Europese executoriale titel

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1.1 De in artikel 10, lid 2, onder a), bedoelde rectificatieprocedure

In § 2 van het door de regering bij het parlement ingediende wetsvoorstel (HE 137/2005) betreffende Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel, is de volgende rectificatieprocedure vastgesteld:

Rectificatie van een materiële fout in het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel

Indien de beslissing, de door een gerecht goedgekeurde schikking, of de authentieke akte ten gevolge van een materiële fout verschilt van het op basis van de verordening verstrekte bewijs van waarmerking, moet het gerecht dat het bewijs heeft verstrekt of een andere instantie op verzoek de fout corrigeren.

Een verzoek om rectificatie kan worden ingediend met behulp van het standaardformulier in bijlage VI bij de verordening. De correctie moet worden aangebracht op het oorspronkelijke bewijs van waarmerking. Indien het oorspronkelijke bewijs van waarmerking niet kan worden gecorrigeerd, moet aan de schuldeiser een nieuw bewijs van waarmerking worden verstrekt. Voorzover mogelijk moet de correctie worden betekend aan de partijen die om een afschrift van het bewijs van waarmerking hebben verzocht. Indien in de zaak beroep is ingesteld moet de correctie aan de beroepsrechter worden betekend.

1.2 De in artikel 10, lid 2, onder b), bedoelde intrekkingsprocedure

In § 3 van het door de regering bij het parlement ingediende wetsvoorstel (HE 137/2005) betreffende Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel, is de volgende intrekkingsprocedure vastgesteld:

Intrekking van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel

Indien het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel van een beslissing, van een door een gerecht goedgekeurde schikking, of van een authentieke akte in het licht van de in de verordening neergelegde voorschriften kennelijk ten onrechte is verstrekt, moet het gerecht dat het bewijs van waarmerking heeft verstrekt of een andere instantie dit bewijs van waarmerking op verzoek intrekken.

Een verzoek om intrekking kan worden ingediend met behulp van het standaardformulier in bijlage VI bij de verordening. De partijen worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, tenzij dat kennelijk niet nodig is.

Indien mogelijk wordt de intrekking op het oorspronkelijke bewijs van waarmerking vermeld. Voorzover mogelijk wordt de intrekking betekend aan alle partijen die om een afschrift van het bewijs van waarmerking hebben verzocht. Indien in de zaak beroep is ingesteld moet de intrekking aan de beroepsrechter worden betekend.

De wet treedt in werking op 21 oktober 2005.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, moeten de minimumnormen van hoofdstuk III van de verordening worden toegepast op beslissingen die als gevolg van het niet verschijnen van de verweerder onder artikel 3, lid 1, onder b) of c), vallen. Overeenkomstig artikel 12, lid 2, is hoofdstuk III ook van toepassing in geval van een in beroep gegeven verstekbeslissing.

Een verstekbeslissing in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of c), kan enkel worden gewaarmerkt als Europese executoriale titel wanneer de schuldenaar overeenkomstig artikel 19, lid 1, onder bepaalde omstandigheden kan verzoeken om heroverweging van de beslissing. Indien de schuldenaar in het kader van een procedure voor de Finse districtsrechtbank (käräjäoikeus) geen stappen onderneemt, zal een verstekbeslissing worden gegeven. De schuldenaar heeft overeenkomstig hoofdstuk 12 §15 van het Wetboek van Rechtsvordering het recht binnen dertig dagen na de verifieerbare betekening van de beslissing te verzoeken om een nieuwe behandeling van de zaak.

Voor de toepassing van deze bepaling is het van geen belang of de schuldenaar daadwerkelijk op de hoogte is van de verstekbeslissing. De termijn van dertig dagen gaat pas in op de datum van de betekening van de verstekbeslissing aan de schuldenaar. De werkingssfeer van deze regel is dus ruimer dan die van de minimumnormen van artikel 19. Daarnaast kunnen ook de buitengewone rechtsmiddelen van hoofdstuk 31 van het Wetboek van Rechtsvordering worden ingesteld tegen verstekbeslissingen, waaronder een beroep wegens een procedurefout (§ 1) en een verzoek om nietigverklaring wegens een materiële onjuistheid (§ 7). Voorts kan ook het buitengewone rechtsmiddel van hoofdstuk 31, § 17 (herstel in de vorige toestand met betrekking tot termijnen) worden ingesteld.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Voor een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel worden vertalingen in het Fins, het Zweeds of het Engels aanvaard.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

In Finland zijn authentieke akten in de zin van artikel 4, lid 3, onder b), de overeenkomsten inzake onderhoudverplichtingen die worden bekrachtigd en bijgevolg gewaarmerkt door het Sociale Raad van elke stad of gemeente. Voor deze overeenkomsten zullen ook de Sociale Raden een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel verstrekken.

Een lijst van steden en gemeenten in Finland is beschikbaar op de website van het Finse ministerie van Justitie: www.oikeus.fi. De desbetreffende adressen zijn ook beschikbaar op de website van de vereniging van lokale en regionale autoriteiten www.kunnat.net.

Laatste update: 31/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici