Европейско изпълнително основание

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Когато по съдебно решение е издадено удостоверение за европейско изпълнително основание, процедурата за поправяне или оттегляне на удостоверението е определена в член 10 от Регламент (ЕО) № 805/2004. Същата процедура се прилага за удостоверения за съдебни спогодби (член 24, параграф 3 от Регламента) и за публични документи (член 25, параграф 3). В Гърция производства от този вид и разбира се, производствата, свързани с компетентността, са уредени от член 933 от Гражданския процесуален кодекс (κώδικας πολιτικής δικονομίας), в който се разглежда подаването на възражения срещу действителността на изпълнителните основания. Но поправянето или оттеглянето не може да се оспорва, защото член 10, параграф 4 от Регламента се прилага по аналогия и — в съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 3 — се прилага по същия начин по отношение на съдебните спогодби и публичните документи.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Когато решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, трябва да бъде преразгледано, защото длъжникът не е можел да се защити поради забавено връчване на документи или поради непреодолима сила, т.е. поради изключителни обстоятелства извън неговия контрол, процедурата, която трябва да се следва, е процедурата, приложена от съда, който е постановил въпросното решение. Това е процедурата за подаване на възражение на основание неприсъствено постановяване на решение, предвидена в Гражданския процесуален кодекс (член 495 и член 501 и сл.).

3. Приети езици по член 20 (2)

Молби за удостоверяването на публичен документ като европейско изпълнително основание, изпълняемо в държава членка, в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламента, се приемат на гръцки и английски език.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органът, който е компетентен да удостоверява европейско изпълнително основание, т.е. публичен документ по член 4, параграф 3 от Регламента, във връзка с член 904, параграф 2, букви δ) и ζ) от Гражданския процесуален кодекс на Гърция, е лицето, което според гръцкото право е упълномощено да издаде изпълняем документ, какъвто е издаващият го нотариус, когато става дума за нотариален акт. В случай на документи, които според закона са изпълняеми, но които не са издадени от съд, компетентният орган е лицето, което е издало документа, както в случая с нотариалните актове.

Последна актуализация: 25/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.