāma eksemplāra izdošana ir tās bāriņtiesas kompetencē, kurai ir piešķirtas tiesības apliecināt attiecīgo apņemšanos. Tādējādi tā bāriņtiesa, kas izdeva publisko aktu, ir kompetenta izdot Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu. Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likumā ir precizēts Sociālais kodekss, pārskatot tā VIII sējuma 60. paragrāfa 3. punkta 1. apakšpunktu.

Ņemot vērā, ka kompetence ir saistīta ar tiesībām izsniegt izpildāmu akta eksemplāru, jākonstatē, ka Vācijā jebkurš notārs un jebkura bāriņtiesa var izdot Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu. Tā kā Vācijā ir apmēram 8000 notāru un vairāki simti bāriņtiesu, nešķiet lietderīgi veidot to sarakstu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Turklāt šāda saraksta regulāras atjaunināšanas izmaksas būtu nesamērīgi lielas. Pagaidām Vācijas valdība atturēsies no saraksta nosūtīšanas un tā vietā publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņo reglamentējošos noteikumus, kas izklāstīti ZPO 1079. paragrāfā saistībā ar ZPO 797. paragrāfa 2. punktu vai Sociālā kodeksa VIII sējuma 60. paragrāfa 3. teikuma 1. apakšpunktu. Šī informācija ļauj kreditoram bez pūlēm noskaidrot kompetento iestādi Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta nozīmē. Turklāt vairumā gadījumu kompetentā iestāde ir tā iestāde, kura izdeva publisko aktu, kā izskaidrots iepriekš.

Lapa atjaunināta: 22/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Igaunija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Igaunijā Regulas 10. panta 2. punktā paredzēto pieprasījumu Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt Civilprocesa kodeksa 447. pantā noteiktajā kārtībā (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Regulas 19. panta 1. punktā minētajos gadījumos Igaunijā pieprasījumu var iesniegt saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 415. pantu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Atbilstoši Regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunktam Igaunijā pieņem apstiprinājumus angļu un igauņu valodā vai to tulkojumus minētajās valodās.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Regulas 25. pantā minētā iestāde ir Harjumā (Harjumaa) apriņķa tiesa.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Grieķija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ja Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums izdots attiecībā uz tiesas spriedumu, to labo vai atsauc saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 10. pantā Regulā (EK) Nr. 805/2004, un tādu pašu procedūru piemēro izlīgumu (regulas 24. panta 3. punkts) un publisko aktu apstiprinājumiem (25. panta 3. punkts). Grieķijā šāda veida procesus un, protams, procesus jautājumos par piekritību reglamentē Civilprocesa kodeksa (κώδικας πολιτικής δικονομίας) 933. pants, kas skar iebildumu sniegšanu par izpildu rīkojuma spēkā esību. Tomēr labojums vai atsaukums nav pārsūdzams, jo regulas 10. panta 4. punktu piemēro pēc analoģijas, un saskaņā ar 24. panta 3. punktu un 25. panta 3. punktu tādā pašā veidā to piemēro izlīgumiem un publisko aktu apstiprinājumiem.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Ja spriedums, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, ir jāpārskata tāpēc, ka parādnieks nespēja nodrošināt savu aizstāvību novēlotas pavēstes vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, proti, ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus parādnieks nav varējis ietekmēt, jāievēro procedūra, ko piemērojusi tiesa, kas taisīja spriedumu. Tā ir Civilprocesa kodeksā paredzētā procedūra iebildumu sniegšanai, pamatojoties uz saistību neizpildi (495., 501. un turpmākie panti).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieprasījumus publiska akta apstiprināšanai par Eiropas izpildu rīkojumu, kas saskaņā ar regulas 25. panta 1. punktu ir jāizpilda dalībvalstī, pieņem grieķu un angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Iestāde, kas ir kompetenta apstiprināt Eiropas izpildu rīkojumu, proti, publisku aktu, uz kuru attiecas Regulas 4. panta 3. punkts kontekstā ar Grieķijas Civilprocesa kodeksa 904. panta 2. punkta d) un g) apakšpunktu, ir persona, kura saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem ir pilnvarota izdot izpildu dokumentu, kas attiecībā uz notariālu aktu ir notārs, kurš to izdevis. Attiecībā uz dokumentiem, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir izpildāmi, bet kurus nav izdevusi tiesa, tāpat kā saistībā ar notariāliem aktiem kompetentā iestāde ir persona, kas izdevusi attiecīgo dokumentu.

Lapa atjaunināta: 25/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Spānija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Procedūra kļūdu labošanai Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir paredzēta 1985. gada 1. jūlija Konstitucionālā likuma 6/1985 par tiesu varu (Ley Orgánica del Poder Judicial) 267. panta pirmajās trīs daļās.

Procedūru Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma atsaukšanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā, veic saskaņā ar noteikumiem par prasību par pārskatīšanu (recurso de reposición), kas ir paredzēti 2000. gada 7. janvāra Likumā 1/2000 par civilprocesu (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Saistībā ar Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu attiecībā uz publiskiem aktiem par lietu atbildīgā notāra pienākums ir pārbaudīt, vai nav pieļautas būtiskas kļūdas vai arī nav izpildīti kādi apstiprinājuma izsniegšanas nosacījumi, kā arī nosūtīt pieprasījumu veikt būtiskas kļūdas labojumu vai nosūtīt pieprasījumu atsaukt apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punktu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārkatīšanu tiesā ārkārtas gadījumos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. pantā, var veikt, atceļot galīgo spriedumu pēc saistības nepildošās puses pieprasījuma (2000. gada 7. janvāra Likuma 1/2000 501. pants).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu pieņemamā valoda ir spāņu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Par šo lietu atbildīgā pilnvarotā notāra vai tā likumīgā pārstāvja, vai tā aizstājēja pienākums ir izsniegt Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta 1. punktā un III pielikumā paredzētu apstiprinājumu.

Lapa atjaunināta: 18/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Francija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieteikums par Eiropas izpildes rīkojuma labošanu būtiskas kļūdas dēļ vai atsaukšanu nepamatotas izsniegšanas gadījumā saskaņā ar 10. panta 2. punktu jāiesniedz tās tiesas kancelejas direktoram, kas izsniegusi rīkojumu.

Lēmumu par labošanas vai atsaukšanas pieteikuma noraidīšanu var apstrīdēt, iesniedzot pieteikumu tiesas priekšsēdētājam.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārskatīšanas procedūra, kas paredzēta 19. pantā, ir vienkārša procedūra, kas attiecas uz tās tiesas lēmumiem, kura izsniegusi sākotnējo izpildes rīkojumu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Francijas tiesu iestādes reģistrē kreditoru Eiropas izpildes rīkojumus, kas iesniegti franču, angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Regulas 25. pantā minētās iestādes ir notārs vai juridiska persona, kurai pieder notāru birojs, kas uzglabā saņemtā akta oriģinālu.

Lapa atjaunināta: 02/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Horvātija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieprasījums tiesas apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai jāiesniedz:

- tiesai, kura izdevusi apstiprinājumu.

Pieprasījums tāda publiska dokumenta labojumiem vai atcelšanai, kuru sagatavojis notārs, administratīva iestāde vai fiziska vai juridiska persona, kurai ir publiskas pilnvaras, jāiesniedz:

- iestādei vai personai, kura sagatavojusi dokumentu un kuras pienākums ir pēc tam pārsūtīt pieprasījumu kompetentajai pilsētas tiesai, pamatojoties uz juridiskās/dzīvesvietas adreses atrašanās vietu, lai šī tiesa varētu pieņemt nolēmumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Horvātijas Republikā saskaņā ar Regulas 19. panta 1. punktu nolēmumu pārskatīšanas procedūras ir paredzētas Civilprocesa likumā (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas oficiālais izdevums) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsolidētais teksts, Nr. 25/13 un 89/14 – Horvātijas Republikas Konstitucionālās tiesas lēmums).

Minētās procedūras ir:

- pieprasījums atjaunot iepriekšējo statusu (Civilprocesa likuma 117.–122.a pants). Pieprasījums jāiesniedz astoņu dienu laikā kopš datuma, kad attiecīgajai pusei kļuva zināms bezdarbības iemesls; iepriekšminētais laikposms sākas dienā, kad attiecīgajai pusei kļuva zināms termiņa nokavējuma iemesls, ja tā par bezdarbību uzzināja vēlākā datumā. Pieprasījumu atjaunot iepriekšējo statusu vairs nevar iesniegt, ja kopš bezdarbības ir pagājuši divi mēneši (municipālo tiesu procesos) vai 30 dienas (saimniecisko tiesu procesos).

- Atkārtota iztiesāšana (Civilprocesa likuma 421.–432. pants). Pieprasījums atjaunot iepriekšējo statusu jāiesniedz 30 dienās, kopš attiecīgajai pusei kļuva zināms iemesls pieprasījuma iesniegšanai, vai kopš datuma, kad tai tika piegādāts tiesas lēmums.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Horvātu valoda. Tulkojumi horvātu valodā jāapliecina kvalificētam tulkotājam kādā no ES dalībvalstīm.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Kompetentās tiesas, administratīvās iestādes, notāri, juridiskās un fiziskās personas, kurām saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem ir publiskas pilnvaras un kuras ir pilnvarotas izdot neapstrīdētu prasījumu izpildu dokumentus un izpildu rīkojumus.

Lapa atjaunināta: 23/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Itālija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Itālijas tiesību aktos paredzētā procedūra Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labošanai, kas minēta 10. panta 2. punktā, ir būtiskas kļūdas labošana. Attiecīgie noteikumi ir Civilprocesa kodeksa (CPK) 287. pants un turpmākie panti.

Itālijas tiesību aktos paredzētā procedūra Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma atsaukšanai, kas minēta 10. panta 2. punktā, ir atsaukšana apelācijas tiesā. Attiecīgie noteikumi ir Civilprocesa kodeksa 737. pants un turpmākie panti. Procedūru sāk ar pārsūdzības procedūru un noslēdz ar motivētu rīkojumu, ko pieņem tiesa vairāku tiesnešu sastāvā. Ir iespējama jautājuma izskatīšana tiesā.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Itālijas tiesību aktos paredzētā procedūra pārskatīšanai, kas minēta 19. panta 1. punktā, ir pārsūdzība vispārējā kārtībā (CPK 323. pants un turpmākie panti: pārsūdzība un pārsūdzība par tiesību normu nepareizu piemērošanu (ricorso per cassazione)) un ārkārtas pārsūdzība (SPK 395. pants).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Valoda, kas ir pieņemama saskaņā ar 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu, ir itāļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ieceltā iestāde saskaņā ar 25. pantu ir tiesa [tribunāls].

Lapa atjaunināta: 03/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Kipra

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Labošanas procedūras ir tādas pašas, kā minēts Civilprocesa noteikumos. Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu var labot, ja pastāv būtiska kļūda vai neatbilstība starp spriedumu un apstiprinājumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Jebkuru sprieduma pārskatīšanas procedūru var reģistrēt saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem, un atbilstoši 48. rīkojumam visi pieprasījumi jāiesniedz rakstveidā un jāizsniedz ieinteresētajām personām vismaz četras dienas pirms tiesas sēdes datuma. Pieprasījuma iesniegšanai var izmantot Regulas VI pielikumā ietverto veidlapu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Grieķu un angļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Nav piemērojams. Kipras tiesību sistēmā nav publisku aktu, uz kuriem attiecas Regulas 4. pants.

Lapa atjaunināta: 08/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Latvija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Attiecībā uz informāciju par Latvijas nacionālajās tiesībās paredzētajiem noteikumiem, kas īsteno Regulas 10. panta 2. punkta piemērošanu, nosakot Eiropas izpildes rīkojuma labojumu un atsaukšanas procedūru, Latvija informē, ka Regulas 10. panta 2. punkta ieviešanas pasākumi ir iestrādāti Civilprocesa likuma 543.1 un 545.1 pantā.

„543.1 pants. Kļūdu labošana Eiropas Savienības izpildu dokumentos

(1) Tiesa, kura taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma var izlabot kļūdas Eiropas izpildes rīkojumā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā805/2004 10.pantu, Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā2201/2003 41.panta 1.punktā vai 42.panta 1.punktā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulu Nr. Saite atveras jaunā logā2201/2003, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 5.pantā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 9.panta 1.punkta "a" apakšpunktu. Izlabot kļūdas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 5.pantā minētajā apliecībā tiesa var arī pēc savas iniciatīvas.

(2) Iesniedzot pieteikumu par Eiropas izpildes rīkojuma labošanu, izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā805/2004 10.panta 3.punktā minēto veidlapu.

(3) Jautājumu par kļūdu labošanu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētajos izpildu dokumentos kļūdas izlabo ar tiesas lēmumu.

(5) Par tiesas lēmumu izdarīt kļūdas labojumu izpildu dokumentos var iesniegt blakus sūdzību.

545.1 pants. Eiropas izpildes rīkojuma un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 5.pantā minētās apliecības atsaukšana

(1) Tiesa, kura taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma saņemšanas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā805/2004 10.panta 3.punktā minēto veidlapu, var atsaukt Eiropas izpildes rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā805/2004 10.pantu.

(11) Tiesa, kura pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma saņemšanas vai savas iniciatīvas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 14.pantā minēto apliecību, var atsaukt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 5.pantā minēto apliecību, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 9.panta 1.punkta "b" apakšpunktu.

(2) Pieteikumu par Eiropas izpildes rīkojuma atsaukšanu vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Saite atveras jaunā logā606/2013 5.pantā minētās apliecības atsaukšanu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(3) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Latvijā saistībā ar Regulas 19. panta 1. punkta ieviešanu netika izstrādāti nekādi papildu noteikumi nacionālajos tiesību aktos, jo Latvijā tam atbilst Civilprocesa likuma noteikumi.

„51. pants. Procesuālo termiņu atjaunošana

(1) Nokavētos procesuālos termiņus pēc lietas dalībnieka pieteikuma atjauno tiesa, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslus par attaisnojošiem.

(2) Atjaunojot nokavēto termiņu, tiesa vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību.

52. pants. Procesuālo termiņu pagarināšana

Tiesas vai tiesneša noteiktos termiņus var pagarināt pēc lietas dalībnieka pieteikuma.

53. pants. Procesuālo termiņu pagarināšanas un atjaunošanas kārtība

(1) Pieteikums par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu iesniedzams tiesā, kurā nokavēto darbību vajadzēja izpildīt, un to izskata rakstveida procesā. Par pieteikuma izskatīšanu rakstveida procesā iepriekš paziņo lietas dalībniekiem, vienlaikus nosūtot tiem pieteikumu par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu.

(2) Pieteikumam par procesuālā termiņa atjaunošanu pievienojami dokumenti, kas nepieciešami procesuālās darbības izpildīšanai, un pamatojums termiņa atjaunošanai.

(3) Tiesneša noteikto termiņu var pagarināt tiesnesis vienpersoniski.

(4) Par tiesas vai tiesneša atteikumu pagarināt vai atjaunot termiņu var iesniegt blakus sūdzību.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Atbilstoši Regulas 20. panta 2. punkta „c” apakšpunktam Latvija norāda latviešu valodu par pieņemamu Eiropas izpildes rīkojuma pieņemšanai, kā arī tā izrakstīšanai.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Latvijā nav izveidotas tādas iestādes, kas būtu tiesīgas izdot publisku aktu saskaņā ar Regulas 25. pantu.


Lapa atjaunināta: 13/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Lietuva

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Saskaņā ar 30. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk tekstā „regula”), Lietuvas Tieslietu ministrija ar šo sniedz šādu informāciju par pārsūdzību procedūrām, valodu un 30. pantā minētajām iestādēm. Vienlaikus mēs sniedzam attiecīgā Lietuvas Republikas likuma tekstu saskaņā ar kuru piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58) (turpmāk tekstā „likums”) un Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksu (2002. gada 6. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 36-1340; 2002. gada 24. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 42) (turpmāk tekstā „Kodekss”).

Tiesa, kas izsniedza Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu var to pēc ieinteresētās puses pieprasījuma precizēt (saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, likuma 5. panta 1. punktu un kodeksa 648. panta 6. punktu). Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu, kas izdots attiecībā uz autentisku dokumentu var precizēt apgabaltiesa tā notāra darbības vietā, kurā reģistrēts autentiskais izpildu dokuments. Zīmognodeva nav jāmaksā par Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu precizēšanas pieteikumiem.

Tiesa, kas izsniedza Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu var to ar tiesas izpildrakstu atsaukt (saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu un likuma 5. panta 2. punktu). Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu, kas izdots attiecībā uz autentisku dokumentu var atsaukt apgabaltiesa tā notāra darbības vietā, kurā reģistrēts autentiskais izpildu dokuments. Zīmognodeva nav jāmaksā par Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu atsaukšanas pieteikumiem.

Likuma 5. panta teksts ir šāds:

„5. pants. Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma precizēšana vai atsaukšana.

1. Ja pareizrakstības vai citas kļūdas dēļ Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājums atšķiras no tiesas sprieduma vai autentiskā dokumenta, Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 648. panta 6. punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājuma precizēšanai.

2. Tiesa, kas izsniedza Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu, ar tiesas izpildrakstu Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu atsauc vai atturas no tā atsaukšanas apstākļos, kas minēti regulas 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

3. Pušu iesniegtie pieteikumi šajā pantā minētajās lietās netiek aplikti ar zīmognodevu.

4. Minēta panta noteikumi piemērojami, ja apgabaltiesai, kuras jurisdikcijas teritorijā strādā notārs, kas izdevis apliecinājumu, lūdz precizēt vai atsaukt Eiropas izpildu rīkojumu, kas izdots saskaņā ar minētā likuma 4. panta 2. punkta procedūru.

Likuma 648. panta 6. punkta teksts ir šāds:

„Ja izsniedzot izpildu dokumentu pieļauta pareizrakstības vai cita kļūda, izsniedzēja iestāde, pēc ieinteresētās puses pieprasījuma, dokumentu labo.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Mēs sniedzam attiecīgā Lietuvas Republikas likuma tekstu saskaņā ar kuru piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58) (turpmāk tekstā „likums”) un Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksu (2002. gada 6. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 36-1340; 2002. gada 24. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 42) (turpmāk tekstā „Kodekss”).

Spriedums bez atbildētāja klātbūtnes, kas balstīts uz lietas izskatīšanā klāt neesošas puses pamatotu pieprasījumu un, kas iesniegts 20 dienu laikā no aizmuguriska sprieduma pieņemšanas brīža, var tikt pārskatīts (saskaņā ar kodeksa 78. pantu šo 20 dienu termiņu var pagarināt personām, kuras minēto termiņu nav ievērojušas tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzīst par pārliecinošiem). Pēc pieteikuma saņemšanas tiesa to kopā ar pielikumu eksemplāriem nosūta lietā iesaistītajam pusēm un trešām personām un informē, ka iesaistītajām pusēm tiek lūgts un trešās puses ir tiesīgas četrpadsmit dienu laikā iesniegt rakstiskus apsvērumus. Tiesa ar rakstisku procedūru izskata pieteikumu četrpadsmit dienu laikā skaitot no apsvērumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pēc pieteikuma izskatīšanas tiesa konstatē, ka lietā iesaistītā puse nav piedalījusies tiesas sēdē pamatotu iemeslu dēļ, par kuriem nav bijis iespējams savlaicīgi informēt tiesu, un pieteikums attiecas uz liecību, kas varētu ietekmēt aizmugurēja sprieduma likumību un spēkā esamību, tiesa aizmugurējo spriedumu atsauc un lietu izskata atkārtoti.

Ja lietu izskata saskaņā ar dokumentāru procedūru (Kodeksa XXII nodaļa) tiesai ir tiesības, ja pastāv pārliecinoši iemesli, pagarināt atbildētājam sniegto laika ierobežojumu iebildumu iesniegšanai saskaņā ar kodeksa 430. panta 5. punktu, kā arī gadījumos, ja lietu izskata saskaņā ar kodeksa XXIII nodaļas noteikumiem (īpašas iezīmes lietām, kas attiecas uz tiesas lēmuma izsniegšanu) pastāvot pārliecinošiem iemesliem, tiesa var pagarināt iebildumu iesniegšanas termiņu attiecība uz kreditora prasību atbilstīgi kodeksa 439. panta 2. punktam.

Kodeksa 287. pants:

“1. Pusei, kas nepiedalās tiesas sēdē, ir tiesības iesniegt pieteikumu par aizmugurēja sprieduma pārskatīšanu tiesai, kas aizmugurēju lēmumu pieņēmusi, 20 dienu laikā no sprieduma pieņemšanas dienas.

2. Šādā pieteikumā norāda:

1) tiesa, kurā spriedums pieņemts;

2) pieteikuma iesniedzējs;

3) apstākļus, dēļ kuriem pieteikuma iesniedzējs nav ieradies uz tiesas sēdi un nav informējis tiesu par pārliecinošiem neierašanās iemesliem noteiktajā sēdes dienā, ieskaitot šādu apstākļu pieradījumus;

4) apstākļus, kas var ietekmēt sprieduma un minēto apstākļu pieradījumu likumību un spēkā esību;

5) sīkākas ziņas par pieteikuma iesniedzēja prasību;

6) pieteikuma pielikumā pievienotos apstiprinošos dokumentus;

7) pieteikuma iesniedzēja parakstu un pieteikuma rakstīšanas datumu.

3. Tiesā iesniedz tādu skaitu pieteikumu un tā pielikumu eksemplāru cik lietā ir iesaistīto pušu un trešo personu.

4. Kļūdas pieteikumā novērš saskaņā ar kļūdu novēršanas procedūru prasībās.

5. Ja pārsūdzības un pieteikumi par aizmugurēju spriedumu pārskatīšanu iesniegti attiecībā uz to pašu lietu, pieteikumus par aizmugurēju spriedumu un jebkurus tiesas lēmumus attiecībā uz šo spriedumu izskatīs vispirms.”

Kodeksa 430. panta 5. punkts:

„Ja iebildumi iesniegti pēc divdesmit dienu termiņa vai arī tie neatbilst minētā panta 1. punktam, tiesa atsakās tos pieņemt.” Atsevišķu apelāciju var iesniegt par tās tiesas rīkojumu, kurā atteikts izskatīt iebildumus   Ja apsūdzētais neievēro laika ierobežojumu pārliecinošu iemeslu dēļ, tiesa var, pēc pieprasījuma, pagarināt iesniegšanas termiņu.

Kodeksa 439. panta 2. punkts:

Parādnieka iebildumi attiecībā uz kreditora prasību iesniedz rakstiski 20 dienu laikā no brīža, kas parādnieks saņēmis paziņojumu par tiesas rīkojumu. Iebildumi atbilst vispārīgām satura un procedūru dokumentu prasībām, izņemot prasības norādīt iemeslus. Ja pārliecinošu iemeslu dēļ parādnieks iesniedz iebildumus pēc pantā minētā laika termiņa pēc parādnieka pieprasījuma tiesa var pagarināt iebildumu iesniegšanas termiņu. Atsevišķu apelāciju var iesniegt par tās tiesas rīkojumu, kurā atteikts izskatīt parādnieka iesniegtu iebildumu.

Kodeksa 78. panta 1. punkts:

„Personas, kas nav ievērojušas likuma vai tiesas noteikto iebildumu iesniegšanas termiņu dēļ iemesliem, kurus tiesa uzskata par pārliecinošiem, termiņš var tikt pagarināts.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar likuma#_ftn1[1] 2. panta 2. punktu Regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkā izmantojama lietuviešu valoda.

Likuma 2. panta 4. punkts#_ftn2[1]:

„Eiropas izpildu rīkojums vai tā kopiju jāapliecina Lietuvas Republikā, to tulko lietuviešu valodā un īsteno nepiemērojot Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa LX daļas 7. sadaļu.”#_ftnref1[1] Eiropas izpildu rīkojums neapstrīdētām prasībām (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58)

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Saskaņā ar likuma#_ftn1[1] 4. panta 2. punktu Regulas 25. pantā minētās amatpersonas, tas ir, amatpersonas, kuras ir tiesīgas izdot Eiropas izpildu rīkojumu attiecībā uz autentisko dokumentu ir notāri.

Likuma 4. panta 2. punkts#_ftn2[1]:

„Pēc kreditora pieprasījuma, Eiropas izpildu rīkojumu attiecībā uz autentisku dokumentu, kā tas noteikts minēta panta 1.punktā, izdod notārs, kas izstrādājis minēto autentisko dokumentu. Notārs izsniedz Eiropas izpildu rīkojumu ne vēlāk kā 5 dienas pēc dienas, kad saņemts pieprasījums par Eiropas izpildu rīkojuma izsniegšanu.”
#_ftnref1[1] Eiropas izpildu rīkojums neapstrīdētām prasībām (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58)

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Ungārija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ungārijas teritorijā noteikumi, kas reglamentē Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labošanu vai atsaukšana, ir 1994. gada Likuma Nr. LIII par piespiedu izpildi II nodaļas noteikumi.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Noteikumi, kas reglamentē tādu spriedumu pārskatīšanu, kuri ir pamats Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumam, ir 1952. gada Likuma Nr. III par civilkodeksu VII nodaļas noteikumi.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu var noformēt angļu un ungāru valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Iestādes, kuras ir kompetentas apliecināt publisku aktu, kas Ungārijā izsniegts Eiropas izpildu rīkojums, parasti ir rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas aktu sagatavojusī iestāde.

Tomēr gadījumā, ja valsts notārs ir sagatavojis publisku aktu, ja valsts notārs ir sagatavojis izpildrakstu vai notārs ir apstiprinājis izlīgumu, kam ir tāds pats spēks kā tiesā panāktam izlīgumam, kompetentā iestāde dokumentu apliecināšanai ir valsts notārs.

Tiesas, kuras ir kompetentas apliecināt publisku aktu, kas Ungārijā sagatavots kā Eiropas izpildu rīkojums, var atrast, izmantojot meklēšanas rīku lapas augšpusē.

Valsts notārus, kas apliecina dokumentus, var atrast, izmantojot šajā saitē pieejamo meklēšanas funkciju.

Lapa atjaunināta: 24/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Nīderlande

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

1.1. Precizēšanas procedūra

Pieteikumu par precizējumu, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu, var iesniegt tiesā, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Procedūra ir noteikta Ieviešanas akta 4. pantā, un tā ir vienkāršota lūgumraksta procedūra. Tas nozīmē, ka Civilprocesa kodeksa 261. pants un turpmākie panti būs saistoši līdzās Ieviešanas aktam. Minētā kodeksa 358. pants un turpmākie panti, kā arī 426. pants un turpmākie panti piemērojami attiecīgi apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzības gadījumos.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 4. pants

1. Pieteikums par Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma precizēšanu saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu jāiesniedz uz regulas 10. panta 3. punktā norādītās veidlapas tiesai, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Pēc analoģijas piemērojams 2. panta 2. un 3. punkts.

2. Ja pieteikumu, kas minēts 1. punktā, iesniedz kreditors, pēc kura pieteikuma tika izdots rīkojums, tam, ja vien iespējams, jāpievieno Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma oriģināls, kas jāprecizē. Parādniekam jāizsūta tiesas pavēste par ierašanos tiesā. Rīkojumu par precizēšanas dienu izdod tiesa; šo datumu nosaka ar tiesas rīkojumu un izsniedz precizētu Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu. Oriģinālais Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājums līdz ar minēto datumu zaudē spēku. Ja pieteikumu noraida, oriģinālo Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu atdod pieteikuma iesniedzējam.

3. Ja 1. punktā minēto pieteikumu iesniedz parādnieks, tiesa neizdod rīkojumu par precizēšanu, pirms iepriekš nav devusi iespēju kreditoram un parādniekam iespēju paust savu viedokli. Rīkojumu par precizēšanas dienu izdod tiesa; šo datumu, kā arī jau paveiktos pasākumus nosaka ar tiesas rīkojumu, un izsniedz precizētu Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu. Oriģinālais Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājums līdz ar minēto datumu zaudē spēku. Tiesa iesaka kreditoram nodot jauno rīkojumu tiesas reģistrā.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 2. panta 2. un 3. punkts

2. Rīkojuma autentiskos eksemplārus, kuriem pieprasīts apliecinājums, un dokumentu, kas ierosina tiesas procesu, iesniedz kopā ar pieteikumu, kā to nosaka 1. punkts. Ja vien iespējams, pieteikums sniedz visas tiesai nepieciešamās ziņas, lai apliecinātu, ka lēmums ir Eiropas izpildu rīkojums saskaņā ar regulas I pielikumu. Ja līdz ar pieteikumu iesniegtā informācija vai dokumenti ir nepilnīgi, pieteikuma iesniedzējam dod iespēju tos papildināt.

3. Pieteikumu, kas paredzēts 1. punktā, izsniedz tiesu izpildītājs vai prokurors. Tiesu izpildītājam vai prokuroram nav nepieciešams to darīt, ja apstiprina apgabaltiesas tiesneša lēmumu.

1.2. Atsaukšanas procedūra

Pieteikumu atsaukšanai, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu, var iesniegt tiesai, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Procedūra ir noteikta Ieviešanas akta 5. pantā, un tā ir vienkāršota petīcijas procedūra. Tas nozīmē, ka Civilprocesa kodeksa 261. pants un turpmākie panti būs saistoši līdzās Ieviešanas aktam. Minētā kodeksa 358. pants un turpmākie panti, kā arī 426. pants un turpmākie panti piemērojami attiecīgi apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzības gadījumos.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 5. pants

1. Pieteikums Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma atsaukšanai saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu jāiesniedz uz regulas 10. panta 3. punktā norādītās veidlapas tiesai, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Pēc analoģijas piemērojams 2. panta 2. un 3. punkts.

2. Pēc tam, kad abām pusēm ir dota iespēja paust savu viedokli, rīkojumu par atsaukšanu izsniedz tiesa dienā, ko tā nosaka. Tiesa var ieteikt kreditoram nodot jauno rīkojumu tiesas reģistrā.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 2. panta 2. un 3. punkts

2. Rīkojuma autentiskos eksemplārus, kuriem pieprasīts apliecinājums, un dokumentu, kas ierosina tiesas procesu, iesniedz kopā ar pieteikumu, kā to nosaka 1. punkts. Ja vien iespējams, pieteikums sniedz visas tiesai nepieciešamās ziņas, lai apliecinātu, ka lēmums ir Eiropas izpildu rīkojums saskaņā ar regulas I pielikumu. Ja līdz ar pieteikumu iesniegtā informācija vai dokumenti ir nepilnīgi, pieteikuma iesniedzējam dod iespēju tos papildināt.

3. Pieteikumu, kā tas noteikts 1. punktā, izsniedz tiesu izpildītājs vai prokurors. Tiesu izpildītājam vai prokuroram nav nepieciešams to darīt, ja apstiprina apgabaltiesas tiesneša lēmumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Lēmuma pārskatīšanu par neapstrīdētiem prasījumiem saskaņā ar Regulas 19. pantu var piemērot atbilstīgi Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas akta 8. pantam. Ja saskaņā ar 8. panta 3. punktu rīkojums par pārskatīšanu jāpieprasa lūgumraksta veidā, piemērojams Civilprocesa kodeksa 261. un turpmākie panti.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 8. pants

1. Attiecībā uz lēmumiem par neapstrīdētiem prasījumiem, uz kuriem attiecas minētā regula, kreditors var pieprasīt tiesai pārskatīt lietu, kura devusi rīkojumu, kā norādīts regulas 19. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

2. Ja pieteikums par pārskatīšanu attiecas uz spriedumu, tas jāiesniedz kā pārsūdzības iesniegums saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 146. pantu.

3. Ja pieteikums par pārskatīšanu attiecas uz kopējo lēmumu, tas jānoformē kā vienkāršs iesniegums.

4. Pieteikumi jāiesniedz:

a) gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas 19. panta 1. punkta a) apakšpunkts, četru nedēļu laikā pēc lēmuma paziņošanas parādniekam;

b) gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts, četru nedēļu laikā, tiklīdz vairs nepastāv attaisnojoši apstākļi.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Atbilstoši regulas 20. pantam pieļaujamā valoda ir holandiešu valoda vai jebkura cita valoda, kuru saprot parādnieks.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Nīderlandē par atbildīgo amatpersonu, kurai ir tiesības apliecināt dokumentu par Eiropas izpildu rīkojumu atbilstoši regulas 25. pantam, ir izraudzīts tiesnesis, kas veic iepriekšēju pārskatīšanu tās apdzīvotās vietas tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas notārs, kurš ir dokumenta oriģināla autors.

Lapa atjaunināta: 25/08/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Austrija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

- Attiecībā uz tiesas spriedumiem un izlīgumiem, kā arī vienošanos, kas attiecas uz Regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajām uzturēšanas saistībām, — pieteikums, lai atsauktu vai labotu apstiprinājumu par Eiropas izpildes rīkojumu, ir jāiesniedz tiesai vai administratīvajai iestādei, kas piešķīrusi apstiprinājumu (Austrijas Izpildes kodeksa (Exekutionsordnung) 419. panta 1. un 2. punkts).

- Attiecībā uz izpildāmiem publiskiem aktiem (Notariatsakte) — pieteikums par labojumiem jāiesniedz notāram, kurš sagatavojis publisko aktu, vai, ja tas nav iespējams, ierēdnim, kurš ir atbildīgs saskaņā ar Austrijas Notariāta kodeksa (Notariatsordnung) 119., 146. un 149. pantu. Pilnvaras atsaukt notāra piešķirtu apstiprinājumu ir tiesai, kurai saskaņā ar procesuālajiem tiesību aktiem ir piekritība izskatīt pieteikumus, ar kuriem tiek apstrīdēta publiska akta izpildāmība (Izpildes kodeksa 419. panta 3. punkts).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

- Ja dokuments tika izsniegts pienācīgā kārtībā — pieteikums par atbrīvošanu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) no sekām, kas iestājas, ja netiek ievērots prasības apstrīdēšanas termiņš vai ja neierodas uz tiesas sēdi.

- Ja dokuments netika izsniegts pienācīgā kārtībā, attiecībā uz lēmumiem, kam piemēro vienposma procedūru, piemēram, maksājuma rīkojumu (Zahlungsbefehl) vai pārvedu vekseļa apmaksas rīkojumu (Wechselzahlungsauftrag) — pieteikums par jaunu dokumenta izsniegšanu (Antrag auf neuerliche Zustellung); attiecībā uz aizmugurisku spriedumu — apelācija (Berufung); attiecībā uz citiem aizmuguriskiem lēmumiem — kasācijas sūdzība (Rekurs).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Vācu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

- Attiecībā uz Regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā veida uzturēšanas vienošanos — administratīvā iestāde, ar kuru noslēgta vienošanās.

- Attiecībā uz izpildāmiem publiskiem aktiem — notārs, kurš sagatavojis publisko aktu, vai, ja tas nav iespējams, ierēdnis, kurš ir atbildīgs saskaņā ar Austrijas Notariāta kodeksa 119., 146. un 149. pantu. Pilns notāru saraksts ir atrodams Austrijas Notāru kameras (Österreichische Notariatskammer) tīmekļa vietnē http://www.notar.at/.

Lapa atjaunināta: 10/11/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Polija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

– Labošanas procedūra: labošana atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 350. pantam, lasot saistībā ar tā 361. pantu.

350. panta 1. punkts. Tiesa ex officio var spriedumos labot neprecizitātes, pārrakstīšanās, aprēķinu vai citas acīmredzamas kļūdas.

2. punkts. Tiesa var pieņemt lēmumu par labojumiem slēgtā sēdē; uz sākotnējā sprieduma un — pēc pušu pieprasījuma — uz izrakstiem, kas izsniegti lietā iesaistītajām pusēm, pievieno atzīmi par to, ka ir izdarīti labojumi. Visās vēlākajās kopijās un izrakstos ņem vērā lēmumu par labojumiem.

3. punkts. Ja lieta tiek izskatīta otrās instances tiesā, šī tiesa pēc savas ierosmes var arī labot pirmās instances tiesas spriedumu.

361. pants. Noteikumus par spriedumiem piemēro mutatis mutandis lēmumiem, ja vien Civilprocesa kodeksā nav paredzēts citādi.”

13. panta 2. punkts. Noteikumus par strīdus tiesvedību piemēro mutatis mutandis arī citiem tiesvedības veidiem, ko reglamentē Civilprocesa kodekss, ja vien nav īpaši paredzēts citādi.

Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu izdod tiesas nolēmuma veidā saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Civilprocesa kodeksa 795.1 pantā.

– Atsaukšanas procedūra atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 795.4 pantam.

“795.4 panta 1. punkts. Ja rodas pamats atsaukt Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem, tiesa, kas apstiprinājumu izsniegusi, to atsauc pēc parādnieka pieprasījuma.

2. punkts Pieprasījums jāiesniedz viena mēneša laikā no brīža, kad parādnieks saņēmis lēmumu izdot apstiprinājumu.

3. punkts Ja pieteikums nav sagatavots, izmantojot atsevišķajos noteikumos norādīto veidlapu, tam ir jāatbilst prasībām attiecībā uz rakstiskiem apsvērumiem, un tajā ir jānorāda pieteikuma pamatojums.

4. punkts Pirms lēmuma atsaukšanas tiesa uzklausa kreditoru.

5. punkts Lēmumus par Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma atsaukšanu var pārsūdzēt.”

Pieteikumam par Eiropas izpildes rīkojuma atsaukšanu piemēro nodevu 50 PLN apmērā.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārskatīšanas procedūra: pārsūdzības iesniegšanas termiņa pagarinājums atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 168.–172. pantam.

168. panta 1. punkts. Ja kāda no pusēm no tās neatkarīgu apstākļu dēļ noteiktajā termiņā nav iesniegusi pārsūdzību, tiesa pēc šīs puses lūguma pagarina termiņu. Šo lēmumu var pieņemt slēgtā sēdē.

2. punkts. Termiņu nevar pagarināt, ja termiņa neievērošana nerada attiecīgajai pusei nelabvēlīgas procesuālās sekas.

169. panta 1. punkts. Pieteikumi par termiņa pagarinājumu jāiesniedz tiesā, kurā bija jānotiek tiesvedībai, nedēļas laikā pēc tam, kad vairs nepastāv iemesls, kura dēļ netika ievērots termiņš.

169. panta 2. punkts. Pieteikumā jābūt norādītiem to pamatojošajiem apstākļiem.

169. panta 3. punkts. Vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu pusei ir arī jāierosina prasība.

169. panta 4. punkts. Ja ir pagājis vairāk nekā viens gads no termiņa neievērošanas brīža, termiņu var pagarināt tikai izņēmuma gadījumos.

169. panta 5. punkts. Lēmumu par termiņa pagarinājuma pieteikumu var pieņemt slēgtā tiesas sēdē.

172. pants. Termiņa pagarinājuma pieteikuma iesniegšana neaptur tiesvedību vai lēmuma izpildi. Tomēr attiecīgā gadījumā tiesa var apturēt tiesvedību vai lēmuma izpildi. Šo lēmumu var pieņemt slēgtā sēdē. Ja pieteikums ir pieņemts, tiesa var lietu izskatīt nekavējoties.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieņemamās valodas atbilstoši Regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunktam: poļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Regulas 25. pantā minētās iestādes: rajona tiesas (sądy rejonowe); kompetentā tiesa ir tā rajona tiesa, kuras jurisdikcijā tika sagatavots publiskais akts.

Lapa atjaunināta: 22/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Portugāle

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieteikumus Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt apstiprinājumu izdevusī struktūrvienība, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Attiecībā uz 19. panta 1. daļas a) punktu pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilprocesa likuma 696. panta e) punktā.

Attiecībā uz 19. panta 1. daļas b) punktu pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilprocesa likuma 140. pantā.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieņemama ir portugāļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Notāri drīkst apliecināt publiskus aktus.

Lapa atjaunināta: 14/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Rumānija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ja izpildu rīkojums ir tiesas spriedums, kas ietver izlīgumus vai citas juridiskas vienošanās starp pusēm, apstiprināšana ir pirmās instances tiesas kompetencē (2. panta 1. punkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu dažas Kopienas regulas no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Pieprasījums rīkojuma apstiprinājuma labojumiem ietilpst tās tiesas kompetencē, kura izdevusi apstiprinājumu. Tiesa spriež par apstiprinājumu izdošanas pieprasījumiem, pieņemot lēmumu bez pušu uzaicināšanas. Lēmumu par pieprasījuma pieņemšanu nevar pārsūdzēt. Apstiprinājumu izdod kreditoram, un tā kopiju nosūta parādniekam. Lēmumu, ar kuru noraida pieprasījumu, var pārsūdzēt 15 dienās kopš tā izdošanas, ja kreditors ir piedalījies sēdē, un 15 dienās kopš lēmuma piegādes, ja kreditors tajā nav piedalījies. Tādus pašus nosacījumus attiecīgi piemēro tiesību normas pārskatīšanas (recurs) gadījumā (I 1 panta 2., 3., 5. un 6. punkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi dažu Kopienas regulu īstenošanai no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Pieprasījums apstiprinājuma atsaukšanai jāiesniedz tiesā, kura to izdevusi, viena mēneša laikā kopš tā piegādes. Ja pēc pušu uzaicināšanas tiesa konstatē, ka apstiprinājums izdots, neizpildot Regulas (EK) Nr. 805/2004 noteikumus, tā pārskata veiktos pasākumus un pilnībā vai daļēji atsauc apstiprinājumu. Lēmumu var pārsūdzēt 15 dienās kopš tā piegādes. Tādus pašus nosacījumus attiecīgi piemēro tiesību normas pārskatīšanas (recurs) gadījumā. (I 1 panta 7. punkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu dažas Kopienas regulas no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

19. panta 1. punktā minētās pārskatīšanas procedūras.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem pārskatīšanas procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā, ietver tādus parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā pārsūdzība apelācijas kārtībā (apel) un sprieduma pārskatīšana ārkārtas gadījumos –pārskatīšana kasācijas kārtībā (recurs), prasība par atcelšanu (contestație în anulare) un sprieduma pārskatīšana (revizuire).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

19. panta 1. punktā minētās pārskatīšanas procedūras.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem pārskatīšanas procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā, ietver tādus parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā pārsūdzība apelācijas kārtībā (apel) un sprieduma pārskatīšana ārkārtas gadījumos – pārskatīšana kasācijas kārtībā (recurs), prasība par atcelšanu (contestație în anulare) un sprieduma pārskatīšana (revizuire).

Pārsūdzību apelācijas kārtībā reglamentē Civilprocesa kodeksa 466.-482. pants.

Pirmajā instancē pieņemtos nolēmumus var pārsūdzēt. Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir 30 dienas no nolēmuma paziņošanas. Pārsūdzības laikā pirmās instances nolēmuma izpilde tiek apturēta. Pārsūdzība un pamatojums, uz kura tā balstās, tiek iesniegts tajā tiesā, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts.

Kad pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir beidzies, saskaņā ar tiesas procesu, kurā tiek izskatīta pretējās puses iesniegtā pārsūdzība, atbildētājs ir tiesīgs iesniegt pārsūdzību (saukta par pretapelācijas sūdzību: apel incident), iesniedzot rakstisku pieteikumu, kas paredzēts, lai atceltu pirmās instances tiesas nolēmumu.

Procesuālās līdzdalības gadījumā un ja pirmās instances tiesvedībā ir iesaistījušās trešās puses, pēc tam, kad ir beidzies pārsūdzības iesniegšanas termiņš, atbildētājam ir tiesības iesniegt rakstisku pārsūdzību (saukta par ierosināto pārsūdzību: apel provocat) pret otru atbildētāju vai personu, kura piedalījās pirmajā instancē izskatītajā lietā un kura nav kāda no pusēm pamata pārsūdzībā, ja šīs personas iesaistīšana ir nepieciešama, piemēram, tā var ietekmēt atbildētāja juridisko statusu tiesvedībā.

Pretapelāciju un ierosināto pārsūdzību iesniedz atbildētājs, tiklīdz ir izskatīta pamata pārsūdzība.

Noteiktajā laika posmā atbilstoši iesniegta pārsūdzība liek izvērtēt lietu no jauna pēc būtības, un apelācijas tiesa izdod savu nolēmumu gan par lietas faktiskajiem, gan juridiskajiem apstākļiem (pārsūdzības devolutīvās sekas: efectul devolutiv al apelului).

Apelācijas tiesa no jauna izvērtēs lietu pēc būtības pārsūdzības iesniedzēja noteiktajā termiņā un, atsaucoties uz risinājumiem, kas atkarīgi no tās sprieduma daļas, kas tiek pārsūdzēta. Devolūcija tiek piemērota lietai kopumā, ja pārsūdzība netiek ierobežota ar konkrētiem risinājumiem, kas minēti rezolutīvajā daļā spriedumā, kurš tiek pārsūdzēts, ja spriedums varētu tikt atcelts vai ja strīda priekšmets ir nedalāms.

Apelācijas tiesa var atstāt spēkā spriedumu, kas tiek pārsūdzēts, un tādā gadījumā tā noraidīs vai atcels pārsūdzību vai arī pasludinās, ka tiesvedība ir izbeigta. Ja pārsūdzība tiek pieņemta, tiesa var atcelt vai grozīt spriedumu, kas tiek pārsūdzēts.

Ja tiek konstatēts, ka pirmās instances tiesa ir nepareizi izšķīrusi lietu, neizskatot to pēc būtības, vai ka lieta tika izskatīta, nepiedaloties pusēm, kuras netika likumā noteiktajā kārtībā uzaicinātas, apelācijas tiesa atcels spriedumu, kas tiek pārsūdzēts, un izskatīs lietu pēc būtības. Pēc tam apelācijas tiesa atcels lēmumu, kas tiek pārsūdzēts, un nodos lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā; lietuatkārtotai izskatīšanai var nodot tikai vienu reizi visas tiesvedības gaitā.

Ja apelācijas tiesa konstatē, ka lieta nav bijusi pirmās instances tiesasbijis jurisdikcijā, tā atcels nolēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, un nodos lietu izskatīšanai kompetentā tiesā vai, pēc vajadzības, noraidīs pieteikumu kā nepieņemamu.

Ja apelācijas tiesa konstatē, ka tai ir jurisdikcija pirmajā instancē, tā atcels nolēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, un izskatīs lietu pēc būtības.

Pēc iesniegtās pārsūdzības izskatīšanas pārsūdzības iesniedzējs nevar nonākt sliktākā situācijā nekā tā, ko radījis nolēmums, kurš tiek pārsūdzēts.

Pārsūdzību kasācijas kārtībā reglamentē Civilprocesa kodeksa 483. līdz 502. pants.

Nolēmumus, kuri tiek pārsūdzēti un kuri ir taisīti bez pārsūdzības tiesībām un citos skaidri paredzētajos gadījumos, var pārskatīt, pamatojoties uz kasācijas prasību. Nolēmumi par noteiktiem jautājumiem nevar tikt pakļauti šādai pārskatīšanai, piemēram, nolēmumi par likumīgās aizbildnības, ģimenes, civilstāvokļa, ēku administrācijas un evakuācijas jautājumiem. Servitūti, robežu izmaiņas, robežu iezīmēšana, pienākumi veikt vai neveikt darbības, kas nevar tikt izmērītas naudas izteiksmē, tiesas paziņojums par personas nāvi, mantas dalīšana tiesas ceļā, civilā navigācija, darba strīdi, sociālais nodrošinājums, ekspropriācija, kompensācija par zaudējumiem tiesu kļūdas dēļ, prasījumi, kurus var izteikt naudas vērtībā līdz RON 500 000 apmērā un Apelācijas padomju lēmumi var tikt grozīti tikai ar pārsūdzību apelācijas kārtībā.

Termiņš, kura laikā jāiesniedz kasācijas pieteikums, ir 30 dienas no nolēmuma pasludināšanas dienas. Kasācijas tiesvedību veic hierarhiski augstāka tiesa par to tiesu, kas pieņēma nolēmumu, kas tiek pārsūdzēts. Pēc apelācijas sūdzības iesniedzēja lūguma tiesa, kurai uzticēts veikt kasācijas tiesvedību, var apturēt pārskatāmā nolēmuma izpildi.

Pretpārsūdzību un ierosināto pārsūdzību kasācijas kārtībā var īstenot gadījumos, kas noteikti pretpārsūdzībai un ierosinātajai pārsūdzībai apelācijas kārtībā.

Ja kasācijas sūdzība atzīta par pieņemamu pēc principa, tiesa var, pārbaudot visus izvirzītos argumentus un izskatot tiesību piemērošanas jautājumu, sūdzību atzīt, noraidīt vai anulēt, vai paziņot, ka tiesvedība ir izbeigta. Ja kasācijas sūdzība tiek pieņemta, nolēmums, kurš tiek pārsūdzēts, var tikt pilnībā vai daļēji atcelts. Atcelts nolēmums nav spēkā. Izpildes vai apdrošināšanas procesam, kas tiek vests, pamatojoties uz šādu nolēmumu, nav likumīga spēka. Tiesa konstatēs šo ex officio, pieņemot nolēmumu, lai atceltu apelācijas kārtībā pieņemto nolēmumu.

Ja apelācijas nolēmums tiek atcelts, apelācijas tiesas nolēmumi, kas attiecas uz izšķirtajiem tiesību jautājumiem, ir saistoši tiesai, kas izskatīja lietu pēc būtības. Ja nolēmums tiek atcelts sakarā ar procesuālo noteikumu pārkāpumu, lietas izskatīšana tiek atsākta no atceltā akta. Ja apelācijas nolēmums ir atcelts, pirmās instances tiesa atkārtoti izskata lietu atcelšanas apjoma ietvaros un, ņemot vērā visus iemeslus, kas iesniegti tiesai, kuras nolēmums ir ticis atcelts.

Ja tiek pārskatīts tiesību piemērošanas jautājums un ja apelācijas tiesa atkārtoti izskata lietu pēc nolēmuma atcelšanas, attiecīgās puses situācija nedrīkst pasliktināties.

Prasību par atcelšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 503. līdz 508. pants.

Galīgos nolēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot prasību par atcelšanu, ja sūdzības iesniedzējs nebija atbilstoši uzaicināts un nepiedalījās lietas izskatīšanā. Prasība par atcelšanu tiek iesniegta tajā tiesā, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts. To var iesniegt 15 dienu laikā no nolēmuma paziņošanas un ne vēlāk kā viena gada laikā no dienas, kad nolēmums ir kļuvis galīgs. Tiesa var apturēt izpildi nolēmumam, kura atcelšana tiek pieprasīta, ar nosacījumu, ka tiek iemaksāta drošības nauda. Ja iebildumi ir pamatoti, tiesa izšķirs šo jautājumu, izsniedzot tikai vienu spriedumu, ar kura palīdzību tā atcels pārsūdzēto nolēmumu. Prasībā par atcelšanu pasludināto spriedumu var apstrīdēt tāpat kā nolēmumu, kas pārsūdzēts.

Pārskatīšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 509. līdz 513. pants.

Lēmuma pārskatīšanu pēc lietas būtības vai saistībā ar lietas būtību var pieprasīt, ja, piemēram, attiecīgajai pusei, tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus tās kontroles, ir bijusi liegta iespēja ierasties tiesā, un tā par šiem apstākļiem ir informējusi tiesu. Termiņš, kādā ir jāveic pārskatīšana, ir 15 dienas, skaitot no dienas, kad vairs nav spēkā apstākļi, kuru dēļ attiecīgā puse nespēja ierasties tiesā. Tiesa var apturēt izpildi nolēmumam, kuram tiek pieprasīta pārskatīšana, ar nosacījumu, ka tiek iemaksāta drošības nauda. Ja tiesa atzīst, ka prasība par pārskatīšanu ir izpildāma, tā pilnībā vai daļēji grozīs pārsūdzēto nolēmumu, un gadījumā, ja ir ticis pieņemts nelabvēlīgs galīgais nolēmums, šo nolēmumu atcels. Prasībā par pārskatīšanu pasludināto spriedumu var pārsūdzēt saskaņā ar likumā noteikto kārtību attiecībā uz nolēmumu pārskatīšanu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Rumāņu valoda

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ja izpildu rīkojums ir publisks akts, apstiprināšana ir rajona tiesas kompetencē (I1 panta 2. punkta 2. apakšpunkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu dažas Kopienas regulas no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Lapa atjaunināta: 17/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Slovēnija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Regulas 10. panta 2. punktā minētā labošanas procedūra:

  • Slovēnijā labojumu pieteikums ir jāadresē iestādei, kura ir izsniegusi Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu (Prasību izpildes un nodrošinājuma likuma 42. panta c) punkta 1) apakšpunkts).

Regulas 10. panta 2. punktā minētā atsaukšanas procedūra:

  • anulēšanas procedūras atbilstoši Prasību izpildes un nodrošinājuma likuma 42. panta c) punkta 2) apakšpunktam (tiesas vai iestādes, kas izsniegusi apstiprinājumu, kompetencē ir šā apstiprinājuma anulēšana) un minētā likuma 42. panta c) punkta 3) apakšpunktam (galīgā apstiprinājuma, kas pēc lēmuma par izpildi izsniegts, pamatojoties uz oficiālu dokumentu, anulēšanas procedūrā teritoriālā jurisdikcija ir tai tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir lēmumu pieņemšana par pieļaujamajiem izpildes līdzekļiem).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

– Procesa atjaunošana atbilstoši Civilprocesa kodeksa 394.–405. pantam.

Restitutio in integrum atbilstoši Civilprocesa kodeksa 166.–120. pantam.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Oficiālās valodas ir slovēņu valoda un divas nacionālo minoritāšu valodas, ko oficiāli lieto tiesās attiecīgo nacionālo minoritāšu apdzīvotos reģionos (Civilprocesa kodeksa 6. un 104. pants saistībā ar Prasību izpildes un nodrošinājuma likuma 15. pantu). Nacionālo minoritāšu valodas ir itāļu un ungāru.

Reģioni ar jauktu etnisko sastāvu ir definēti Likumā par komūnu izveidi (“ZUODNO”; Uradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 108/06 — oficiālais konsolidētais teksts, un Nr. 9/11). ZUODNO 5. pantā ir noteikts: “Reģioni ar jauktu etnisko sastāvu šā likuma izpratnē ir tie, kas kā tādi ir definēti komūnu Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola un Piran pašreizējos statūtos.”

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Notāri.

Notāru saraksts ir atrodams tīmekļa vietnē http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Lapa atjaunināta: 26/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Slovākija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Saskaņā ar Likumu Nr. 160/2015 (Civilprocesa likums (Civilný sporový poriadok)) tiesa, kas taisīja spriedumu, vai tiesai, kurā tika apstiprināts vai pieņemts izlīgums, ir pilnvarota veikt grozījumus vai atsaukt apliecības. Tiesas veic labojumus apliecībās saskaņā ar Civilprocesa likuma 224. sadaļu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Saskaņā ar regulas 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu Slovākijas tiesām ir pilnvaras pārskatīt spriedumus atbilstīgi Civilprocesa likuma 355.–457. sadaļai. Saskaņā ar regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu tiesas pārskata spriedumus saskaņā ar Civilprocesa likuma 122. sadaļu (atbrīvojums noteikuma par termiņa beigu ievērošanu).

355.–457. sadaļā ir paredzēts atsevišķu pārsūdzības procedūru regulējums (pārsūdzība, procedūras atsākšana un ārkārtas pārsūdzība). Atsevišķi noteikumi nosaka pārsūdzības pieņemamības nosacījumus, informāciju, kas ir jānorāda iesniegtajās pārsūdzībās, darbības, kas ir jāveic tiesām, kā arī tiesu lēmumu pieņemšanas procedūras attiecībā uz pārsūdzībām.

Atsevišķi Civilprocesa likuma noteikumi ir pieejami Slov-lex.sk

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu — slovāku valoda (Slovākijas Republikā).

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 21. sadaļas 2. punktu reģionālā tiesa (krajský súd), kas kompetenta legalizēt tiesas dokumentus, atbilstīgi 62. sadaļai grozītajā Likumā Nr. 97/1963 par starptautiskajām privāttiesībām un reglamentu ir kompetenta izsniegt, grozīt un atsaukt apliecības saskaņā ar īpašajiem tiesību aktiem attiecībā uz publiskiem aktiem.

Reģionālā tiesa ir kompetenta legalizēt tiesas dokumentus vai izsniegt apliecinājumu, ja attiecīgos dokumentus ir izsniegušas apgabaltiesas, notāri vai tiesu izpildītāji, kas darbojas apgabaltiesas jurisdikcijā, ar nosacījumu, ka dokumentu vai tajos sniegto parakstu autentiskums ir pārbaudīts un ka dokumentu tulkojumus ir sagatavojuši oficiāli tulkotāji vai ziņojumus ir sagatavojuši eksperti.

Likums Nr. 97/1963 ir atrodams Slov-lex.sk

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Somija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

1.1 Precizēšanas procedūra atbilstīgi 10. panta 2. punkta a apakšpunktam:

Parlamentā iesniegtajā valdības likumprojekta (HE 137/2005) attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 805/2004 par Eiropas izpildu rīkojuma izveidošanu 2. paragrāfā precizēšanai piedāvāta šāda procedūra :

Būtiskas kļūdas novēršana Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumā

Ja spriedums, tiesas apstiprināta vienošanās par saistībām vai autentiskais dokuments, pamatojoties uz regulu, nepareizi norādīts izdotajā apliecinājumā, tiesai vai citai iestādei, kas izdevusi apliecinājumu, pirms iesniegšanas jānovērš pretrunas.

Pieteikumu par precizēšanu var iesniegt, aizpildot regulas VI pielikumā norādīto veidlapu. Labojumi jāveic sākotnējā apliecinājumā. Ja sākotnējo apliecinājumu nav iespējams labot, parādniekam jāizsniedz jauns apliecinājums. Par labojumiem, ja vien tas ir iespējams, jāpaziņo pusēm, kas pieprasījušas apliecinājuma eksemplāru. Ja lietā iesniegta apelācija, par labojumu jāziņo apelācijas tiesai.

1.2 Atsaukšanas procedūra atbilstīgi 10. panta 2. punkta b) apakšpunktam

Parlamentā iesniegtajā valdības likumprojekta (HE 137/2005) attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 805/2004 par Eiropas izpildu rīkojuma izveidošanu 3. paragrāfā atsaukšanai piedāvāta šāda procedūra:

Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma atsaukšana

Ja apliecinājums, kas apliecina spriedumu, tiesas apstiprināta vienošanās par saistībām vai autentiskais dokuments, piemēram, Eiropas izpildu rīkojums ir acīmredzami nepareizi piešķirts attiecībā uz regulā norādītajām prasībām, tiesai vai citai iestādei, kas izdevusi apliecinājumu, pēc pieteikuma saņemšanas apliecinājums jāatsauc.

Pieteikumu par atsaukšanu var iesniegt, aizpildot regulas VI pielikumā norādīto standarta veidlapu. Ja nepieciešams, pusēm tiks dota iespēja paust savu viedokli.

Ja iespējams, atsaukums jāatzīmē uz sākotnējā apliecinājuma. Par atsaukumu, ja vien tas ir iespējams, jāpaziņo pusēm, kas pieprasījušas apliecinājuma eksemplāru. Ja lietā iesniegta apelācija, par atsaukumu jāziņo apelācijas tiesai.

Likums stājas spēkā 2005. gada 21. oktobrī.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Saskaņā ar 12. panta 1. daļu regulas III nodaļā minimālie standarti piemērojami arī lēmumiem, kas atbilstīgi 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktam pieņemti aizmuguriski. Saskaņā ar 12. panta 2. punktu III nodaļa piemērojama, ja aizmugurisks spriedums tika pasludināts apelācijas tiesā.

Ja spriedums pasludināts aizmuguriski apstākļos, kas atbilst 3. panta 1. panta b) un c) apakšpunktam, parādniekam noteiktos apstākļos ir tiesības pieprasīt sprieduma pārskatīšanu saskaņā ar 19. panta 1. punktu, lai spriedumu apliecinātu kā Eiropas izpildu rīkojumu. Somijā parādnieka pasivitāte dēļ apgabaltiesā spriedums tiek pieņemts aizmuguriski. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 12. paragrāfa 15. punktu parādniekam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts sprieduma apliecinājums, pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu.

Lai piemērotu minēto noteikumu, nav svarīgi, vai parādnieks zina par aizmugurisku spriedumu. Trīsdesmit dienu laika ierobežojums nestājas spēkā līdz brīdim, kad aizmugurisks spriedums izsniegts parādniekam. Tādēļ minētais noteikums ir plašāks nekā minimālais standarts, kas minēts 19. pantā. Turklāt, Civilprocesa kodeksa 31. nodaļā ārkārtas apelācijas veidi iespējami aizmugures spriedumiem, ieskaitot 1. paragrāfu - sūdzība, kuras pamatā ir procesuāla kļūda un 7. paragrāfu - pieteikums par anulēšanu, kura pamatā ir būtiska kļūda. Turklāt ir pieejami Civilprocesa kodeksa 17. paragrāfa 31. nodaļā minētie ārkārtas apelācijas veidi, lai atjaunotu termiņu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu var iesniegt, ja tas ir tulkots somu, zviedru vai angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Somijā autentiskie dokumenti saskaņā ar 4. panta 3. punktu ir uzturlīgumi, kurus apstiprinājusi katras pilsētas vai pašvaldības sociālo lietu padome. Sociālo lietu padomes arī izdos Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu šādiem nolīgumiem.

Somijas pilsētu un pašvaldību saraksts pieejams elektroniskā formātā Tieslietu ministrijas mājas lapā www.oikeus.fi. Pilsētu un pašvaldību adreses arī pieejamas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas mājas lapā www.kunnat.net.

Lapa atjaunināta: 31/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Eiropas izpildes kārtība - Zviedrija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Apstiprinājumus var labot atbilstoši 14. pantam Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi (10. panta 1. punkta a) apakšpunkts regulā par Eiropas izpildes rīkojumu).

“14. pants Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi

Ja būtiskas kļūdas dēļ Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums neatbilst pamatā esošajam spriedumam, publiskam aktam vai lēmumam, apstiprinājumu labo tā tiesa vai iestāde, kura to izdevusi. Lēmumu par labojumiem nevar pārsūdzēt.”

Apstiprinājumus var atsaukt atbilstoši 15. pantam Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi (10. panta 1. punkta b) apakšpunkts regulā par Eiropas izpildes rīkojumu).

“15. pants Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi

Ja Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums izdots pretrunā noteikumiem, kas paredzēti regulā par Eiropas izpildes rīkojumu, apstiprinājumu atsauc tā tiesa vai iestāde, kas to izdevusi.

Pirms atsaukt apstiprinājumu, pusēm sniedz iespēju paust savu viedokli, ja tas ir lietderīgi.

Lēmumus par atsaukšanu nevar pārsūdzēt.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Lēmumu var iesniegt pārskatīšanai, izmantojot pārsūdzību (överklagande) atbilstoši Procesuālā kodeksa (rättegångsbalken) 50. nodaļas 1. pantam, pieprasījumu tā izskatīšanai no jauna saskaņā ar Procesuālā kodeksa 44. nodaļas 9. pantu, pieprasījumu tā izskatīšanai no jauna (återvinning) saskaņā ar 52. pantu Likumā (1990:746) par maksājumu rīkojumiem un palīdzību, pieprasījumu atjaunot nokavētu termiņu (återställande av försutten tid) saskaņā ar Procesuālā kodeksa 58. nodaļas 11. pantu, vai sūdzību par nopietnu procesuālu kļūdu (klagan över domvilla) saskaņā ar Procesuālā kodeksa 59. nodaļas 1. pantu (19. pants regulā par Eiropas izpildes rīkojumu).

“Procesuālā kodeksa 50. nodaļas 1. pants

Pusei, kura vēlas pārsūdzēt rajona tiesas (tingsrätt) spriedumu civillietā, tas ir jādara rakstveidā. Pārsūdzību iesniedz rajona tiesā. Tiesai tā ir jāsaņem trīs nedēļās kopš sprieduma piegādes.

Procesuālā kodeksa 44. nodaļas 9. pants

Puse, pret kuru noteikts aizmugurisks spriedums, viena mēneša laikā kopš datuma, kad tai tika piegādāts spriedums, var pieprasīt lietas izskatīšanu no jauna tiesā, kurā tika ierosināta tiesvedība. Ja lietas izskatīšana no jauna netiek pieprasīta, spriedumu, kas vērsts pret pusi, kura nav izpildījusi saistības, vairs nevar apstrīdēt.

Pieprasījumu lietas izskatīšanai no jauna iesniedz rakstveidā. Ja aizmugurisks spriedums noteikts, neuzklausot pēc būtības, pieprasījumā jāietver viss, kas tiek prasīts no pieprasījuma iesniedzēja, lai varētu veikt minēto uzklausīšanu.

Procesuālā kodeksa 58. nodaļas 11. pants

Ja persona ir nokavējusi sprieduma vai lēmuma pārsūdzības termiņu vai pieprasījuma iesniegšanas termiņu lietas atkārtotai izskatīšanai vai statusa atjaunošanai un tai ir bijis likumīgs attaisnojums, pamatojoties uz šīs personas iesniegumu, termiņu var atjaunot.

Procesuālā kodeksa 59. nodaļas 1. pants

Spriedumu, kas ieguvis res judicata spēku, atceļ nopietnas procesuālas kļūdas dēļ, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, kuras likumīgās tiesības skar šis spriedums:

1) ja lieta izskatīta, neraugoties uz to, ka procesuālie noteikumi paredzēja pienākumu augstākai tiesai pēc savas iniciatīvas uzklausīt apelācijas lietu;

2) ja spriedums vērsts pret personu, kas nebija pienācīgi uzaicināta un neieradās uz lietas izskatīšanu, vai arī ja spriedums negatīvi ietekmē tās personas tiesības, kura nebija lietas dalībnieks;

3) ja spriedums ir tik neskaidrs vai nepilnīgs, ka no tā nevar izprast tiesas lēmuma būtību, vai

4) ja lietas izskatīšanas gaitā pieļauta cita nopietna procesuāla kļūda, kas varētu ietekmēt lietas iznākumu.

Sūdzību par nopietnu procesuālu kļūdu, kas minēta iepriekš 4. apakšpunktā un pamatojas uz apstākli, kas iepriekš nebija paziņots lietā, noraida, ja vien sūdzības iesniedzējs nepierāda, ka lietas izskatīšanas gaitā viņam netika dota iespēja par to informēt tiesu vai viņam bija cits pamatots iemesls to nedarīt.

Likuma (1990:746) par maksājumu rīkojumiem un palīdzību 52. pants

Ja atbildētāju neapmierina spriedums lietā par maksājuma rīkojumu vai parasto palīdzību, viņš var lūgt atjaunot tiesvedību.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Apstiprinājuma aizpildīšanai ir pieņemamas šādas valodas: zviedru un angļu.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ja Zviedrijas Sociālās labklājības padome (Socialnämnd) ir izdevusi publisku aktu, tai ir tiesības apliecināt šo dokumentu par Eiropas izpildu rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 06/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.