European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Belgien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I forbindelse med berigtigelses- eller tilbagekaldelsesproceduren, jf. artikel 10, stk. 2, i forordningen, skal anmodningen indgives til formanden for den retsinstans, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Hvis attesten vedrører et officielt bekræftet dokument, skal anmodningen indgives til den notar, der udstedte attesten. Hvis retsformanden eller notaren beslutter at berigtige eller tilbagekalde attesten, har den ingen retsvirkning . Så snart den materielle fejl er afhjulpet (i tilfælde af en berigtigelse), eller så snart retsformanden eller notaren har fastslået, at alle forordningens krav er opfyldt (i tilfælde af en tilbagekaldelse), vil der blive udstedt en ny attest, der erstatter den tidligere attest.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Afhængigt af sagens konkrete omstændigheder er der efter belgisk lovgivning forskellige foranstaltninger, der kan træffes, såfremt en af parterne ønsker at få en afgørelse efterprøvet:

- For det første foreskriver retsplejelovens artikel 1051 (Code judiciaire), at en retsafgørelse kan appelleres inden for en måned efter, at den er blevet forkyndt, eller, i visse tilfælde, inden for en måned efter, at den er blevet meddelt i henhold til retsplejelovens artikel 792, stk. 2 og 3. Det gælder, uanset om debitor var til stede under retssagen eller ej.

- For det andet foreskriver retsplejelovens artikel 1048, at der, såfremt der afsiges en udeblivelsesdom, kan gøres indsigelse (opposition) inden for en måned efter, at retsafgørelsen blev forkyndt, eller, i visse tilfælde, inden for en måned efter, at den er blevet meddelt i henhold til retsplejelovens artikel 792, stk. 2 og 3.

- For så vidt angår retskraftige domme, der er afsagt i en civil sag – eller i en straffesag for så vidt angår betaling af renter – kan der under visse omstændigheder, jf. retsplejelovens artikel 1133, indgives en begæring (requête civile) om ophævelse af dommen inden for seks måneder efter, at den pågældende har fået kendskab til de retlige eller faktiske omstændigheder, der nu påberåbes.

Ovenstående frister for en appel, indsigelse eller begæring om genoptagelse gælder:

- med forbehold af ufravigelige frister i overnational og international lovgivning,

- med forbehold af retsplejelovens artikel 50, der gør det muligt under visse betingelser at forlænge en frist, der ville medføre, at en rettighed fortabes, såfremt fristen ikke blev overholdt,

- med forbehold af muligheden for at anvende det almindelige retsprincip – der gentagne gange er blevet bekræftet af kassationsdomstolen – hvorefter fristen for at udføre en handling forlænges i tilfælde, hvor en person på grund af force majeure er blevet forhindret i at udføre den inden fristens udløb.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det fremgår af forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), at en kopi af retsafgørelsen og en kopi af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal ledsages af en oversættelse af attesten på det officielle sprog på det sted, hvor fuldbyrdelsen ønskes foretaget, dvs. på nederlandsk, fransk eller tysk.

Listen over relevante sprog findes i håndbogen for de organer, der er berørt af forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (Det Europæiske Civilretlige Atlas).

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der i Belgien er udpeget inden for rammerne af forordningens artikel 25, er den notar, der udfærdigede det officielt bekræftede dokument, der er genstand for anmodningen om udstedelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Sidste opdatering: 25/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Bulgarien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Efter en gennemgang af sagen kan førsteinstansretten berigtige eller tilbagekalde attesten vedrørende et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for så vidt angår et ubestridt krav, jf. artikel 619, stk. 4, i den civile retsplejelov.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Debitor kan indgive en begæring til højesteret om prøvelse af den relevante dom i overensstemmelse med forordningen artikel 19. Retten behandler begæringen efter reglerne i kapitel 24 i den civile retsplejelov med overskriften "Ophævelse af retskraftige afgørelser".

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Sproget er bulgarsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den kompetente myndighed er den ret, i hvis retskreds dokumentet er udfærdiget, jf. artikel 619, stk. 1, i den civile retsplejelov.

Sidste opdatering: 15/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Tjekkiet

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

De tjekkiske distriktsdomstole behandler sagerne som foreskrevet i artikel 167 i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

De tjekkiske distriktsdomstole behandler sagerne som foreskrevet i artikel 58 og artikel 201-203g i lov nr. 99/1963 (civilprocesloven), som ændret.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Tjekkisk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Distriktsdomstole.

Sidste opdatering: 25/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Tyskland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Ved lov om gennemførelse af forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (herefter "gennemførelsesloven") er der indsat følgende bestemmelser i den tyske lov om civil retspleje (herefter "ZPO").

Ȥ 1081

Berigtigelse og tilbagekaldelse

(1)          En anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af en retslig attest i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 805/2004 skal indgives til den ret, der udstedte attesten. Denne ret afgør, om anmodningen skal efterkommes. En anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af et notarialiter bekræftet dokument eller en administrativt udstedt attest skal indgives til den notar eller den myndighed, der udstedte attesten. Notaren eller myndigheden fremsender hurtigst muligt anmodningen til behandling ved retten i den retskreds, hvorunder de hører.

(2)          Debitor kan inden en måned indgive en anmodning om tilbagekaldelse. Hvis attesten skal forkyndes i udlandet, er fristen to måneder. Denne lovbestemte frist regnes fra det tidspunkt, attesten forkyndes, dog tidligst fra forkyndelsen af det tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, attesten vedrører. Det skal i anmodningen begrundes, hvorfor attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument tydeligvis er udstedt med urette.

(3)          § 319, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på berigtigelse og tilbagekaldelse."

§ 319, stk. 2 og 3, i ZPO er affattet således:

Ȥ 319

Berigtigelse af domme

(1) ...

(2)          Beslutningen om berigtigelse skal påtegnes dommen og kopier af denne. Hvis beslutningen om berigtigelse er truffet i den form, som er omhandlet i § 130b, skal den gemmes i et separat elektronisk dokument. Den skal vedhæftes dommen på en måde, så den ikke kan adskilles herfra.

(3)          En beslutning om afvisning af en anmodning om berigtigelse kan ikke appelleres. Der kan dog gøres indsigelse mod en beslutning om, at der skal foretages berigtigelse, hvis det sker omgående."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til de gældende retsplejeregler i Tyskland har debitor som hovedregel og ikke kun i de i artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 805/2004 nævnte undtagelsestilfælde ret til at anmode om prøvelse af en retsafgørelse, selv om han ikke har gjort indsigelse mod den eller er udeblevet (jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 805/2004).

a)    Udeblivelsesdomme og fuldbyrdelsesdomme

I henhold til § 338 i ZPO kan debitor indgive begæring om, at udeblivelsesdommen ophæves. Der foreligger det samme retsmiddel over for en afgørelse om betalingspålæg (jf. § 700 i ZPO, sammenholdt med § 338 i ZPO). Begæringen indgives ved at rejse indsigelse over for den ret, hvor sagen er afgjort. Der gælder en to ugers frist for at rejse indsigelse. Fristen regnes fra tidspunktet for forkyndelsen af afgørelsen. Hvis begæringen imødekommes, genoptages sagen fra det punkt, hvor debitor undlod at give møde. Årsagerne til, at debitor undlod at gøre indsigelse eller give møde, har ingen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt begæringen kan antages til realitetsbehandling.

Hvis der i de tilfælde, som er nævnt i artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 805/2004, ikke kun er tale om mangelfuld forkyndelse af det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument eller indkaldelsen til et retsmøde, men også om fejl ved forkyndelsen af dommen, f.eks. fordi forkyndelsen i begge tilfælde har fundet sted på en adresse, hvor debitor ikke har boet i længere tid, gælder følgende: kan det ikke bevises, at udeblivelsesdommen eller betalingspålægget blev forkyndt korrekt, eller er forkyndelsen ugyldig på grund af tilsidesættelse af væsentlige regler om forkyndelse af retsafgørelser, regnes to ugers fristen for begæringen først fra det tidspunkt, hvor debitor fik forkyndt udeblivelsesdommen eller betalingspålægget korrekt. Endvidere har debitor fortsat ret til at indgive begæring om, at dommen ophæves.

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 805/2004, dvs. hvor forkyndelsen ikke er ugyldig, men hvor debitor har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet som følge af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, der ikke skyldes fejl fra debitors side, gælder følgende: hvis forhindringen bortfalder i god tid inden udløbet af fristen for at indgive begæring om dommens ophævelse, kan debitor benytte sig af det sædvanlige retsmiddel, dvs. gøre indsigelse mod udeblivelsesdommen (jf. ovenstående). Hvis debitor f.eks. ikke kunne give møde i retten på grund af et trafikuheld, vil han normalt være i stand til inden udløbet af fristen på to uger efter forkyndelsen af retsafgørelsen enten selv at indgive en begæring eller udpege en befuldmægtiget til at gøre det på sine vegne. Hvis han imidlertid fortsat er forhindret efter appelfristens udløb, giver § 233 i ZPO debitor mulighed for at søge om at få sagen genoptaget fra det punkt, hvor han var forhindret i at give møde. Disse bestemmelser er ikke begrænset til tilfælde af force majeure, men giver altid parten mulighed for at indgive en sådan begæring, hvis han som følge af forhold, der ikke skyldes fejl fra hans side, har været forhindret i at overholde lovens frist (eller visse andre nærmere bestemte frister). Begæringen om, at sagen genoptages fra det tidligere punkt, skal indgives inden fristen på to uger regnet fra den dag, hvor forhindringen bortfaldt. Der kan ikke indgives begæring, når der er forløbet mere end et år efter fristens udløb. Begæringen behandles af den instans, der har kompetence til at behandle begæringen om dommens ophævelse (dvs. den ret, hvor sagen er afgjort), og skal ligeledes indgives inden to uger.

Hvis debitor har indgivet en begæring om dommens ophævelse, som opfylder betingelserne for at blive behandlet, men udebliver fra det næste retsmøde, vil han ikke have nogen retsmidler mod den udeblivelsesdom, hvori det besluttes, at hans begæring ikke kan tages til følge (§ 345 i ZPO). Debitor har dog i begrænset omfang ret til at appellere sagen. I henhold til 514, stk. 2, i ZPO kan appellen i så fald indgives under påberåbelse af, at udeblivelsen var uforskyldt. De generelle begrænsninger i adgangen til at indgive appel (jf. § 511, stk. 2, i ZPO) finder ikke anvendelse. Appellen iværksættes ved indgivelse af appelskrift til appelinstansen. Fristen for iværksættelse af appel er en måned; det er en lovbestemt frist, som regnes fra den dato, hvor retsafgørelsen er forkyndt for debitor i sin fulde ordlyd, og senest fra fem måneder efter, at den er afsagt. Da det er en lovbestemt frist, kan debitor begære sagen genoptaget på det tidligere stadium i henhold til 233 i ZPO, hvis det ikke skyldes hans forhold, at han var ude af stand til at iværksætte appellen inden fristen (jf. ovenfor).

b)    Domme afsagt på grundlag af sagens akter

Hvis debitor udebliver fra et retsmøde, og retten ikke afsiger udeblivelsesdom, men derimod efter kreditors begæring afsiger dom på grundlag af sagens akter (jf. § 331a, stk. 2, i ZPO), kan denne dom appelleres. I henhold til § 511 i ZPO kan der appelleres, hvis værdien af fordringen overstiger 600 EUR, eller retten i første instans i sin dom af principielle grunde har givet tilladelse til appel (§ 511, stk. 4, i ZPO). Vedrørende de formelle krav til appellen og retten til at få sagen genoptaget fra det tidligere punkt henvises til de ovenfor beskrevne bestemmelser.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Ved gennemførelsesloven er der indsat følgende bestemmelser i ZPO:

Ȥ 1083

Oversættelse

Hvis kreditor i henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 805/2004 skal fremlægge en oversættelse, skal den affattes på tysk og bekræftes af en person, der er beføjet hertil i en af medlemsstaterne."

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

De i artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 805/2004 omhandlede officielt bekræftede dokumenter er i Tyskland tvangsfuldbyrdelsesdokumenter udfærdiget af notarer eller afdelinger af ungdomsforsorgen. I en ny § 1079, der skal indsættes i ZPO, giver gennemførelsesloven beføjelsen til at udstede attester til europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter i henhold til forordningens artikel 25, stk. 1, til den instans, der er ansvarlig for udstedelsen af en eksigibel kopi (jf. § 724 i ZPO). Bestemmelserne er affattet således:

Ȥ 1079

Kompetence

Attester omhandlet i:

1.            artikel 9, stk. 1, artikel 24, stk.1, artikel 25, stk.1, og

2.            artikel 6, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (EUT L 143, s. 15) kan udstedes af de retter, myndigheder eller notarer, der er ansvarlige for udstedelsen af en eksigibel kopi."

I henhold til § 797, stk. 2, i ZPO skal den notar, hos hvem dokumentet opbevares, udstede en eksigibel kopi af det attesterede dokument (og dermed en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument); hvis dokumentet opbevares af en myndighed, er det den pågældende myndighed, der har kompetencen. Normalt opbevares dokumentet hos den notar, der bekræftede det.

I henhold til § 60, stk. 3, nr. 1, i bog VIII (børne- og ungdomsforsorg) i socialloven har den afdeling af ungdomsforsorgen, som er ansvarlig for bekræftelse af indgåede forpligtelser og aftaler, kompetence til at udstede en eksigibel kopi af et dokument, der vedrører ungdomsforsorgen. Det betyder, at den afdeling af ungdomsforsorgen, der udstedte det officielt bekræftede dokument, også har kompetence til at attestere det som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Gennemførelsesloven har foretaget en præcisering heraf ved en dertil svarende nyaffattelse af § 60, stk. 3, nr. 1, i sociallovens bog VIII.

I henhold til bestemmelserne om kompetence til at udstede eksigible kopier kan alle notarer og alle ungdomsforsorgens afdelinger i Tyskland som hovedregel udstede attester som europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter. Da der i Tyskland findes ca. 8 000 notarer og flere hundrede afdelinger af ungdomsforsorgen, anses det ikke for hensigtsmæssigt at udarbejde en fortegnelse over dem til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Det vil desuden være forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger at føre en sådan fortegnelse ajour. Den tyske regering undlader for nærværende at fremlægge en sådan fortegnelse og meddeler i stedet de relevante lovbestemmelser i § 1079 i ZPO, sammenholdt med § 797, stk. 2, i ZPO eller med § 60, stk. 3, nr. 1, i bog VIII i socialloven med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Med disse oplysninger kan kreditor uden vanskeligheder finde frem til den myndighed, der er kompetent med hensyn til artikel 25 i forordning (EF) nr. 805/2004. Desuden vil den kompetente myndighed i langt de fleste tilfælde være den myndighed, som udstedte det officielt bekræftede dokument, således som det fremgår af ovenstående redegørelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Estland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I Estland kan en anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument omhandlet i forordningens artikel 10, stk. 2, indgives som fastsat i retsplejelovens § 447 (RT I, 19.3.2015, 27).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I de situationer, der er anført i forordningens artikel 19, stk. 1, kan en anmodning indgives i Estland i henhold til retsplejelovens § 415.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Med hensyn til forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), accepterer Estland attester på engelsk eller estisk eller oversættelser til disse sprog.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er omhandlet i forordningens artikel 25, er retten i Harjumaa.

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Grækenland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Når en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument er blevet udstedt vedrørende en retsafgørelse, er proceduren for berigtigelse eller tilbagekaldelse fastlagt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 805/2004, og den samme procedure finder anvendelse på attester vedrørende retsforlig (forordningens artikel 24, stk. 3) og vedrørende officielt bekræftede dokumenter (artikel 25, stk. 3). Sådanne procedurer, og naturligvis procedurer vedrørende spørgsmålet om kompetence, er i Grækenland omhandlet i retsplejelovens § 933 (κώδικας πολιτικής δικονομίας), som vedrører indbringelse af indsigelser mod gyldigheden af et eksigibelt dokument. Berigtigelsen eller tilbagekaldelsen kan imidlertid ikke anfægtes, fordi forordningens artikel 10, stk. 4, finder analog anvendelse og finder i henhold til forordningens artikel 24, stk. 3, og artikel 25, stk. 3, anvendelse på samme måde for så vidt angår retsforlig og officielt bekræftede dokumenter.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Når en retsafgørelse, der er blevet attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal efterprøves, fordi debitor ikke kunne forsvare sig som følge af forsinket indkaldelse eller force majeure, dvs. som følge af ekstraordinære omstændigheder, der ligger uden for dennes kontrol, benyttes den procedure, som blev anvendt af den ret, der afsagde den pågældende dom. Dette er proceduren for indgivelse af indsigelser ved udeblivelse omhandlet i retsplejeloven (§§  495 og 501).

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Med henblik på attestering som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument af et officielt bekræftet dokument, som er eksegibelt i en medlemsstat, jf. forordningens artikel 25, stk. 1, accepteres anmodninger på græsk eller engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er kompetent til at attestere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, dvs. et officielt bekræftet dokument som omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 3, sammenholdt med § 904, stk. 2, litra d) og g), i den græske retsplejelov, er den person, som i henhold til græsk lovgivning har beføjelse til at udstede det eksigible dokument, hvilket er den udstedende notar, når der tale om et notarielt dokument. I tilfælde af dokumenter, som i henhold til loven er eksigible, men som ikke er udstedt af en ret, er den kompetente myndighed den person, der udstedte dokumentet, som i forbindelse med notarielle dokumenter.

Sidste opdatering: 25/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Spanien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Proceduren for berigtigelse af fejl i attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), i Forordning (EF) nr. 805/2004, fastsættes i de tre første afsnit af artikel 267 i Organisk lov 6/1985 af 1. juli 1985 om domstolsordningen (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Proceduren for tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i Forordning (EF) nr. 805/2004, gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne for appelsager (recurso de reposición) fastsat i Lov 1/2000 af 7. januar 2000 om civilretspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Hvad angår attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for officielt bekræftede dokumenter, er det den notar, der er ansvarlig for dossieret, som har ansvaret for at tjekke, om der er materielle fejl, eller om noget krav i forbindelse med udstedelsen af beviserne ikke er opfyldt og at sende en anmodning om berigtigelse på grund af materielle fejl eller en anmodning om tilbagekaldelse i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Forordning (EF) nr. 805/2004.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Retslig prøvelse i særlige tilfælde, jf. artikel 19 i Forordning (EF) nr. 805/2004, kan gennemføres ved omstødelse af en endelig afgørelse efter anmodning fra den udeblevne part (artikel 501 i Law 1/2000 of 7 January 2000 on civil procedure).

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), accepteres spansk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Det er notaren eller hans befuldmægtigede eller stedfortræder i forbindelse med dette dossier, der har ansvaret for at udstede beviset, som er fastsat i artikel 25, stk. 1, og bilag III til forordning (EF) nr. 805/2004.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Frankrig

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

En anmodning om berigtigelse af et tvangsfuldbyrdelsesdokument i tilfælde af en væsentlig fejl eller om tilbagekaldelse heraf i tilfælde af uberettiget udstedelse, jf. artikel 10, stk. 2, skal indgives til justitssekretæren ved den ret, der udstedte dokumentet.

Det er muligt at appellere en afgørelse om afvisning af anmodningen om berigtigelse eller tilbagekaldelse ved at forelægge retspræsidenten en anmodning.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den i artikel 19 omhandlede procedure for prøvelse er den almindelige procedure, der gælder afgørelser truffet af den ret, der udstedte det oprindelige tvangsfuldbyrdelsesdokument.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Følgende sprog kan benyttes til registrering af europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, som kreditorer sender til de franske myndigheder: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der omhandles i artikel 25 i forordningen, er notaren eller den juridiske person, der beklæder notarembedet dér, hvor originalen af det modtagne dokument opbevares.

Sidste opdatering: 02/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Kroatien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

En anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af en domstolsattest skal indgives til:

- den ret, der har udstedt attesten.

En anmodning om berigtigelse eller annullation af et officielt dokument udstedt af en notar, administrativ myndighed eller juridisk person med offentlige beføjelser skal indgives til:

- den myndighed eller person, der har udstedt dokumentet, som derefter har pligt til at videresende anmodningen til den kompetente byret på grundlag af det registrerede hjemsteds/den registrerede bopæls adresse, således af sidstnævnte kan træffe en gyldig afgørelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Proceduren for fornyet prøvelse af afgørelser i Republikken Kroatien, jf. forordningens artikel 19, stk. 1, er fastlagt i civilprocesloven (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende), nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 og 148/11 – konsolideret tekst, 25/13 og 28/13).

Procedurerne er følgende:

- Anmodning med henblik på at genoprette en tidligere status (civilproceslovens §§ 117-122a). En anmodning skal indgives senest otte dage fra den dato, hvor parten blev bekendt med grunden til undladelsen. Hvis parten blev bekendt med undladelsen på en senere dato, begynder den tidligere nævnte frist at løbe på den dag, hvor parten blev bekendt med grunden til, at fristen ikke blev overholdt. Når der er gået to måneder (i sager ved byretter) eller 30 dage (i sager ved handelsretter) siden undladelsen, kan en anmodning med henblik på at genoprette en tidligere status ikke længere indgives.

- Fornyet prøvelse (civilproceslovens §§ 421-432). En anmodning om fornyet prøvelse skal indgives senest 30 dage fra den dato, hvor parten fik kendskab til grunden til indgivelsen af anmodningen, eller fra den dato, hvor retsafgørelsen blev forkyndt for vedkommende.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Kroatisk. Kroatiske oversættelser skal attesteres af en kvalificeret oversætter i en af EU's medlemsstater.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Kompetente retter, administrative myndigheder, notarer samt juridiske og fysiske personer med offentlige beføjelser, der har beføjelse til at udstede fuldbyrdelsesinstrumenter eller tvangsfuldbyrdelsesdokumenter for ubestridte krav i henhold til gældende national lovgivning.

Sidste opdatering: 05/07/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Italien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Den procedure, der er fastsat i italiensk lovgivning for berigtigelse af det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument som omhandlet i forordningens artikel 10, stk. 2, er den procedure, der anvendes ved berigtigelse af materielle fejl. De relevante bestemmelser findes i artikel 287 ff. i retsplejeloven.

Proceduren for tilbagetrækning af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. forordningens artikel 10, stk. 2, er efter italiensk ret proceduren for tilbagetrækning under et retsmøde (in camera di consiglio). De relevante bestemmelser er artikel 737 ff. i retsplejeloven, og proceduren iværksættes ved en begæring, der indgives af parten (ricorso di parte), og den afsluttes med afsigelse af en begrundet kendelse (decreto collegiale motivato). Der skal ikke nødvendigvis berammes et retsmøde i sagen.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Proceduren for prøvelse, jf. forordningens artikel 19, stk. 1, består efter italiensk lovgivning i ordinær appel (impugnazione ordinaria) som omhandlet i retsplejelovens artikel 323 ff. (appello e ricorso per cassazione) og ekstraordinær appel (impugnazione straordinaria) som omhandlet i retsplejelovens artikel 395.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det sprog, der accepteres i henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), er italiensk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den udpegede myndighed, jf. artikel 25, er retten.

Sidste opdatering: 03/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Cypern

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Fremgangsmåden ved berigtigelser er den samme som den, der gælder efter de almindelige regler i den civile retsplejelov. Attesteringen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan berigtiges, hvis der foreligger en materiel fejl eller en uoverensstemmelse mellem retsafgørelsen og attesten.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

En begæring om prøvelse af retsafgørelsen kan indgives efter reglerne i den civile retsplejelov, og det fremgår af § (Order) 48 heri, at alle begæringer skal indgives skriftligt og forkyndes for de berørte parter mindst fire dage før retsmødet. Formularen i bilag VI til forordningen kan benyttes ved udformningen af begæringen.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Græsk og engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Ikke relevant. I det cypriotiske retssystem er der ingen officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 4.

Sidste opdatering: 18/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Letland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

For så vidt angår oplysninger om bestemmelserne i den nationale lettiske lovgivning til gennemførelse af artikel 10, stk. 2, i forordningen og til fastsættelse af proceduren for berigtigelse og tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, anfører Letland, at foranstaltningerne til gennemførelse af artikel 10, stk. 2, i forordningen er omhandlet i den civile retsplejelovs (Civilprocesa likums) artikel 543.1 og artikel 545.1.

"Artikel 543.1 Berigtigelse af fejl i EU-gennemførelsesakterne

1) På anmodning fra en af sagens parter kan den ret, der har afsagt en dom eller truffet en afgørelse, berigtige fejl i et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på grundlag af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004, i attesten som omhandlet i artikel 41, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 2201/2003 på grundlag af Rådets forordning nr. 2201/2003 eller i attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013. Retten kan endvidere på eget initiativ berigtige fejl i attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013.

2) Anmodningen om berigtigelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument indgives ved at udfylde formularen som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004.

3) Spørgsmålet om berigtigelse af fejl behandles på et retsmøde, som sagens parter er blevet forhåndsunderrettet om. Spørgsmålet vil også kunne blive behandlet, selv om de pågældende ikke er til stede.

4) Fejl i gennemførelsesakterne som anført i stk. 1 berigtiges ved en retsafgørelse.

5) Der kan gøres indsigelse (blakus sūdzība) mod en rets afgørelse om berigtigelse af fejl i gennemførelsesakter.

Artikel 545.1 Tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument og attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013

1) På anmodning fra en af sagens parter som indgivet under anvendelse af den formular, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004 kan den ret, der har afsagt en dom eller truffet en afgørelse, tilbagekalde et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på grundlag af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 805/2004.

11) På anmodning fra en af sagens parter eller på eget initiativ kan en ret, der har afsagt en dom eller truffet en afgørelse, ved hjælp af den i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 omhandlede attest tilbagekalde attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 på grundlag af artikel 9, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013.

En anmodning om tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller attesten som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 606/2013 behandles på et retsmøde, som sagens parter er blevet forhåndsunderrettet om. Spørgsmålet vil også kunne blive behandlet, selv om de pågældende ikke er til stede.

3) Der kan gøres indsigelse (blakus sūdzība) mod rettens afgørelse."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Den nationale lettiske lovgivning indeholder ingen supplerende bestemmelse om gennemførelsen af artikel 19, stk. 1, i forordningen, da disse forhold i Letland er underlagt bestemmelserne i den civile retsplejelov.

"Artikel 51 Fornyelse af proceduremæssige frister

1) På anmodning fra en af sagens parter fastsætter retten nye frister i stedet for de overskredne proceduremæssige frister, såfremt den vurderer, at forsinkelsen er begrundet.

2) Ved at fastsætte nye frister i stedet for en overskredet frist tillader retten en senere fuldbyrdelse af den proceduremæssige foranstaltning.

Artikel 52 Forlængelse af proceduremæssige frister

De af retten eller dommeren fastsatte frister kan forlænges på anmodning fra en af sagens parter.

Artikel 53 Betingelser for fornyelse og forlængelse af proceduremæssige frister

1) Anmodningen om forlængelse eller fornyelse af en frist indgives til den ret, for hvilken foranstaltningen skulle fuldbyrdes, og behandles inden for rammerne af en skriftlig procedure. Parterne forhåndsunderrettes om denne behandling og modtager et eksemplar af anmodningen om forlængelse eller fornyelse af den ikkeoverholdte frist.

2) Anmodningen om fornyelse af en proceduremæssig frist skal ledsages af de nødvendige dokumenter til fuldbyrdelse af den proceduremæssige foranstaltning samt grundene til fornyelsen.

3) En enkelt dommer kan forlænge en frist som fastsat af en dommer.

4) Der kan gøres indsigelse (blakus sūdzība) mod rettens eller dommerens afvisning af at forlænge eller forny en frist."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), i forordningen erklærer Letland at acceptere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument på lettisk i forbindelse med modtagelsen og udstedelsen heraf.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I Letland findes der ingen myndigheder, der er bemyndiget til at udstede officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 25.

Sidste opdatering: 05/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Litauen

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Republikken Litauens justitsministerium fremsender hermed med henvisning til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (i det følgende benævnt "forordningen") de i artikel 30 omhandlede oplysninger om retsmidler, sprog og myndigheder. Desuden fremsendes teksten til de relevante dele af den litauiske lov, der gennemfører forordningen (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005) (i det følgende benævnt "loven"), og de relevante dele af den litauiske retsplejelov (Litauens statstidende nr. 36-1340 af 6. april 2002 og nr. 42 af 24. april 2002) (i det følgende benævnt "retsplejeloven").

Den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan berigtige den efter begæring fra en berettiget part (i overensstemmelse med forordningens artikel 10, stk. 1, litra a), lovens artikel 5, stk. 1, og retsplejelovens artikel 648, stk. 6). Et officielt bekræftet dokument, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan berigtiges af underretten i den retskreds, hvor den notar, der udfærdigede tvangsfuldbyrdelsesekstrakten af det officielt bekræftede dokument, har sit forretningssted. Der betales ikke stempelafgift for en begæring om berigtigelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan tilbagekalde den ved en retsafgørelse (i overensstemmelse med forordningens artikel 10, stk. 1, litra b), og lovens artikel 5, stk. 2). Et officielt bekræftet dokument, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan tilbagekaldes af underretten i den retskreds, hvor den notar, der udfærdigede tvangsfuldbyrdelsesekstrakten af det officielt bekræftede dokument, har sit forretningssted. Der betales ikke stempelafgift for en begæring om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Lovens artikel 5:

"Artikel 5. Berigtigelse eller tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

1. Hvis der som følge af en stavefejl eller anden fejl er uoverensstemmelse mellem attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument og retsafgørelsen eller det officielt bekræftede dokument, finder bestemmelserne i retsplejelovens artikel 648, stk. 6, tilsvarende anvendelse med henblik på berigtigelse af attesten.

2. Den ret, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, tilbagekalder eller undlader at tilbagekalde attesten under de i forordningens artikel 10, stk. 1, litra b), nævnte omstændigheder.

3. Begæringer indgivet af parter i sager, der er omhandlet i denne artikel, er fritaget for stempelafgift.

4. Bestemmelserne i denne artikel finder ligeledes anvendelse, hvis underretten i den retskreds, hvor den notar, der udfærdigede tvangsfuldbyrdelsesekstrakten, har sit forretningssted, anmodes om at berigtige eller tilbagekalde en attest udstedt som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i henhold til den i artikel 4, stk. 2, i denne lov fastsatte procedure."

Retsplejelovens artikel 648, stk. 6:

"Hvis der ved udstedelsen af et tvangsfuldbyrdelsesdokument er forekommet en stavefejl eller anden fejl, berigtiger den udstedende institution dokumentet efter begæring fra den berettigede part."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Hermed fremsendes teksten til de relevante dele af den litauiske lov, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (i det følgende benævnt "forordningen") (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005) (i det følgende benævnt "loven"), og teksten til de relevante dele af Litauens retsplejelov (Litauens statstidende nr. 36-1340 af 6. april 2002 og nr. 42 af 24. april 2002) (i det følgende benævnt "retsplejeloven").

En udeblivelsesdom kan prøves efter en begrundet begæring fra en berettiget part, som udeblev fra retsmødet, inden tyve dage efter udeblivelsesdommens afsigelse (denne frist på tyve dage kan i henhold til retsplejelovens artikel 78 forlænges, hvis retten skønner, at der foreligger tvingende grunde til, at den ikke er overholdt). Retten sender den modtagne begæring tillige med kopier af bilagene til sagens parter og tredjeparter og meddeler dem, at sagens parter er forpligtet til og tredjeparter har mulighed for at fremsætte deres bemærkninger skriftligt inden fjorten dage. Retten behandler begæringen ved en skriftlig procedure inden fjorten dage efter fristen for fremsættelse af bemærkninger. Hvis retten ved gennemgangen af begæringen konstaterer, at den begærende part udeblev fra retsmødet af grunde, som vedkommende ikke var i stand til at meddele retten i tide, og at begæringen omhandler bevismateriale, som kan have betydning for den pågældende udeblivelsesdoms lovlighed og gyldighed, tilbagekalder retten udeblivelsesdommen og genoptager sagen.

Hvis en sag behandles i henhold til proceduren for dokumentbeviser (retsplejelovens kapitel XXII), kan retten, såfremt der foreligger tvingende grunde, forlænge sagsøgtes frist til at gøre indsigelse i henhold til retsplejelovens artikel 430, stk. 5, og hvis en sag behandles i henhold til retsplejelovens kapitel XXIII (særlige forhold i forbindelse med sager vedrørende afsigelse af en retskendelse), kan retten, såfremt der foreligger tvingende grunde, forlænge sagsøgtes frist til at gøre indsigelse mod kreditors krav med henvisning til retsplejelovens artikel 439, stk. 2.

Retsplejelovens artikel 287:

"1. Er der afsagt en udeblivelsesdom, kan den part, som udeblev fra et retsmøde, inden tyve dage efter dommens afsigelse indgive begæring om prøvelse af dommen til den ret, der afsagde dommen.

2. Begæringen skal indeholde følgende:

1) angivelse af, hvilken ret der afsagde udeblivelsesdommen

2) angivelse af den begærende part

3) oplysninger om de omstændigheder, der var årsag til, at den begærende part udeblev fra retsmødet og ikke inden retsmødet oplyste retten om de tvingende grunde til udeblivelsen, herunder dokumentation for disse grunde

4) oplysning om forhold, som kan have betydning for dommens lovlighed og gyldighed og eventuel dokumentation for sådanne forhold

5) en nærmere redegørelse for begæringens genstand

6) en fortegnelse over de til begæringen knyttede bilag

7) den anmodende parts underskrift og datoen for begæringens udfærdigelse.

3. Retten skal have et antal kopier af begæringen svarende til antallet af parter og tredjeparter i sagen.

4. Fejl i en begæring rettes efter proceduren for berigtigelse af fejl i krav.

5. Hvis der i samme sag appelleres og begæres prøvelse af en udeblivelsesdom, behandles begæringen om prøvelse af udeblivelsesdommen og eventuelle retskendelser afsagt i forbindelse hermed først."

Retsplejelovens artikel 430, stk. 5:

"Hvis der gøres indsigelse efter udløbet af fristen på tyve dage, eller hvis indsigelsen ikke opfylder betingelserne i stk. 1, afvises den af retten. En kendelse om afvisning af en indsigelse kan appelleres særskilt. Hvis sagsøgte af tvingende grunde ikke er i stand til at overholde tidsfristen, kan retten efter anmodning forlænge fristen."

Retsplejelovens artikel 349, stk. 2:

"En debitors indsigelse mod en kreditors krav skal indgives skriftligt inden tyve dage efter, at retsafgørelsen er forkyndt for debitor. Indsigelsen skal opfylde de almindelige krav til processkrifters form og indhold med undtagelse af kravet om begrundelse. Hvis der er tvingende grunde til, at debitor først gør indsigelse efter udløbet af den i dette stykke fastsatte tidsfrist, kan retten på debitors begæring forlænge fristen for at gøre indsigelse. En retsafgørelse om afvisning af en sådan begæring fra debitor kan appelleres særskilt."

Retsplejelovens artikel 78, stk. 1:

"Retten kan forlænge en ved lov eller af retten fastsat tidsfrist, hvis den skønner, at der foreligger tvingende grunde til, at fristen ikke er overholdt."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det sprog, der anvendes i relation til forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), er ifølge lovens artikel 2, stk. 4,#_ftn1[1] litauisk.

Lovens artikel 2, stk. 4#_ftn2[1]:

"Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller en kopi deraf skal for at være eksigibelt i Republikken Litauen være oversat til litauisk og fuldbyrdes, uden at bestemmelserne i kapitel LX, afdeling 7, i Republikken Litauens retsplejelov finder anvendelse."#_ftnref1[1] Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005).

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I henhold til lovens artikel 4, stk. 2,#_ftn1[1] er de i forordningens artikel 25 omhandlede myndigheder, dvs. myndigheder, der er udpeget til at attestere et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller et officielt bekræftet dokument, notarer.

Lovens artikel 4, stk. 2#_ftn2[1]:

"På kreditors begæring attesteres det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument af den notar, som udfærdigede det i stk. 1 omhandlede officielt bekræftede dokument. Notaren attesterer det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument senest fem dage efter datoen for modtagelsen af begæringen om udstedelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument."#_ftnref1[1] Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (Litauens statstidende nr. 58 af 7. maj 2005).

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Ungarn

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

De bestemmelser, der i Ungarn regulerer berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er bestemmelserne i kapitel II i lov nr. LIII af 1994 om tvangsfuldbyrdelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

De bestemmelser, der regulerer prøvelse af den dom, der ligger til grund for attestationen som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er bestemmelserne i kapitel VII i lov nr. III af 1952 om den civile lovbog.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

De sprog, der accepteres ved udfærdigelsen af attesten om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, er engelsk og ungarsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er kompetent til at attestere et officielt bekræftet dokument, der er udfærdiget i Ungarn, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er normalt distriktsretten, i hvis retskreds den relevante myndighed er beliggende.

