Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

1.1 Berigtigelse som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a)

I paragraf 2 i det lovforslag (HE 137/2005), regeringen har forelagt parlamentet med henblik på gennemførelse af forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav, foreslås følgende procedure vedrørende berigtigelse:

Berigtigelse af en materiel fejl i attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Hvis en dom, et retsforlig eller et officielt bekræftet dokument er forkert gengivet på den attest, der er udstedt i henhold til forordningen, skal den ret eller anden myndighed, der udstedte attesten, efter anmodning berigtige den.

Begæring om berigtigelse kan indgives ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen. Rettelsen skal foretages på den originale attest. Er det ikke muligt at rette i den originale attest, skal der udstedes en ny attest til debitor. Berigtigelsen skal så vidt muligt meddeles alle parter, der har anmodet om en kopi af attesten. Er sagen appelleret, skal berigtigelsen meddeles appelinstansen.

1.2 Tilbagekaldelse som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b)

I paragraf 3 i regeringens lovforslag til parlamentet (HE 137/2005) vedrørende forordning (EF) nr. 805/2004 om et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument foreslås følgende procedure for tilbagekaldelse:

Tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Hvis den attest, der bekræfter en dom, et retsforlig eller et officielt bekræftet dokument som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, tydeligvis er udstedt med urette i henhold til de betingelser, der er fastsat i forordningen, skal den ret eller anden myndighed, der udstedte attesten, efter anmodning tilbagekalde den.

Begæring om tilbagekaldelse kan indgives ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen. Parterne skal have lejlighed til at udtale sig, medmindre det er klart unødvendigt.

Tilbagekaldelsen skal om muligt angives ved en påtegning af den originale attest. Tilbagekaldelsen skal så vidt muligt meddeles alle parter, som har anmodet om en kopi af attesten. Er sagen appelleret, skal tilbagekaldelsen meddeles appelinstansen.

Loven skal efter planen træde i kraft den 21. oktober 2005.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til forordningens artikel 12, stk. 1, finder mindstestandarderne i forordningens kapitel III anvendelse på retsafgørelser, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), dvs. hvor sagsøgte enten aldrig har gjort indsigelse mod kravet eller har undladt at give møde i retten. Ifølge artikel 12, stk. 1, finder mindstestandarderne i kapitel III også anvendelse, hvis en sådan udeblivelsesdom er afsagt af en appelinstans.

Er der afsagt en udeblivelsesdom under omstændigheder, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), skal debitor under visse betingelser kunne anmode om prøvelse af dommen i medfør af artikel 19, stk. 1, for at retsafgørelsen kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. I Finland vil debitors passivitet i "distriktsretten" (käräjäoikeus) resultere i en udeblivelsesdom. Debitor har ifølge kapitel 12, paragraf 15, i den finske retsplejelov ret til inden tredive dage efter bevisligt at have fået forkyndt dommen at anmode om sagens genoptagelse.

Hvorvidt debitor har kendskab til udeblivelsesdommen, har ingen betydning for anvendelsen af disse bestemmelser. Fristen på tredive dage regnes først fra det tidspunkt, hvor udeblivelsesdommen er blevet forkyndt for debitor. Denne regel er således mere gunstig end den mindstestandard, der er fastsat i artikel 19. Derudover kan der ved udeblivelsesdomme gøres brug af de ekstraordinære appelmuligheder, der er fastsat i retsplejelovens artikel 31, herunder en såkaldt "paragraf 1-klage med henvisning til rettergangsfejl" og en "paragraf 7-annullationsbegæring med henvisning til materielle fejl". Desuden kan den ekstraordinære appelmulighed i kapitel, paragraf 17, (anmodning om godskrivning af mistet tid) benyttes.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal være udfærdiget på eller oversat til enten finsk, svensk eller engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I Finland er de i artikel 4, stk. 3, litra b), omhandlede aftaler om underholdspligt påtegnet og dermed attesteret af socialforvaltningen i den enkelte by eller kommune. Socialforvaltningerne vil også kunne udstede en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for sådanne aftaler.

Der findes en elektronisk fortegnelse over byer og kommuner i Finland på Justitsministeriets websted www.oikeus.fi. By- og kommunalforvaltningernes administrative adresser ligger desuden på Foreningen af Lokal- og Regionalforvaltningers websted www.kunnat.net.

Sidste opdatering: 16/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici