Titolu eżekuttiv ewropew

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Il-proċeduri għar-rettifika u l-irtirar li jissemmew fl-Artikolu 10(2) u għar-reviżjoni li jissemmew fl-Artikolu 19(2) jinstemgħu quddiem il-Qorti Ċivili (Prim Istanza) tal-Qrati ta' Malta.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Il-proċeduri għar-rettifika u l-irtirar li jissemmew fl-Artikolu 10(2) u għar-reviżjoni li jissemmew fl-Artikolu 19(2) jinstemgħu quddiem il-Qorti Ċivili (Prim Istanza) tal-Qrati ta' Malta.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-lingwa aċċettata skont l-Artikolu 20(2)(c) hi l-Malti.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

L-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 25, biex toħroġ Ordnijiet Ewropej ta' Infurzar (OEI) huwa r-Reġistratur tal-Qrati.

L-aħħar aġġornament: 01/09/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.