Europejski tytuł egzekucyjny

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1.1 Procedura sprostowania, o której mowa w art. 10 ust. 2 lit. a)

W art. 2 rządowego projektu ustawy przedłożonego Parlamentowi (HE 137/2005) w związku z rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego proponuje się następującą procedurę sprostowania:

Sprostowanie istotnego błędu w zaświadczeniu europejskiego tytułu egzekucyjnego

Jeśli orzeczenie, ugoda zatwierdzona przez sąd albo dokument urzędowy zostały błędnie zapisane w zaświadczeniu wydanym na podstawie rozporządzenia, sąd lub inny organ, który wydał takie zaświadczenie, musi – na podstawie wniosku – sprostować rozbieżność.

Wnioski o sprostowanie można składać na standardowym formularzu zawartym w załączniku VI do rozporządzenia. Sprostowanie należy wprowadzić na oryginale zaświadczenia. Jeśli jest to niemożliwe, dłużnikowi należy wydać nowe zaświadczenie. Informację o sprostowaniu należy w miarę możliwości przekazać stronom, które wystąpiły o kopię zaświadczenia. Jeśli jedna ze stron złożyła zażalenie w kwestii sprostowania, o sprostowaniu należy zawiadomić sąd apelacyjny.

1.2 Procedura uchylenia, o której mowa w art. 10 ust. 2 lit. b)

W art. 3 rządowego projektu ustawy przedłożonego Parlamentowi (HE 137/2005) w związku z rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego proponuje się następującą procedurę uchylenia:

Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

Jeśli zaświadczenie nadające orzeczeniu, ugodzi zatwierdzonej przez sąd albo dokumentowi urzędowemu moc europejskiego tytułu egzekucyjnego zostało przyznane w sposób oczywiście bezzasadny w kontekście wymogów ustanowionych w rozporządzeniu, sąd lub inny organ, który wydał zaświadczenie, musi – na podstawie wniosku – uchylić takie zaświadczenie.

Wnioski o uchylenie zaświadczenia można składać na standardowym formularzu zawartym w załączniku VI do rozporządzenia. Stronom będzie przysługiwało prawo do bycia wysłuchanym, chyba że będzie to jawnie niepotrzebne.

Jeśli to możliwe, wzmiankę dotyczącą uchylenia należy umieścić na oryginale zaświadczenia. Informację o uchyleniu należy w miarę możliwości przekazać wszystkim stronom, które zażądały kopii zaświadczenia. Jeśli jedna ze stron złożyła zażalenie, o uchyleniu zaświadczenia należy zawiadomić sąd apelacyjny.

Projekt ustawy ma wejść w życie w dniu 21 października 2005 r.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w odniesieniu do orzeczeń objętych art. 3 ust. 1 lit. b) i c) w przypadku niestawienia się pozwanego stosuje się minimalne standardy, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia. Zgodnie z art. 12 ust. 2 przepisy rozdziału III stosuje się również w przypadku, gdy wyrok zaoczny został wydany przez sąd apelacyjny.

W przypadku wydania wyroku zaocznego oraz w sytuacji, która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. b) i c), dłużnik musi być w pewnych okolicznościach uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę orzeczenia na mocy art. 19 ust. 1, tak aby orzeczeniu temu można było nadać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. W Finlandii bierność dłużnika w sądzie okręgowym (käräjäoikeus) skutkuje wydaniem wyroku zaocznego. Zgodnie z rozdziałem 12 art. 15 kodeksu postępowania sądowego dłużnik ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym otrzymał dające się zweryfikować zawiadomienie o orzeczeniu.

Faktyczna wiedza dłużnika na temat wyroku zaocznego nie ma znaczenia dla stosowania tego przepisu. Termin trzydziestu dni biegnie dla dłużnika od daty doręczenia mu wyroku zaocznego, a zatem zasada ta ma szerszy zakres niż minimalne standardy określone w art. 19. Ponadto w przypadku wyroków zaocznych dostępne są nadzwyczajne środki odwoławcze, o których mowa w rozdziale 31 kodeksu postępowania sądowego, w tym skarga złożona w związku z błędami proceduralnymi (par. 1) i wniosek o uchylenie w związku z istotnym błędem (par. 7). Dostępny jest także specjalny środek odwoławczy, o którym mowa w rozdziale 31 art. 17 – wniosek o przywrócenie terminu.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego może być wystawione w formie tłumaczenia na język fiński, szwedzki lub angielski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. b), mają w Finlandii formę zatwierdzonych umów dotyczących obowiązków alimentacyjnych, a tym samym poświadczonych przez Radę ds. Socjalnych istniejącą w każdym mieście lub w każdej gminie miejskiej. Rada ta będzie również nadawać takim umowom europejski tytuł egzekucyjny.

Wykaz miast i gmin w Finlandii jest dostępny w formacie elektronicznym na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.oikeus.fi. Na stronach internetowych stowarzyszenia organów lokalnych i regionalnych, www.kunnat.net, znaleźć można także adresy miast i gmin.


Ostatnia aktualizacja: 31/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici