Eiropas izpildes kārtība

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1.1 Precizēšanas procedūra atbilstīgi 10. panta 2. punkta a apakšpunktam:

Parlamentā iesniegtajā valdības likumprojekta (HE 137/2005) attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 805/2004 par Eiropas izpildu rīkojuma izveidošanu 2. paragrāfā precizēšanai piedāvāta šāda procedūra :

Būtiskas kļūdas novēršana Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumā

Ja spriedums, tiesas apstiprināta vienošanās par saistībām vai autentiskais dokuments, pamatojoties uz regulu, nepareizi norādīts izdotajā apliecinājumā, tiesai vai citai iestādei, kas izdevusi apliecinājumu, pirms iesniegšanas jānovērš pretrunas.

Pieteikumu par precizēšanu var iesniegt, aizpildot regulas VI pielikumā norādīto veidlapu. Labojumi jāveic sākotnējā apliecinājumā. Ja sākotnējo apliecinājumu nav iespējams labot, parādniekam jāizsniedz jauns apliecinājums. Par labojumiem, ja vien tas ir iespējams, jāpaziņo pusēm, kas pieprasījušas apliecinājuma eksemplāru. Ja lietā iesniegta apelācija, par labojumu jāziņo apelācijas tiesai.

1.2 Atsaukšanas procedūra atbilstīgi 10. panta 2. punkta b) apakšpunktam

Parlamentā iesniegtajā valdības likumprojekta (HE 137/2005) attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 805/2004 par Eiropas izpildu rīkojuma izveidošanu 3. paragrāfā atsaukšanai piedāvāta šāda procedūra:

Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma atsaukšana

Ja apliecinājums, kas apliecina spriedumu, tiesas apstiprināta vienošanās par saistībām vai autentiskais dokuments, piemēram, Eiropas izpildu rīkojums ir acīmredzami nepareizi piešķirts attiecībā uz regulā norādītajām prasībām, tiesai vai citai iestādei, kas izdevusi apliecinājumu, pēc pieteikuma saņemšanas apliecinājums jāatsauc.

Pieteikumu par atsaukšanu var iesniegt, aizpildot regulas VI pielikumā norādīto standarta veidlapu. Ja nepieciešams, pusēm tiks dota iespēja paust savu viedokli.

Ja iespējams, atsaukums jāatzīmē uz sākotnējā apliecinājuma. Par atsaukumu, ja vien tas ir iespējams, jāpaziņo pusēm, kas pieprasījušas apliecinājuma eksemplāru. Ja lietā iesniegta apelācija, par atsaukumu jāziņo apelācijas tiesai.

Likums stājas spēkā 2005. gada 21. oktobrī.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Saskaņā ar 12. panta 1. daļu regulas III nodaļā minimālie standarti piemērojami arī lēmumiem, kas atbilstīgi 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktam pieņemti aizmuguriski. Saskaņā ar 12. panta 2. punktu III nodaļa piemērojama, ja aizmugurisks spriedums tika pasludināts apelācijas tiesā.

Ja spriedums pasludināts aizmuguriski apstākļos, kas atbilst 3. panta 1. panta b) un c) apakšpunktam, parādniekam noteiktos apstākļos ir tiesības pieprasīt sprieduma pārskatīšanu saskaņā ar 19. panta 1. punktu, lai spriedumu apliecinātu kā Eiropas izpildu rīkojumu. Somijā parādnieka pasivitāte dēļ apgabaltiesā spriedums tiek pieņemts aizmuguriski. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 12. paragrāfa 15. punktu parādniekam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts sprieduma apliecinājums, pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu.

Lai piemērotu minēto noteikumu, nav svarīgi, vai parādnieks zina par aizmugurisku spriedumu. Trīsdesmit dienu laika ierobežojums nestājas spēkā līdz brīdim, kad aizmugurisks spriedums izsniegts parādniekam. Tādēļ minētais noteikums ir plašāks nekā minimālais standarts, kas minēts 19. pantā. Turklāt, Civilprocesa kodeksa 31. nodaļā ārkārtas apelācijas veidi iespējami aizmugures spriedumiem, ieskaitot 1. paragrāfu - sūdzība, kuras pamatā ir procesuāla kļūda un 7. paragrāfu - pieteikums par anulēšanu, kura pamatā ir būtiska kļūda. Turklāt ir pieejami Civilprocesa kodeksa 17. paragrāfa 31. nodaļā minētie ārkārtas apelācijas veidi, lai atjaunotu termiņu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu var iesniegt, ja tas ir tulkots somu, zviedru vai angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Somijā autentiskie dokumenti saskaņā ar 4. panta 3. punktu ir uzturlīgumi, kurus apstiprinājusi katras pilsētas vai pašvaldības sociālo lietu padome. Sociālo lietu padomes arī izdos Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu šādiem nolīgumiem.

Somijas pilsētu un pašvaldību saraksts pieejams elektroniskā formātā Tieslietu ministrijas mājas lapā www.oikeus.fi. Pilsētu un pašvaldību adreses arī pieejamas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas mājas lapā www.kunnat.net.

Lapa atjaunināta: 31/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici