Европейско изпълнително основание

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Заявленията за поправяне или оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание се подават от органа, издал удостоверението, като се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VI към Регламента.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

По отношение на член 19, параграф 1, буква а) процедурата за преразглеждане е определена в член 696, буква д) от Гражданския процесуален кодекс.

По отношение на член 19, параграф 1, буква б) процедурата за преразглеждане е определена в член 140 от Гражданския процесуален кодекс.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетият език е португалски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Нотариусите са упълномощени да удостоверяват автентични документи.

Последна актуализация: 25/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.