Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument


*skal udfyldes

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

I Estland kan en anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument omhandlet i forordningens artikel 10, stk. 2, indgives som fastsat i retsplejelovens § 447 (RT I, 19.3.2015, 27).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I de situationer, der er anført i forordningens artikel 19, stk. 1, kan en anmodning indgives i Estland i henhold til retsplejelovens § 415.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Med hensyn til forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), accepterer Estland attester på engelsk eller estisk eller oversættelser til disse sprog.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er omhandlet i forordningens artikel 25, er retten i Harjumaa.

Sidste opdatering: 07/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website