Evropský exekuční titul

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


*povinný údaj

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

1.1 Řízení o opravě uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. a)

S ohledem na nařízení (ES) č. 805/2004 o evropském exekučním titulu bylo do § 2 vládního návrhu zákona předloženého Parlamentu (HE 137/2005) navrženo následující řízení o opravě:

Oprava věcné chyby v potvrzení evropského exekučního titulu

Pokud soudní rozhodnutí, soudní smír nebo úřední listina byly v potvrzení vydaném na základě nařízení chybně stvrzeny, musí soud nebo jiný orgán, který potvrzení vydal, tuto nesrovnalost na žádost opravit.

Žádost o opravu lze podat na standardním formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Oprava by měla být provedena na původním potvrzení. Pokud není možné opravit původní potvrzení, musí být dlužníkovi vydáno potvrzení nové. Oprava musí být, pokud je to možné, oznámena stranám, které požádaly o vyhotovení potvrzení. Pokud byl podán opravný prostředek, musí být oprava oznámena také odvolacímu soudu.

1.2 Řízení o zrušení uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. b)

S ohledem na nařízení (ES) č. 805/2004 o evropském exekučním titulu bylo do § 3 vládního návrhu zákona předloženého Parlamentu (HE 137/2005) navrženo následující řízení o zrušení:

Zrušení potvrzení evropského exekučního titulu

Pokud potvrzení rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny jako evropského exekučního titulu bylo vydáno zjevně nesprávně s ohledem na požadavky stanovené v nařízení, musí soud nebo jiný orgán, který potvrzení vydal, potvrzení na žádost zrušit.

Žádost o zrušení lze podat na standardním formuláři uvedeném v příloze VI nařízení. Stranám musí být poskytnuta příležitost k vyjádření jen, je-li to nezbytně nutné.

Pokud je to možné, musí být zrušení zaznamenáno na původním potvrzení. Zrušení musí být, pokud je to možné, oznámeno stranám, které požádaly o vyhotovení potvrzení. Pokud byl podán opravný prostředek, musí být zrušení oznámeno také odvolacímu soudu.

Zákon má vstoupit v platnost 21. října 2005.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Minimální normy podle čl. 12 odst. 1 kapitoly III nařízení se použijí na rozhodnutí ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), která jsou rozhodnutími pro zmeškání. Podle čl. 12 odst. 2 se požadavky uvedené v kapitole III použijí také v případě, že proti rozhodnutí pro zmeškání byl podán opravný prostředek.

Bylo-li vydáno rozhodnutí pro zmeškání za okolností, které splňují podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), musí mít dlužník za určitých okolností oprávnění požádat o přezkum rozhodnutí podle čl. 19 odst. 1, aby rozhodnutí mohlo být potvrzeno jako evropský exekuční titul. Nečinnost dlužníka před okresním soudem (käräjäoikeus) vede ve Finsku k vydání rozhodnutí pro zmeškání. Dlužník má podle § 15 kapitoly 12 zákona o občanském soudním řádu právo požádat do třiceti dnů ode dne prokazatelného doručení rozhodnutí pro zmeškání o nové soudní jednání.

Pro použití tohoto ustanovení není významné, zda dlužník skutečně věděl o rozhodnutí pro zmeškání. Třicetidenní lhůta začíná běžet až po doručení rozhodnutí pro zmeškání dlužníkovi. V tomto ohledu je toto pravidlo širší, než minimální norma stanovená v článku 19. Kromě toho se na rozhodnutí pro zmeškání mohou použít i mimořádné druhy opravných prostředků uvedené v kapitole 31 zákona o občanském soudním řádu, včetně stížnosti podle § 1 z důvodů procesní chyby a žádosti podle § 7 o zrušení z důvodů podstatného omylu. Kromě toho je možné požádat o obnovení prošlé lhůty, jako mimořádný druh opravného prostředku uvedený v § 17 kapitoly 31.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Potvrzení jako evropský exekuční titul může být předloženo ve finském, švédském nebo anglickém jazyce.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Úředními listinami podle čl. 4 odst. 3 písm. b) jsou ve Finsku ujednání o vyživovací povinnosti schvalované a tudíž potvrzované sociálními úřady v každém městě nebo obci. Sociální úřad pro tato ujednání také vydá potvrzení jako evropský exekuční titul.

Seznam měst a obcí ve Finsku je dostupný v elektronické podobě na internetovách stránkách ministerstva spravedlnosti www.oikeus.fi. Adresy měst a obcí lze také nalézt na internetových stránkách sdružení místních a regionálních orgánů www.kunnat.net.

Poslední aktualizace: 16/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.