Европейско изпълнително основание

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

С оглед на предвиденото в член 10, параграф 2 от Регламента, молбата за поправяне на удостоверението за европейско изпълнително основание в случай на материална грешка или за оттегляне на това удостоверение, ако то е издадено без да са спазени предвидените изисквания, се подава до ръководителя на служба „Деловодство“ (greffe judiciaire) на съда, издал удостоверението.

Отхвърлянето на молба за поправяне или оттегляне може да бъде обжалвано чрез молба до председателя на съда.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Процедурата за преразглеждане по член 19 е общата процедура, приложима за решенията, постановени от съда, издал първоначалното изпълнително основание.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приеманите езици за регистрация на европейски изпълнителни основания, изпратени от кредитори до френските органи, са: френски, английски, немски, италиански и испански.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Органите, визирани в член 25 от регламента, са нотариусът или юридическото лице, което е титуляр на нотариалната служба, съхраняваща оригинала на получения документ.

Последна актуализация: 02/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.