Европейско изпълнително основание

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

1.1 Процедура за поправяне, посочена в член 10, параграф 2, буква а)

В проектозакона на правителството до парламента (HE 137/2005) относно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание беше предложена следната процедура за поправяне в член 2:

Поправяне на сериозна грешка в удостоверение за европейско изпълнително основание

Ако решението, споразумението за спогодба, одобрено от съд, или публичният документ са били неправилно представени в удостоверението, издадено въз основа на регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва да поправят несъответствието при подаване на заявление с подобно искане.

Заявление за поправяне може да се отправи, като се използва стандартният формуляр в приложение VI от регламента. Корекцията трябва да се нанесе върху оригиналното удостоверение. Ако не е възможно да се поправи оригиналното удостоверение, на длъжника трябва да се издаде ново удостоверение. За корекцията трябва доколкото е възможно да се съобщи на страните, които са поискали копие от удостоверението. Ако делото е било обжалвано, корекцията трябва да се съобщи на апелативния съд.

1.2 Процедура за оттегляне, посочена в член 10, параграф 2, буква б)

В проектозакона на правителството до парламента (HE 137/2005) относно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание беше предложена следната процедура за оттегляне в член 3:

Оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание

Ако удостоверението, което удостоверява решението, споразумението за спогодба, одобрено от съд, или публичния документ като европейско изпълнително основание, е било дадено в очевиден разрез с изискванията, заложени в регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва да оттеглят удостоверението при подаване на заявление.

Заявлението за оттегляне може да се отправи, като се използва стандартният формуляр в приложение VI към регламента. На страните ще бъде дадена възможност за изслушване, освен ако това очевидно е ненужно.

Оттеглянето се джиросва върху оригиналното удостоверение, ако е възможно. За оттеглянето доколкото е възможно се съобщава на страните, които са поискали копие от удостоверението. Ако делото е било обжалвано, оттеглянето трябва да се съобщи на апелативния съд.

Проектозаконът трябва да влезе в сила на 21 октомври 2005 г.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с член 12, параграф 1 минималните стандарти в глава III от регламента следва да се прилагат по отношение на решения, които се обхващат от член 3, параграф 1, букви б) и в) въз основа на неявяване на ответника. В съответствие с член 12, параграф 2, глава III също се прилага, когато задочната присъда се дава от апелативен съд.

Когато се произнася задочна присъда в обстоятелствата, отговарящи на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и в), длъжникът трябва при определени обстоятелства да има право да отправи заявление за преразглеждане на решението в съответствие в член 19, параграф 1, с оглед решението да може да се удостовери като европейско изпълнително основание. Във Финландия пасивност на длъжника в окръжния съд (käräjäoikeus) води до задочна присъда. Съгласно глава 12, член 15 от Съдебнопроцесуалния кодекс длъжникът има право да отправи заявление за повторно разглеждане на делото в рамките на 30 дни от датата, на която е получил проверимо известие за решението.

За прилагане на тази разпоредба не е от значение дали длъжникът в действителност знае за задочната присъда. Срокът от 30 дни започва да тече едва когато задочната присъда бъде връчена на длъжника. Поради това правилото е по-широкообхватно от минималния стандарт, предвиден в член 19. Освен това извънредните процедури за обжалване в глава 31 от Съдебнопроцесуалния кодекс се прилагат в случай на задочни присъди, включително жалби по член 1 на основание процесуална грешка и заявление по член 7 за анулиране на основание съществена материалноправна грешка. Освен това е достъпна и конкретната извънредна процедура за обжалване в глава 31, член 17, заявление за възстановяване на изтекъл срок.

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверение за европейско изпълнително основание може да се предостави в превод на фински, шведски или английски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Във Финландия публични документи, като предвидените в член 4, параграф 3, буква б), са споразумения за издръжка, джиросани и следователно удостоверени от Социалния съвет на всеки град или община. Социалните съвети също така издават удостоверения за европейско изпълнително основание за такива споразумения.

Списък на градовете и общините във Финландия е достъпен в електронен формат на уебсайта, поддържан от Министерство на правосъдието: www.oikeus.fi. Адресите на градовете и общините могат да се намерят и на уебсайта на Асоциацията за местни и регионални власти www.kunnat.net.

Последна актуализация: 16/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici