Evropský exekuční titul

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

V Estonsku lze žádost o opravu nebo zrušení evropského exekučního titulu stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení podat způsobem uvedeným v § 447 občanského soudního řádu (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

V situacích uvedených v čl. 19 odst. 1 lze v Estonsku podat žádost podle § 415 občanského soudního řádu.

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Pro účely čl. 20 odst. 2 písm. c) nařízení přijímá Estonsko potvrzení v angličtině nebo estonštině nebo potvrzení přeložená do těchto jazyků.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Orgán uvedený v článku 25 je krajský soud pro kraj Harjumaa.

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.