Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


*υποχρεωτικά στοιχεία

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η διαδικασία που προβλέπει η ιταλική νομοθεσία για τη διόρθωση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 είναι η διόρθωση ουσιώδους λάθους. Οι ισχύουσες διατάξεις είναι τα άρθρα 287 και επόμενα του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Η διαδικασία ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 κατά την ιταλική νομοθεσία είναι η ανάκληση του πιστοποιητικού από τον δικαστή κεκλεισμένων των θυρών. Οι σχετικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιέχονται στα άρθρα 737 και επόμενα. Η σχετική διαδικασία κινείται με προσφυγή και ολοκληρώνεται με αιτιολογημένο διάταγμα του τριμελούς δικαστηρίου. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Η διαδικασία επανεξέτασης του άρθρου 19 παράγραφος 1 συνίσταται, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, στα τακτικά (άρθρο 323 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας: έφεση και αναίρεση) και στα έκτακτα ένδικα μέσα (άρθρο 395 κώδικα πολιτικής δικονομίας).

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Η γλώσσα που γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι τα ιταλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η αρχή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 είναι το δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/01/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο