Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

I Estland kan en anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument omhandlet i forordningens artikel 10, stk. 2, indgives som fastsat i retsplejelovens § 447 (RT I, 19.3.2015, 27).

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

I de situationer, der er anført i forordningens artikel 19, stk. 1, kan en anmodning indgives i Estland i henhold til retsplejelovens § 415.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Med hensyn til forordningens artikel 20, stk. 2, litra c), accepterer Estland attester på engelsk eller estisk eller oversættelser til disse sprog.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Den myndighed, der er omhandlet i forordningens artikel 25, er retten i Harjumaa.

Sidste opdatering: 07/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.