Hvis et officielt bekræftet dokument er udfærdiget af en notar, hvis en notar har udstedt et påbud, eller en notar har godkendt et forlig, der derved får samme retsvirkning som et retsforlig, er den kompetente attestationsmyndighed derimod notarius publicus.

De retter, der har kompetence til at attestere officielt bekræftede dokumenter, der er udfærdiget i Ungarn, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kan findes ved at bruge søgemaskinen øverst på siden.

Notarer, der fungerer som attestationsmyndighed, kan findes ved at bruge den søgemaskine, der kan tilgås via dette link.

Sidste opdatering: 24/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Nederlandene

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

1.1.     Berigtigelsesprocedure

Der kan ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen anmodes om berigtigelse ved den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Proceduren er fastsat i artikel 4 i gennemførelsesloven. Der er tale om en forenklet anmodningsprocedure. Det betyder, at artikel 261 ff. i de nederlandske civilretlige procedureregler principielt finder anvendelse ved siden af bestemmelserne i gennemførelsesloven. Ved appel og kassation gælder bestemmelserne i henholdsvis artikel 358 ff. og 426 ff. i ovennævnte regler.

Artikel 4 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument

1. En anmodning om berigtigelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra a), indgives ved anvendelse af den i artikel 10, stk. 3, i forordningen nævnte formular til den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Artikel 2, stk. 2 og 3, finder anvendelse på tilsvarende vis.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede anmodning fremsættes af kreditoren, der ligeledes har anmodet om attesten, vedføjes om muligt originalen af attesten som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, for hvilken der anmodes om berigtigelse. Det er ikke nødvendigt at indkalde debitor. Berigtigelsen sker på en dato, der fastsættes af retten. Denne dato anføres i rettens meddelelse, og der udstedes en berigtiget attest som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Den tidligere udstedte attest som europæisk tvangs­fuldbyrdelsesdokument bliver hermed ugyldig. Hvis anmodningen afvises, tilbagesendes det oprindelige tvangsfuldbyrdelsesdokument til ansøgeren.

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede anmodning indgives af debitor, foretager retten ikke en berigtigelse uden først at have givet kreditor og debitor lejlighed til at gøre deres synspunkter gældende. Berigtigelsen sker på en dato, der fastsættes af retten. Denne dato og de retlige skridt, der er taget, anføres i rettens meddelelse, og der udstedes en berigtiget attest som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Den tidligere udstedte attest som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument bliver hermed ugyldig. Retten pålægger kreditor at deponere den nye attest i rettens registreringskontor.

Artikel 2, stk. 2 og 3, i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelses­dokument

2. I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede anmodning fremlægges en officielt bekræftet kopi af den retsafgørelse, i forbindelse med hvilken der anmodes om en attest, samt dokumentet om procedurens indledning. Anmodningen skal så vidt muligt indeholde alle de oplysninger, som retten har brug for for at attestere retsafgørelsen som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med bilag I til forordningen. Hvis de fremlagte dokumenter eller oplysninger er mangelfulde, skal ansøger have mulighed for at fremlægge supplerende oplysninger.

3. Den i stk. 1 omhandlede anmodning forkyndes af en stævningsmand eller en befuldmægtiget. Forkyndelse ved stævningsmand eller befuldmægtiget er ikke påkrævet i tilfælde af en distriktsdommers attestering af en retsafgørelse.

1.2. Tilbagekaldelsesprocedure

Der kan ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen indgives anmodning om tilbagekaldelse til den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelses­dokument. Proceduren er fastsat i artikel 5 i gennemførelsesloven. Der er tale om en anmodningsprocedure. Det betyder, at artikel 261 ff. i de nederlandske civilretlige procedureregler principielt finder anvendelse ved siden af bestemmelserne i gennemførelsesloven. Ved appel og kassation gælder bestemmelserne i henholdsvis artikel 358 ff. og 426 ff. i ovennævnte regler.

Artikel 5 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelses-dokument

1. En anmodning om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelses­dokument i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), indgives ved anvendelse af den i artikel 10, stk. 3, i forordningen nævnte formular til den ret, der har udstedt attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. Artikel 2, stk. 2 og 3, finder anvendelse på tilsvarende vis.

2. Tilbagekaldelsen sker, efter at de pågældende parter har haft lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger, ved en retsafgørelse på en dato, der fastsættes af retten. Denne kan kræve, at kreditor deponerer den i stk. 1 omhandlede attest i rettens registreringskontor.

Artikel 2, stk. 2 og 3, i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelses­dokument

2. I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede anmodning fremlægges en officielt bekræftet kopi af den retsafgørelse, i forbindelse med hvilken der anmodes om attest, samt dokumentet om procedurens indledning. Anmodningen skal så vidt muligt indeholde alle de oplysninger, som retten har brug for for at attestere retsafgørelsen som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med bilag I til forordningen. Hvis de fremlagte dokumenter eller oplysninger er mangelfulde, skal ansøger have mulighed for at fremlægge supplerende oplysninger.

3. Den i stk. 1 omhandlede anmodning forkyndes af en stævningsmand eller en befuldmægtiget. Forkyndelse ved stævningsmand eller befuldmægtiget er ikke påkrævet i tilfælde af en distriktsdommers attestering af en retsafgørelse.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til artikel 8 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument kan der anmodes om prøvelse af retsafgørelsen om et ubestridt krav som omhandlet i artikel 19 i forordningen. Hvis der anmodes om prøvelse på grundlag af artikel 8, stk. 3, i denne lov finder artikel 261 ff. i de nederlandske civilretlige procedureregler anvendelse.

Artikel 8 i gennemførelsesloven om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument

1. I forbindelse med retsafgørelser om ubestridte krav som omhandlet i forordningen kan debitor i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra a) og b), i forordningen anmode om prøvelse ved den ret, der har truffet afgørelsen.

2. Hvis retsafgørelsen vedrører en dom eller kendelse, indgives anmodning om prøvelse ved indsigelsesprocedure, jf. artikel 146 i de civilretlige procedureregler.

3. Hvis retsafgørelsens prøvelse vedrører en attestering, indgives anmodning om prøvelse ved simpel anmodning.

4. Appel kan indgives:

a) i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 1, litra a), inden for fire uger efter forkyndelse af retsafgørelsen for debitor

b) i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 1, litra b), inden for fire uger, efter at de heri anførte omstændigheder ikke længere er gældende.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

De i artikel 20 i forordningen accepterede sprog er nederlandsk eller et andet sprog, som debitor forstår.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der af Nederlandene udpeges til at attestere et officielt bekræftet dokument som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument som omhandlet i artikel 25 i forordningen, er appelafdelingen ved retten på det sted, hvor den notar, der har udfærdiget de officielt bekræftede dokumenter, har sit kontor.

Sidste opdatering: 25/08/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Østrig

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

– Ved retsafgørelser og forlig samt aftaler om underholdspligt, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, litra b): Anmodningen om berigtigelse eller tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal indgives til den ret eller administrative myndighed, som har udstedt attesten (§ 419, stk. 1 og 2, i den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse (Exekutionsordnung)).

– Ved eksigible officielt bekræftede dokumenter (volstreckbare Notariatsakten): Anmodningen om berigtigelse skal indgives til den notar, der har udstedt det officielt bekræftede dokument, eller hvis det ikke er muligt, til den embedsmand (Amtsträger), der er ansvarlig i medfør af §§ 119, 146 og 149 i den østrigske lov om notarer (Notariatsordnung). Den ret, der ifølge retsplejeloven er kompetent til at træffe afgørelse om anmodninger, der anfægter eksigibiliteten af et officielt bekræftet dokument, har kompetence til at ophæve notarens bekræftelse (§ 419, stk. 3, i den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

– Ved behørig forkyndelse: Anmodning om genindsættelse i den tidligere retsstilling (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) i forbindelse med overskridelse af fristen for at gøre indsigelse mod det krav, der rejses, eller i forbindelse med udeblivelse fra et retsmøde.

– Ved mangelfuld forkyndelse: I forbindelse med afgørelser i en ettrinsprocedure som f.eks. betalingspåkrav (Zahlungsbefehl) eller krav om betaling af veksel (Wechselzahlungsauftrag) – anmodning om fornyet forkyndelse af afgørelsen (Antrag auf neuerliche Zustellung), i forbindelse med udeblivelsesdomme – fuld appel af afgørelsen (Berufung), og i forbindelse med andre afgørelser, der er truffet på grund af udeblivelse, appel vedrørende et retsspørgsmål (Rekurs).

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Tysk

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

– Ved aftaler om underholdspligt i medfør af artikel 4, stk. 3, litra b): Den administrative myndighed, med hvem aftalen blev indgået.

– Ved eksigible officielt bekræftede dokumenter: Den notar, der har udstedt det officielt bekræftede dokument, eller hvis det ikke er muligt, den embedsmand (Amtsträger), der er ansvarlig i medfør af §§ 119, 146 og 149 i den østrigske lov om notarer. En komplet liste over notarer findes på det østrigske notarkammers (Österreichische Notariatskammer) websted på følgende adresse: http://www.notar.at/.

Sidste opdatering: 10/11/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Polen

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

- Berigtigelsesprocedure: berigtigelse i medfør af retsplejelovens artikel 350 sammenholdt med artikel 361.

"Artikel 350, stk. 1 Retten kan af egen drift berigtige unøjagtigheder, skrive- eller regnefejl eller andre åbenbare fejl i retsafgørelsen.

Stk. 2 Retten kan træffe afgørelse om berigtigelse for lukkede døre. De uddrag, der udleveres til parterne, kan også indeholde en sådan note, hvis parterne anmoder herom. Yderligere kopier og uddrag skal formuleres således, at afgørelsen om berigtigelse er indarbejdet heri.

Stk. 3 Hvis sagen indbringes for en domstol i anden instans, kan denne domstol af egen drift berigtige den afgørelse, der blev truffet af førsteinstansdomstolen.

Artikel 361. Bestemmelserne om retsafgørelser finder tilsvarende anvendelse, medmindre retsplejeloven foreskriver andet."

Artikel 13, stk. 2. Bestemmelserne om procedurer finder tilsvarende anvendelse på andre typer procedurer reguleret af retsplejeloven, medmindre specialbestemmelser foreskriver andet.

Attester som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedes i form af en retsafgørelse i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i retsplejelovens artikel 7951.

- Tilbagekaldelsesprocedure i henhold til retsplejelovens artikel 7954.

"Artikel 7954, stk. 1. Såfremt der opstår grundlag for tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument efter specialbestemmelser, skal den efter anmodning fra debitor tilbagekaldes af den ret, der udstedte attesten.

Stk. 2 Denne anmodning skal indgives inden for en måned efter den dato, hvor afgørelsen om at udstede attesten blev forkyndt for debitor.

Stk. 3 Hvis anmodningen ikke er udfærdiget på den formular, der er henvist til i særskilte bestemmelser, skal den opfylde kravene til et processkrift og indeholde en redegørelse for de omstændigheder, der ligger til grund for anmodningen.

Stk. 4 Retten skal høre kreditor, før afgørelsen tilbagekaldes.

Stk. 5 En afgørelse om tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan appelleres."

Begæringer om tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument pålægges et gebyr på 50 PLN.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Kontrolprocedure: forlængelse af fristen for at iværksætte appel efter retsplejelovens artikel 168-172.

Artikel 168, stk. 1 Hvis den berørte part ikke har handlet inden for fristen, og dette ikke skyldes den berørte part selv, skal retten på den berørte parts begæring forlænge fristen. Retten kan træffe afgørelse for lukkede døre.

Stk. 2 Fristen kan kun forlænges, hvis overskridelse af fristen har negative processuelle virkninger for den berørte part.

Artikel 169, stk. 1 En begæring om forlængelse af fristen skal indsendes pr. brev til den ret, hvor sagen skal behandles, inden en uge efter det tidspunkt, hvor årsagen til overskridelsen af fristen ikke længere består.

Artikel 169, stk. 2 I brevet skal der redegøres for årsagen til begæringen.

Artikel 169, stk. 3 Når begæringen er indgivet, skal den berørte part anlægge en retssag.

Artikel 169, stk. 4 I sager, hvor der er gået et år efter fristens udløb, kan der kun indrømmes en forlængelse under særlige omstændigheder.

Artikel 169, stk. 5 Afgørelsen vedrørende begæringen om forlængelse af fristen kan træffes for lukkede døre.

Artikel 172 Indgivelse af en begæring om forlængelse har ikke opsættende virkning for sagens forløb eller for afsigelsen af dommen. Under visse omstændigheder kan retten dog suspendere sagen eller afsigelsen af dommen. Retten kan træffe afgørelse for lukkede døre. Såfremt begæringen tages til følge, kan retten behandle sagen uden ophold.”

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Sprog, der accepteres i henhold til forordningen artikel 20, stk. 2, litra c), er polsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den i forordningens artikel 25 omhandlede myndighed: Byretten. Den kompetente ret er den byret, i hvis retskreds det officielt bekræftede dokument blev udfærdiget.

Sidste opdatering: 22/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Portugal

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Anmodninger om at berigtige eller tilbagekalde en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument fremsættes af den ret, som udstedte attesten, ved hjælp af standardformularen i bilag VI til forordningen.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Med hensyn til artikel 19, stk. 1, litra a), er prøvelsesproceduren fastlagt i artikel 696e i den civile retsplejelov.

Med hensyn til artikel 19, stk. 1, litra b), er prøvelsesproceduren fastlagt i artikel 140 i den civile retsplejelov.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Portugisisk er det eneste sprog, der accepteres.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Notarer har bemyndigelse til at attestere officielt bekræftede dokumenter.

Sidste opdatering: 17/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Rumænien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Hvis tvangsfuldbyrdelsesdokumentet er en retsafgørelse, der omfatter retsforlig eller andre aftaler mellem parter, henhører attesteringen under en ret i første instans (§ 2, stk. 1, i regeringens hastedekret nr. 119/2006 om de nødvendige foranstaltninger med henblik på anvendelse af en række fællesskabsforordninger fra Rumæniens tiltrædelse af EU godkendt ved lov nr. 191/2007 som ændret).

En anmodning om berigtigelse af en attest indgives til den ret, der har udstedt den. Denne ret træffer afgørelse om anmodningen uden at indstævne parterne. En afgørelse om godkendelse af anmodningen kan ikke appelleres. Attesten udstedes til kreditor, og debitor får tilsendt en kopi deraf. En afgørelse, hvorved anmodningen om berigtigelse er blevet afvist, kan appelleres af kreditor senest 15 dage efter, at den er afsagt, hvis kreditor var til stede, og senest 15 dage efter forkyndelsen, hvis han ikke var til stede. De samme bestemmelser finder anvendelse ved fornyet prøvelse (recurs) (afsnit I1 , §§ 2, 3, 5 og 6, i regeringens hastedekret nr. 119/2006 om de nødvendige foranstaltninger med henblik på anvendelse af en række fællesskabsforordninger fra Rumæniens tiltrædelse af EU godkendt ved lov nr. 191/2007 som ændret).

En anmodning om tilbagekaldelse af en attest skal indgives til den ret, der har udstedt den, senest en måned efter attestens forkyndelse. Hvis retten efter at have indstævnet parterne fastslår, at attesten er udstedt, uden at betingelserne i forordning nr. 805/2004 er opfyldt, vil den undersøge de iværksatte foranstaltninger igen og trække attesten helt eller delvis tilbage. Afgørelsen kan appelleres senest 15 dage efter, at den er blevet forkyndt. De samme bestemmelser finder anvendelse ved fornyet prøvelse (recurs) (afsnit I1, § 7 i regeringens hastedekret nr. 119/2006 om de nødvendige foranstaltninger med henblik på anvendelse af en række fællesskabsforordninger fra Rumæniens tiltrædelse af EU godkendt ved lov nr. 191/2007 som ændret).

Procedurer vedrørende prøvelse som omhandlet i artikel 19, stk. 1.

De procedurer for prøvelse, der er omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 1, er efter rumænsk ret de ordinære appelmuligheder: appel (apelul) og ekstraordinære appelmuligheder: fornyet prøvelse af retligt spørgsmål (recurs), annullationssøgsmål (contestație în anulare) og fornyet prøvelse (revizuire).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Proceduren ved prøvelse som omhandlet i artikel 19, stk. 1.

De procedurer for prøvelse, der er omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 1, er efter rumænsk ret de ordinære appelmuligheder: appel (apelul) og ekstraordinære appelmuligheder: fornyet prøvelse af retligt spørgsmål (recurs), annullationssøgsmål (contestație în anulare) og fornyet prøvelse (revizuire).

Reglerne om appel findes i artikel 466-482 i retsplejeloven.

Afgørelser, der træffes i første instans, kan gøres til genstand for appel. Appelfristen er 30 dage regnet fra dommens afsigelse. Den dom, der er afsagt i første instans, kan ikke fuldbyrdes, før appelfristen er udløbet. Appelskriftet og de anbringender, der agtes fremsat under appelsagen, indgives til den ret, hvis afgørelse anfægtes.

Når appelfristen er udløbet, har indstævnte adgang til at indgive et svarskrift (denumit apel incident) inden for rammerne af den appelprocedure, som modparten har iværksat, i form af en selvstændig påstand om ophævelse af underinstansens dom.

Når der er tale om et processuelt samarbejde, og tredjemand er interveneret i sagen, har indstævnte, efter appelfristen er udløbet, ret til at indgive en skriftlig kontraappel (denumit apel provocat) i relation til en anden indstævnt eller en person, der var til stede under sagens behandling i første instans, og som ikke var indstævnt inden for rammerne af hovedappellen, for så vidt som sidstnævnte kunne få betydning for hans retsstilling under appelsagen.

De to ovennævnte appelformer iværksættes af indstævnte ved indsendelse af et svarskrift indeholdende dennes påstande.

En appel, der er iværksat inden for fristen, giver anledning til en ny realitetsprøvelse, idet retten både prøver retsanvendelsen og sagens faktiske omstændigheder (efectul devolutiv al apelului).

Appelinstansen foretager en fornyet realitetsprøvelse af sagen, inden for de rammer, som appellanten har udstukket, såvel som af de løsninger, der afhænger af den anfægtede del af dommen. Prøvelsen udstrækker sig til hele dommen, når appellen ikke er begrænset til visse anbringender, og der er nedlagt påstand om, at dommen annulleres, eller hvis sagens genstand er udelelig.

Appeldomstolen kan stadfæste den anfægtede dom, idet den forkaster appellen, annullerer den, eller fastslår, at den er ugyldig. Såfremt retten tiltræder appellen, kan den annullere eller ændre dommen.

Hvis appelinstansen når frem til, at førsteinstansretten har begået en formel fejl uden at have foretaget en realitetsbehandling, eller sagen blev pådømt uden en parts tilstedeværelse, fordi vedkommende ikke var blevet behørigt indstævnt, annullerer appelinstansen den anfægtede dom og træffer en ny realitetsafgørelse. Appelinstansen kan imidlertid også annullere den anfægtede dom og hjemvise sagen til fornyet behandling i første instans. En sådan hjemvisning kan kun finde sted én gang i samme sag.

Hvis appelinstansen fastslår, at førsteinstansretten var inkompetent, annullerer den den anfægtede dom og hjemviser sagen til retten, eller i givet fald afviser den appelskriftet.

Når appelinstansen konstaterer, at den har kompetence til at træffe afgørelse i sagen i førsteinstans, annullerer den den anfægtede dom og træffer en realitetsafgørelse.

Appellanten kan ikke inden for rammerne af sin egen appel stilles ringere end det, der ville følge af den anfægtede dom.

Bestemmelserne om fornyet prøvelse af retlige spørgsmål findes i artikel 483-502 i retsplejeloven.

Appelafgørelser, retsafgørelser, der er truffet i sidste instans, og andre afgørelser i tilfælde, der er udtrykkeligt fastsat i loven, kan gøres til genstand for en appel. Domme, der er afsagt inden for visse områder (for eksempel afgørelser om værgemål, afgørelser på det familieretlige område, afgørelser om personers civilstand, bygningsforvaltning, evakuering, servitutter, ændringer af skel, handleforpligtelser og undladelsesforpligtelser, der ikke kan gøres op i penge, dødformodningsdomme, deling af fællesbo, civil sejlads, arbejdskonflikter, social sikring, ekspropriation, erstatningsansvar i anledning af retlige fejl, krav, hvis værdi ikke overstiger 500 000 lei), kan ikke gøres til gentand for appel.

Appelfristen er på 30 dage, der regnes fra den dag, hvor dommen blev meddelt den pågældende. Appelsagen behandles af en retsinstans, der befinder sig højere oppe i den retlige trinfølge end den, der afsagde den anfægtede dom. Efter appellantens begæring kan appelinstansen suspendere den anfægtede dom.

De ovennævnte to former for appel kan iværksættes på de områder, der er fastsat i lovgivningen.

Når appellen er blevet antaget til realitetsbehandling, kan retten, idet den efterprøver alle de fremsatte anbringender, tiltræde den, forkaste den, annullere den eller fastslå, at den er ugyldig. Hvis retten tager appellen til følge, kan den annullere den anfægtede dom helt eller delvist. Den annullerede dom er en nullitet, der ikke har nogen retsvirkninger. Fuldbyrdelsesskridt eller sikringsakter, der er foretaget i kraft af en sådan dom, ophæves. Retten konstaterer det af egen drift ved hjælp af præmisserne i kassationsdommen.

I en kassationssag er appeldomstolens afgørelse af de forelagte retsspørgsmål bindende for den ret, der realitetsbehandler sagen. Når dommen er blevet annulleret som følge af en tilsidesættelse af de processuelle regler, udspringer dommen af den annullerede akt. Efter en kassationsdom træffer den ret, der behandler sagens realitet, på ny afgørelse i sagen inden for rammerne af kassationsdomstolens instrukser, og idet der tages hensyn til alle de anbringender, der blev fremsat for den ret, hvis afgørelse er blevet annulleret.

Udfaldet af appelsagen og hjemsendelse af sagen efter kassationsdomstolens afgørelse kan ikke "forværre" partens retsstilling.

Bestemmelserne om annullationssøgsmål findes i artikel 503-508 i retsplejeloven.

Endelige domme kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål, når sagsøgeren ikke er blevet behørig tilsagt til retsmødet og derfor ikke var til stede. Annullationssøgsmålet indgives til den ret, hvis dom anfægtes. Et annullationssøgsmål kan anlægges inden 14 dage efter dommen blev meddelt, og senest et år efter, at dommen er blevet endelig. Retten kan suspendere fuldbyrdelsen af den dom, der påstås annulleret, såfremt der stilles sikkerhed. Hvis dommen med rette er blevet anfægtet, afsiger retten en dom, der medfører, at den anfægtede dom annulleres, og sagen samtidig afgøres. Den dom, der afsiges inden for rammerne af et annullationssøgsmål, kan appelleres efter de almindelige regler.

Bestemmelserne om fornyet prøvelse findes i artikel 509-513 i retsplejeloven.

Fornyet prøvelse af en afgørelse, der er truffet vedrørende sagens realitet, eller som berører sagens realitet, kan begæres, hvis f.eks. parten er blevet forhindret i at møde op i retten og i at underrette denne herom af årsager, som han ikke havde nogen indflydelse på. Fristen er på 15 dage, og den begynder at løbe på det tidspunkt, hvor hindringen ophører. Retten kan suspendere fuldbyrdelsen af den dom, der er genstand for fornyet prøvelse, såfremt der stilles sikkerhed. Hvis retten tager begæringen om fornyet prøvelse til følge, ændrer den helt eller delvist den anfægtede dom, og når der er tale om endelige domme med negative retsvirkninger, annullerer den denne sidste dom. En dom, der afsiges efter en procedure om fornyet prøvelse, kan appelleres efter lovens almindelige regler.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Rumænsk

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Hvis tvangsfuldbyrdelsesdokumentet er et officielt bekræftet dokument, henhører attesteringen under den ret, i hvis retskreds udstederen af dokumentet befinder sig (afsnit I , § 2, stk. 2, i regeringens hastedekret nr. 119/2006 om de nødvendige foranstaltninger med henblik på anvendelse af en række fællesskabsforordninger fra Rumæniens tiltrædelse af EU godkendt ved lov nr. 191/2007 som ændret).

Sidste opdatering: 16/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Slovenien

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Procedurer for berigtigelse, jf. artikel 10, stk. 2:

  • I Slovenien skal en anmodning om berigtigelse stiles til den myndighed, der udstedte attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, jf. artikel 42, stk. 1, litra c), i lov om håndhævelse og sikring af fordringer.

Procedurer for tilbagekaldelse, jf. artikel 10, stk. 2:

  • Proceduren for annullation i henhold til artikel 42, stk. 2, litra c), i lov om fuldbyrdelse og inddrivelse af fordringer (den domstol eller myndighed, der udstedte attesten, har kompetence til at annullere den) og samme lovs artikel 40, stk. 3, litra c), (ved procedurer for annullation af en baseret på et officielt bekræftet dokument i forbindelse med en beslutning om fuldbyrdelse ligger den stedlige kompetence hos den domstol, der har den stedlige kompetence til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelsesskridt).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Genoptagelse af proceduren efter retsplejelovens artikel 394-405.

Restitutio in integrum i henhold til retsplejelovens artikel 166-120.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det officielle sprog er slovensk samt de to nationale, officielle mindretalssprog, der anvendes af domstolene i områder beboet af de pågældende nationale mindretal (retsplejelovens artikel 6 og 104, sammenholdt med artikel 15 i lov om fuldbyrdelse og inddrivelse af fordringer). De nationale mindretalssprog er italiensk og ungarsk.

Områder med blandede befolkningsgrupper er defineret i lov om etablering af kommuner ("ZUODNO"; Uradni list RS (Republikken Sloveniens statstidende), nr. 108/06 - officiel konsolideret tekst og 9/11). I artikel 5 i ZUODNO fastslås følgende: “Områder med blandende befolkningsgrupper inden for rammerne af denne lov er de områder, der er defineret som sådan ved relevante bestemmelser i kommunerne Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola og Piran.”

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Notarer.

En liste over notarer kan ses på http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Sidste opdatering: 26/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Slovakiet

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I henhold til § 21 i lov nr. 160/2015 (retsplejeloven (Civilný sporový poriadok)) har den domstol, der har afsagt en afgørelse, eller den domstol, hvor et retsforlig er blevet godkendt eller indgået, kompetence til at ændre og tilbagekalde beviser. Domstolene skal foretage rettelser i beviser i henhold til § 224 i retsplejeloven.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), i forordningen har de slovakiske domstole beføjelse til at prøve afgørelser i henhold til retsplejelovens §§ 355-457. I henhold til artikel 19, stk. 1, litra b), i forordningen prøver domstolene afgørelser i henhold til retsplejelovens § 122 (undtagelse fra reglerne om udløb efter periodens udløb).

§§ 355-457 regulerer individuelle appelprocedurer (appel, genoptagelse af sager og ekstraordinær appel). Individuelle bestemmelser regulerer vilkårene for, om appeller kan antages, hvilke oplysninger der skal indeholdes i de appeller, der indgives, hvilke foranstaltninger der skal træffes af domstolene og domstolenes beslutningsprocedurer i appelsager.

De individuelle bestemmelser i retsplejeloven kan findes på Slov-lex.sk

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Det sprog, der accepteres i henhold til artikel 20, stk. 2, litra c), i forordningen, er slovakisk (i Den Slovakiske Republik).

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I henhold til retsplejelovens § 21, stk. 2, har den regionale domstol (krajský súd) med kompetence til at legalisere retslige dokumenter i overensstemmelse med § 62 i lov nr. 97/1963 om international privatret og procesregler, med senere ændringer, kompetence til at udstede, ændre eller tilbagekalde beviser i henhold til særlovgivning vedrørende officielt bekræftede dokumenter.

Den regionale domstol har kompetence til at legalisere retslige dokumenter eller afgive apostillepåtegning, hvis de pågældende dokumenter er udstedt af distriktsdomstole, notarer eller fogeder med kontor i den regionale domstols retskreds, hvis dokumenternes ægthed er bekræftet, eller ægtheden af dokumentets underskrift er bekræftet, og hvis dokumenterne er oversættelser foretaget af statsautoriserede translatører eller rapporter, der er udfærdiget af eksperter.

Lov nr. 97/1963 kan findes på Slov-lex.sk

Sidste opdatering: 08/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Finland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

1.1 Berigtigelse som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a)

I paragraf 2 i det lovforslag (HE 137/2005), regeringen har forelagt parlamentet med henblik på gennemførelse af forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav, foreslås følgende procedure vedrørende berigtigelse:

Berigtigelse af en materiel fejl i attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Hvis en dom, et retsforlig eller et officielt bekræftet dokument er forkert gengivet på den attest, der er udstedt i henhold til forordningen, skal den ret eller anden myndighed, der udstedte attesten, efter anmodning berigtige den.

Begæring om berigtigelse kan indgives ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen. Rettelsen skal foretages på den originale attest. Er det ikke muligt at rette i den originale attest, skal der udstedes en ny attest til debitor. Berigtigelsen skal så vidt muligt meddeles alle parter, der har anmodet om en kopi af attesten. Er sagen appelleret, skal berigtigelsen meddeles appelinstansen.

1.2 Tilbagekaldelse som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b)

I paragraf 3 i regeringens lovforslag til parlamentet (HE 137/2005) vedrørende forordning (EF) nr. 805/2004 om et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument foreslås følgende procedure for tilbagekaldelse:

Tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Hvis den attest, der bekræfter en dom, et retsforlig eller et officielt bekræftet dokument som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, tydeligvis er udstedt med urette i henhold til de betingelser, der er fastsat i forordningen, skal den ret eller anden myndighed, der udstedte attesten, efter anmodning tilbagekalde den.

Begæring om tilbagekaldelse kan indgives ved anvendelse af formularen i bilag VI til forordningen. Parterne skal have lejlighed til at udtale sig, medmindre det er klart unødvendigt.

Tilbagekaldelsen skal om muligt angives ved en påtegning af den originale attest. Tilbagekaldelsen skal så vidt muligt meddeles alle parter, som har anmodet om en kopi af attesten. Er sagen appelleret, skal tilbagekaldelsen meddeles appelinstansen.

Loven skal efter planen træde i kraft den 21. oktober 2005.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I henhold til forordningens artikel 12, stk. 1, finder mindstestandarderne i forordningens kapitel III anvendelse på retsafgørelser, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), dvs. hvor sagsøgte enten aldrig har gjort indsigelse mod kravet eller har undladt at give møde i retten. Ifølge artikel 12, stk. 1, finder mindstestandarderne i kapitel III også anvendelse, hvis en sådan udeblivelsesdom er afsagt af en appelinstans.

Er der afsagt en udeblivelsesdom under omstændigheder, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), skal debitor under visse betingelser kunne anmode om prøvelse af dommen i medfør af artikel 19, stk. 1, for at retsafgørelsen kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument. I Finland vil debitors passivitet i "distriktsretten" (käräjäoikeus) resultere i en udeblivelsesdom. Debitor har ifølge kapitel 12, paragraf 15, i den finske retsplejelov ret til inden tredive dage efter bevisligt at have fået forkyndt dommen at anmode om sagens genoptagelse.

Hvorvidt debitor har kendskab til udeblivelsesdommen, har ingen betydning for anvendelsen af disse bestemmelser. Fristen på tredive dage regnes først fra det tidspunkt, hvor udeblivelsesdommen er blevet forkyndt for debitor. Denne regel er således mere gunstig end den mindstestandard, der er fastsat i artikel 19. Derudover kan der ved udeblivelsesdomme gøres brug af de ekstraordinære appelmuligheder, der er fastsat i retsplejelovens artikel 31, herunder en såkaldt "paragraf 1-klage med henvisning til rettergangsfejl" og en "paragraf 7-annullationsbegæring med henvisning til materielle fejl". Desuden kan den ekstraordinære appelmulighed i kapitel, paragraf 17, (anmodning om godskrivning af mistet tid) benyttes.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal være udfærdiget på eller oversat til enten finsk, svensk eller engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

I Finland er de i artikel 4, stk. 3, litra b), omhandlede aftaler om underholdspligt påtegnet og dermed attesteret af socialforvaltningen i den enkelte by eller kommune. Socialforvaltningerne vil også kunne udstede en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for sådanne aftaler.

Der findes en elektronisk fortegnelse over byer og kommuner i Finland på Justitsministeriets websted www.oikeus.fi. By- og kommunalforvaltningernes administrative adresser ligger desuden på Foreningen af Lokal- og Regionalforvaltningers websted www.kunnat.net.

Sidste opdatering: 02/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Sverige

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Attester kan berigtiges i overensstemmelse med § 14 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser (artikel 10, stk. 1, litra a, i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument).

"§ 14 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser

Hvis en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument som følge af en skrivefejl eller lignende ikke svarer til den dom, det officielle dokument eller den afgørelse, der ligger til grund herfor, berigtiges attesten af den ret eller den myndighed, der har udstedt den. Beslutninger vedrørende berigtigelse kan ikke appelleres."

Attester kan tilbagekaldes i overensstemmelse med § 15 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser (artikel 10, stk. 1, litra b, i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument).

"§ 15 i loven (2014:912) om fastsættelse af supplerende bestemmelser om retternes kompetence og anerkendelse og international fuldbyrdelse af visse retsafgørelser

Hvis en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument er blevet udstedt i strid med bestemmelserne i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, tilbagekaldes attesten af den ret eller den myndighed, der har udstedt den.

Hvis attesten tilbagekaldes, skal parterne have mulighed for at fremføre deres synspunkter, medmindre dette er unødvendigt.

Beslutninger vedrørende tilbagekaldelse kan ikke appelleres."

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

Der kan anmodes om prøvelse ved anke (överklagande) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 50, § 1 (rättegångsbalken), ved begæring om genoptagelse af sagen (återvinning) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 44, § 9, ved begæring om genoptagelse af sagen (återvinning) i overensstemmelse med § 52 i loven (1990:746) om betalingspåbud og fogedbistand, ved begæring om forlængelse af en overskredet frist (återställande av försutten tid) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 58, § 11, eller ved en klage over en grov procedurefejl (klagan över domvilla) i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 59, § 1 (artikel 19 i forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument).

"Kapitel 50, § 1, i retsplejeloven

En part, der ønsker at anke en dom afsagt af en distriktsdomstol (tingsrät) i en civilretlig sag, skal gøre dette skriftligt. Ankeformularen skal indleveres til tingsrätten. Den skal være retten i hænde senest tre uger efter afsigelsen af dommen.

Retsplejelovens kapitel 44, § 9

En part, mod hvem der er afsagt en udeblivelsesdom, kan inden for en frist på en måned fra datoen for dommens forkyndelse for den pågældende part begære sagen genoptaget ved den ret, hvor sagen blev anlagt. Hvis der ikke begæres genoptagelse af sagen, er dommen endelig i det omfang, den går den udeblevne imod.

En begæring om genoptagelse af sagen skal indgives skriftligt. Hvis udeblivelsesdommen er blevet afsagt under sagens forberedelse, bør begæringen indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte vedkommendes forberedelse af sagen.

Retsplejelovens kapitel 58, § 11

Hvis en part har overskredet den gældende frist for at anke en dom eller en afgørelse eller for at begære en sag genoptaget, men havde en lovlig grund hertil, kan fristen forlænges efter begæring herom fra den pågældende part.

Retsplejelovens kapitel 59, § 1

En dom, der har fået retskraft (res judicata), ophæves som følge af alvorlige procedurefejl på begæring af den, hvis rettigheder dommen vedrører:

1. hvis sagen er blevet behandlet på trods af, at der forelå en proceduremæssig hindring, som en højere ret skulle have taget stilling til

2. hvis der er givet dom mod en part, som ikke på korrekt måde er blevet indkaldt til retsmødet, og som ikke har givet møde i retten, eller hvis dommen indskrænker rettighederne for en person, som ikke var part i sagen

3. hvis dommen er så uklar eller ufuldstændig, at det ikke heraf fremgår, hvad retten har dømt, eller

4. hvis der under behandlingen er forekommet en anden alvorlig procedurefejl, som må formodes at have påvirket sagens udfald.

En klage over en procedurefejl som omhandlet i nr. 4, der støttes på omstændigheder, som ikke tidligere i sagen er blevet påberåbt, skal afvises, medmindre klageren kan godtgøre, at han under sagens behandling var forhindret i at påberåbe sig den pågældende omstændighed, eller at han havde en anden gyldig grund til ikke at gøre det.

§ 52 i loven (1990:746) om betalingspåbud og fogedbistand

Hvis sagsøgte er utilfreds med dommen i en sag vedrørende betalingspåbud eller almindelig fogedbistand, kan han begære sagen genoptaget."

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

I forbindelse med udfyldelsen af attesten accepteres følgende sprog: svensk og engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Hvis et svensk socialnævn (Socialnämnd) har udstedt et officielt bekræftet dokument, kan det også attestere det pågældende dokument som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Sidste opdatering: 26/08/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.