Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

1.1 Διαδικασία διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Στο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση έχει καταθέσει στο κοινοβούλιο της χώρας (HE 137/2005) αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου προτείνεται η καθιέρωση της ακόλουθης διαδικασίας διόρθωσης κατά την έννοια της παραγράφου 2:

Διόρθωση ουσιαστικού σφάλματος σε πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

Σε περίπτωση που μία δικαστική απόφαση, συμφωνία διακανονισμού που έχει εγκριθεί από δικαστήριο ή δημόσιο έγγραφο έχει αναπαραχθεί εσφαλμένα σε πιστοποιητικό εκδοθέν βάσει του κανονισμού, το δικαστήριο ή η άλλου είδους αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό οφείλει, εφόσον λάβει σχετική αίτηση, να αποκαταστήσει το σφάλμα.

Οι αιτήσεις για διόρθωση υποβάλλονται με χρήση του ομοιόμορφου εντύπου που προβλέπεται στο παράρτημα VI του κανονισμού. Η διόρθωση πρέπει να πραγματοποιείται επί του αρχικού πιστοποιητικού. Αν δεν είναι δυνατή η διόρθωση του αρχικού πιστοποιητικού, πρέπει να χορηγηθεί νέο πιστοποιητικό στον οφειλέτη. Η διόρθωση πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να κοινοποιηθεί στα μέρη τα οποία έχουν ζητήσει αντίγραφο του πιστοποιητικού. Αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο για το θέμα, η διόρθωση πρέπει να κοινοποιηθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

1.2 Διαδικασία ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Στο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση έχει καταθέσει στο κοινοβούλιο της χώρας (HE 137/2005) αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου προτείνεται η καθιέρωση της ακόλουθης διαδικασίας ανάκλησης κατά την έννοια της παραγράφου 3:

Ανάκληση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

Εάν το πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται δικαστική απόφαση, συμφωνία διακανονισμού που έχει εγκριθεί από δικαστήριο ή δημόσιο έγγραφο ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος έχει προδήλως εκδοθεί εσφαλμένα σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό, το δικαστήριο ή η άλλου είδους αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό οφείλει, εφόσον λάβει σχετική αίτηση, να το ανακαλέσει.

Οι αιτήσεις για ανάκληση υποβάλλονται με χρήση του ομοιόμορφου εντύπου που προβλέπεται στο παράρτημα VI του κανονισμού. Παρέχεται στα μέρη η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους, εκτός αν είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο είναι περιττό.

Εάν είναι δυνατό, αναγράφεται μνεία της ανάκλησης επί του αρχικού πιστοποιητικού. Η ανάκληση πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέρη τα οποία έχουν ζητήσει αντίγραφο του πιστοποιητικού. Αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο για το θέμα, η ανάκληση πρέπει να κοινοποιηθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Ο ανωτέρω νόμος προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 2005.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις του κεφαλαίου III του κανονισμού είναι εφαρμοστέες για τις δικαστικές αποφάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και βασίστηκαν σε ερημοδικία του εναγομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, οι διατάξεις του κεφαλαίου III είναι επίσης εφαρμοστέες για τις ερήμην δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Οσάκις έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με ερημοδικία υπό συνθήκες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), ο οφειλέτης πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, για να μπορεί αυτή να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος. Στη Φινλανδία, η παθητική στάση του οφειλέτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο (käräjäoikeus) συνεπάγεται την έκδοση απόφασης με ερημοδικία. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κεφαλαίου 12 του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Φινλανδίας, ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια να ζητήσει την επανεκδίκαση της υπόθεσης εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε με επαληθεύσιμο τρόπο για την έκδοση της απόφασης.

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν έχει σημασία το κατά πόσον ο οφειλέτης γνώριζε πράγματι την έκδοση της δικαστικής απόφασης με ερημοδικία. Η προθεσμία των τριάντα ημερών αρχίζει να τρέχει μόνο από την επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη της ερήμην δικαστικής απόφασης. Επομένως, η υπόψη ρύθμιση είναι ευρύτερη από την ελάχιστη απαίτηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19. Επιπλέον, τα έκτακτα ένδικα μέσα σύμφωνα με το κεφάλαιο 31 του κώδικα πολιτικής δικονομίας μπορούν να ασκηθούν κατά δικαστικών αποφάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί με ερημοδικία. Τούτο ισχύει, επί παραδείγματι, για την ανακοπή βάσει του άρθρου 1 ένεκα διαδικαστικού σφάλματος και για την αίτηση ακύρωσης βάσει του άρθρου 7 ένεκα ουσιαστικού σφάλματος. Εξάλλου, διαθέσιμο είναι επίσης το προβλεπόμενο στο άρθρο 17 του κεφαλαίου 31 ειδικό έκτακτο ένδικο μέσο της αίτησης αποκατάστασης παρελθούσας προθεσμίας.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Τα πιστοποιητικά ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου μπορούν να υποβάλλονται μεταφρασμένα στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Στη Φινλανδία, δημόσια έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι οι συμφωνίες περί διατροφής οι οποίες επικυρώνονται και, συνεπώς, πιστοποιούνται από το «συμβούλιο κοινωνικής πρόνοιας» της εκάστοτε πόλης ή δήμου. Τα «συμβούλια κοινωνικής πρόνοιας» είναι επίσης αρμόδια για τη χορήγηση ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων για τέτοιου είδους συμφωνίες.

Κατάλογος των πόλεων και δήμων της Φινλανδίας είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη διεύθυνση www.oikeus.fi. Οι διευθύνσεις των πόλεων και δήμων της Φινλανδίας είναι επίσης διαθέσιμες μέσω των ιστοσελίδων της «Ένωσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών», στη διεύθυνση www.kunnat.ne

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.