Европейско изпълнително основание

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Процедурата за поправяне на допуснати грешки в удостоверението за европейско изпълнително основание, предвидена в член 10, параграф 1, буква a) от Регламент (EО) № 805/2004, е уредена в първите три параграфа на член 267 от Органичен закон 6/1985 от 1 юли 1985 г. за съдебната власт (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Процедурата за оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание, предвидена в член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 805/2004, се провежда в съответствие с разпоредбите, уреждащи молбите за оттегляне или изменение на съдебни актове от съда, който ги е постановил (recurso de reposición), и съдържащи се в Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Що се отнася до удостоверенията за европейско изпълнително основание за публични документи, нотариусът, който отговаря за досието, има задължение да провери дали са налице някакви материални грешки или дали са изпълнени всички изисквания за издаване на удостоверенията, както и да изпрати искане за поправка поради допусната материална грешка или искане за оттегляне в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Преразглеждане при изключителни случаи, както е посочено в член 19 отРегламент (ЕО) № 805/2004, може да се извърши чрез отмяна на влязло в сила съдебно решение по искане на неявилата се страна (член 501 от Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство).

3. Приети езици по член 20 (2)

В съответствие с член 20, параграф 2, буква в) приетият език е испански.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Компетентен да издаде удостоверението, предвидено в член 25, параграф 1 и в приложение III към Регламент (ЕО) № 805/2004, е заверяващият нотариус или негов законен представител или заместник във връзка с това досие.

Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.