Titlul executoriu european

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

1.1 Procedura de rectificare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a)

În Proiectul de lege al Guvernului înaintat Parlamentului (HE 137/2005) referitor la Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european, s-a propus următoarea procedură de rectificare la articolul 2:

Rectificarea unei erori materiale în certificatul de titlu executoriu european

În cazul în care hotărârea judecătorească, tranzacţia judiciară sau actul autentic a fost redat în mod eronat în certificatul emis în temeiul regulamentului, instanţa care a emis certificatul sau o altă autoritate trebuie să rectifice eroarea, dacă există o solicitare în acest sens.

Se poate depune o cerere de rectificare utilizând formularul tip prevăzut în anexa VI la regulament. Rectificarea trebuie făcută pe certificatul original. Dacă certificatul original nu poate fi corectat, trebuie să se elibereze un nou certificat debitorului. În măsura în care este posibil, părţile care au solicitat un exemplar al certificatului trebuie notificate în legătură cu rectificarea efectuată. Dacă hotărârea în cauză face obiectul unei căi de atac, rectificarea trebuie adusă la cunoştinţa instanţei care judecă în calea de atac.

1.2 Procedura de retragere în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b)

În Proiectul de lege al Guvernului înaintat Parlamentului (HE 137/2005) referitor la Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european, s-a propus următoarea procedură de retragere la articolul 3:

Retragerea certificatului de titlu executoriu european

În cazul în care este evident că certificatul care atestă hotărârea judecătorească, tranzacţia judiciară sau actul autentic ca titlu executoriu european a fost acordat în mod eronat în ceea ce priveşte cerinţele stabilite în regulament, instanţa care a emis certificatul sau o altă autoritate trebuie să retragă certificatul, dacă există o solicitare în acest sens.

Se poate depune o cerere de retragere utilizând formularul tip prevăzut în anexa VI la regulament. Părţile trebuie să aibă posibilitatea să fie audiate, cu excepţia cazului în care este evident că acest lucru nu este necesar.

Retragerea trebuie înscrisă pe certificatul original, dacă acest lucru este posibil. În măsura în care este posibil, părţile care au solicitat un exemplar al certificatului trebuie notificate în legătură cu retragerea. Dacă hotărârea în cauză face obiectul unei căi de atac, retragerea trebuie adusă la cunoştinţa instanţei care judecă în calea de atac.

Proiectul de lege este prevăzut a intra în vigoare la 21 octombrie 2005.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 12 alineatul (1), standardele minime prevăzute în capitolul III din regulament trebuie aplicate hotărârilor judecătoreşti care se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 3 alineatul (1) literele (b) şi (c), pronunţate în lipsa pârâtului. În conformitate cu articolul 12 alineatul (2), capitolul III se aplică de asemenea în cazul în care hotărârea în lipsă s-a pronunţat în calea de atac.

În cazul în care hotărârea a fost pronunţată în lipsă, în circumstanţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) şi (c), debitorul trebuie să aibă dreptul, în anumite situaţii, să solicite revizuirea hotărârii în temeiul articolului 19 alineatul (1), pentru ca hotărârea respectivă să poată fi certificată ca titlu executoriu european. În Finlanda, neprezentarea debitorului în instanţa locală (käräjäoikeus) conduce la pronunţarea hotărârii în lipsa acestuia. Conform capitolului 12 articolul 15 din Codul de procedură judiciară, debitorul are dreptul să solicite rejudecarea cauzei în termen de treizeci de zile de la data la care a fost înştiinţat în mod oficial în legătură cu hotărârea.

Pentru aplicarea acestei dispoziţii, cunoaşterea de către debitor a hotărârii pronunţate în lipsă nu are nicio importanţă. Termenul de treizeci de zile nu începe să curgă până când hotărârea pronunţată în lipsă nu a fost comunicată sau notificată debitorului. Prin urmare, această regulă este mai permisivă decât standardul minim prevăzut la articolul 19. În plus, căile de atac extraordinare prevăzute în capitolul 31 din Codul de procedură judiciară sunt disponibile pentru hotărârile pronunţate în lipsă, inclusiv plângerea în temeiul unei erori de procedură în conformitate cu articolul 1 şi cererea de anulare în temeiul unei erori materiale în conformitate cu articolul 7. În plus, se poate recurge de asemenea la calea de atac extraordinară specifică prevăzută la articolul 17 din capitolul 31, şi anume cererea de recuperare a timpului scurs.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Se poate înainta un titlu executoriu european tradus în limbile finlandeză, suedeză sau engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În Finlanda, actele autentice prevăzute la articolul 4 alineatul (3) litera (b) sunt convenţiile în materie de obligaţii de întreţinere, aprobate şi, prin urmare, certificate de comitetul social al fiecărui oraş sau al fiecărei municipalităţi. Acestea eliberează de asemenea certificatul de titlu executoriu european pentru convenţiile respective.

Lista oraşelor şi municipalităţilor din Finlanda este disponibilă în format electronic pe paginile internet administrate de Ministerul Justiţiei www.oikeus.fi. De asemenea, adresele autorităţilor orăşeneşti şi municipale sunt disponibile pe paginile internet ale Asociaţiei autorităţilor locale şi regionale www.kunnat.net.

Ultima actualizare: 31/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici