European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Evropský exekuční titul - Belgie

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud jde o řízení o opravě nebo zrušení uvedené v čl. 10 odst. 2 nařízení, musí být žádost zaslána příslušnému pracovníkovi soudního orgánu (responsable de l’organisme judiciaire), který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Jedná-li se o potvrzení, jež se týká úřední listiny, je třeba tuto žádost zaslat notáři, který potvrzení vydal. Rozhodne-li se příslušný pracovník nebo notář potvrzení opravit či zrušit, pozbývá toto potvrzení účinnosti. Jakmile je věcná chyba opravena (v případě opravy) nebo jakmile příslušný pracovník či notář rozhodne, že všechny požadavky stanovené nařízením byly splněny (v případě zrušení), bude vystaveno nové potvrzení, jež nahrazuje potvrzení předchozí.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé článek 1051 soudního řádu umožňuje podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé článek 1048 soudního řádu umožňuje podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu.

– Pokud jde o rozsudky, které již nabyly právní moci, vydané občanskoprávními soudy a případně trestními soudy, pokud tyto rozhodují o občanskoprávních nárocích, lze za určitých okolností stanovených v článku 1133 soudního řádu podat mimořádný opravný prostředek občanskoprávního řízení (requête civile) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy se účastník dozvěděl o namítaných důvodech pro zrušení rozsudku.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání, odporu nebo mimořádného opravného prostředku občanskoprávního řízení platí:

– s výhradou lhůt stanovených v imperativních nadnárodních a mezinárodních ustanoveních,

– aniž je dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu,

– aniž je dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení musí být ke kopii rozhodnutí a potvrzení evropského exekučního titulu připojen překlad potvrzení do úředního jazyka místa výkonu, tj. do francouzštiny, nizozemštiny nebo němčiny.

Seznam použitelných jazyků lze najít v příručce přijímajících subjektů pro nařízení (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (Evropský soudní atlas ve věcech občanských).

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

V Belgii je orgánem určeným pro účely článku 25 nařízení notář, který vyhotovil úřední listinu, jež je předmětem žádosti o vydání potvrzení evropského exekučního titulu.

Poslední aktualizace: 25/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Bulharsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Soud prvního stupně může po přezkoumání věci opravit nebo zrušit potvrzení evropského exekučního titulu, který se týká nesporného nároku (čl. 619 odst. 4 občanského soudního řádu).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Dlužník může k Nejvyššímu kasačnímu soudu podat žádost o přezkum příslušného rozhodnutí za podmínek stanovených v článku 19 nařízení. Soud žádost posoudí v souladu s kapitolou 24 občanského soudního řádu „Zrušení pravomocných soudních rozhodnutí“.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Bulharská republika označuje bulharský jazyk.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Příslušným orgánem je soud, v jehož obvodu byla vydána úřední listina (čl. 619 odst. 1 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 11/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Česká republika

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

České okresní soudy postupují podle § 167 zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) ve znění pozdějších předpisů

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

České okresní soudy postupují podle § 58 a § 201 – 243g zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) ve znění pozdějších předpisů.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Čeština

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Okresní soudy.

Poslední aktualizace: 12/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Německo

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Zákon provádějící nařízení (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (transpoziční zákon o evropském exekučním titulu), doplnil do občanského soudního řádu tato ustanovení:

㤠1081

Oprava a zrušení

(1)         Žádost podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004 o opravu nebo zrušení soudního potvrzení se podává u soudu, který potvrzení vystavil. Tento soud o žádosti rozhodne. Žádost o opravu nebo zrušení notářského potvrzení nebo potvrzení vydaného správními orgány se podává u orgánu, který potvrzení vystavil. Notář nebo správní orgán žádost neprodleně postoupí soudu, do jehož územního obvodu patří, aby o žádosti rozhodl.

(2)          Dlužník může žádost o zrušení podat ve lhůtě jednoho měsíce. Jestliže se potvrzení doručuje do ciziny, činí lhůta dva měsíce. Jde o zákonnou lhůtu, jež začíná běžet doručením potvrzení, ale nikdy nezačne běžet před doručením exekučního titulu, jehož se potvrzení týká. V žádosti o zrušení se uvedou důvody zjevně nesprávného udělení exekučního titulu.

(3)          Ustanovení § 319 odst. 2 a 3 se použijí přiměřeně na opravu a zrušení.“

Ustanovení § 319 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu zní takto:

㤠319

Oprava rozsudků

(1) ...

(2)          Rozhodnutí o opravě se poznamená v rozsudku a v jeho opisech. Pokud se rozhodnutí o opravě přijímá formou usnesení zmíněného v § 130b, uloží se v samostatném elektronickém dokumentu. Tento dokument je poté neodlučitelně připojen k rozsudku.

(3)          Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o opravu nelze podat odvolání; proti rozhodnutí o opravě lze neprodleně podat stížnost.“

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle současných německých právních předpisů upravujících občanskoprávní řízení má dlužník obvykle právo požádat o přezkum uvedený v čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004 vyneseného rozsudku, a to pokud nemohl napadnout nárok nebo se nemohl dostavit k jednání (srov. čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 805/2004).

a)    Rozsudky pro zmeškání a exekuční tituly.

Podle § 338 občanského soudního řádu může dlužník požádat o zrušení rozsudku pro zmeškání. Obdobný opravný prostředek je možné podat proti rozhodnutí vynesenému v řízení o platebním rozkazu (srov. § 700 občanského soudního řádu ve spojení s § 338 občanského soudního řádu). Žádost se podává ve formě stížnosti soudu, který řízení vede. Lhůta pro podání stížnosti je dva týdny. Jedná se o zákonnou lhůtu, která začíná běžet od doručení rozhodnutí. Je-li žádost přípustná, vrátí se řízení do stádia před zmeškáním. Na přípustnost žádosti nemají vliv důvody, pro které dlužník nenapadnul nárok, resp. se nedostavil k jednání.

Pokud v případech uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 805/2004 došlo nejen k pochybení u řádného doručení písemností, kterými se řízení zahajuje, nebo při doručení dokumentu nebo předvolání k soudu s obdobnými účinky, ale nedostatky při doručování přetrvávají, protože spočívají například i v tom, že je v obou případech doručováno na adresu, na níž se dlužník delší dobu nezdržuje, postupuje se takto: nelze-li prokázat, že rozsudek pro zmeškání nebo exekuční titul byl řádně doručen nebo je-li doručení zmařeno porušením základních pravidel upravujících doručování, začne dvoutýdenní lhůta pro podání žádosti běžet pouze od okamžiku, kdy dlužník obdrží rozsudek pro zmeškání nebo exekuční titul. Dlužník má navíc stále právo žádat zrušení rozsudku.

Pokud v případech uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 805/2004, tj. kdy bylo doručeno řádně, ale dlužník z důvodu zásahu vyšší moci nebo v důsledku vzniku výjimečných okolností bez svého zavinění nemohl napadnout nárok, postupuje se takto: je-li překážka odstraněna včas před uplynutím lhůty k podání žádosti na zrušení rozsudku, může dlužník využít obvyklé opravné prostředky, tj. podat tuto žádost (viz výše). Pokud se dlužník například nemohl dostavit k soudnímu jednání kvůli dopravní nehodě, zpravidla může během dvoutýdenní lhůty od doručení soudního rozhodnutí buď sám podat žádost o zrušení, nebo jmenovat zmocněnce, který tak učiní jeho jménem. Nicméně trvá-li překážka po uplynutí lhůty k podání odvolání, umožňuje § 233 občanského soudního řádu žádat o navrácení řízení do předchozího stádia. Tato ustanovení se neomezují na případy vyšší moci a umožňují straně žádat o vrácení řízení do předchozího stádia tehdy, když jí bylo znemožněno dodržet zákonnou lhůtu (nebo určité jiné zvláštní lhůty), aniž by na tom měla svůj podíl. Žádost o vrácení řízení musí být podána do dvou týdnů od odstranění překážky. Žádost však nelze podat po uplynutí jednoho roku od zmeškání lhůty. O žádosti, která musí být podána také ve lhůtě dvou týdnů, rozhodne soud příslušný k projednání odvolání (tj. soud rozhodující spor v předmětné věci).

Nedostaví-li se dlužník po podání přípustné žádosti o zrušení rozsudku znovu k dalšímu jednání, nebude mít žádný další opravný prostředek proti rozsudku pro zmeškání, kterým se jeho žádost zamítá (srov. § 345 občanského soudního řádu). Dlužník má však omezené právo podat odvolání. Podle ustanovení § 514 odst. 2 občanského soudního řádu může dlužník své odvolání opřít o skutečnost, že zmeškání lhůty v řízení nezavinil. Obecná omezení přípustnosti odvolání (srov. § 511 odst. 2 občanského soudního řádu) se nepoužijí. Odvolání se podává k odvolacímu soudu. Lhůta k podání odvolání je jeden měsíc; jedná se o zákonnou lhůtu, která začíná běžet od doručení soudního rozhodnutí v úplném znění a nejpozději pět měsíců po vyhlášení rozsudku. Poněvadž jde o zákonnou lhůtu, může dlužník žádat o navrácení řízení do předchozího stádia podle § 233 občanského soudního řádu, pokud bez vlastního zavinění nemohl dodržet lhůtu pro podání odvolání (srov. výše).

b)    Rozsudky bez ústního jednání

Jestliže se dlužník nedostaví k ústnímu jednání a soud nevynese rozsudek pro zmeškání, může soud na žádost věřitele vynést rozsudek bez ústního jednání (srov. § 331a občanského soudního řádu). Proti takovému rozsudku lze podat odvolání. Podle ustanovení § 511 odst. 2 občanského soudního řádu lze podat odvolání tehdy, jestliže hodnota žaloby přesahuje 600 EUR nebo jestliže soud první instance povolil podat odvolání proti rozsudku z důvodů jeho zásadního významu (§ 511 odst. 4 občanského soudního řádu). Co se týče formálních požadavků, jaké musí odvolání splňovat, a práva na vrácení řízení do předchozího stádia, viz výše uvedené.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Transpoziční zákon o evropském exekučním titulu doplnil do občanského soudního řádu tato ustanovení:

㤠1083

Překlad

Jestliže je podle čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 805/2004 třeba, aby věřitel předložil překlad, vyhotoví se tento v němčině a je ověřen osobou, která je k tomu v některém z členských států pověřena.“

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

V Německu jsou úřední listiny pro účely čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004 vykonatelné právní nástroje vyhotovené notáři a úředníky sociálně-právní ochrany mladistvých. V novém § 1079, jež se doplňuje do občanského soudního řádu, je pravomoc vydávat potvrzení evropského exekučního titulu pro účely čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004 svěřena úřadům odpovědným za vydávání vykonatelných opisů (srov. § 724 občanského soudního řádu). Uvedená ustanovení znějí takto:

㤠1079

Pravomoc

Potvrzení podle

1.            čl. 9 odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 1 a

2.            čl. 6 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úř. věst. L 143, s.15)

jsou oprávněny vydávat soudy, orgány nebo notářské úřady, které jsou odpovědné vydat vykonatelný opis.“

Podle ustanovení § 797 odst. 2 občanského soudního řádu musí vykonatelný opis (a tedy potvrzení evropského exekučního titulu) notářské listiny vydat notář, který má listinu k dispozici; má-li listinu k dispozici orgán, je příslušný tento orgán. Listinu má obvykle k dispozici ten notář, který ji vyhotovil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 bodu 1 hlavy VIII (ochrana dětí a mladistvých) zákona o sociálním zabezpečení, úřad pro sociálně-právní ochranu mladistvých odpovědný za vyhotovení závazných slibů je příslušný k vydávání vykonatelných opisů listiny týkající se ochrany mladistvých. Výsledkem je, že úřad pro sociálně-právní ochranu mladistvých, který úřední listinu vydal, je příslušný vydat potvrzení evropského exekučního titulu. Transpoziční zákon o evropském exekučním titulu zajišťuje průhlednost přezkoumáním ustanovení § 60 odst. 3 bodu 1 zákona o sociálním zabezpečení.

Z vymezení pravomoci vydávat vykonatelné opisy vyplývá, že v Německu jsou zpravidla všichni notáři a všechny úřady pro sociálně-právní ochranu mladistých oprávněny vydávat potvrzení evropského exekučního titulu. Vzhledem k tomu, že v Německu je zhruba 8 000 notářů a stovky úřadů pro sociálně-právní ochranu mladistvých, není záhodno sestavovat jejich seznam ke zveřejnění v Úředním věstníku; náklady za aktualizaci takového seznamu by navíc byly neúměrně vysoké. V dané chvíli německá vláda nehodlá seznam zasílat, ale místo toho navrhuje oznámit zákonná opatření uvedená v § 1097 občanského soudního řádu ve spojení s § 797 odst. 2 občanského soudního řádu nebo § 60 odst. 3 bodu 1 hlavy VIII zákona o sociálním zabezpečení formou zveřejnění v Úředním věstníku. Tyto informace věřiteli umožní bezproblémové určení příslušného orgánu pro splnění účelů článku 25 nařízení (ES) č. 805/2004. Kromě toho dle výše uvedeného vysvětlení ve velké většině případů bude příslušným orgánem ten orgán, který úřední listinu vyhotovil.

Poslední aktualizace: 22/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Estonsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

V Estonsku lze žádost o opravu nebo zrušení evropského exekučního titulu stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení podat způsobem uvedeným v § 447 občanského soudního řádu (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

V situacích uvedených v čl. 19 odst. 1 lze v Estonsku podat žádost podle § 415 občanského soudního řádu.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Pro účely čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení přijímá Estonsko potvrzení v angličtině nebo estonštině nebo potvrzení přeložená do těchto jazyků.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgán uvedený v článku 25 je krajský soud pro kraj Harjumaa.

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Řecko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud bylo pro účely soudního rozhodnutí vydáno potvrzení evropského exekučního titulu, postup pro opravu nebo zrušení potvrzení je stanoven v článku 10 nařízení (ES) č. 805/2004 a tentýž postup se použije na potvrzení pro soudní smír (čl. 24 odst. 3 uvedeného nařízení) a úřední listiny (čl. 25 odst. 3). Tato řízení a samozřejmě i řízení ohledně otázky příslušnosti se v Řecku řídí článkem 933 občanského soudního řádu (κώδικας πολιτικής δικονομίας), jehož předmětem je vznášení námitek proti platnosti exekučního titulu. Opravu nebo zrušení však nelze napadnout, jelikož čl. 10 odst. 4 se použije analogicky a v souladu s čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 se použije týmž způsobem, pokud jde o soudní smír a úřední listiny.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Má-li být rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul přezkoumáno, protože dlužník nebyl schopen se hájit kvůli pozdnímu doručení předvolání nebo vyšší moci, tj. kvůli výjimečným okolnostem, jež vznikly nezávisle na jeho vůli, pokračuje se v řízení soudu, jenž vynesl dané rozhodnutí. Postupuje se napadením rozsudku pro zmeškání podle ustanovení občanského soudního řádu (článek 495 a článek 501 a násl.).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Žádosti o potvrzení úřední listiny jako evropského exekučního titulu, který je vykonatelný v některém členském státě v souladu s čl. 25 odst. 1 zmíněného nařízení, se přijímají v řečtině nebo angličtině.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem příslušným pro potvrzení evropského exekučního titulu, tj. úřední listiny v oblasti působnosti čl. 4 odst. 3 nařízení, ve spojení s čl. 904 odst. 2 písm. d) a g) řeckého občanského soudního řádu, je osoba, která je podle řeckého práva oprávněna vydat vykonatelný dokument, což je v případě notářského zápisu vydávající notář. V případě dokumentů, které jsou z právního hlediska vykonatelné, ale které nevydávají soudy, je stejně jako v případě notářských zápisů příslušným orgánem osoba, která dokument vydala.

Poslední aktualizace: 02/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Španělsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Základem pro řízení o opravě chyb v potvrzení evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 805/2004 je čl. 267 odst. 1 až 3 ústavního zákona 6/1985 ze dne 1. července 1985 o soudní moci (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).

Řízení o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 805/2004 probíhá podle ustanovení o žádosti o přezkum (recurso de reposición) v zákoně č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000 – Občanském soudním řádu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Pokud se potvrzení evropského exekučního titulu týká veřejných listin, má příslušný notář odpovědnost zkontrolovat případné věcné chyby či nesplnění některých povinností nezbytných pro jeho vydání a dát podnět k zahájení řízení o opravě věcných chyb v potvrzení či o jeho zrušení, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 805/2004.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Soudní přezkum ve výjimečných případech, které stanoví článek 19 nařízení (ES) č. 805/2004, lze provést prostřednictvím zrušení konečného rozsudku na žádost žalovaného, který se nedostavil k soudu (článek 501 Občanského soudního řádu).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazykem přijatelným ve smyslu čl. 20 odst. 2 písm. c) je španělština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Za vydávání potvrzení uvedených v čl. 25 odst. 1 a příloze III nařízení (ES) č. 805/2004 nese odpovědnost pověřený notář nebo jeho právní zástupce či pověřenec.

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Francie

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud jde o exekuční titul, musí být žádost o opravu v případě věcné chyby nebo o zrušení v případě neoprávněného udělení podle čl. 10 odst. 2 podána vedoucímu soudní kanceláře (directeur des services de greffe judiciaire) soudu, který rozhodnutí vydal.

Proti zamítnutí žádosti o opravu nebo o zrušení lze uplatnit opravný prostředek formou žádosti podané předsedovi soudu.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přezkumné řízení podle článku 19 probíhá podle běžného postupu uplatňovaného u rozhodnutí vynesených soudem, který původní exekuční titul vydal.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané pro registraci evropských exekučních titulů zasílaných věřiteli francouzským orgánům jsou francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgány uvedenými v článku 25 nařízení se rozumí notář nebo právnická osoba pověřená notářským úřadem, která uchovává originál obdržené notářské listiny.

Poslední aktualizace: 02/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Chorvatsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Žádost o opravu nebo zrušení potvrzení soudního potvrzení se podává:

– soudu, který potvrzení vydal.

Žádost o opravu nebo zrušení veřejné listiny vyhotovené notářem, správním orgánem nebo fyzickou či právnickou osobou disponující veřejnou pravomocí se podává:

– orgánu nebo osobě, který (která) dokument vystavil (vystavila) a jenž (jež) je poté povinen (povinna) žádost postoupit místně příslušnému městskému soudu, a to podle sídla nebo bydliště. Tento soud vydává platné rozhodnutí.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle čl. 19 odst. 1 nařízení jsou postupy pro přezkum rozhodnutí v Chorvatské republice stanoveny občanským soudním řádem (Zakon o Parničnom Postupku) (Úřední věstník Chorvatské republiky „Narodne novine“, č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 a 148/11 – konsolidované znění 25/13 a 89/14 – rozhodnutí Ústavního soudu Chorvatské republiky).>

Těmito postupy jsou:

– návrh na navrácení v předešlý stav (články 117 až 122a občanského soudního řádu). Návrh musí být předložen ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy se strana dozvěděla důvod zmeškání, nebo – pokud se strana o zmeškání dozvěděla později – začíná výše uvedená lhůta plynout ode dne, kdy se strana dozvěděla o důvodu nedodržení lhůty. Po uplynutí dvou měsíců (u řízení u městských soudů) nebo 30 dnů (u řízení u obchodních soudů) ode dne zmeškání návrh na navrácení v předešlý stav již nelze předložit.

– obnova řízení (články 421 až 432 občanského soudního řádu). Žádost o obnovu řízení se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se strana dozvěděla o důvodu pro obnovu řízení nebo ode dne, kdy jí bylo doručeno soudní rozhodnutí.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Chorvatština. Překlad do chorvatštiny musí být ověřen způsobilým překladatelem v jedné z členských zemí EU.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Příslušné soudy, správní orgány, notáři, právnické a fyzické osoby disponující veřejnou pravomocí, které jsou oprávněné vydávat vykonatelné nástroje, respektive exekuční tituly pro nesporné nároky podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Poslední aktualizace: 23/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Itálie

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Postup pro opravu potvrzení evropského exekučního titulu uvedený v čl. 10 odst. 2, stanovený italskými právními předpisy, je oprava věcné chyby. Příslušná ustanovení jsou článek 287 a násl. občanského soudního řádu.

Postup pro zrušení potvrzení evropského exekučního titulu uvedený v čl. 10 odst. 2, stanovený italskými právními předpisy, je zrušení v senátech. Příslušná ustanovení občanského soudního řádu jsou článek 737 a násl. Zahajují se odvolacím postupem a ukončují odůvodněným usnesením senátu. Slyšení je možné.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle italských právních předpisů zahrnuje přezkumný postup podle čl. 19. odst. 1 řádný opravný prostředek (článek 323 a násl. občanského soudního řádu: odvolání a kasační opravný prostředek) a mimořádný opravný prostředek (článek 395 občanského soudního řádu).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazykem přípustným podle čl. 20 odst. 2 písm. c) je italština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Určeným orgánem je podle článku 25 soud (tribunale).

Poslední aktualizace: 03/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Kypr

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Postupy pro opravu jsou ty samé, které jsou uvedeny v občanském soudním řádu. Potvrzení evropského exekučního titulu může být opraveno z důvodu věcné chyby nebo nesrovnalosti mezi rozhodnutím a potvrzením.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Každé řízení týkající se přezkumu rozhodnutí může být registrováno v souladu s občanským soudním řádem a podle nařízení 48 musí být všechny žádosti předkládány písemně a musí být poskytnuty zúčastněným stranám nejméně čtyři dny před datem slyšení. Žádost může být předložena na formuláři, který je uveden v příloze VI nařízení.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Řečtina a angličtina.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Neuplatňuje se. V kyperském právním řádu neexistují úřední listiny ve smyslu článku 4 nařízení.

Poslední aktualizace: 08/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Lotyšsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Co se týče informací k pravidlům stanoveným vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí čl. 10 odst. 2 nařízení a stanoví postup, jímž se řídí opravy nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu, lotyšské orgány tímto sdělují, že prováděcí opatření čl. 10 odst. 2 jsou zapracována do článků 543.1 a 545.1 občanského soudního řádu.

„Článek 5431. Oprava chyb v unijních exekučních písemnostech

1) Na žádost účastníka řízení soud, který vynesl rozsudek nebo vydal rozhodnutí, může opravit chyby v potvrzení evropského exekučního titulu na základě článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 805/2004, v osvědčení uvedeném v čl. 41 odst. 1 nebo čl. 42 odst. 1 nařízení Rady (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 2201/2003 na základě nařízení Rady (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 2201/2003, nebo v osvědčení uvedeném v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013 na základě čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013. Soud může dále opravit chyby v osvědčení uvedeném v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013 ze své vlastní iniciativy.

2) Pro účely podání žádosti o opravu potvrzení evropského exekučního titulu je nutno použít formulář uvedený v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 805/2004.

3) O otázce opravy chyb se rozhoduje na soudním jednání, přičemž účastníci řízení jsou o tom informováni předem. Nepřítomnost těchto osob není překážkou v projednání dané záležitosti.

4) Chyby v exekučních písemnostech podle odstavce 1 tohoto článku se opravují rozhodnutím soudu.

5) Proti rozhodnutí soudu o opravě chyby v exekuční písemnosti lze podat dodatečnou stížnost.

Článek 5451. Zrušení potvrzení evropského exekučního titulu a osvědčení uvedeného v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013

1) Na žádost účastníka řízení, s použitím formuláře uvedeného v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 805/2004, soud, který vynesl rozsudek nebo vydal rozhodnutí, může potvrzení evropského exekučního titulu zrušit na základě článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Odkaz se otevře v novém okně.č. 805/2004.

11) Prostřednictvím osvědčení uvedeného v článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013 může soud na žádost účastníka řízení nebo ze své vlastní iniciativy zrušit osvědčení uvedené v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013 na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013.

2) O žádosti týkající se zrušení potvrzení evropského exekučního titulu nebo osvědčení uvedeného v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Odkaz se otevře v novém okně.č. 606/2013 se rozhoduje na soudním jednání, přičemž účastníci řízení jsou o tom informováni předem. Nepřítomnost těchto osob není překážkou v projednání dané záležitosti.

3) Proti rozhodnutí soudu lze podat dodatečnou stížnost.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

S ohledem na provádění článku 19 odst. 1 nařízení nebyla do vnitrostátních právních předpisů zapracována žádná další pravidla, neboť v Lotyšsku jsou tato pravidla obsažena v ustanoveních občanského soudního řádu.

„Článek 51. Obnova procesních lhůt

1) Na žádost účastníka řízení může soud obnovit zmeškanou procesní lhůtu, pokud shledá důvody jejího zmeškání jako oprávněné.

2) Při obnově procesní lhůty soud zároveň umožní provedení opožděného procesního úkonu.

Článek 52. Prodloužení procesních lhůt

Lhůty stanovené soudem nebo soudcem lze prodloužit na žádost účastníka řízení.

Článek 53. Postup prodloužení nebo obnovení procesních lhůt

1) Žádost o prodloužení nebo obnovení zmeškané lhůty se předkládá soudu, kde měl být opožděný procesní úkon proveden, a žádost je přezkoumána písemným postupem. Účastníci řízení jsou o tomto přezkumu předem informováni a zároveň je jim zaslána žádost o prodloužení lhůty nebo o obnovení zmeškané lhůty.

2) K žádosti o obnovení procesní lhůty se připojí písemnosti potřebné pro provedení procesního úkonu a odůvodnění obnovení lhůty.

3) Lhůtu stanovenou soudcem může prodloužit samosoudce.

4) Proti zamítnutí nebo obnovení lhůty soudem nebo soudcem lze podat dodatečnou stížnost.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení Lotyšsko stanoví jako jazyk přijatelný pro přijímání a vydávání potvrzení evropského exekučního titulu lotyštinu.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

V Lotyšsku nejsou zřízeny žádné instituce, které by byly oprávněny vystavovat úřední listiny podle článku 25 nařízení.

Poslední aktualizace: 25/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Litva

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

V souladu s článkem 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále jen „nařízení“), předkládá Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky informace o opravných prostředcích, jazycích a orgánech uvedených v článku 30. Zároveň přikládá znění příslušného zákona Litevské republiky, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005) (dále jen „zákon“), a občanského soudního řádu Litevské republiky (Úřední věstník č. 36-1340 ze dne 6. dubna 2002; Úřední věstník č. 42 ze dne 24. dubna 2002) (dále jen „soudní řád“).

Soud, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu, ho může na žádost zúčastněné strany opravit (podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení, čl. 5 odst. 1 zákona a čl. 648 odst. 6 soudního řádu). Vydané potvrzení evropského exekučního titulu týkající se úřední listiny může opravit okresní soud v místě sídla notáře, který provedl zápis o vykonatelnosti úřední listiny. Při podání žádosti o opravu potvrzení evropského exekučního titulu se neplatí kolkovné.

Soud, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu, ho může soudním příkazem zrušit (podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení a čl. 5 odst. 2 zákona). Vydané potvrzení evropského exekučního titulu týkající se úřední listiny může zrušit okresní soud v místě sídla notáře, který provedl zápis o vykonatelnosti úřední listiny. Při podání žádosti o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu se neplatí kolkovné.

Článek 5 zákona zní takto:

„Článek 5. Oprava nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu.

1. Jestliže se potvrzení evropského exekučního titulu kvůli chybě v psaní nebo jiné chybě liší od soudního rozsudku nebo úřední listiny, použijí se ustanovení čl. 648 odst. 6 občanského soudního řádu Litevské republiky obdobně pro účely opravy potvrzení evropského exekučního titulu.

2. Soud, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu, soudním příkazem zruší nebo se zdrží zrušení potvrzení evropského exekučního titulu za okolností uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení.

3. Za žádosti, které strany podaly ve věci uvedené v tomto článku, se neplatí kolkovné.

4. Tento článek se použije také v případě, kdy je okresní soud v místě sídla notáře, který provedl zápis o vykonatelnosti, požádán o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu vydaného podle postupu uvedeného v čl. 4 odst. 2 tohoto zákona.“

Ustanovení čl. 648 odst. 6 soudního řádu zní takto:

„Pokud při vydávání vykonavatelné listiny došlo k chybě v psaní nebo jiné chybě, opraví vydávající orgán listinu na žádost zúčastněné strany.“

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přikládáme znění příslušného zákona Litevské republiky, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005) (dále jen „zákon“), a občanského soudního řádu Litevské republiky (Úřední věstník č. 36-1340 ze dne 6. dubna 2002; Úřední věstník č. 42 ze dne 24. dubna 2002) (dále jen „soudní řád“).

Soudní rozsudek pro zmeškání může být přezkoumán na základě odůvodněné žádosti strany, která nebyla přítomna jednání, podané do 20 dnů ode dne vydání rozsudku pro zmeškání (podle článku 78 soudního řádu lze tuto dvacetidenní lhůtu prodloužit u osob, které ji nedodržely z důvodů, které jsou podle názoru soudu závažné). Poté, co soud obdrží žádost, zašle ji spolu s kopiemi příloh stranám a třetím osobám a informuje je, že strany jsou povinny a třetí osoby oprávněny předložit do čtrnácti dnů písemné připomínky. Soud prostuduje žádost v písemném řízení do čtrnácti dnů od lhůty pro podání připomínek. Jestliže soud po prostudování žádosti zjistí, že se strana nezúčastnila jednání z vážných důvodů, o nichž nebyla schopna včas uvědomit soud, a žádost se týká důkazu, který by mohl ovlivnit zákonnost a platnost daného rozsudku pro zmeškání, soud rozsudek pro zmeškání zruší a věc přezkoumá.

Pokud se věc zkoumá v písemném řízení (kapitola XXII soudního řádu), je soud oprávněn, existují-li proto závažné důvody, prodloužit lhůtu, v níž musí žalovaný předložit námitky podle čl. 430 odst. 5 soudního řádu, a pokud se věc zkoumá podle pravidel kapitoly XXIII soudního řádu (zvláštní charakteristika případů týkajících se vydání soudního příkazu), může soud, existují-li proto závažné důvody, prodloužit lhůtu, v níž musí žalovaný předložit námitky k nároku věřitele podle čl. 439 odst. 2 soudního řádu.

Článek 287 soudního řádu zní takto:

„1. Strana, která se nezúčastnila jednání u soudu, má právo podat žádost o přezkum rozsudku pro zmeškání k soudu, který rozsudek pro zmeškání vydal, do 20 dnů od data vydání daného rozsudku.

2. Žádost obsahuje následující údaje:

1) označení soudu, který vydal rozsudek pro zmeškání;

2) označení žadatele;

3) okolnosti, které vedly k tomu, že se žadatel neúčastnil jednání u soudu a neinformoval soud před jednáním o závažné povaze důvodů své neúčasti, včetně důkazů o těchto okolnostech;

4) okolnosti, které mohou ovlivnit zákonnost a platnost rozsudku, a důkazy o těchto okolnostech;

5) podrobně vysvětlený požadavek žadatele;

6) seznam podkladů přiložených k žádosti;

7) podpis žadatele a datum vyhotovení žádosti.

3. Soudu se dodá tolik kopií žádostí a příloh, kolik je stran a třetích osob.

4. Chyby budou ze žádosti odstraněny podle postupu na odstraňování chyb ze žádostí.

5. Pokud jsou v téže věci podány opravné prostředky a žádosti o přezkum rozsudku pro zmeškání, posuzují se nejprve žádosti o přezkum rozsudku pro zmeškání a soudní příkazy vydané v souvislosti s danými rozsudky.“

Ustanovení čl. 430 odst. 5 soudního řádu zní takto:

„Námitky podané po uplynutí dvacetidenní lhůty nebo nesplňující podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku soud nepřijme. Proti soudnímu příkazu, jímž soud odmítne přijetí námitek, lze podat samostatný opravný prostředek. Jestliže žalovaná strana nedodržela časovou lhůtu z vážných důvodů, může soud na požádání danou lhůtu prodloužit.“

Ustanovení čl. 439 odst. 2 soudního řádu zní takto:

„Námitky dlužníků vůči nároku věřitele se podávají písemně do 20 dnů ode dne, kdy bylo dlužníkovi doručeno oznámení o soudním příkazu. Námitky splňují obecné požadavky na obsah a formu dokumentů používaných v soudních řízeních, s výjimkou požadavku na odůvodnění. Jestliže dlužník podá z vážných důvodů námitku po uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci, může soud na žádost dlužníka prodloužit lhůtu pro podávání námitek. Proti příkazu, kterým je zamítnuta dlužníkova žádost o prodloužení lhůty, lze podat samostatný opravný prostředek.“

Ustanovení čl. 78 odst. 1 soudního řádu zní takto:

„Osobám, které nedodržely zákonem nebo soudem stanovenou lhůtu z důvodů, které soud považuje za závažné, lze povolit prodloužení dané lhůty.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

V souladu s čl. 2 odst. 4 zákona#_ftn1 [1] je jazykem, který se používá pro účely čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení, litevština.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 zákona#_ftn2 [1] zní takto:

„Evropský exekuční titul nebo jeho kopie určené k vymáhání v Litevské republice se přeloží do litevštiny a vymáhají bez uplatnění oddílu 7 kapitoly LX občanského soudního řádu Litevské republiky.“#_ftnref1[1] Evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005)

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

V souladu s čl. 4 odst. 2 zákona #_ftn1[1] jsou orgány podle článku 25 nařízení, tedy orgány určené k vydávání evropského exekučního titulu týkajícího se úřední listiny, notáři.

Ustanovení čl. 4 odst. 2 zákona#_ftn2 [1] zní takto:

„Na žádost věřitele vydá evropský exekuční titul týkající se úřední listiny, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, notář, který vystavil úřední listinu. Notář vydá evropský exekuční titul nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy obdržel žádost o vydání evropského exekučního titulu.“
#_ftnref1[1] Evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úřední věstník č. 58 ze dne 7. května 2005)

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Maďarsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Na území Maďarska se oprava nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu řídí ustanoveními kapitoly II zákona LIII z roku 1994 o soudním vymáhání (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Přezkum rozhodnutí, na němž se zakládá potvrzení, které představuje evropský exekuční titul, se řídí ustanoveními kapitoly VII zákona III z roku 1952 o občanském soudním řádu (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané pro vyhotovení potvrzení evropského exekučního titulu jsou angličtina a maďarština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem příslušným pro potvrzení vnitrostátní úřední listiny jako evropského exekučního titulu je okresní soud (járásbíróság), do jehož jurisdikce spadá orgán, který danou listinu vydal.

V případě úředních listin vystavených notářem, příkazů vydaných notářem a smírčích dohod potvrzených notářem, jež mají stejný účinek jako soudní smír, je ovšem příslušným orgánem pro potvrzení notář.

Pro vyhledání soudů příslušných pro potvrzení vnitrostátních úředních listin jako evropských exekučních titulů použijte výše zobrazený vyhledávací nástroj.

Pokud jde o notáře, použijte k vyhledání příslušného orgánu vyhledávací nástroj dostupný zde.

Poslední aktualizace: 24/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Nizozemí

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

1.1.     Řízení o opravě

Žádost o opravu lze podat u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal, na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Řízení upravuje článek 4 prováděcího zákona; jedná se o řízení zahájené na základě žádosti. To znamená, že se na něj vedle ustanovení prováděcího zákona použije článek 261 a násl. zákona o občanském soudním řádu. Pro odvolací řízení platí ustanovení článku 358 a násl. a pro kasační řízení článek 426 a násl. uvedeného občanského soudního řádu.

Článek 4 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Žádost o opravu potvrzení jako evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení se podává na formuláři uvedeném v čl. 10 odst. 3 nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Obdobně se použije čl. 2 odst. 2 a 3.

2. Pokud žádost uvedenou v odstavci 1 podává věřitel, na jehož žádost bylo potvrzení vydáno, musí být žádost pokud možno doprovázena originálem potvrzení evropského exekučního titulu, jehož oprava se požaduje. Dlužník nemusí být předvolán. Oprava se provede v den stanovený soudem; tento den bude oznámen usnesením soudu a bude vydáno opravené potvrzení evropského exekučního titulu. Původní potvrzení evropského exekučního titulu tím pozbývá platnosti. Bude-li žádost zamítnuta, vrátí se původní potvrzení evropského exekučního titulu žadateli.

3. Pokud žádost uvedenou v odstavci 1 podává dlužník, soud opravu provede až poté, co věřiteli a dlužníkovi poskytl příležitost vyjádřit se. Oprava se provede v den stanovený soudem; tento den a poznámka o dodržení předcházejícího ustanovení budou oznámeny usnesením soudu a bude vydáno opravené potvrzení evropského exekučního titulu. Původní potvrzení evropského exekučního titulu tím pozbývá platnosti. Soud upozorní věřitele, aby nové potvrzení uložil v rejstříku vedeném soudem.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí ověřená kopie rozhodnutí, jehož potvrzení se požaduje, a písemné podání zahajující řízení. V žádosti se kromě toho uvede co možná nejvíce údajů, které soud potřebuje k tomu, aby mohl rozhodnutí podle přílohy I nařízení potvrdit jako evropský exekuční titul. Pokud budou dokumenty či údaje předložené spolu se žádostí neúplné, bude žadateli poskytnuta příležitost k jejich doplnění.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 se podává prostřednictvím soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce. Při potvrzení rozhodnutí okresního soudu se účast soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce nevyžaduje.

1.2. Řízení o zrušení

Žádost o zrušení lze podat na formuláři uvedeném v příloze VI nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Řízení upravuje článek 5 prováděcího zákona; jedná se o řízení zahajované na žádost. To znamená, že se zde vedle ustanovení prováděcího zákona použije článek 261 a násl. zákona o občanském soudním řádu. Pro odvolací řízení platí ustanovení článku 358 a násl. a pro kasační řízení článek 426 a násl. uvedeného občanského soudního řádu.

Článek 5 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Žádost o zrušení potvrzení jako evropského exekučního titulu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení se podává na formuláři uvedeném v čl. 10 odst. 3 nařízení u soudu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal. Obdobně se použije čl. 2 odst. 2 a 3.

2. Ke zrušení dojde příslušným rozhodnutím soudu k datu, které stanoví, poté, co byla stranám poskytnuta příležitost vyjádřit se. Soud může upozornit věřitele, aby nové potvrzení uložil v rejstříku vedeném soudem.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu

2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí ověřená kopie rozhodnutí, jehož potvrzení se požaduje, a písemné podání, kterým se zahajuje řízení. V žádosti se kromě toho uvede co možná nejvíce údajů, které soud potřebuje k tomu, aby mohl rozhodnutí podle přílohy I nařízení potvrdit jako evropský exekuční titul. Pokud budou dokumenty či údaje předložené spolu se žádostí neúplné, bude žadateli poskytnuta příležitost k jejich doplnění.

3. Žádost uvedená v odstavci 1 se podává prostřednictvím soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce. Při potvrzení rozhodnutí okresního soudu se účast soudního vykonavatele nebo zplnomocněného zástupce nevyžaduje.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

O přezkum rozhodnutí o nesporném nároku ve smyslu článku 19 nařízení lze požádat podle článku 8 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu. Pokud musí být proveden přezkum na základě čl. 8 odst. 3 tohoto zákona na písemný návrh, použije se článek 261 a násl. nizozemského občanského soudního řádu.

Článek 8 prováděcího zákona o evropském exekučním titulu:

1. Pokud jde o rozhodnutí o nesporných nárocích ve smyslu nařízení, může dlužník podat žádost o přezkum u soudu, který vydal rozhodnutí, z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) nařízení.

2. Pokud se žádost týká přezkumu rozhodnutí, musí být podána formou námitky uvedené v článku 146 nizozemského občanského soudního řádu.

3. Jedná-li se o rozhodnutí v podobě usnesení, podává se žádost o přezkum formou jednoduché žádosti.

4. Opravný prostředek musí být podán:

a) v případě uvedeném v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení do čtyř týdnů poté, kdy bylo věřiteli rozhodnutí doručeno;

b) v případě uvedeném v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení do čtyř týdnů poté, kdy přestaly existovat v něm uvedené okolnosti;

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přípustné pro účely článku 20 nařízení jsou nizozemština nebo jazyk, kterému dlužník rozumí.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgánem určeným Nizozemskem pro potvrzení úřední listiny jako evropského exekučního titulu ve smyslu článku 25 nařízení je soud pro předběžná nařízení v místě, kde se nachází kancelář notáře, který vyhotovil úřední listinu.

Poslední aktualizace: 25/08/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Rakousko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

– v případě soudních rozhodnutí a smírů, jakož i ujednání o vyživovací povinnosti podle čl. 4 odst. 3 písm. b): žádost o zrušení nebo opravu potvrzení evropského exekučního titulu se podává k soudu nebo správnímu orgánu, který potvrzení evropského exekučního titulu vydal (§ 419 odst. 1 a 2 exekučního řádu Exekutionsordnung),

– v případě vykonatelných notářských listin: žádost o opravu se podává u notáře, který notářskou listinu vystavil, nebo, pokud to není možné, úředníkovi, který je příslušný podle § 119, 146 a 149 rakouského notářského řádu (Notariatsordnung). Pro zrušení potvrzení vydaného notářem je příslušný soud, který je podle procesních předpisů příslušný pro rozhodování o žalobách týkajících se žádostí, které popírají vykonatelnost notářské listiny (§ 419 odst. 3 exekučního řádu Exekutionsordnung).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

– v případě řádného doručení: žádost o uvedení do původního stavu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základě nedodržení lhůty pro popření potvrzeného nároku nebo zmeškání soudního jednání,

– v případě chybného doručení: žádost o nové doručení rozhodnutí (Antrag auf neuerliche Zustellung der Entscheidung) (v případě rozhodnutí vydaného v jednostupňovém řízení, jako je platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz), odvolání proti rozhodnutí (Berufung gegen die Entscheidung) (v případě rozsudků pro zmeškání), rekurs proti rozhodnutí (Rekurs gegen die Entscheidung) (v případě rozhodnutí pro zmeškání).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

němčina

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

–     v případě ujednání o vyživovací povinnosti podle čl. 4 odst. 3 písm. b): správní orgán, u něhož bylo ujednání uzavřeno,

–     v případě vykonatelných notářských listin: notář, který notářskou listinu vystavil, nebo, pokud to není možné, úředník příslušný podle § 119, 146 a 149 rakouského notářského řádu (Notariatsordnung). Seznam všech notářů je k dispozici na internetových stránkách Rakouské notářské komory na adrese http://www.notar.at/.

Poslední aktualizace: 10/11/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Polsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

- Postup opravy: oprava ve smyslu článku 350 občanského soudního řádu (kodeks postępowania cywilnego) ve spojení s článkem 361 občanského soudního řádu.

Článek 350 § 1. Soud může z moci úřední opravit v usnesení nepřesnosti, chyby v psaní či výpočtech nebo jiné zjevné chyby.

§ 2. O opravě může soud rozhodnout na neveřejném zasedání; zmínka o opravě se uvede na originál usnesení a na požádání stran též na jim předaných výpisech. Další opisy a výpisy musí mít znění, které rozhodnutí o změně již zohledňuje.

§ 3. Je-li věc projednávána před soudem druhého stupně, může tento soud z moci úřední opravit usnesení soudu prvního stupně.

Článek 361. Nestanoví-li občanský soudní řád jinak, použijí se na rozhodnutí obdobně předpisy o usneseních.“

Článek 13 § 2 Předpisy o řízení se použijí obdobně na jiné druhy řízení, která stanoví tento řád, pokud konkrétní ustanovení nestanoví jinak.

Potvrzení evropského exekučního titulu se vydává v souladu s článkem 7951 občanského soudního řádu formou rozhodnutí.

- Postup zrušení ve smyslu článku 7954 občanského soudního řádu

„Článek 7954 § 1. Existuje-li zvláštními předpisy určený důvod pro zrušení potvrzení evropského exekučního titulu, soud, který potvrzení vydal, je na žádost dlužníka zruší.

§ 2. Žádost se podává do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo dlužníkovi doručeno rozhodnutí o vystavení potvrzení.

§ 3. Není-li žádost vyhotovena na formuláři podle zvláštních předpisů, musí splňovat náležitosti podání a musí v ní být uvedeny důvody žádosti.

§ 4. Než soud rozhodnutí zruší, vyslechne věřitele.

§ 5. Proti rozhodnutí o zrušení potvrzení evropského exekučního titulu lze podat stížnost.“

Žádost o zrušení evropského exekučního titulu je zpoplatněna částkou ve výši 50 PLN.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Postup přezkumu: obnovení lhůty pro podání opravného prostředku ve smyslu článků 168 až 172 občanského soudního řádu (kodeks postępowania cywilnego).

Článek 168 § 1. Neprovede-li strana bez vlastního zavinění procesní úkon ve stanovené lhůtě, soud na její žádost rozhodne o obnovení lhůty. O tom může soud rozhodnout na neveřejném zasedání.

§ 2. Obnovení není přípustné, pokud nedodržení lhůty nemá pro stranu negativní procesní následky.

Článek 169 § 1. Písemná žádost o obnovení lhůty se podává u soudu, u kterého měl být úkon proveden, do jednoho týdne od pominutí důvodu pro nedodržení lhůty.

Článek 169 § 2. V písemné žádosti musí být uvedeny důvody žádosti.

Článek 169 § 3. Spolu s žádostí musí strana provést procesní úkon.

Článek 169 § 4. Po uplynutí doby jednoho roku od nedodržené lhůty je její obnovení přípustné pouze ve výjimečných případech.

Článek 169 § 5. O žádosti o obnovení lhůty může soud rozhodnout na neveřejném zasedání.

Článek 172. Podáním žádosti o obnovení lhůty nedochází k zastavení řízení ve věci samé ani k zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavit řízení nebo výkon rozhodnutí však může přiměřeně k okolnostem soud. O tom může soud rozhodnout na neveřejném zasedání. Pokud k žádosti přihlédne, může soud ihned přistoupit k projednání věci.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazyky přijímané v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení: polština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgán podle článku 25 nařízení: okresní soudy (sądy rejonowe); místně příslušný je ten okresní soud, v jehož působnosti byla úřední listina vyhotovena.

Poslední aktualizace: 22/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Portugalsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Žádost o opravu nebo zrušení potvrzení evropského exekučního titulu podává subjekt, který potvrzení vydal, prostřednictvím vzorového formuláře uvedeného v příloze VI nařízení.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Pro případy podle čl. 19 odst. 1 písm. a) je postup pro přezkum rozhodnutí stanoven v čl. 696 písm. e) občanského soudního řádu.

Pro případy podle čl. 19 odst. 1 písm. b) je postup pro přezkum rozhodnutí stanoven v článku 140 občanského soudního řádu.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Přijatelným jazykem je portugalština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Určenými orgány jsou notáři.

Poslední aktualizace: 14/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Rumunsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Pokud exekuční titul představuje soudní rozhodnutí, včetně rozhodnutí, které schvaluje soudní smír nebo jinou dohodu stran v souladu se zákonem, potvrzení vydává soud prvního stupně (§ 2 odst. 1 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Žádost o opravu potvrzení se podává k soudu, který potvrzení vystavil. Soud o žádosti o vydání potvrzení rozhodne, přičemž soudní jednání probíhá bez předvolání stran. Proti rozhodnutí o přijetí žádosti se nelze odvolat. Potvrzení se vystaví věřiteli a jeho kopie se zasílá dlužníkovi. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, pokud se věřitel jednání účastnil, a ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud se věřitel jednání neúčastnil. Tato ustanovení se obdobně použijí v případě dovolání (recurs) (§ I1 články 2, 3 a 6 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Žádost o zrušení platnosti potvrzení se podává u soudu, který potvrzení vystavil, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení. Pokud po předvolání stran soud shledá, že vydání potvrzení nesplňovalo podmínky stanovené v nařízení č. 805/2004, přijatá opatření znovu posoudí a rozhodne o částečném nebo úplném zrušení platnosti potvrzení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Tato ustanovení se obdobně použijí v případě dovolání (recurs) (§ I 1 článek 7 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Opravné prostředky uvedené v § 19 odst. 1.

Opravné prostředky podle rumunského práva (§ 19 odst. 1) jsou řádné, a to odvolání (apel), a mimořádné, tedy dovolání (recurs), žaloba pro zmatečnost (contestația în anulare) a žaloba na obnovu řízení (revizuire).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Opravné prostředky uvedené v § 19 odst. 1.

Opravné prostředky podle rumunského práva (§ 19 odst. 1) jsou řádné, a to odvolání (apel), a mimořádné, tedy dovolání (recurs), žaloba pro zmatečnost (contestația în anulare) a žaloba na obnovu řízení (revizuire).

Odvolání se řídí § 466–482 občanského soudního řádu

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně se lze odvolat (apel) ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání má odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolání s odůvodněním se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jakmile uplyne lhůta k podání odvolání, žalovaný má právo, v souladu s občanským soudním řízením, v rámci kterého je projednáváno odvolání odvolatele (protistrany), předložit písemné odvolání (vzájemné odvolání, tzv. apel incident) vlastním podáním, kterým hodlá zvrátit rozhodnutí soudu prvního stupně.

V případě společné účasti více účastníků na soudním řízení, a za předpokladu, že třetí strany, které nebyly stranou sporu při zahájení řízení, přistoupily k soudnímu řízení v rámci řízení soudu prvního stupně, je žalovaný oprávněn, po uplynutí lhůty pro podání odvolání, předložit písemné odvolání (apel provocat) proti účastníku řízení (protistraně) nebo stranám, které přistoupily k řízení v rámci soudního řízení před soudem prvního stupně a které ale nemají právo podat odvolání, pokud by jejich účast na sporu měla právní účinky na právní postavení žalovaného v soudním řízení.

Oba typy odvolání podává žalovaný po podání hlavního odvolání.

Řádně podané odvolání vede k novému přezkumu merita věci a odvolací soud vydá rozsudek na základě skutkových okolností i ze zákona (devolutivní účinek odvolání).

Odvolací soud znovu posoudí meritum věci v rozsahu napadnutém odvolatelem a s ohledem na řešení týkající se straně rozsudku, proti kterému bylo podáno odvolání. Devoluce se vztahuje na celou věc, pokud odvolání není omezeno na určité vykonávací části výroku v rámci odvolání, pokud má být rozsudek zrušen nebo pokud je předmět sporu nerozdělitelný.

Odvolací soud může rozsudek, proti kterému bylo podáno odvolání, potvrdit. V takovém případě odvolání zamítne nebo odmítne. Pokud soud odvolání přijme, může napadený rozsudek zrušit nebo změnit.

Pokud odvolací soud shledá, že soud prvního stupně špatně posoudil meritum věci nebo je neposoudil, nebo že jednání proběhlo v nepřítomnosti stran, které nebyly řádně předvolány, napadený rozsudek zruší a věc znovu přezkoumá. Odvolací soud pak napadený rozsudek zruší a předá věc soudu prvního stupně. Tento postup se může v průběhu řízení použít pouze jednou.

Pokud odvolací soud shledá, že soud prvního stupně nebyl k rozhodování o věci příslušný, zruší napadený rozsudek a předá věc k přezkumu příslušnému soudu, případně žalobu zamítne jako nepřípustnou.

Pokud odvolací soud shledá, že je příslušný o rozhodování v dotčené věci v prvním stupni, napadený rozsudek zruší a věc přezkoumá.

Odvolání nemůže vést ke zhoršení situace odvolávající se osoby.

Dovolání se řídí § 483– 502 občanského soudního řádu

Proti rozhodnutím, proti kterým bylo podáno odvolání, a rozhodnutím, proti kterým nelze podat odvolání, stejně jako proti dalším rozhodnutím ve výslovně stanovených případech, lze podat dovolání. Dovolání nelze podat proti rozhodnutím v některých věcech: například ve věcech opatrovnictví, rodinného páva, občanského stavu, správy budov, evakuace. Záležitosti jako služebnosti, změna hranic pozemku, vytyčení hranic, povinnost vykonat či nevykonat činnosti, které nelze peněžně vyjádřit, soudní prohlášení osoby za mrtvou, podjatost soudu, civilní navigace, pracovní konflikty, sociální zabezpečení, vyvlastnění, kompenzace za škody způsobené justičním omylem, žaloby, které mají peněžní hodnotu nepřevyšující 500 000 RON, a rozhodnutí odvolacích soudů lze napadnout pouze podáním odvolání.

Lhůta pro podání dovolání činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Dovolání se projednává u soudu, který je na vyšší hierarchické úrovni než soud, jenž vydal napadnuté rozhodnutí. Na žádost osoby, která se dovolání podává, může soud rozhodující o dovolání rozhodnout o odložení vykonatelnosti rozsudku, jež je předmětem dovolání.

Pro vzájemné dovolání platí stejné podmínky jako po vzájemné odvolání.

V případě, že je přezkum z hlediska práva shledán přípustným, může soud po ověření namítaných důvodů a po přezkoumání právních otázek dovolání vyhovět, zamítnout jej nebo odmítnout. V případě vyhovění dovolání může být napadený rozsudek úplně nebo částečně zrušen. Zrušený rozsudek nemá žádnou moc. Exekuční nebo zajišťovací řízení prováděná na základě takového rozsudku nemají právní moc. To soud stanoví ex officio prostřednictví rozhodnutí o zrušení rozsudku.

V případě zrušení rozsudku jsou rozhodnutí dovolacího soudu ohledně právních otázek, které byly vyřešeny, závazná pro soud, který rozhoduje o meritu věci. Pokud byl rozsudek zrušen z důvodu porušení procesněprávních předpisů, přezkum opět začne od zrušeného aktu. Po zrušení rozsudku se věc vrací k soudu prvního stupně, který ji znovu přezkoumá pro část, která byla zrušena, a vezme v potaz všechny důvody předložené před soudem, jehož rozhodnutí bylo zrušeno.

Výš uvedená řízení nemohou vést ke zhoršení situace dotčené strany.

Žaloba pro zmatečnost se řídí § 503–508 občanského soudního řádu

Proti konečným rozsudkům lze podat žalobu pro zmatečnost (contestația în anulare), pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení. Žaloba pro zmatečnost se podává u soudu, jehož rozhodnutí se napadá. Žalobu pro zmatečnost lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, avšak nikoliv déle než jeden rok po datu vynesení konečného rozsudku Soud může po složení kauce odložit vykonatelnost rozsudku, o jehož zrušení se žádá. Je-li žaloba pro zmatečnost odůvodněná, soud vydá jediné rozhodnutí, kterým zruší předchozí rozsudek, a rozhodne ve věci. Rozsudek, který byl takto vynesen, podléhá stejným opravným prostředkům jako napadený rozsudek.

Žaloba na obnovu řízení se řídí § 509–513 občanského soudního řádu

Opravný prostředek v podobě žaloby na obnovu řízení (revizuire) se použije v případě rozsudku o věci samé, nebo který se týká věci samé, pokud se daná strana z důvodů, které nemohla ovlivnit, nemohla řízení zúčastnit a zpravit o tom soud. Lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je 15 dnů od doby, kdy nastaly okolnosti, které zabránily účasti na řízení. Soud může po složení kauce odložit vykonatelnost rozsudku vyneseného v řízení, o jehož obnovu se žádá. Pokud soud žalobě na obnovu řízení vyhoví, úplně nebo částečně zruší napadený rozsudek a v případě nepříznivého konečného rozsudku tento rozsudek zruší. Rozsudek, který byl vynesen v řízení na obnovu řízení, podléhá opravným prostředkům pro ně stanoveným zákonem.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Rumunština

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Jestliže je exekučním titulem veřejná listina, potvrzení vystavuje krajský soud, v jehož obvodu se nachází vystavitel listiny (§ I1 čl. 2 odst. 2 mimořádného vládního nařízení č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provádění určitých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného změnou zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Poslední aktualizace: 17/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Slovinsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Oprava podle čl. 10 odst. 2:

  • Ve Slovinsku se návrh na opravu podává orgánu, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu (článek 42.c odst. 1 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (zakon o izvršbi in zavarovanju).

Zrušení podle čl. 10 odst. 2

  • Zrušení podle čl. 42.c odst. 2 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (příslušnost pro zrušení potvrzení má soud nebo orgán, který jej vydal) a podle čl. 40.c odst. 3 uvedeného zákona (pro účely řízení o zrušení potvrzení na základě veřejné listiny vydané po rozhodnutí o výkonu je místně příslušným soud, který je místně příslušný k rozhodování o přípustných způsobech výkonu).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Obnova řízení podle článků 394–405 občanského soudního řádu (obnova postopka iz členov 394–405 Zakona o pravdnem postopku).

Navrácení v předešlý stav podle článků 166–120 občanského soudního řádu (vrnitev v prejšnje stanje iz členov 166-120 Zakona o pravdnem postopku).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Úředními jazyky jsou slovinština a dva jazyky národnostních menšin, které se používají jako úřední jazyky u soudů v oblastech, kde tyto národnostní menšiny žijí (článek 6 a 104 občanského soudního řádu (zakon o pravdnem postopku) ve spojení s článkem 15 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (zakon o izvršbi in zavarovanju)). Dvěma menšinovými jazyky jsou italština a maďarština.

Národnostně smíšené oblasti upravuje zákon o zřizování obcí a určování jejich hranic (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Úřední věstník RS č. 108/06 – úřední konsolidované znění a 9/11; dále jen ZUODNO). V článku 5 ZUODNO se stanoví: „Národnostně smíšenými oblastmi jsou podle tohoto zákona oblasti, které jsou jako takové vymezeny platnými statuty obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Notář.

Seznam notářů najdete zde.

Poslední aktualizace: 26/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Slovensko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Ve smyslu § 21 zákona č. 160/2015 Sb. (dále jen „občanský soudní řád sporný“ („Civilný sporový poriadok“) je soudem příslušným ke změně nebo stažení osvědčení soud, který rozhodnutí vydal, nebo soud, u kterého byl schválen nebo uzavřen smír. Soudy opraví osvědčení podle § 224 občanského soudního řádu sporného.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Pokud jde o čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení, soudy Slovenské republiky jsou oprávněny přezkoumat rozhodnutí podle § 355–457 občanského soudního řádu sporného. V souladu s čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení soudy přezkoumají rozhodnutí podle § 122 občanského soudního řádu sporného (prominutí zmeškání lhůty).

Ustanovení § 355 až 457 upravují řízení týkající se jednotlivých opravných prostředků (odvolání, žaloba na obnovu řízení a dovolání). Jednotlivá ustanovení upravují podmínky přípustných opravných prostředků, náležitosti, které podané opravné prostředky musí obsahovat, úkony soudů a způsob rozhodování soudů o opravných prostředcích.

Znění jednotlivých ustanovení občanského soudního řádu sporného lze najít na internetových stránkách Slov-lex.sk.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Přijatelným jazykem ve Slovenské republice je podle čl. 20 odst. 2 písm. c) slovenský jazyk.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Ve smyslu § 21 odst. 2 občanského soudního řádu sporného je k vydání, změně nebo stažení osvědčení podle zvláštního předpisu souvisejícího s veřejnou listinou příslušný krajský soud, který je příslušný k vyššímu ověření listin podle § 62 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ve znění pozdějších předpisů.

Krajský soud je příslušný k vyššímu ověření nebo vydání apostily, pokud jde o listiny vydané okresními soudy, notáři nebo soudními exekutory se sídlem v územním obvodu krajského soudu, nebo o listiny, jejichž správnost výše zmínění osvědčili nebo na nichž osvědčili pravost podpisu, stejně jako pokud jde o překlady vyhotovené překladateli nebo o posudky vyhotovené znalci.

Znění zákona č. 97/1963 Sb. lze najít na internetových stránkách Slov-lex.sk.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Finsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

1.1 Řízení o opravě uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. a)

S ohledem na nařízení (ES) č. 805/2004 o evropském exekučním titulu bylo do § 2 vládního návrhu zákona předloženého Parlamentu (HE 137/2005) navrženo následující řízení o opravě:

Oprava věcné chyby v potvrzení evropského exekučního titulu

Pokud soudní rozhodnutí, soudní smír nebo úřední listina byly v potvrzení vydaném na základě nařízení chybně stvrzeny, musí soud nebo jiný orgán, který potvrzení vydal, tuto nesrovnalost na žádost opravit.

Žádost o opravu lze podat na standardním formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Oprava by měla být provedena na původním potvrzení. Pokud není možné opravit původní potvrzení, musí být dlužníkovi vydáno potvrzení nové. Oprava musí být, pokud je to možné, oznámena stranám, které požádaly o vyhotovení potvrzení. Pokud byl podán opravný prostředek, musí být oprava oznámena také odvolacímu soudu.

1.2 Řízení o zrušení uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. b)

S ohledem na nařízení (ES) č. 805/2004 o evropském exekučním titulu bylo do § 3 vládního návrhu zákona předloženého Parlamentu (HE 137/2005) navrženo následující řízení o zrušení:

Zrušení potvrzení evropského exekučního titulu

Pokud potvrzení rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny jako evropského exekučního titulu bylo vydáno zjevně nesprávně s ohledem na požadavky stanovené v nařízení, musí soud nebo jiný orgán, který potvrzení vydal, potvrzení na žádost zrušit.

Žádost o zrušení lze podat na standardním formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Stranám musí být poskytnuta příležitost k vyjádření jen, je-li to nezbytně nutné.

Pokud je to možné, musí být zrušení zaznamenáno na původním potvrzení. Zrušení musí být, pokud je to možné, oznámeno stranám, které požádaly o vyhotovení potvrzení. Pokud byl podán opravný prostředek, musí být zrušení oznámeno také odvolacímu soudu.

Zákon má vstoupit v platnost 21. října 2005.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Minimální normy podle čl. 12 odst. 1 kapitoly III nařízení se použijí na rozhodnutí ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), která jsou rozhodnutími pro zmeškání. Podle čl. 12 odst. 2 se požadavky uvedené v kapitole III použijí také v případě, že proti rozhodnutí pro zmeškání byl podán opravný prostředek.

Bylo-li vydáno rozhodnutí pro zmeškání za okolností, které splňují podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), musí mít dlužník za určitých okolností oprávnění požádat o přezkum rozhodnutí podle čl. 19 odst. 1, aby rozhodnutí mohlo být potvrzeno jako evropský exekuční titul. Nečinnost dlužníka před okresním soudem (käräjäoikeus) vede ve Finsku k vydání rozhodnutí pro zmeškání. Dlužník má podle § 15 kapitoly 12 zákona o občanském soudním řádu právo požádat do třiceti dnů ode dne prokazatelného doručení rozhodnutí pro zmeškání o nové soudní jednání.

Pro použití tohoto ustanovení není významné, zda dlužník skutečně věděl o rozhodnutí pro zmeškání. Třicetidenní lhůta začíná běžet až po doručení rozhodnutí pro zmeškání dlužníkovi. V tomto ohledu je toto pravidlo širší, než minimální norma stanovená v článku 19. Kromě toho se na rozhodnutí pro zmeškání mohou použít i mimořádné druhy opravných prostředků uvedené v kapitole 31 zákona o občanském soudním řádu, včetně stížnosti podle § 1 z důvodů procesní chyby a žádosti podle § 7 o zrušení z důvodů podstatného omylu. Kromě toho je možné požádat o obnovení prošlé lhůty, jako mimořádný druh opravného prostředku uvedený v § 17 kapitoly 31.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení jako evropský exekuční titul může být předloženo ve finském, švédském nebo anglickém jazyce.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Úředními listinami podle čl. 4 odst. 3 písm. b) jsou ve Finsku ujednání o vyživovací povinnosti schvalované a tudíž potvrzované sociálními úřady v každém městě nebo obci. Sociální úřad pro tato ujednání také vydá potvrzení jako evropský exekuční titul.

Seznam měst a obcí ve Finsku je dostupný v elektronické podobě na internetovách stránkách ministerstva spravedlnosti www.oikeus.fi. Adresy měst a obcí lze také nalézt na internetových stránkách sdružení místních a regionálních orgánů www.kunnat.net.

Poslední aktualizace: 31/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Evropský exekuční titul - Švédsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Potvrzení lze opravit podle § 14 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení v oblasti pravomoci soudů, uznávání a mezinárodního výkonu některých rozhodnutí (čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení o evropském exekučním titulu).

„§ 14 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení o pravomoci soudů, uznávání a mezinárodním výkonu některých rozhodnutí.

Pokud potvrzení evropského exekučního titulu kvůli věcné chybě neodpovídá souvisejícímu rozsudku nebo veřejné listině nebo rozhodnutí, potvrzení opraví soud nebo orgán, který jej vydal. Proti rozhodnutí o opravě se nelze odvolat.“

Potvrzení lze zrušit podle § 15 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení v oblasti pravomoci soudů, uznávání a mezinárodního výkonu některých rozhodnutí (čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení o evropském exekučním titulu).

„§ 15 zákona (2014:912), kterým se stanoví doplňující ustanovení o pravomoci soudů, uznávání a mezinárodním výkonu některých rozhodnutí.

Pokud je potvrzení evropského exekučního titulu vydáno v rozporu s požadavky stanovenými v nařízení o evropském exekučním titulu, zruší jej ten soud nebo orgán, který jej vydal.

Předtím, než se potvrzení zruší, mají strany možnost, není-li to nadbytečné, vyjádřit svá stanoviska.

Proti rozhodnutí o zrušení potvrzení se nelze odvolat.“

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Žádosti o přezkum lze podat v rámci odvolání (överklagande) podle hlavy 50 § 1 soudního řádu (rättegångsbalken), žádosti o obnovení řízení (ansökan om återvinning) podle hlavy 44 § 9 soudního řádu, žádosti o obnovení řízení (ansökan om återvinning) podle § 52 zákona (1990:746) o platebních rozkazech a poskytnutí pomoci, žádosti o prodloužení zmeškané lhůty (ansökan om återställande av försutten tid) podle hlavy 58 § 11 soudního řádu a stížnosti týkající se závažné procesní chyby (klagan över domvilla) podle hlavy 59 § 1 soudního řádu (článek 19 nařízení o evropském exekučním titulu).

„Hlava 50 § 1 soudního řádu

Odvolání proti rozsudku okresního soudu (tingsrätten) v občanskoprávní věci podává strana v písemné formě. Odvolání se doručuje okresnímu soudu (tingsrätten) ve lhůtě tří týdnů od vynesení rozsudku.

Hlava 44 § 9 soudního řádu

Strana, v jejíž neprospěch byl vydán rozsudek pro zmeškání, může požádat o obnovení řízení u soudu, jemuž byla věc předložena, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozsudku. Jestliže nebyla podána žádost o obnovení řízení, nelze rozsudek napadnout, pokud jde o neprospěch strany meškající.

Žádost o obnovení řízení se podává v písemné formě. Pokud byl rozsudek pro zmeškání vydán bez plného jednání ve věci samé, měla by žádost obsahovat nutné náležitosti ke konání jednání.

Hlava 58 § 11 soudního řádu

Pokud osoba zmeškala lhůtu k podání odvolání proti rozsudku nebo rozhodnutí nebo žádosti o obnovení řízení nebo obnovení práv a pokud k tomu měla právní důvod, může být na základě žádosti zmeškaná lhůta znovu přiznána.

Hlava 59 § 1 soudního řádu

Vykonatelnost rozsudku, který nabyl právní moci, se z důvodu závažných procesních chyb a na žádost osoby, jejíchž práv se rozsudek týká, odloží, pokud:

1. bylo řízení vedeno navzdory procesní překážce, jejíž neexistenci musí vyšší soudní instance při odvolání z vlastní iniciativy posuzovat,

2. bylo řízení vedeno proti osobě, jež nebyla řádně obeslána, nebo se jí netýkalo, nebo pokud rozsudek negativně ovlivňuje práva osoby, jež nebyla účastníkem řízení,

3. je rozsudek tak neurčitý nebo neúplný, že z něj nelze vyvodit rozhodnutí soudu ve věci samé, nebo

4. pokud během řízení došlo k jiné závažné procesní chybě, u níž lze předpokládat, že měla vliv na výsledek řízení.

Žádost týkající se závažné procesní chyby uvedené v pododstavci 4 a vycházející z okolností, které nebyly zmíněny v předcházejícím řízení, se zamítne, pokud stěžovatel neprokáže, že mu bylo zabráněno rozhodné skutečnosti uvést v průběhu řízení nebo že tyto skutečnosti nebyly uvedeny z jiného vážného důvodu.

§ 52 zákona (1990:746) o platebních rozkazech a poskytnutí pomoci

Pokud žalovaný nesouhlasí s rozsudkem ve věci, která se týká platebního rozkazu nebo poskytnutí pomoci, může požádat o obnovení řízení.“

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Přijímají se potvrzení vyhotovená v těchto jazycích: švédština a angličtina.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Pokud švédská rada pro sociální záležitosti (Socialnämnd) vydá vlastní veřejnou listinu, může ji potvrdit jako evropský exekuční titul.

Poslední aktualizace: 23/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.