Европейско изпълнително основание

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


*задължително поле

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

1.1 Процедура за поправяне, посочена в член 10, параграф 2, буква а)

В проектозакона на правителството до парламента (HE 137/2005) относно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание беше предложена следната процедура за поправяне в член 2:

Поправяне на сериозна грешка в удостоверение за европейско изпълнително основание

Ако решението, споразумението за спогодба, одобрено от съд, или публичният документ са били неправилно представени в удостоверението, издадено въз основа на регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва да поправят несъответствието при подаване на заявление с подобно искане.

Заявление за поправяне може да се отправи, като се използва стандартният формуляр в приложение VI от регламента. Корекцията трябва да се нанесе върху оригиналното удостоверение. Ако не е възможно да се поправи оригиналното удостоверение, на длъжника трябва да се издаде ново удостоверение. За корекцията трябва доколкото е възможно да се съобщи на страните, които са поискали копие от удостоверението. Ако делото е било обжалвано, корекцията трябва да се съобщи на апелативния съд.

1.2 Процедура за оттегляне, посочена в член 10, параграф 2, буква б)

В проектозакона на правителството до парламента (HE 137/2005) относно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание беше предложена следната процедура за оттегляне в член 3:

Оттегляне на удостоверение за европейско изпълнително основание

Ако удостоверението, което удостоверява решението, споразумението за спогодба, одобрено от съд, или публичния документ като европейско изпълнително основание, е било дадено в очевиден разрез с изискванията, заложени в регламента, съдът, който е издал удостоверението, или друг орган трябва да оттеглят удостоверението при подаване на заявление.

Заявлението за оттегляне може да се отправи, като се използва стандартният формуляр в приложение VI към регламента. На страните ще бъде дадена възможност за изслушване, освен ако това очевидно е ненужно.

Оттеглянето се джиросва върху оригиналното удостоверение, ако е възможно. За оттеглянето доколкото е възможно се съобщава на страните, които са поискали копие от удостоверението. Ако делото е било обжалвано, оттеглянето трябва да се съобщи на апелативния съд.

Проектозаконът трябва да влезе в сила на 21 октомври 2005 г.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

В съответствие с член 12, параграф 1 минималните стандарти в глава III от регламента следва да се прилагат по отношение на решения, които се обхващат от член 3, параграф 1, букви б) и в) въз основа на неявяване на ответника. В съответствие с член 12, параграф 2, глава III също се прилага, когато задочната присъда се дава от апелативен съд.

Когато се произнася задочна присъда в обстоятелствата, отговарящи на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и в), длъжникът трябва при определени обстоятелства да има право да отправи заявление за преразглеждане на решението в съответствие в член 19, параграф 1, с оглед решението да може да се удостовери като европейско изпълнително основание. Във Финландия пасивност на длъжника в окръжния съд (käräjäoikeus) води до задочна присъда. Съгласно глава 12, член 15 от Съдебнопроцесуалния кодекс длъжникът има право да отправи заявление за повторно разглеждане на делото в рамките на 30 дни от датата, на която е получил проверимо известие за решението.

За прилагане на тази разпоредба не е от значение дали длъжникът в действителност знае за задочната присъда. Срокът от 30 дни започва да тече едва когато задочната присъда бъде връчена на длъжника. Поради това правилото е по-широкообхватно от минималния стандарт, предвиден в член 19. Освен това извънредните процедури за обжалване в глава 31 от Съдебнопроцесуалния кодекс се прилагат в случай на задочни присъди, включително жалби по член 1 на основание процесуална грешка и заявление по член 7 за анулиране на основание съществена материалноправна грешка. Освен това е достъпна и конкретната извънредна процедура за обжалване в глава 31, член 17, заявление за възстановяване на изтекъл срок.

3. Приети езици по член 20 (2)

Удостоверение за европейско изпълнително основание може да се предостави в превод на фински, шведски или английски.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Във Финландия публични документи, като предвидените в член 4, параграф 3, буква б), са споразумения за издръжка, джиросани и следователно удостоверени от Социалния съвет на всеки град или община. Социалните съвети също така издават удостоверения за европейско изпълнително основание за такива споразумения.

Списък на градовете и общините във Финландия е достъпен в електронен формат на уебсайта, поддържан от Министерство на правосъдието: www.oikeus.fi. Адресите на градовете и общините могат да се намерят и на уебсайта на Асоциацията за местни и регионални власти www.kunnat.net.

Последна актуализация: 16/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт