European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Europski ovršni naslov - Belgija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Kad je riječ o postupku ispravljanja ili povlačenja iz članka 10. stavka 2. Uredbe, zahtjev je potrebno uputiti nadležnoj osobi pravosudnog tijela koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje. Ako je riječ o potvrdi koja se odnosi na autentičnu ispravu, taj je zahtjev potrebno uputiti javnom bilježniku koji je potvrdu izdao. Odluči li nadležna osoba ili javni bilježnik ispraviti ili poništiti potvrdu, ona više nema učinka. Nakon što se ispravi materijalna pogreška (u slučaju ispravljanja) ili nakon što nadležna osoba ili javni bilježnik utvrdi da su ispunjeni svi zahtjevi iz Uredbe (u slučaju povlačenja), izdaje se nova potvrda kojom se zamjenjuje prethodna.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ovisno o konkretnim okolnostima predmeta, stranka koja zahtijeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom.

Prvo, člankom 1051. Zakona o pravosuđu (Code Judiciaire) predviđena je mogućnost podnošenja žalbe na sudsku odluku u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

Drugo, člankom 1048. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona.

Za pravomoćne odluke građanskih sudova te pravomoćne odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o pravosuđu moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

- rokove utvrđene u prevladavajućim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

- odredbu iz članka 50. Zakona o pravosuđu kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

- mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je više puta potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određene radnje produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju te radnje prije isteka roka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prema članku 20. stavku 2. točki (c) Uredbe uz preslik sudske odluke i potvrde europskog naloga za izvršenje mora se priložiti prijevod potvrde na službeni jezik države članice izvršenja, odnosno u ovom slučaju na francuski, nizozemski ili njemački.

Primjenjivi jezici navedeni su u priručniku o tijelima za zaprimanje pismena izrađenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1348/2000 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U Belgiji je tijelo ovlašteno u skladu s člankom 25. javni bilježnik koji je sastavio autentičnu ispravu koja je predmet zahtjeva za izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 25/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Bugarska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Prvostupanjski sud može nakon razmatranja predmeta ispraviti ili povući potvrdu europskog naloga za izvršenje za nespornu tražbinu (članak 619. stavak 4. Zakona o parničnom postupku).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Dužnik može Vrhovnom kasacijskom sudu podnijeti zahtjev za preispitivanje predmetne odluke u skladu s člankom 19. Uredbe. Sud razmatra zahtjev u skladu s Poglavljem 24. Zakona o parničnom postupku – „Ukidanje pravovaljanih odluka”.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Republika Bugarska prihvaća bugarski jezik.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nadležno je tijelo sud u čijoj je nadležnosti isprava izdana (članak 619. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 11/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Češka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Češki okružni sudovi postupaju u skladu s člankom 167. Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Češki okružni sudovi postupaju u skladu s člankom 58. i člancima 201.–243.g Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Češki jezik

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Okružni sudovi

Posljednji put ažurirano: 14/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Estonija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U Estoniji se zahtjev za ispravljanje ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2. Uredbe podnosi na način utvrđen u članku 447. Zakona o parničnom postupku (RT I, 19. 3. 2015., 27).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U slučajevima navedenima u članku 19. stavku 1. zahtjev se podnosi u skladu s člankom 415. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za potrebe članka 20. stavka 2. točke (c) Uredbe Estonija prihvaća potvrde na engleskom ili estonskom ili potvrde prevedene na te jezike.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo iz članka 25. okružni je sud u Harjumi.

Posljednji put ažurirano: 13/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Grčka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U slučaju kada je izdana potvrda europskog naloga za izvršenje u vezi sa sudskom odlukom, postupak ispravljanja ili povlačenja potvrde utvrđen je člankom 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004. Pritom se isti postupak primjenjuje na potvrde sudskih nagodbi (članak 24. stavak 3. Uredbe) te javnih isprava (članak 25. stavak 3.). Postupci te vrste te postupci o pitanju nadležnosti u Grčkoj su uređeni člankom 933. Zakona o parničnom postupku (κώδικας πολιτικής δικονομίας), koji se odnosi na ulaganje prigovora na valjanost ovršne isprave. Međutim, ispravljanje ili povlačenje ne može se osporiti jer se članak 10. stavak 4. Uredbe primjenjuje analogijom te se u skladu s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 3. primjenjuje na isti način u pogledu sudskih nagodbi i javnih isprava.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U slučaju kada je sudsku odluku koja je potvrđena kao europski nalog za izvršenje potrebno preispitati jer se dužnik nije mogao braniti zbog prekasno upućenog sudskog poziva ili zbog više sile, odnosno izvanrednih okolnosti izvan njegove kontrole, primjenjuje se postupak suda koji je donio predmetnu odluku. To je postupak za ulaganje prigovora zbog neispunjavanja obveza predviđen Zakonom o parničnom postupku (članak 495. i članak 501.ff).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Zahtjevi za potvrdu europskog naloga za izvršenje kao javne isprave koja je izvršiva u državi članici, u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe, zaprimaju se na grčkom ili engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Za ovjeru europskog naloga za izvršenje, odnosno javne isprave na koju se primjenjuje članak 4. stavak 3. Uredbe u vezi s člankom 904. stavkom 2. točkama (d) i (g) grčkog Zakona o parničnom postupku, nadležna je osoba koja je na temelju grčkog prava ovlaštena za izdavanje izvršne isprave. U slučaju javnobilježničkih isprava nadležan je javni bilježnik koji ih izdaje. Za isprave koje su u skladu s pravom izvršive, ali ih ne izdaje sud, nadležna je osoba koja izdaje te isprave, primjerice javni bilježnik.

Posljednji put ažurirano: 25/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Španjolska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravljanje pogrešaka u potvrdi europskog naloga za izvršenje, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 805/2004 utvrđen je u prva tri stavka članka 267.Organskog zakona 6/1985 od 1. srpnja 1985. o pravosuđu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postupak za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 805/2004, provodi se u skladu s odredbama o zahtjevima za preispitivanje (recurso de reposición) utvrđenima u Zakonu 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil).

U pogledu potvrda europskog naloga za izvršenje za autentične isprave, javni bilježnik koji vodi spis obvezan je provjeriti postoje li znatne pogreške ili jesu li ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrda te poslati zahtjev za ispravak znatnih pogrešaka ili zahtjev za povlačenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 805/2004.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Sudsko preispitivanje u iznimnim slučajevima, kako je utvrđeno u članku 19. Uredbe (EZ) br. 805/2004, može se provoditi poništenjem konačne presude na zahtjev stranke koja se nije odazvala na poziv suda (članak 501. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) prihvaćeni je jezik španjolski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnik koji izdaje potvrdu ili njegov pravni zastupnik ili zamjenik obvezan je izdati potvrdu predviđenu člankom 25. stavkom 1. i u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 805/2004.

Posljednji put ažurirano: 18/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Francuska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak naloga za izvršenje u slučaju materijalne pogreške ili za njegovo povlačenje ako je izdan pogreškom, kako je navedeno u članku 10. stavku 2., potrebno je uputiti voditelju tajništva suda koji je izdao nalog.

Žalbu protiv odluke kojom se odbija zahtjev za ispravak ili povlačenje moguće je podnijeti predsjedavajućem sucu.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupak preispitivanja iz članka 19. redovni je postupak primjenjiv na odluke suda koji je izdao izvorni nalog za izvršenje.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za registriranje europskih naloga za izvršenje koje su poslali vjerovnici prihvaćaju se francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijela iz članka 25. Uredbe jesu javni bilježnici ili pravne osobe vlasnici javnobilježničkih ureda u kojima se čuvaju izvornici isprava.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Hrvatska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak ili povlačenje sudske potvrde podnosi se:

-sudu koji je izdao potvrdu

Zahtjev za ispravak ili poništenje javne isprave koju je sastavio javni bilježnik, upravno tijelo, fizička ili pravna osoba s javnim ovlastima podnosi se:

-tijelu ili osobi koja je sastavila ispravu, a koja su potom obvezna zahtjev proslijediti nadležnom općinskom sudu prema području sjedišta ili prebivališta kako bi isti donio valjanu odluku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Sukladno čl.19.st.1.Uredbe, postupci za preispitivanje odluka u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).>

Ti postupci su:

- Prijedlog za povrat u prijašnje stanje (čl. 117.- čl.122a Zakona o parničnom postupku). Prijedlog mora biti podnesen unutar roka od 8 dana od dana saznanja za razlog propuštanja, odnosno ako je stranka saznala za propuštanje u kasnijem roku, prethodno navedeni rok počinje teći od dana saznanja za razlog zbog kojeg je propustila rok. Nakon isteka 2 mjeseca (u postupcima pred općinskim sudovima) ili 30 dana (u postupcima pred trgovačkim sudovima) od dana propuštanja prijedlog za povrat u prijašnje stanje se ne može podnijeti.

- Ponavljanje postupka (čl. 421. - 432. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog zbog kojeg podnosi prijedlog za ponavljanje, odnosno od dana kada joj je dostavljena sudska odluka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Hrvatski jezik. Hrvatski prijevod mora biti ovjeren od osobe ovlaštene za prevođenje u jednoj od država članica EU.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nadležni sudovi, upravna tijela, javni bilježnici, pravne i fizičke osobe s javnim ovlastima koje su ovlaštene za izdavanje ovršnih isprava, odnosno naloga za ovrhu nespornih tražbina prema važećem nacionalnom pravu.

Posljednji put ažurirano: 06/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Italija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2., predviđen talijanskim pravom, ispravak je materijalne pogreške. Mjerodavne su odredbe članak 287. i dalje Zakona o parničnom postupku.

Postupak za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2., predviđen talijanskim pravom, povlačenje je u sudskom vijeću. Mjerodavne su odredbe Zakona o parničnom postupku članak 737. i dalje. Pokreće se žalbenim postupkom, a zaključuje obrazloženom odlukom vijeća sudaca. Moguća je rasprava.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Prema talijanskom pravu postupak za preispitivanje iz članka 19. stavka 1. podrazumijeva redovni pravni lijek (članak 323. i dalje Zakona o parničnom postupku: žalba i žalba u kasacijskom postupku) i izvanredni pravni lijek (članak 395. Zakona o parničnom postupku).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prihvaćeni je jezik u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) talijanski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ovlašteno je tijelo u skladu s člankom 25. sud.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Cipar

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak jednak je onome iz Pravilnika o parničnom postupku. Potvrda europskog naloga za izvršenje može se ispraviti ako postoji materijalna pogreška ili razlika između odluke i potvrde.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Svaki postupak za preispitivanje odluke može se evidentirati u skladu s Pravilnikom o parničnom postupku, a u skladu s pravilom 48. svi se zahtjevi podnose u pisanom obliku i uručuju zainteresiranim osobama najmanje četiri dana prije datuma rasprave. Za podnošenje zahtjeva može se upotrebljavati obrazac iz Priloga VI. Uredbi.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Grčki i engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nije primjenjivo. U ciparskome pravnom sustavu nema javnih isprava koje spadaju u područje primjene članka 4. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Latvija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Kad je riječ o informacijama o pravilima u nacionalnom zakonodavstvu kojim se provodi članak 10. stavak 2. Uredbe i utvrđuje postupak za ispravljanje ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, latvijska nadležna tijela izjavljuju da su provedbene mjere za članak 10. stavak 2. uključene u članak 543.1 i članak 545.1 Zakona o parničnom postupku.

„Članak 543.1. Ispravljanje pogrešaka u izvršnim ispravama Europske unije

(1) Na zahtjev stranke u postupku, sud koji je izrekao presudu ili donio odluku može ispraviti pogreške u potvrdi europskog naloga za izvršenje na temelju članka 10. Uredbe (EZ) Poveznica se otvara u novom prozorubr. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, u potvrdi iz članka 41. stavka 1. ili članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003, ili u potvrdi iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na temelju članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 606/2013. Sud može pogreške u potvrdi iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ispravljati i na vlastitu inicijativu.

(2) Za podnošenje zahtjeva za ispravljanje potvrde europskog naloga za izvršenje upotrebljava se obrazac iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

(3) Pitanje ispravljanja pogrešaka razmatra se na sudskom ročištu, o čemu se stranke prethodno obavještavaju. Nepojavljivanje stranaka neće spriječiti razmatranje tog pitanja.

(4) Pogreške u izvršnim ispravama iz stavka 1. ovog članka ispravljaju se sudskom odlukom.

(5) U vezi sa sudskom odlukom o ispravljanju pogreške u izvršnoj ispravi može se podnijeti dodatna žalba.

Članak 545.1. Povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje i potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(1) Na zahtjev stranke u postupku, uz korištenje obrasca iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, sud koji je izrekao presudu ili donio odluku može povući potvrdu europskog naloga za izvršenje na temelju članka 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

(1.1) Na zahtjev stranke u postupku ili na vlastitu inicijativu, uz korištenje potvrde iz članka 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, sud koji je donio odluku može povući potvrdu iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje ili potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća razmatra se na sudskom ročištu, o čemu se prethodno obavještavaju stranke. Nepojavljivanje stranaka neće spriječiti razmatranje tog pitanja.

(3) U vezi sa sudskom odlukom može se podnijeti dodatna žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Kad je riječ o provedbi članka 19. stavka 1. Uredbe, u nacionalno zakonodavstvo nisu uključena dodatna pravila, s obzirom na to da su u Latviji ta pravila obuhvaćena odredbama Zakona o parničnom postupku.

„Članak 51. Ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Na zahtjev stranke u postupku sud ponovno određuje propuštene postupovne rokove ako utvrdi da su razlozi za njihovo propuštanje bili opravdani.

(2) Pri ponovnom određivanju propuštenih postupovnih rokova sud dopušta provođenje odgođene postupovne radnje.

Članak 52. Produljenje postupovnih rokova

Na zahtjev stranke u postupku mogu se produljiti postupovni rokovi koje je odredio sud ili sudac.

Članak 53. Postupak za produljenje ili ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova podnosi se sudu na kojem treba provesti odgođenu radnju i razmatra se u pisanom postupku. Prije no što se zahtjev razmotri u pisanom postupku, o tome se obavještavaju stranke u postupku te im se istodobno šalje zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova.

(2) Uz zahtjev za ponovno određivanje postupovnih rokova prilažu se dokumenti koji su potrebni za provođenje postupovne radnje te se navodi osnova za ponovno određivanje rokova.

(3) Rok koji je odredio sudac može produljiti sudac pojedinac.

(4) U slučaju da sud ili sudac odbiju produljiti ili ponovno odrediti rok, može se podnijeti dodatna žalba.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe u Latviji je prihvaćeni jezik za zaprimanje i izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje latvijski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U Latviji ne postoje tijela koja su ovlaštena za utvrđivanje javnih isprava u skladu s člankom 25. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Mađarska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Odredbe kojima se u Mađarskoj uređuje ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje odredbe su poglavlja II. Zakona LIII o ovrsi iz 1994.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Odredbe kojima se uređuje preispitivanje sudske odluke kao osnove za potvrđivanje europskog naloga za izvršenje odredbe su poglavlja VII. Zakona III o građanskom zakoniku iz 1952.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrda europskog naloga za izvršenje može biti popunjena na engleskom i mađarskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo nadležno za potvrđivanje autentične isprave izdane u Mađarskoj kao europskog naloga za izvršenje obično je okružni sud u čijoj je nadležnosti tijelo koje sastavlja ispravu.

Međutim, u slučaju autentične isprave koju sastavlja javni bilježnik, naloga koji izdaje javni bilježnik ili nagodbe koju odobrava javni bilježnik, a koja ima isti učinak kao sudska nagodba, nadležno je tijelo za izdavanje potvrda javni bilježnik.

Sudovi nadležni za potvrđivanje autentičnih isprava sastavljenih u Mađarskoj kao europskih naloga za izvršenje mogu se pronaći upotrebom alata za pretraživanje na vrhu stranice.

Javni bilježnici koji djeluju kao tijela za izdavanje potvrda mogu se pronaći s pomoću funkcije pretraživanja dostupne na poveznici.

Posljednji put ažurirano: 24/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Austrija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

–  U slučaju sudskih presuda i nagodbi te dogovora o obvezama uzdržavanja iz članka 4. stavka 3. točke (b): zahtjev za povlačenje ili ispravak potvrde o europskom nalogu za izvršenje mora se podnijeti sudu ili upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu (članak 419. stavci 1. i 2. austrijskog Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung)).

–  U slučaju izvršivih javnih isprava (Notariatsakte): zahtjev za ispravak mora se podnijeti javnom bilježniku koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službeniku koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu (Notariatsordnung). Ovlast za povlačenje potvrde koju je izdao javni bilježnik ima sud koji je u skladu s postupovnim pravom nadležan odlučivati o zahtjevima kojima se pobija izvršivost javne isprave (članak 419. stavak 3. austrijskog Zakona o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

– Ako je dokument propisno dostavljen: zahtjev za oslobođenje (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) od učinaka neispunjenja roka za pobijanje zahtjeva ili nepojavljivanja na raspravi.

– Ako dokument nije propisno dostavljen: zahtjev za ponovnu dostavu (Antrag auf neuerliche Zustellung) u slučaju odluka u jednostupanjskom postupku, kao što su nalog za plaćanje (Zahlungsbefehl) ili nalog za plaćanje mjenice (Wechselzahlungsauftrag); žalba (Berufung) u slučaju presude zbog ogluhe te žalba u pogledu pravnog pitanja (Rekurs) u slučaju drugih odluka izdanih zbog kašnjenja.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Njemački.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

– U slučaju vrsta dogovora o uzdržavanju iz članka 4. stavka 3. točke (b): upravno tijelo s kojim je dogovor sklopljen.

–  U slučaju izvršivih javnih isprava: javni bilježnik koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službenik koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu. Potpuni popis javnih bilježnika nalazi se na internetskoj stranici Austrijske javnobilježničke komore (Österreichische Notariatskammer) na sljedećoj adresi: http://www.notar.at/

Posljednji put ažurirano: 10/11/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Poljska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak ispravka: ispravak u smislu članka 350. u vezi s člankom 361. Zakona o parničnom postupku.

Članak 350. stavak 1. Sud može po službenoj dužnosti ispraviti netočnosti, administrativne pogreške, pogreške u računanju ili druge očite pogreške u prosudbi.

Stavak 2. Sud može donositi odluke o ispravku na raspravama zatvorenima za javnost, a u tom se slučaju izvorniku presude dodaje napomena o ispravku. Takvu napomenu mogu sadržavati i izvaci koji se uručuju strankama ako one to zatraže. Dodatne preslike i izvatke trebalo bi sastavljati na takav način da sadržavaju odluku o ispravku.

Stavak 3. Ako se predmet uputi na drugostupanjski sud, taj sud može ispraviti presudu prvostupanjskog suda po službenoj dužnosti.

Članak 361. Odredbe o presudama primjenjuju se mutatis mutandis, osim ako je Zakonom predviđeno drukčije.”

Članak 13. stavak 2. Odredbe o postupku primjenjuju se mutatis mutandis na druge vrste postupaka koji su uređeni ovim Zakonom, osim ako je posebnim odredbama predviđeno drukčije.

Potvrde europskog naloga za izvršenje izdaju se u obliku sudske odluke u skladu s postupkom iz članka 795.1 Zakona o parničnom postupku.

– Postupak povlačenja na temelju članka 795.4 Zakona o parničnom postupku.

„Članak 795.4 stavak 1. Ako se pojave razlozi za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s posebnim odredbama, sud koji je izdao potvrdu povlači je na zahtjev dužnika.

Stavak 2. Taj se zahtjev podnosi u roku od mjesec dana od dana dostave odluke o izdavanju potvrde dužniku.

Stavak 3. Ako zahtjev nije sastavljen na obrascu navedenom u posebnim odredbama, mora ispunjavati zahtjeve za pisane podneske te mora biti obrazložen.

Stavak 4. Sud saslušava vjerovnika prije povlačenja odluke.

Stavak 5. Protiv odluke o povlačenju potvrde europskog naloga za izvršenje može se uložiti žalba.”

Za zahtjeve za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje naplaćuje se naknada od 50 PLN.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupak kontrole: produljenje roka za podnošenje žalbe u skladu s člancima od 168. do 172. Zakona o parničnom postupku.

Članak 168. stavak 1. Ako stranka nije poduzela, ne svojom krivnjom, mjere u predviđenom roku, sud produljuje rok na zahtjev te stranke. Sudska se odluka može donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost.

Stavak 2. Rok se može produljiti samo ako nepoštovanje roka ima negativne postupovne posljedice za stranku.

Članak 169. stavak 1. Zahtjev za produljenje podnosi se sudu na kojem se održava saslušanje u roku od tjedan dana nakon prestanka razloga za nepoštovanje roka.

Članak 169. stavak 2. U dopisu se navode razlozi za zahtjev.

Članak 169. stavak 3. Stranka poduzima postupovnu radnju nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 169. stavak 4. Ako je od isteka roka protekla godina dana, produljenje se može odobriti samo u iznimnim okolnostima.

Članak 169. stavak 5. Odluka o zahtjevu za produljenje može se donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost.

Članak 172. Podnošenjem zahtjeva za produljenje roka ne obustavljaju se postupak ni izvršenje sudske odluke. Međutim, sud može, s obzirom na okolnosti, obustaviti postupak ili izvršenje sudske odluke. Sudska se odluka može donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost. Ako se zahtjev odobri, sud može razmotriti predmet bez odgode.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Jezici koji su prihvatljivi u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe: poljski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo iz članka 25. Uredbe: okružni sudovi. Nadležni je sud okružni sud na čijem je području nadležnosti javna isprava sastavljena.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Portugal

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Prijedloge za ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi tijelo koje je izdalo potvrdu na standardnom obrascu iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U vezi s člankom 19. stavkom 1. točkom (a) postupak preispitivanja utvrđen je u članku 696. točki (e) Zakona o parničnom postupku.

U vezi s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) postupak preispitivanja utvrđen je u članku 140. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prihvaćeni je jezik portugalski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici ovlašteni su ovjeravati autentične isprave.

Posljednji put ažurirano: 17/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Rumunjska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Ako je nalog za izvršenje sudska odluka, što uključuje sudske nagodbe ili druge pravne sporazume između stranaka, za ovjeravanje je nadležan prvostupanjski sud (članak 2. stavak 1. Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Za odlučivanje o zahtjevu za ispravak potvrde nadležan je sud koji je izdao potvrdu. Sud odluku o zahtjevima za izdavanje potvrde donosi bez nazočnosti stranaka. Na odluku kojom se prihvaća zahtjev nije dopuštena žalba. Potvrda se izdaje na ime vjerovnika i njezina se kopija dostavlja dužniku. Na odluku kojom se odbija zahtjev može se uložiti žalba u roku od 15 dana od datuma odluke ako je vjerovnik nazočio njezinu donošenju ili u roku od 15 dana od datuma uručenja odluke ako vjerovnik nije nazočio njezinu donošenju. Iste se odredbe primjenjuju u slučaju revizije pravnog razloga (recurs) (članci 2., 3., 5. i 6. članka I.1 Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Zahtjev za povlačenje potvrde podnosi se sudu koji ju je izdao u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja. Ako nakon što uputi poziv strankama sud utvrdi da je potvrda izdana bez ispunjavanja uvjeta predviđenih Uredbom (EU) br. 805/2004, preispitat će poduzete mjere te, u cijelosti ili djelomično, povući potvrdu. Na odluku se može uložiti žalba u roku od 15 dana od datuma njezina uručenja. Iste se odredbe primjenjuju u slučaju revizije pravnog razloga (recurs) (članak 7. članka I.1 Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Postupci preispitivanja navedeni u članku 19. stavku 1.

Postupci preispitivanja u skladu s rumunjskim zakonodavstvom koji su navedeni u članku 19. stavku 1. dio su redovnih pravnih lijekova: žalba (apel) i izvanredni pravni lijekovi: preispitivanje pravnog razloga (recurs), postupak za poništenje (contestație în anulare) te revizija (revizuire).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupci preispitivanja navedeni u članku 19. stavku 1.

Postupci preispitivanja u skladu s rumunjskim zakonodavstvom koji su navedeni u članku 19. stavku 1. dio su redovnih pravnih lijekova: žalba (apel) i izvanredni pravni lijekovi: preispitivanje pravnog razloga (recurs), postupak za poništenje (contestație în anulare) te revizija (revizuire).

Žalbeni postupak uređen je člancima 466. – 482. Zakona o parničnom postupku.

Na prvostupanjske odluke može se uložiti žalba. Žalba se podnosi u roku od 30 dana od obavijesti o odluci. Izvršenje prvostupanjske odluke obustavlja se tijekom žalbenog postupka. Žalba i razlozi na kojima se temelji podnose se sudu na čiju se odluku ulaže žalba.

Nakon isteka roka za žalbu, tuženik u okviru pravnog postupka u kojem se odlučuje o žalbi koju je uložila protivna stranka može podnijeti svoju žalbu u pisanom obliku (protužalba: apel incident) putem zahtjeva za poništenje odluke prvostupanjskog suda.

U slučaju postupovne suradnje te kada su treće osobe intervenirale u prvostupanjskom postupku, tuženik po isteku žalbenog roka može podnijeti žalbu u pisanom obliku (izazvana žalba: apel provocat) protiv druge stranke ili osobe uključene u prvostupanjski postupak koja nije stranka u glavnom žalbenom postupku, ako uključenost potonje u konačnici može imati posljedice za pravni status tuženika u postupku.

Tuženik podnosi protužalbu i izazvanu žalbu čim započne glavni žalbeni postupak.

Propisno i pravovremeno podnesena žalba dovodi do nove procjene merituma predmeta nakon čega žalbeni sud donosi odluku u stvarnom i pravnom pogledu (devolutivni učinak žalbe: efectul devolutiv al apelului).

Žalbeni sud preispituje meritum predmeta u okviru ograničenja koja je postavio podnositelj žalbe te uzimajući u obzir rješenja ovisna o dijelu odluke koji je predmet žalbe. Devolucija se primjenjuje na cjelokupni predmet ako žalba nije ograničena na određena rješenja u izreci odluke koja je predmet žalbe, kada je vjerojatno da će se odluka povući ili kada je predmet spora nedjeljiv.

Žalbeni sud može potvrditi osporavanu odluku i u tom će slučaju odbaciti ili poništiti žalbu ili proglasiti postupak nevažećim. Ako je žalba prihvaćena, sud može povući ili izmijeniti osporavanu odluku.

Ako se ustanovi da je prvostupanjski sud pogrešno presudio u predmetu bez ispitivanja njegova merituma ili da je postupak vođen u odsutnosti stranaka, koje nisu pozvane na propisani način, žalbeni sud ukinut će osporavanu odluku te ispitati meritum predmeta. Žalbeni sud ukida osporavanu odluku i vraća predmet prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Predmet se na ponovno odlučivanje može vratiti samo jednom tijekom postupka.

Ako žalbeni sud ustanovi da prvostupanjski sud nije bio nadležan, poništit će osporavanu odluku i vratiti predmet na odlučivanje nadležnom sudu ili, u suprotnom, odbaciti zahtjev kao neprihvatljiv.

Ako žalbeni sud ustanovi da je nadležan u prvom stupnju, poništit će osporavanu odluku i ispitati meritum predmeta.

Podnositelj žalbe ne smije se zbog podnošenja žalbe zateći u situaciji koja je gora od one koju je prouzročila odluka na koju se ulaže žalba.

Revizija pravnog razloga uređena je člancima 483. – 502. Zakona o parničnom postupku.

Odluke na koje se ulaže žalba, odluke u vezi s kojima nije dopuštena žalba te odluke u izričito predviđenim predmetima podliježu preispitivanju pravnog razloga. Odluke u određenim stvarima navedenima u nastavku ne podliježu takvom preispitivanju: zakonsko skrbništvo, obitelj, osobno stanje, upravljanje zgradama i evakuacija. Služnost, promjene granica, označavanje granica, obveze provođenja ili neprovođenja aktivnosti čija se vrijednost ne može iskazivati u novcu, sudska potvrda smrti osobe, sudska podjela, civilna navigacija, radni sporovi, socijalna sigurnost, izvlaštenje, naknada za štetu prouzročenu sudskom pogreškom, zahtjevi u vrijednosti do 500 000 RON te odluke žalbenog vijeća podliježu samo žalbi.

Zahtjev za preispitivanje pravnog razloga podnosi se u roku od 30 dana od obavijesti o odluci. Preispitivanje provodi sud nadređen sudu koji je donio odluku na koju je uložena žalba. Na zahtjev podnositelja žalbe sud koji provodi preispitivanje može naložiti suspenziju odluke koja je predmet preispitivanja.

Protuispitivanje pravnog razloga i izazvano preispitivanje pravnog razloga mogu se primijeniti u predmetima za koje je predviđena protužalba i izazvana žalba.

Ako je revizija pravnog razloga proglašena prihvatljivom u načelu, sud je može, nakon što je provjerio sve iznesene osnove i preispitao pravni razlog, prihvatiti, odbaciti ili poništiti ili proglasiti postupak nevažećim. Ako je revizija pravnog razloga prihvaćena, osporavana odluka može se odbaciti u cijelosti ili djelomično. Poništena je odluka nevažeća. Ovršni postupci ili postupci osiguranja koji su vođeni na temelju takve odluke nemaju pravnu snagu. Sud će to ustanoviti, ex officio, na temelju odluke o poništenju žalbe.

Ako je žalba poništena, odluke žalbenog suda o pravnim pitanjima obvezujuće su za sud koji je ispitivao meritum predmeta. Ako je odluka poništena zbog kršenja postupovnih pravila, postupak ispitivanja ponovno započinje od poništenog akta. Nakon što je žalba poništena, prvostupanjski sud ponovno će preispitati predmet u okviru ograničenja koja proizlaze iz poništenja te uzimajući u obzir sve razloge izložene pred sudom čija je odluka poništena.

U slučaju revizije pravnog razloga i ponovne rasprave nakon što je žalbeni sud poništio odluku, situacija predmetne stranke ne smije se pogoršati.

Zahtjev za poništenje uređen je člancima 503. – 508. Zakona o parničnom postupku.

Na konačne odluke ne može se uložiti žalba u obliku zahtjeva za poništenje, ako podnositelj žalbe nije propisno pozvan na sud i nije bio prisutan prilikom preispitivanja predmeta. Zahtjev za poništenje podnosi se sudu čija se odluka osporava. Podnosi se u roku od 15 dana od obavijesti o odluci i ne kasnije od godinu dana od datuma na koji je odluka postala konačna. Sud može obustaviti izvršenje odluke čije se poništenje traži, uz uvjet da je podneseno osiguranje. Ako su razlozi za prigovor utemeljeni, sud će riješiti spor donošenjem samo jedne odluke u kojoj će poništiti osporavanu odluku. Odluka donesena u postupku za poništenje može se osporavati na isti način kao i odluka koja je predmet žalbe.

Revizija je uređena člancima 509. – 513. Zakona o parničnom postupku.

Revizija odluke o meritumu predmeta ili odluke koja upućuje na meritum predmeta može se zatražiti, primjerice, ako se predmetna stranka zbog okolnosti izvan svoje kontrole nije mogla pojaviti na sudu te je o tome obavijestila sud. Revizija se može provesti u razdoblju od 15 dana, od datuma na koji prestaje razlog zbog kojeg je stranka spriječena da se pojavi na sudu. Sud može obustaviti izvršenje odluke čija se revizija traži, uz uvjet da je podneseno osiguranje. Ako sud prihvati zahtjev za reviziju, izmijenit će osporavanu odluku u cijelosti ili djelomično te, u slučaju nepovoljne konačne odluke, poništiti tu odluku. Odluka donesena u postupku revizije podliježe žalbi prema odredbama zakona o reviziji odluka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Rumunjski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako je nalog za izvršenje javna isprava, nadležan je okružni sud okruga u kojem se nalazi izdavatelj isprave (članak 2. stavak 2. članka I. 1 Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Posljednji put ažurirano: 26/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Slovenija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupci za ispravak iz članka 10. stavka 2.

  • U Sloveniji se zahtjev za ispravak podnosi tijelu koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje (članak 42.c stavak 1. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina).

Postupci za povlačenje iz članka 10. stavka 2.

  • Postupak za poništenje na temelju članka 42.c stavka 2. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina (za poništenje je nadležan sud ili tijelo koje je izdalo potvrdu) i članka 40.c stavka 3. navedenog Zakona (u postupku za poništenje pravomoćne potvrde nadležnost ima sud koji je mjesno nadležan za odlučivanje o dopuštenom načinu izvršenja u postupku izvršenja koji se temelji na vjerodostojnoj ispravi nakon pravomoćnosti odluke o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ponovno pokretanje postupka u skladu s člancima od 394. do 405. Zakona o parničnom postupku.

Povrat u prijašnje stanje u skladu s člancima od 166. do 120. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Službeni su jezici slovenski te dva jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi na sudovima u područjima u kojima žive predmetne nacionalne manjine (članci 6. i 104. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 15. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina). Jezici su nacionalnih manjina talijanski i mađarski.

Etnički mješovita područja utvrđena su Zakonom o osnivanju općina („ZUODNO”; Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 108/06 – službeni pročišćeni tekst i br. 9/11). U članku 5. tog Zakona navodi se: „Etnički mješovita područja u smislu ovog Zakona područja su koja su definirana kao takva sadašnjim statutima općina Lendave, Hodoša-Šalovaca, Moravskih Toplica, Kopra, Izole i Pirana.”

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici.

Popis javnih bilježnika dostupan je na adresi http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Posljednji put ažurirano: 26/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Slovačka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U skladu s člankom 21. Zakona br. 160/2015 (Zakon o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok)) za izmjene i povlačenje potvrda nadležan je sud koji je donio odluku ili sud na kojem je nagodba odobrena ili sklopljena. Sudovi unose ispravke potvrda u skladu s člankom 224. Zakona o parničnom postupku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s uvjetima iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe, slovački sudovi ovlašteni su za preispitivanje odluka u na temelju članaka 355. – 457. Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, sudovi preispituju odluke na temelju članka 122. Zakona o parničnom postupku (iznimka od isteka nakon isteka vremenskog razdoblja).

Člancima 355. – 457. uređeni su pojedinačni žalbeni postupci (žalba, ponovno pokretanje postupka i izvanredna žalba). Pojedinačnim odredbama uređeni su uvjeti za dopuštenost žalbi, pojedinosti koje trebaju sadržavati žalbe, radnje koje poduzimaju sudovi te njihovi postupci donošenja odluka o žalbama.

Pojedinačne odredbe Zakona o parničnom postupku dostupne su na Slov-lex.sk

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe prihvaćeni je jezik slovački (u Slovačkoj Republici).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U skladu s člankom 21. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku regionalni sud (krajský súd) nadležan za legalizaciju sudskih isprava u skladu s člankom 62. Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i Poslovniku, kako je izmijenjen, nadležan je za izdavanje, izmjenu ili opoziv potvrda u skladu s posebnim zakonodavstvom povezanim s javnim ispravama.

Regionalni sud nadležan je za legalizaciju sudskih isprava ili izdavanje apostila ako su predmetne isprave izdali okružni sudovi, javni bilježnici ili sudski izvršitelji čije je sjedište na području nadležnosti tog regionalnog suda, ako je autentičnost isprava ili potpisa na ispravi provjerena te ako su isprave prijevodi službenih prevoditelja ili izvješća stručnjaka.

Zakon br. 97/1963 dostupan je na Slov-lex.sk

Posljednji put ažurirano: 09/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Europski ovršni naslov - Švedska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Potvrde se mogu ispravljati u skladu s člankom 14. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka (članak 10. stavak 1. točka (a) Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Članak 14. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka

Sud ili tijelo koje ju je izdalo ispravlja potvrdu europskog naloga za izvršenje ako ona zbog bitne pogreške ne odgovara presudi, javnoj ispravi ili odluci na kojoj se temelji. Na odluku o ispravku nije dopuštena žalba.”

Potvrde se mogu povlačiti u skladu s člankom 15. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka (članak 10. stavak 1. točka (b) Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Članak 15. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka

Sud ili tijelo koje ju je izdalo povući će potvrdu europskog naloga za izvršenje ako je izdana protivno zahtjevima utvrđenima u Uredbi o europskom nalogu za izvršenje.

Stranke će prije povlačenja potvrde dobiti priliku da izlože svoje mišljenje, osim u slučaju da za to nema potrebe.

Na odluku o povlačenju nije dopuštena žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti putem žalbe (överklagande) u skladu s poglavljem 50. člankom 1. Zakona o sudskom postupku (rättegångsbalken), zahtjeva za ponovno otvaranje postupka (återvinning) u skladu s poglavljem 44. člankom 9. Zakona o sudskom postupku, zahtjeva za ponovno otvaranje (återvinning) u skladu s člankom 52. Zakona (1990:746) o nalozima za plaćanje i potporu, zahtjev za produženje propuštenog roka (återställande av försutten tid) u skladu s poglavljem 58. člankom 11. Zakona o sudskom postupku ili pritužbe na tešku povredu postupka (klagan över domvilla) u skladu s poglavljem 59. člankom 1. Zakona o sudskom postupku (članak 19. Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Poglavlje 50. članak 1. Zakona o sudskom postupku

Stranka koja želi podnijeti žalbu na odluku okružnog suda u (tingsrätt) parničnom postupku to čini u pisanom obliku. Žalba se podnosi okružnom sudu. Mora biti urudžbirana na sudu u roku od tri tjedna od donošenja odluke.

Poglavlje 44. članak 9. Zakona o sudskom postupku

Stranka protiv koje je donesena odluka zbog ogluhe može podnijeti zahtjev za ponovno otvaranje postupka na sudu na kojem je pokrenut postupak u roku od mjesec dana od datuma na koji joj je uručena odluka. Ako se ne traži ponovno otvaranje postupka, odluka se više ne može osporavati u mjeri u kojoj je donesena zbog ogluhe.

Zahtjev za ponovno otvaranje postupka podnosi se u pisanom obliku. Ako je odluka zbog ogluhe donesena bez rasprave o meritumu, zahtjev mora sadržavati sve što se od podnositelja traži za održavanje takve rasprave.

Poglavlje 58. članak 11. Zakona o sudskom postupku

Ako je osoba propustila rok za podnošenje žalbe na presudu ili odluku, ili za ponovno otvaranje ili obnavljanje postupka, te ako je za to imala pravni razlog, rok se može produljiti na njezin zahtjev.

Poglavlje 59. članak 1. Zakona o sudskom postupku

Presuda koja je postala presuđena stvar poništit će se zbog teške povrede postupka na zahtjev osobe na čija se zakonska prava njome utječe:

1. ako je predmet vođen unatoč postupovnoj prepreci koju viši sud koji odlučuje o predmetu u žalbenom postupku mora razmotriti po službenoj dužnosti,

2. ako je presuda donesena protiv osobe koja nije na zakonski propisan način primila poziv na sud i nije se pojavila na suđenju, ili ako se presudom negativno utjecalo na prava osobe koja nije stranka u postupku,

3. ako je presuda toliko nejasna ili nepotpuna da se iz nje ne može razabrati odlučivanje o meritumu ili

4. ako je došlo do druge teške povrede postupka tijekom suđenja za koju se može pretpostaviti da je utjecala na njegov ishod.

Pritužba u vezi s teškom povredom postupka na koju se upućuje u prethodnoj točki 4. i koja se temelji na okolnostima koje se prethodno nisu navodile na sudu odbija se se, osim ako podnositelj može dokazati da je bio spriječen navesti tu okolnost tijekom postupka ili je za to imao drugi valjani razlog.

Članak 52. Zakona (1990:746) o nalozima za plaćanje i potporu

Ako je tuženik nezadovoljan presudom u predmetu koji se odnosi na nalog za plaćanje i potporu, može zatražiti ponovno otvaranje postupka.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za ispunjavanje potvrde prihvaćamo sljedeće jezike: švedski i engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako je švedski Zavod za socijalno osiguranje (Socialnämnd) izdao javnu ispravu, može tu ispravu ovjeriti i kao europski nalog za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 26/08/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.